Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 78–87

Publication type: review article

Language: Polish

Badania interwencyjne w związkach zapaleń przyzębia z wybranymi chorobami układowymi

Intervention Studies in Periodontal Medicine

Agata Kobierzycka1,, Tomasz Konopka2,

1 Wolontariat w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Najsilniejszym dowodem zależności między domniemanym czynnikiem a chorobą jest przeprowadzenie badań interwencyjnych i wykazanie, że przez modulowanie czynnika ryzyka w następstwie leczenia dochodzi do znamiennych zmian w zapadalności na badaną chorobę. Aby w pełni usankcjonować znaczenie zapalenia przyzębia jako niezależnego czynnika ryzyka wybranych chorób ogólnych, podejmowano ten rodzaj badań nieeksperymentalnych. Celem pracy jest przedstawienie współczesnych badań nad wpływem leczenia periodontologicznego na wykładniki i występowanie chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz wcześniactwa i/lub małej masy urodzeniowej. Niechirurgiczne leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia powoduje znaczącą poprawę funkcji śródbłonków naczyń, a także zmniejszenie surowiczego stężenia mediatora prozapalnego związanego z procesem aterogenezy, jakim jest białko C-reaktywne. Dotychczas nie udowodniono jednak ochronnego wpływu leczenia periodontologicznego na profilaktykę incydentów sercowo-naczyniowych. Wyniki obserwacji wpływu leczenia zapalenia przyzębia na kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą nie są jednoznaczne. Większość badań wskazywało, że leczenie periodontologiczne diabetyków w istotny statystycznie sposób zmniejszało stężenie glikohemoglobiny, chociaż wpływ ten jest tylko przejściowy. Z przeglądu wyników badań nad wpływem zapalenia przyzębia i jego leczenia na występowanie porodów przedwczesnych oraz ich powikłań także wynika, że są one sprzeczne. Wcześniejsze, metodologiczne gorsze badania potwierdzają te zależności, późniejsze (w większym stopniu uwzględniające czynniki zakłócające takie obserwacje) przeczą im. Niezgodności wyników badań kohortowych i interwencyjnych w interakcji między periodontopatiami a chorobami układowymi wymagają pogłębionych analiz.

Abstract

The strongest evidence of the relationship between the suspected factor and a disease is conduction of intervention studies and demonstration that, by modulating the risk factor that follows treatment, comes to significant changes in morbidity due to the studied disease. In order to fully legitimize the importance of periodontitis as an independent risk factor for selected general diseases this kind of non-experimental researches were performed. Aim of this review article is to present recent studies concerning the effects of periodontal treatment on the markers and occurrence of the cardiovascular diseases, diabetes and prematurity and/or low birth weight. Non-surgical treatment of chronic periodontitis greatly improves function of vascular endothelium and decreases serum concentration of proinflammatory mediator involved in the process of atherogenesis which is C-reactive protein. So far, it has not been proven that periodontal treatment has a protective effect on prevention of cardiovascular diseases. The results of observation of periodontal treatment effects on glycemic control of diabetic patients are unclear. Most studies have indicated that periodontal treatment of diabetics decreased in statistically significant manner the level of glycated hemoglobin, although this effect is only temporary. A review of studies that concerned effects of periodontitis and periodontal treatment on the occurrence of preterm birth and its complications also shows contradictory results. Previous, methodologically unreliable research confirmed these relationships, however further studies (greater, taking into account interfering factors such observations) deny them. Discrepancies between the results of cohort and intervention studies in periodontal medicine require further analyses.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, leczenie niechirurgiczne, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, wcześniactwo, mała masa urodzeniowa, badania interwencyjne

Key words

periodontitis, non-surgical treatment, cardiovascular diseases, diabetes, prematurity, low birth weight, intervention studies

References (65)

 1. Konopka T.: Introduction to the methodology of non-experimental studies. J. Stomatol. 2009, 62, 597–604 [in Polish].
 2. O ffenbacher S.: Periodontal diseases: pathogenesis. Ann. Periodontol. 1996, 1, 821–878.
 3. Humphrey L.L., Fu R., Buckley D.I., Freeman M., Helfand M.: Periodontal disease and coronary heart disease incidence: a systematic review and meta-analysis. J. Gen. Intern. Med. 2008, 23, 2079–2086.
 4. G ersh B.J., Sliwa K., Mayosi B.M., Yusuf S.: Novel therapeutic concepts: the epidemic of cardiovascular disease in the developing world: global implications. Eur. Heart. J. 2010, 31, 642–648.
 5. Statistical Bulletin Health of Lower Silesia 2009. Wrocław, 2010 [in Polish].
 6. Mattila K., Valle M.S., Nieminen M.S., Vatlonen V.V., Hietaniemi K.: Dental infections and coronary atherosclerosis. Atherosclerosis 1993, 103, 205–211.
 7. L opez R., Qyarum M., Naranjo C., Cumsille F., Ortiz M., Baelum V.: Coronary heart disease and periodontitis – a case control study in Chilean adults. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 468–473.
 8. C ueto A., Mesa F., Bravo M., Ocana-Riola R.: Periodontitis as risk factor for acute myocardial infarction. A case control study of Spanish adults. J. Periodontal Res. 2005, 40, 36–42.
 9. Yamazaki K., Honda T., Domon H., Kajita K., Amanuma R., Kudoh C., Takashiba S., Kokeguchi S., Nishimura F., Kodama M., Aizawa Y., Oda H.: Relationship of periodontal infection to serum antibody levels to periodontopathic bacteria and inflammatory markers in periodontitis patients with coronary heart disease. Clin. Exp. Immunol. 2007, 149, 445–452.
 10. D eStefano F., Anda R.F., Kahn H.S., Williamson D.F., Russell C.M.: Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality. Br. Med. J. 1993, 306, 688–691.
 11. Beck J., Garcia R.I., Heiss G., Vokonas P.S., Offenbacher S.: Periodontal disease and cardiovascular disease. J. Periodontol. 1996, 67, 1123–1137.
 12. Joshipura K.J., Rimm E.B., Douglass C.W., Trichopoulos D., Ascherio A., Willet W.C.: Poor oral health and coronary heart disease. J. Dent. Res. 1996, 75, 1631–1636.
 13. G enco R., Chadda S., Grossi S.: Periodontal disease as a predictor of cardiovascular disease in a Native American population. J. Dent. Res. 1997, 76, 408.
 14. Jansson L., Lavstedt S., Fithioff L., Theobald H.: Relationship between oral health and mortality in cardiovascular diseases. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 762–768.
 15. Howell T., Ridker P., Ajani U.: Periodontal disease and risks of subsequent cardiovascular disease in U.S. male physicians. J. A.M. Coll. Cardiol. 2001, 37, 445.
 16. Söder P.-O., Söder B., Nowak J., Jogestrand T.: Early carotid atherosclerosis in subjects with periodontal diseases. Stroke 2005, 36, 1195–1200.
 17. D ’Aiuto F., Parkar M., Andreou G., Suvan J., Brett P.M., Ready D., Tonetti M.S.: Periodontitis and systemic inflammation: control of the local infection is associated with a reduction in serum inflammatory markers. J. Dent. Res. 2004, 83, 156–160.
 18. Seinost G., Wimmer G., Skerget M., Thaller E., Brodmann M., Gasser R., Bratschko R.O., Pilger E.: Periodontal treatment improves endothelial dysfunction in patients with severe periodontitis. Am. Heart J. 2005, 149, 1050–1054.
 19. E lter J.R., Hinderliter A.L., Offenbacher S., Beck J.D., Caughey M., Brodala N., Madianos P.N.: The effects of periodontal therapy on vascular endothelial function: a pilot trial. Am. Heart J. 2006, 151, 47.
 20. Tonetti M.S., D’Aiuto F., Nibali L., Donald A., Storry C., Parkar M., Suvan J., Hingorani A.D., Vallance P., Deanfield J.: Treatment of periodontitis and endothelial function. N. Engl. J. Med. 2007, 356, 911–920.
 21. Beck J.D., Couper D.J., Falkner K.L., Graham S.P., Grossi S.G., Gunsolley J.C., Madden T., Maupome G., Offenbacher S., Stewart D.D., Trevisan M., Van Dyke T.E., Genco R.J.: The Periodontitis and Vascular Events (PAVE) pilot study: adverse events. J. Periodontol. 2008, 79, 90–96.
 22. O ffenbacher S., Beck J.D., Moss K., Mendoza L., Paquette D.W., Barrow D.A., Couper D.J., Stewart D.D., Falkner K.L., Graham S.P., Grossi S., Gunsolley J.C., Madden T., Maupome G., Trevisan M., Van Dyke T.E., Genco R.J.: Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J. Periodontol. 2009, 80, 190–201.
 23. Hussain Bokhari S.A., Khan A.A., Tatakis D.N., Azhar M., Hanif M., Izhar M.: Non-surgical periodontal therapy lowers serum inflammatory markers: a pilot study. J. Periodontol. 2009, 80, 1574–1580.
 24. Radafshar G., Shad B., Ariamajd E., Geranmayeh S.: Effect of intensive non-surgical treatment on the level of serum inflammatory markers in advanced periodontitis. J. D ent. (Tehran) 2010, 7, 24–30.
 25. Kamil W., Al Habashneh R., Khader Y., Al Bayati L., Taani D.: Effects of nonsurgical periodontal therapy on C-reactive protein and serum lipids in Jordanian adults with advanced periodontitis. J. Periodontal Res. 2011, 46, 616–621.
 26. W ild S., Roglic G., Green A., Sicree R., King H.: Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004, 27, 1047–1053.
 27. Taylor G.W., Burt B.A., Becker M.P., Genco R.J., Shlosssman M., Knowler W.C., Pettitt D.J.: Severe periodontitis and risk for poor glycemic control in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J. Periodontol. 1996, 67, 1085–1093.
 28. Thorstensson H., Kuylenstierna J., Hugoson A.: Medical status and complications in relation to periodontal disease experience in insulin-dependent diabetics. J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 194–202.
 29. Noma H., Sakamoto I., Mochizuki H., Tsukamoto H., Minamoto A., Funatsu H., Yamashita H., Nakamura S., Kiriyama K., Kurihara H., Mishima H.K.: Relationship between periodontal disease and diabetic retinopathy. Diabetes Care 2004, 27, 615.
 30. Saremi A., Nelson R., Tulloch-Reid M., Hanson R., Sievers M., Taylor G.W., Shlosssman M., Bennett P., Genco R.J., Knowler W.C.: Periodontal disease and mortality in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005, 28, 27–32.
 31. Shultis W., Weil E.C., Looker H., Curtis J., Shlosssman M., Genco R.J., Knowler W.C., Nelson R.: Effect of periodontitis on overt nephropathy and end-stage renal disease in type 2 diabetes. Diabetes Care 2007, 30, 306–311.
 32. Kiran M., Arpak N., Unsal E., Erdoğan M.F.: The effect of improved periodontal health on metabolic control in type 2 diabetes mellitus. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 266–272.
 33. Schara R., Medvescek M., Skaleric U.: Periodontal disease and diabetes metabolic control: a full-mouth disinfection approach. J. Int. Acad. Periodontol. 2006, 8, 61–66.
 34. Jones J.A., Miller D.R., Wehler C.J., Rich S.E., Krall-Kaye E.A., McCoy L.C., Christiansen C.L., Rothendler J.A., Garcia R.I.: Does periodontal care improve glycemic control? The Department of Veterans Affairs Dental Diabetes Study. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 46–52.
 35. Katagiri S., Nitta H., Nagasawa T., Uchimura I., Izumiyama H., Inagaki K., Kikuchi T., Noguchi T., Kanazawa M., Matsuo A., Chiba H., Nakamura N., Kanamura N., Inoue S., Ishikawa I., Izumi Y.: Multicenter intervention study on glycohemoglobin (HbA1c) and serum, high-sensitivity CRP (hs-CRP) after local antiinfectious periodontal treatment in type 2 diabetic patients with periodontal disease. Diabetes Res. Clin. Pract. 2009, 83, 308–315.
 36. Kudva P., Tabasum S.T., Garg N.: Evaluation of clinical and metabolic changes after non-surgical periodontal treatment of type 2 diabetes mellitus patients: A clinico biochemical study. J. Indian Soc. Periodontol. 2010, 14, 257–262.
 37. Spangler L., Reid R.J., Inge R., Newton K.M., Hujoel P., Chaudhari M., Genco R.J., Barlow W.E.: Cross-sectional study of periodontal care and glycosylated hemoglobin in an insured population. Diabetes Care 2010, 33, 1753–1758.
 38. Sun W.L., Chen L.L., Zhang S.Z., Wu Y.M., Ren Y.Z., Qin G.M.: Inflammatory cytokines, adiponectin, insulin resistance and metabolic control after periodontal intervention in patients with type 2 diabetes and chronic periodontitis. Intern. Med. 2011, 50, 1569–1574.
 39. O u L., Li R.F.: Effect of periodontal treatment on glycosylated hemoglobin levels in elderly patients with periodontal disease and type 2 diabetes. Chin. Med. J. (Engl) 2011, 124, 3070–3073.
 40. O ’Connell P.A., Taba M., Nomizo A., Foss Freitas M.C., Suaid F.A., Uyemura S.A., Trevisan G.L., Novaes A.B., Souza S.L., Palioto D.B., Grisi M.F.: Effects of periodontal therapy on glycemic control and inflammatory markers. J. Periodontol. 2008, 79, 774–783.
 41. Singh S., Kumar V., Kumar S., Subbappa A.: The effect of periodontal therapy on the improvement of glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled clinical trial. Int. J. Diabetes Dev. Ctries 2008, 28, 38–44.
 42. Vergnes J.N., Arrivé E., Gourdy P., Hanaire H., Rigalleau V., Gin H., Sédarat C., Dorignac G., Bou C., Sixou M., Nabet C.: Periodontal treatment to improve glycaemic control in diabetic patients: study protocol of the randomized, controlled DIAPERIO trial. Trials 2009 10, 65.
 43. Kondzielik P., Gilowski Ł., Wiench R., Płocica I., Strojek K., Krzemiński T.F.: Effect of non-surgical therapy and adjunctive subantimicrobial dose doxycycline in patients with chronic periodontitis and type 2 diabetes mellitus-randomized, double-blind study. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 411–416 [in Polish].
 44. Janket S.J., Wightman A., Baird A.E., Van Dyke T.E., Jones J.A.: Does periodontal treatment improve glycemic control in diabetic patients? A meta-analysis of intervention studies. J. Dent. Res. 2005, 84, 1154–1159.
 45. D arré L., Vergnes J.N., Gourdy P., Sixou M.: Efficacy of periodontal treatment on glycaemic control in diabetic patients: A meta-analysis of interventional studies. Diabetes Metab. 2008, 34, 497–506.
 46. Teeuw W.J., Gerdes V.E., Loos B.G.: Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care 2010, 33, 421–427.
 47. Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnym skutkom zdrowotnym. Załącznik nr 1 Ministerstwa Zdrowia, 2005.
 48. O ffenbacher S., Katz V., Fertik G., Collins J., Boyd D., Maynor G., McKaig R., Beck J.: Periodontal disease as a possible risk factor for preterm low birth weight. J. Periodontol. 1996, 67, 1103–1113.
 49. Konopka T., Rutkowska M., Hirnle L., Kopeć W., Karolewska E.: The secretion of prostaglandin E2 and interleukin 1-beta in women with periodontal disease and preterm low birth weight. Bull. Group Rech. Sci. Stomatol. Odontol. 2003, 45, 18–28.
 50. R adnai M., Gorzo I., Urban E., Eller J., Novak T., Pal A.: Possible association between mother’s periodontal status and preterm delivery. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 791–796.
 51. Bošnjak A., Relja T., Vucicević-Boras V., Plasaj H., Plančak D.: Preterm delivery and periodontal disease: a case-control study from Croatia. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 710–716.
 52. Noack B., Klingerberg J., Weigelt J., Hoffmann T.: Periodontal status and preterm low birth weight: a case control study. J. Periodont. Res. 2005, 40, 339–345.
 53. Jeffcoat M.K., Geurs N.C., Reddy M.S., Cliver S.P., Goldenberg R.L., Hauth J.C.: Periodontal infection and preterm birth. Results of a prospective study. JADA 2001, 132, 875–880.
 54. O ffenbacher S., Boggess K.A., Murtha A.P., Jared H.L., Lieff S., McKaig R.G., Mauriello S.M., Moss K.L., Beck J.D.: Progressive periodontal disease and risk of very preterm delivery. Obstet. Gynecol. 2006, 107, 29–36.
 55. L unardelli A.N., Peres M.A.: Is there an association between periodontal disease, prematurity and low birth weight? A population-based study. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 938–946.
 56. Farrell S., Ide M., Wilson R.F.: The relationship between maternal periodontitis, adverse pregnancy outcome and miscarriage in never smokers. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 115–120.
 57. A gueda A., Ramon J.M., Manau C., Guerrero A., Echeverria J.J.: Periodontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes: a prospective cohort study. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 16–22.
 58. L opez N.J., Smith P.C., Gutierrez J.: Periodontal therapy may reduce the risk of preterm low birth weight in women with periodontal disease: a randomized controlled trial. J. Periodontol. 2002, 73, 911–924.
 59. Jeffcoat M.K., Hauth J.C., Geurs N.C., Reddy M.S., Cliver S.P., Hodgkins P.M., Goldberg R.L.: Periodontal disease and preterm birth: results of a pilot intervention study. J. Periodontol. 2003, 74, 1214–1218.
 60. Michalowicz B.S., Hodges J.S., DiAngelis A., Lupo V.R., Novak J., Ferguson J.E., Buchanan W., Bofill J., Papapanou P.N., Mitchell D.A., Matseoane S., Tschida P.A.: Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth. N. Engl. J. Med. 2006, 355, 18, 1885–1894.
 61. O ffenbacher S., Lin D., Strauss R., McKaig R., Irving J., Barros S., Moss K., Barrow D., Hefti A., Beck J.D.: Effects of periodontal therapy during pregnancy on periodontal status, biologic parameters, and pregnancy outcomes: a pilot study. J. Periodontol. 2006, 77, 2011–2024.
 62. Michalowicz B.S., Hodges J.S., Novak J., Buchanan W., DiAngelis A., Papapanou P.N., Mitchell D.A., Ferguson J.E., Lupo V.R., Bofill J., Matseoane S.: Change in periodontitis during Pregnancy and risk of preterm birth and low birthweight. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 308–314.
 63. Michalowicz B.S., Novak M.J., Hodges J.S., DiAngelis A., Buchanan W., Papapanou P.N., Mitchell D.A., Ferguson J.E., Lupo V., Bofill J., Matseoane S., Steffen M., Ebersole J.L.: Serum inflammatory mediators in pregnancy: changes after periodontal treatment and association with pregnancy outcomes. J. Periodontol. 2009, 80, 1731–1741.
 64. Fogacci M.F., Vettore M.V., Leao A.T.: The effect of periodontal therapy on preterm low birth weight: a metaanalysis. Obstet. Gynecol. 2011, 117, 153–165.
 65. Matevosyan N.R.: Periodontal disease and perinatal outcomes. Arch. Gynecol. Obstet. 2011, 283, 675–686.