Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 28–34

Publication type: original article

Language: Polish

Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy II z granicą preparacji przydziąsłowej w cemencie – badanie in vitro

The Marginal Sealing of Class II Composite Resin Restoration Located in Cementum – in Vitro Evaluation

Anna Skałecka-Sądel1,, Wojciech Grzebieluch1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Mimo ciągłego rozwoju materiałów złożonych i systemów adhezyjnych nadal nie rozwiązano wszystkich problemów związanych ze stałą i trwałą szczelnością brzeżną wypełnień. Szczególną uwagę poświęca się interfazie ząb–wypełnienie w odbudowach ubytków klasy II wg Blacka, w których brzeg przydziąsłowy jest umiejscowiony poniżej połączenia szkliwno-zębinowego, gdzie dobra adhezja jest trudna do osiągnięcia. Wśród licznych parametrów określających jakość odbudowy ubytków twardych tkanek zęba istotną rolę odgrywa szczelność brzeżna. Najczęściej stosowaną metodą jej oceny jest metoda biernej penetracji barwnika.
Cel pracy. Porównanie w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wykonanych różnymi technikami wypełnień kompozytowych ubytków klasy II z granicą preparacji przydziąsłowej w cemencie korzeniowym.
Materiał i metody. W usuniętych zdrowych ludzkich zębach przedtrzonowych wypreparowano 30 ubytków klasy II, które podzielono losowo na 3 grupy (1 – odbudowa jedną porcją materiału i ćwiekiem okołomiazgowym, 2 – odbudowa jedną porcją materiału, 3 – odbudowa warstwowa). Zastosowano półpłynny kompozyt Revolution Formula® 2 jako cienki „podkład” i nanohybrydowy kompozyt Herculite XRV Ultra®. Wypełnienia polimeryzowane techniką opóźnionej pulsacji poddano 500 cyklom termicznym i testowi penetracji barwnika (0,5% wodny roztwór fuksyny zasadowej). Bierną penetrację barwnika oceniano wg 4-stopniowej skali.
Wyniki. Stwierdzono zróżnicowanie w częstości występowania i intensywności penetracji barwnika związane ze sposobem odbudowy. Najczęściej penetrację barwnika obserwowano w ubytkach grupy 1 (100,0%), rzadziej w ubytkach grupy 2 i 3 (60%). Rozpatrując szczelność brzeżną w odniesieniu do metody odbudowy, wykazano istotnie większą intensywność penetracji barwnika w ubytkach grupy 1 (2,40 ± 0,84) w porównaniu z grupą 2 (0,80 ± 0,92) i grupą 3 (1,50 ± 1,43).
Wnioski. Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy II zależała od metody wypełniania; była najwyższa przy wypełnianiu jedną porcją materiału, niższa przy wypełnianiu warstwowym, a najniższa z użyciem ćwieka okołomiazgowego i jednej porcji materiału. W ubytkach klasy II z granicą preparacji poniżej CEJ żadna z zastosowanych metod odbudowy nie zapewniała idealnej szczelności brzeżnej w rejonie przydziąsłowym.

Abstract

Background. Despite of the continuous development of composite resin materials and adhesive systems, all the problems connected with stable and permanent marginal integrity of restoration have not yet been solved. A particular attention is put on the interface tooth/restoration in the class II cavities with gingival margins located below the cemento-enamel junction, where achieving good adhesion is difficult. The marginal integrity plays an important role among other parameters which determine quality of reconstruction of dental hard tissues. One of the most commonly used method for its evaluation at the interface tooth/restoration is dye penetration test.
Objectives. The in vitro comparison condition of the marginal sealing of class II cavities with gingival margins located below the cemento-enamel junction restored by composite resin with use of different techniques.
Material and Methods. 30 class II cavities were prepared in the 30 sound extracted human premolars, which were randomly divided into 3 groups (1 – bulk technique using one pin, 2 – bulk technique and 3 – layering technique). The flowable composite resin Revolution Formula® 2 as a cavity liner and the nanohybrid composite Herculite XRV Ultra® were used. The restorative materials were polymerized by the pulse delay technique, thermocycled for 500 cycles and subjected to the dye penetration test (0.5% basic fuchsine aqueous solution). The dye penetration was assessed according to 4 scores scale.
Results. The differences in the frequency and intensity of dye penetration, depending on the reconstruction technique, at the particular cavity walls were found. The most frequent penetration of the dye was observed in the cavities of group 1 (100%), rarely in the cavities of group 2 and 3 (60%). Considering the marginal sealing in relation to the restorative technique, the significantly higher intensity of dye penetration in the cavities of group 1 (2.40 ± 0.84) in comparison to the group 2 (0.80 ± 0.92) and group 3 (1.50 ± 1.43) were found.
Conclusion. The marginal sealing of class II composite resin restorations depends on the restorative technique; it is higher in the bulk technique, lower in the layering technique and the lowest in the bulk with pin technique. In the cavities located below the CEJ none of the used techniques provide perfect marginal sealing in the gingival region.

Słowa kluczowe

ubytki klasy II, wypełnienia kompozytowe, techniki wypełniania, szczelność brzeżna, penetracja barwnika

Key words

class II cavities, composite restorations, placement techniques, marginal adaptation, dye penetration

References (17)

 1. Roeters F.J., Opdam N.J., Loomans B.A.: The amalgam-free dental school. J. Dent. 2004, 32, 5, 371–377.
 2. Cynkier J.: Preparation and filling techniques reducing effects of polymerisation shrinkage of composite materials. A literature review. Nowa Stom. 2006, 11, 2, 82–87.
 3. Ghavamnasiri M., Moosavi H., Tahvildarnejad N.: Effect of centripetal and incremental methods in class II composite resin restorations on gingival microleakage. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 8, 113–120.
 4. Abbas G., Fleming G.J., Harrington E., Shortall A.C., Burke F.J.: Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with a packable composite cured in bulk or in increments. J. Dent. 2003, 31, 437–444.
 5. Iwami Y., Yamamoto H., Ebisu S.: A new electrical method for detecting marginal leakage of in vitro resin restorations. J. Dent. 2000, 28, 241–247.
 6. Cagidiaco M.C., Ferrari M., Vichi A., Davidson C.L.: Mapping of tubule and intertubule surface areas available for bonding in class V and class II preparations. J. Dent. 1997, 25, 379–389.
 7. Nguyen M., Nguyen T., Qian X., Tobia D.: Physical properties of a new self-adhering flowable composite. IADR General Session, Miami, Florida, 2009, Abstr. 3272.
 8. Attar N., Tam L.E., Mccomb D.: Flow, strength, stiffness and radiopacity of flowable resin composites. J. Can. Dent. Assoc. 2003, 69, 516–521.
 9. Haak R., Wicht M.J., Noack M.J.: Marginal and internal adaptation of extended class I restorations lined with flowable composites. J. Dent. 2003, 31, 231–239.
 10. Radhika M., Sajjan G.S., Kumaraswamy B.N., Mittal N.: Effect of different placement techniques on marginal microleakage of deep class-II cavities restored with two composite resin formulations. J. Conserv. Dent. 2010, 13, 9–15.
 11. Ernst C.P., Cortain G., Spohn M., Rippin G., Willershausen B.: Marginal integrity of different resin-based composites for posterior teeth: an in vitro dye-penetration study on eight resin-composite and compomer-/adhesive combinations with a particular look at the additional use of flow-composites. Dent. Mater. 2002, 18, 351–358.
 12. Miguez P.A., Pereira P.N., Foxton R.M., Walter R., Nunes M.F., Swift E.J. Jr.: Effects of flowable resin on bond strength and gap formation in class I restorations. Dent. Mater. 2004, 20, 839–845.
 13. Haller B., Trojanski A.: Effect of multi-step dentin bonding systems and resin-modified glass ionomer cement liner on marginal quality of dentin-bonded resin composite class II restorations. Clin. Oral Invest. 1998, 2, 130–136.
 14. Figueiredo Reis A., Giannini M., Ambrosano G.M., Chan D.C.: The effects of filling techniques and a low-viscosity composite liner on bond strength to class II cavities. J. Dent. 2003, 31, 59–66.
 15. Giachetti L., Scaminaci Russo D., Bambi C., Grandini R.: A review of polymerization shrinkage stress: current techniques for posterior direct resin restorations. J. Contemp. Dent. Pract. 2006, 7, 79–88.
 16. Federlin M., Thonemann B., Hiller K.A., Fertig C., Schmalz G.: Microleakage in class II composite resin restorations: application of a clearing protocol. Clin. Oral Invest. 2002, 6, 84–91.
 17. Liberman R., Gorfil C., Ben-Amar A.: Reduction of microleakage in class II composite resin restorations using retentive pins. J. Oral Rehabil. 1996, 23, 240–243.