Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 35–39

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ nanowypełniaczy na stabilność koloru żywicy akrylowej

Influence of Nanofillers on the Colour Stability of Acrylic Resin

Zbigniew Raszewski1,

1 Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Podczas użytkowania protez akrylowych często dochodzi do niepożądanej zmiany koloru tworzywa. Jest to związane głównie z procesem starzenia się samej żywicy oraz wpływem środowiska jamy ustnej i nawyków żywieniowych pacjenta.
Cel pracy. Określenie wpływu dodatku wybranych nanowypełniaczy na stabilność koloru żywicy akrylowej przechowywanej w kawie i herbacie w różnym czasie.
Materiał i metody. Wykonano 4 rodzaje próbek z żywicy termoutwardzalnej: niemodyfikowane oraz modyfikowane dodatkiem po 0,5% jednego z trzech różnych nanowypełniaczy: krzemionki o właściwościach hydrofobowych Aerosil R 812 (Evonic), zeolitu modyfikowanego srebrem AlphaSan (Milliken) lub polimeru z metakrylanem trójfluoroetylowym (Aldrich). Po polimeryzacji przechowywano je w roztworach kawy lub herbaty przez okres 1 miesiąca, pół roku oraz 1 roku. Grupę kontrolną stanowiły próbki zanurzone w wodzie destylowanej. Zabarwienie próbek oceniano za pomocą spektrofotometru X R ite w skali L, a, b. Do oceny zmiany koloru posłużono się parametrem Delta E.
Wyniki. Największą zmianę koloru zaobserwowano dla materiału niemodyfikowanego przechowywanego w roztworze kawy przez rok. Zmiana wartości parametru Delta E wyniosła ponad 3,8. Próbki żywicy modyfikowanej za pomocą hydrofobowej krzemionki Aerosil R 812 wykazały najmniejszą zmianę zabarwienia podczas przechowywania w roztworach testowych.
Wnioski. Dodatek hydrofobowego nanowypełniacza do termoutwardzalnej żywicy akrylowej jest jedną z możliwości uzyskania lepszej stabilności koloru podczas użytkowania ruchomych uzupełnień protetycznych.

Abstract

Background. During the use of acrylic denture base polymers, an undesirable colour change may occure. This can be connected with aging of the resins, influence of oral cavity environment and diet habits of patients.
Objectives. The aim of this study was to investigate the effect of selected nanofillers addition to acrylic resin on the colour change after storage in coffee and tea solutions.
Material and Methods. Samples used in this study were made of hot-curing acrylic resin non-modified and modified with adding 0.5% one of three different nanofillers: hydrophobic silica Aerosil R 812 (Evonic), silver zeolite AlphaSan (Milliken) and trifluoroehtyl methacryle (Aldrich) which were mixed with polymer powder. After polymerization the samples were immersed in coffee or tea solutions and distilled water (control group). Colour change was measured after one month, 6 months and one year of storage using a X Rite spectrophotometer and calculated in L, a, b scale for determining delta E parameter.
Results. Coffee had a great influence on the colour change of the non-modified samples stored after one year. Delta E was achieved greater than 3.8. Acrylic resin samples modified with hydrophobic silica Aerosil R 812 has shown the smallest colour change in all tested solutions.
Conclusion. Hot-curing acrylic resin can be improved by addition of hydrophobic nanofiller. This kind of material can be more resistant to staining.

Słowa kluczowe

żywice akrylowe, zmiana koloru, nanowypełniacze

Key words

acrylic resins, colour changing, nanofillers

References (19)

 1. Leite V.M., Pisani M.X., Paranhos H.F., Souza R.F., Silva-Lovato C.H.: Effect of ageing and immersion in different beverages on properties of denture lining materials. J. Appl. Oral. Sci. 2010, 18, 372–378.
 2. Raszewski Z.: Nowe spojrzenie na tworzywa akrylowe. Elamed, Katowice 2009.
 3. Loster J., Wieczorek A.: Kliniczna ocena miękkich silikonowych materiałów podścielających – Ufi Gel SC i Mollosil. Por. Stomatol. 2011, 11, 14–18.
 4. Mancuso D.N., Goiato M.C., Zuccolotti B.C., Moreno A., dos Santos D.M.: Evaluation of hardness and colour change of soft liners after accelerated ageing. Prim. Dent. Care. 2009, 16, 127–130.
 5. Canay S., Hersek N., Tulunoğlu I., Uzun G.: Evaluation of colour and hardness changes of soft lining materials in food colorant solutions. J. Oral Rehabil. 1999, 26, 821–829.
 6. Małkiewicz K., Gładkowska M.: Wpływ barwników spożywczych na zmianę koloru materiałów złożonych stosowanych w stomatologii zachowawczej i protetyce stomatologicznej. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 173–179.
 7. Yoshida K., Aoki H., Yoshida T.: Color change capacity of dental resin mixed with silver methacrylate caused by light irradiation and heating. Dent. Mater. J. 2009, 28, 324–337.
 8. Hong G., Murata H., Li Y., Sadamori S., Hamada T.: Influence of denture cleansers on the color stability of three types of denture base acrylic resin. J. Prosthet. Dent. 2009, 101, 205–213.
 9. Saraç D., Saraç Y.S., Kurt M., Yüzbaşioğlu E.: The effectiveness of denture cleansers on soft denture liners colored by food colorant solutions. J. Prosthodont. 2007, 16, 185–191.
 10. Raszewski Z., Nowakowska D.: Właściwości mechaniczne żywicy akrylowej wzmacnianej nanowypełniaczami. Protet. Stomatol. 2010, 60, 501–506.
 11. Assunção W.G., Barão V.A., Pita M.S., Goiato M.C.: Effect of polymerization methods and thermal cycling on color stability of acrylic resin denture teeth. J. Prosthet. Dent. 2009, 102, 385–392.
 12. Kuroki K., Hayashi T., Sato K., Asai T., Okano M., Kominami Y., Takahashi Y., Kawai T.: Effect of selfcured acrylic resin added with an inorganic antibacterial agent on Streptococcus mutans. Dent. Mater. J. 2010, 29, 277–285.
 13. Regis R.R., Zanini A.P., Della Vecchia M.P., Silva-Lovato C.H., Oliveira Paranhos H.F., de Souza R.F.: Physical properties of an acrylic resin after incorporation of an antimicrobial monomer. J. Prosthodont. 2011, 20, 372–379.
 14. Goiato M.C., Zuccolotti B.C., Moreno A., dos Santos D.M., Pesqueira A.A., Dekon S.F.: Colour change of soft denture liners after storage in coffee and coke. Gerodontology 2011, 28, 140–145.
 15. Oğuz S., Mutluay M.M., Doğan O.M., Bek B.: Color change evaluation of denture soft lining materials in coffee and tea. Dent. Mater. 2007, 26, 209–216.
 16. Koksal T., Dikbas C.: Color stability of different denture teeth materials against various staining agents. Dent. Mater. 2008, 27, 139–144.
 17. Guler A.U., Kurt S., Kulunk T.: Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J. Prosthet. Dent. 2005, 93, 453–458.
 18. Stober T., Gilde H., Lenz P.: Color stability of highly filled composite resin materials for facings. Dent. Mater. 2001, 17, 87–94.
 19. Um C.M., Ruyter I.E.: Staining of resin-based veneering materials with coffee and tea. Quinto Int. 1991, 22, 377–386.