Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 19–27

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35–44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich

Prevalence of Periodontal Diseases in 35–44 Year-Olds in the Large Urban Agglomerations

Renata Górska1,, Małgorzata Pietruska2,, Elżbieta Dembowska3,, Joanna Wysokińska-Miszczuk4,, Monika Włosowicz5,, Tomasz Konopka6,

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

2 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej i Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

3 Zakład Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

4 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w L ublinie

5 Praktyka prywatna w Kielcach

6 Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Wskaźnik CPITN służy ocenie częstości występowania wybranych objawów periodontologicznych, a także kategoryzacji periodontologicznych potrzeb leczniczych. Polskie badania epidemiologiczne dorosłych Polaków z użyciem wskaźnika CPITN przeprowadzono w 1987, 1995 oraz w 1998 i 2002 r.
Cel pracy. Określenie częstości występowania i stopnia zaawansowania chorób przyzębia na podstawie wskaźnika CPITN u osób w wieku 35–44 lata oraz ustalenie potrzeb leczniczych z tego zakresu w badanej populacji mieszkańców dużych aglomeracji polskich.
Materiał i metody. Badania prowadzono na terenie 6 miast wojewódzkich: Wrocławiu, Lublinie, Warszawie, Białymstoku, Kielcach, Szczecinie. Dla każdego metodą losowania dwuwarstwowego wyłoniono grupę 2 tysięcy osób w wieku 35–44 lat. Na badania zgłosiła się następująca liczba osób: Warszawa – 194, Białystok – 163, Szczecin – 244, Kielce – 102, Lublin – 133, Wrocław – 302. Łącznie zbadano zatem 1138 osób. Do badania użyto sondy 621 WHO. Badacze (specjaliści periodontolodzy) odbyli stosowną kalibrację.
Wyniki. Zdrowe przyzębie odnotowano tylko w 3 badanych miastach, tj. Lublinie 3,76%, Wrocławiu 0,33% i Szczecinie 4,51%. Najgorszy stan przyzębia CPI = 4 stwierdzono u mieszkańców Warszawy 25,77%. Najmniejszy odsetek osób niewymagających leczenia odnotowano w Kielcach, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, ale w tych miastach zaobserwowano najwyższy odsetek osób wymagających poprawy stanu higieny jamy ustnej, w tym profesjonalnego usunięcia złogów nazębnych – ok. 65%. Nie zaobserwowano statystycznie znamiennych różnic między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o odsetek osób ze zdrowym przyzębiem (CPI 0), z obecnością kamienia nazębnego (CPI 2) oraz z obecnością płytkich kieszonek (CPI 3). Różnice występowały natomiast w grupie CPI 1 i CPI 4 w zależności od płci.
Wnioski. Periodontopatie są obecnie chorobami społecznymi w grupie dorosłych Polaków w wieku 35–44 lat. Wskazują na to między innymi zaledwie 1% odsetek pacjentów bez objawów periodontologicznych rejestrowanych we wskaźniku CPI oraz ponad 16-procentowy odsetek osób z zaawansowanym zapaleniem przyzębia. Tylko 1% dorosłych Polaków nie wymaga działań profilaktyczno-leczniczych, ponad 12% wymaga jedynie instruktażu z zakresu higieny jamy ustnej i usunięcia płytki, prawie 23% instruktażu higieny jamy ustnej i skalingu naddziąsłowego, ponad 40% instruktażu higieny jamy ustnej oraz skalingu poddziąsłowego, a ponad 16% kompleksowego leczenia periodontologicznego zapalenia przyzębia. Stan przyzębia dorosłych Polaków pogorszył się w odniesieniu do wszystkich wcześniejszych ogólnopolskich badań epidemiologicznych, w których wykorzystywano wskaźnik CPITN. Stan przyzębia Polaków w wieku 35–44 lat jest jednym z najgorszych w E uropie. Dotychczas spełniono w Polsce dwa z trzech periodontologicznych celów zdrowia ŚOZ na 2010 r. dla osób dorosłych w wieku 35–44 lat.

Abstract

Background. The CPITN index ist used to evaluate the frequency of some periodontal symptoms and to define the periodontal treatment needs. Polish epidemiological investigations among adults with the use of CPITN were conducted in 1987, 1995, 1998 and 2002.
Objectives. Defining the frequency and severity of periodontal diseases on the basis of CPITN among 35–44 year olds and determining periodontal treatment needs of the population of the large Polish urban areas.
Material and Methods. The investigations were carried out in 6 voivodship cities: Wrocław, Lublin, Warsaw, Kielce and Szczecin. For each city a group of 2 thousand people in the age of 35–44 years was chosen by the two level draw method. The following number of people arrived for evaluation:Warsaw – 194, Białystok – 163, Szczecin – 244, Kielce – 102, Lublin – 133 and Wrocław – 302. On the whole 1138 people were examined. The 621 WHO perioprobe was used for testing. Periodontal researchers were calibrated appropriately.
Results. Healthy periodontium was observed only in three cities: in Lublin 3.76%, in Wrocław 0.33% and in Szczecin 4.51%. The worst state of periodontium CPI = 4 was noted among the citizens of Warsaw – 25,77%. The smallest percentage of people not requiring any treatment was noted in Kielce, Białystok and Warsaw. The highest number of people needing oral hygiene instruction 65% and professional scaling was observed in Lublin. Between males and females there were no statistical significant differences concerning the percentage of healthy periodontium (CPI = 0), with dental calculus (CPI = 2) and with shallow pockets (CPI = 3). Differences appeared in groups with CPI = 1 and CPI = 4, depending on sex.
Conclusion. Currently periodontopathies are social diseases among adult Polish at the age of 35–44 years. Only 1% with healthy periodontium: CPI = 0 and more than 16% people with advanced periodontitis: CPI = 4, confirm this situation.

Słowa kluczowe

choroby przyzębia, zapalenia przyzębia, epidemiologia, urbanizacja

Key words

periodontal diseases, periodontitis, epidemiology, urbanization

References (10)

  1. A inamo J., Barmes D., Beagrie G., Cutress T., Martin J., Sardo-Infirri J.: Development of the World Health Organization (WHO) community periodontal index of treatment needs (CPITN). Int. Dent. J. 1982, 32, 281–291.
  2. WWW.dent.niigata-u.ac.jp
  3. Banach J.: Co z realizacją periodontologicznych celów zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia do 2010 roku w Polsce? Dent Med. Probl. 2002, 39, 9–12.
  4. Jańczuk Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. PAM, Szczecin 1990.
  5. Jańczuk Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa Stomatol. 1997, 2, 3, 45–49.
  6. Iwanicka-Frankowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Pierzynowska E., Zawadziński M.: Stan zdrowia jamy ustnej polskiej populacji osób dorosłych w wieku 35–44 lat w latach 1998–2002. Stomatol. Współ. 2003, 10, 5, 9–14.
  7. World Health Organization. Oral health surveys – basic methods. Geneva, 4th edn. 1997.
  8. R aport Konsultanta Krajowego ds. Periodontologii w roku 2009.
  9. Krustup U., Petersen PE.: Periodontal conditions in 35–44 and 65–74-years-old adults in Denmark. Acta Odontol Scand. 2006, 64, 65–73.
  10. I nstitute of German Dentists: The Fourth German Oral Health Study (DMS IV), 2005.