Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 40–47

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena kliniczna płukanki Dentofresh Junior® dla dzieci powyżej 6. roku życia

The Clinical Estimation of Dentofresh Junior® Mouthwash for Children Above 6 Years of Age

Alina Wrzyszcz-Kowalczyk1,, Katarzyna Herman1,, Katarzyna Jankowska1,, Monika Dębska-Mysiak1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej pomocniczą rolę pełnią płukanki o działaniu przeciwpróchnicowym, przeciwzapalnym lub dezynfekującym.
Cel pracy. Ocena kliniczna płukanki Dentofresh Junior®.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 49 osób w wieku 7–12 lat, którym zlecono płukanie jamy ustnej dwa razy dziennie przez okres dwóch tygodni preparatem Dentofresh Junior. Badanie kliniczne i laboratoryjne przeprowadzono dwukrotnie: przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz po dwóch tygodniach jego stosowania (badanie I i II). W niestymulowanej ślinie mieszanej określono zmiany poziomów jonów fluorkowych oraz Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus. W badaniu klinicznym uwzględniono stan higieny jamy ustnej (wskaźniki API, DI-OHI) i dziąseł (wskaźniki GI, mSBI).
Wyniki. W badaniu II stwierdzono istotny (p < 0,001) wzrost stężenia jonów fluorkowych (średnia wartość F= 0,29 ppm (SD = 0,24); w badaniu I F= 0,17 ppm (SD = 0,13). Nastąpiła poprawa stanu higieny jamy ustnej oraz stanu dziąseł. Zmniejszyły się istotnie średnie wartości wskaźnika osadu DI-OHI z 0,44 (SD = 0,42) w badaniu I do 0,14 (SD = 0,18) w badaniu II (p < 0,0001), aproksymalnego wskaźnika płytki z 37,1% (SD = 30,25) do 21,85% (SD = 19,07) (p < 0,0001), wskaźnika dziąsłowego GI z 0,08 (SD = 0,20) do 0,02 (SD = 0,06) (p < 0,005), a nieznacznie zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia z kieszonki dziąsłowej mSBI z 0,08 (SD = 0,03) do 0,06 (SD = 0,16) (p > 0,05). Odsetek dzieci z wysokim mianem bakterii próchnicotwórczych w ślinie zmniejszył się po dwóch tygodniach stosowania płukanki. W badaniu II Streptococcus mutans ≥ 105 CFU/ml stwierdzono u 18,4% dzieci, w badaniu I u 32,7% (p < 0,005), Lactobacillus acidophilus ≥ 105 CFU/ml odpowiednio u 34,7 i 42,9% (różnica nieistotna statystycznie).
Wnioski. Płukanka Dentofresh Junior jest skutecznym produktem pomocnym w utrzymaniu dobrego zdrowia jamy ustnej.

Abstract

Backgroud. In the maintenance of proper oral cavity conditions supporting role is played by mouthwashes with anti-carious, anti-inflammatory and desinfecting action.
Objectives. The aim of the study was the evaluation of Dentofresh Junior® mouthwash.
Material and Methods. 49 children 7–12 year old both sex were enrolled in a study. They used Dentofresh Junior mouthwash twice a day for two weeks. Clinical examination comprised of two oral cavity evaluations: before and after using of Dentofresh Junior mouthwash. They were performed in two weeks intervals (study I, II). The levels of fluoride ions, Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus were marked in a non stimulated mixed saliva. The state of oral hygiene (API, DI-OHI index) and parodontium (GI, mSBI index) was evaluated.
Results. The concencration of fluoride ions increased significant (p < 0.001) after two weeks (mean value of F= 0.29 ppm (SD = 0.24); in the pre-eliminary study F= 0.17 ppm (SD = 0.13). The state of oral hygiene and parodontium improved. In study II the mean value of DI-OHI = 0.14 (SD = 0.18) (in study I DI-OHI = 0.44 (SD = 0.42); p < 0.0001), API = 21.85% (SD = 19.07) (in study I A PI = 37.1% (SD = 30.25); p < 0.0001), GI = 0.02 (SD = 0.06) (in study I GI = 0.08 (SD = 0.20); p < 0.005), mSBI = 0.06 (SD = 0.16) (in study I mSBI = 0.08 (SD = 0.03) p > 0.05). The levels of cariogenic bacteria in saliva decreased after two weeks of using of moouthwash. In the study II, the level of Streptococcus mutans ≥ 105 CFU/ml was observed in 18.4% of children, in study I – in 32.7% (p < 0.005), Lactobacillus acidophilus ≥ 105 CFU/ml in 34.7% and 42.9% respectively (the difference was not statistically significant). Conclussion. The Dentofresh Junior mouthwash is an effective product that can help to maintain oral health.

Słowa kluczowe

dzieci, płukanka do jamy ustnej, profilaktyka

Key words

children, mouthwash, prophylaxis

References (17)

 1. Szumny D., Szypuła E., Szydłowski M., Chlebda E., Skrzypiec-Spring A., Szumny A.: Herbat drugs used in respiratory system diseases. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 507–515 [in Polish].
 2. Pannuti C.M., De Matos J.P., Ranoya P.N., De Jesus A.M, Lotufo R.F., Romito G.A.: Clinical effect of a herbal dentifrice on the control of plaque and gingivitis. A double-blind study. Pesqui Odontol. Bras. 2003, 17, 314–318.
 3. Iracki J.: Badanie przyswajania fluoru pochodzącego z past do zębów przez szkliwo w warunkach zmian pH in vitro. Examining of the assimilation of fluoride in toothpaste by the enamel in conditions of the pH changes in vitro. Czas. Stomatol. 1999, 52, 423–430 [in Polish].
 4. Kaczmarek U.: The cariostatic mechanisms of fluoride. Czas. Stomatol. 2005, 58, 404–413 [in Polish].
 5. Kaczmarek U.: Bacterial aspekt of deciduous teeth caries. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 509–514 [in Polish].
 6. Beiswanger B.B., Boneta A.F., Man M.S., Katz B.P., Proskin H.M., Stookey G.K.: The effect of chewing sugarfree gum after meals on clinical caries incidence. J. Am. Dent. Assoc. 1998, 129, 1623–1626.
 7. McCullough M.J., Farah C.S.: The role of alcohol in oral carcinogenesis with particular reference to alcoholcontaining mouthwashes. Aust. Dent. J. 2008, 53, 4, 302–305.
 8. O ral Haelth Surveys. Basic Methods. World Health Organisation, 1997, Geneva, 4 eth ed.
 9. Małkiewicz K., Kępa-Prokopienko J., Jodkowska E.: Caries frequency and intensity in 6-to 12-year-old children in mazowieckie province. Nowa Stomatol. 2006, 1, 11–14 [in Polish].
 10. Rybarczyk-Townsend E., Hilt A., Lubowiedzka B., Wochna-Sobańska M.: Dental state of 6-year-old children in the region of Łódź for the Lear 2008. Nowa Stomatol. 2010, 15, 1, 9–14 [in Polish].
 11. Iwanicka-Grzegorek E., Michalik J., Zapalska K.: The level of knowledge abort caries and its prevention among Junior high schools pupils. Nowa Stomatol. 2010, 15, 1, 3–8 [in Polish].
 12. Blinkhorn A.: Is there a role for triclosan/copolymer toothpaste in the management of periodontal disease? Br. Dent. J. 2009, 207, 117–126
 13. Starczewska M., Emerich K.: Dental prophylaxis in children. Nowa Pediatr. 2010, 1, 28–31 [in Polish].
 14. Radziejewski P., Radziejewska M.: Sugar substitutes in caries prevention. Stomatol. Współ. 2006, 13, 4, 43–48 [in Polish].
 15. Assev S., Walter S.M., Rolla G.: Xylitol fermentation by human dental plaque. Eur. J. Oral. Sci. 1996, 104, 359–362.
 16. Surdacka A., Stopa J.: The effect of xylitol toothpaste on the oral cavity environment. J. Prev. Med. 2005, 13, 98–107.
 17. Gereth K., Borysewicz-Lewicka M.: Efficiency of Dentosept mouthinse in the treatment of gingivitis in intellectually disabled patients. Dent. Forum 2009, 37, 45–49 [in Polish].