Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 576–582

Publication type: review article

Language: Polish

Koncepcje budowy części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych w świetle piśmiennictwa

Conception of Construction of Root Part of Dental Posts – Review of the Literature

Bożena J. Robak1,, Joanna Bożyk1,, Janusz Borowicz1,

1 Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Zapotrzebowanie na leczenie endodontyczno-protetyczne we współczesnej praktyce stomatologicznej jest coraz większe. Utrzymany korzeń zęba jest naturalnym wszczepem – punktem wyjścia do dalszego leczenia protetycznego. W związku z tym wkłady koronowo-korzeniowe znajdują szerokie zastosowanie do odbudowy pojedynczych zębów oraz filarów uzupełnień stałych lub ruchomych. Warunkiem powodzenia tego leczenia jest właściwe wykorzystanie zachowanego w jamie ustnej korzenia. Powinien być dobrze umocowany w zębodole, prawidłowo wyleczony endodontycznie, bez zmian okołowierzchołkowych, mieć zachowaną strukturę powierzchni nośnej. Kwestia kształtu i rozmiaru wkładów jest przedmiotem zainteresowania od wielu lat. Do ważnych parametrów decydujących o retencji, wytrzymałości oraz naprężeniach powstających wokół wkładów należą: długość wkładu, średnica części korzeniowej, faktura powierzchni trzonu, kształt części korzeniowej, kształt powierzchni nośnej.

Abstract

Nowadays, the demand for endodontic and prosthetic treatment in dental practice is increasing. Retained root is a natural tooth-implant – starting point for further prosthetic treatment. Therefore, the root posts are widely used to reconstruct the individual teeth, and as the pillars of fixed and removable dentures. The success of this treatment is conditioned by the proper use of retained roots in the oral cavity. It should be well fixed within the alveolus, endodontically treated, with no periapical lesions, should have preserved the structure of the bearing surface. The question of the shape and size of the post has been the point of interest for many years. Important parameters for retention endurance stress arising around the posts are: the length of the post, the diameter of the root, stem surface texture, shape of the root, the shape of the bearing surface.

Słowa kluczowe

wkłady koronowo-korzeniowe, kształt wkładu koronowo-korzeniowego, zęby leczone endodontycznie

Key words

dowel, post, shape of the post, endodontically treated teeth

References (43)

 1. Aluchna M.: Rekonstrukcje zachowawcze zębów z zastosowaniem standardowych wkładów koronowo-korzeniowych. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 9, 99–104.
 2. Rosenthiel S.F., Land M.F., Fujimoto J.: Współczesne protezy stałe. Wyd. Czelej sp. z o.o., Lublin 2002, 287– 289.
 3. Aluchna M.: Niemetalowe standardowe wkłady koronowo-korzeniowe. Magazyn Stomatol. 2005, 15, 3, 69–72.
 4. Naumann M.: Kiedy wskazane są wkłady koronowo-korzeniowe – klasyfikacja i koncepcja terapeutyczna. Quintessence 2003, 11, 327–334.
 5. Bates J.F., Stafford G.D., Harrison A.: Masticatory function – a review of the literature. 1. The form of the masticatory cycle. J. Oral. Rehabil. 1975, 2, 281–301.
 6. Hohmann A., Hielscher W.: Korony. Wyd. Kwintesencja, Warszawa 1998, 112–117.
 7. Shillingburg H.T., Jacobi R. Bracket S.E.: Zasady opracowania zębów pod protezy stałe metalowe i porcelanowe. Wyd. Kwintesencja, Warszawa 1999, 354–356.
 8. Musikant B.L., Cohen B.I. Deutsch A.S.: Optymalne zmiany koncepcji budowy wkładu. Stomatol. Współczesna 1998, 5, 1, 48–51.
 9. Caputo A.A., Standlee J.P.: Biomechanics in clinical dentistry. Quintessence Publishing Co, Chicago 1987, 185– 203.
 10. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Zasady osadzania i doboru rodzaju wkładów koronowo-korzeniowych: jak przedłużyć żywotność wykonanego uzupełnienia? Magazyn Stomatol. 2002, 12, 6, 50–52.
 11. Mattison G.D., Delivanis P.D., Thacker R.W, Hassell K.J.: Effect of post preparation on the apical seal. J. P rosthet. Dent. 1984, 51, 785–789.
 12. Haddix J.E., Mattison G.D., Shulman C.A., Pink F.E.: Post preparation techniques and their effect on the apical seal. J. Prosthet. Dent. 1990, 64, 515–519.
 13. Kvist T., Rydin E., Reit C.: The relative frequency of periapical lesions in teeth with root canal-retained posts. J. E ndod. 1989, 15, 578–580.
 14. Shillingburg H.T., Hobo S., Whitsett L.D.: Protezy stałe – zarys postępowania klinicznego i laboratoryjnego. Wyd. Kwintesencja, Warszawa 1997, 156–159.
 15. Shillingburg H.T., Jr., Fisher D.W., Dewhirst R.B.: Restoration of endodontically treated posterior teeth. J. P rosthet. Dent. 1970, 24, 401–419.
 16. Felton D.A., Webb E.L., Kanoy B.E., Dugoni J.: Threaded endodontic dowels: effect of post design on incidence of root fracture. J. Prosthet. Dent. 1991, 65, 179–187.
 17. Mattison G.D.: Photoelastic stress analysis of cast-gold endodontic posts. J. Prosthet. Dent. 1982, 48, 407–411.
 18. Mattison G.D. , von Fraunhofer J.A.: Angulation loading effects on cast-gold endodontic posts: a photoelastic stress analysis. J. Prosthet. Dent. 1983, 49, 636–638.
 19. Davy D.T., Dilley G.L., Krejci R.F.: Determination of stress patterns in root-filled teeth incorporating various dowel designs. J. Dent. Res. 1981, 60, 1301–1310.
 20. Cooney J.P., Caputo A.A., Trabert K.C.: Retention and stress distribution of tapered-end endodontic posts. J. P rosthet. Dent. 1986, 55, 540–546.
 21. Lee H.E., Wang C.H., Wu N.Y., Kuo H.L.: Stress distribution of prefabricated screw posts. Part I: post size. Gaoxiong. Yi. Xue. Ke. Xue. Za Zhi. 1991, 7, 471–475.
 22. Ho M.H., Lee S.Y., Chen H.H., Lee M.C.: Three-dimensional finite element analysis of the effects of posts on stress distribution in dentin. J. Prosthet. Dent. 1994, 72, 367–372.
 23. Hunter A.J., Feiglin B., Williams J.F.: Effects of post placement on endodontically treated teeth. J. Prosthet. Dent. 1989, 62, 166–172.
 24. Hunter A.J., Hunter A.R.: The treatment of endodontically treated teeth. Curr. Opin. Dent. 1991, 1, 199–205.
 25. Kahn F.H.: Selecting a post system. J. Am. Dent. Assoc. 1991, 122, 70–71.
 26. Standlee J.P., Caputo A.A., Hanson E.C.: Retention of endodontic dowels: effects of cement, dowel length, diameter and design. J. Prosthet. Dent. 1978, 39, 400–405.
 27. Standlee J.P., Caputo A.A., Holcomb J., Trabert K.C.: The retentive and stress-distributing properties of a threaded endodontic dowel. J. Prosthet. Dent. 1980, 44, 398–404.
 28. Thorsteinsson P.S., Yaman P.: A comparison of stress distribution at tapered vs. threaded cylindrical posts using photoelastic stress analysis. Tannlaeknabladid 1991, 9, 1, 7–12.
 29. Dejak B., Romanowicz M.: Wpływ kształtu i wielkości części korzeniowych wkładów na wytrzymałość rekonstruowanych zębów w świetle piśmiennictwa. Prot. Stomatol. 2000, 50, 86–94.
 30. Dejak B., Józefowicz J.: Wpływ różnych kształtów wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba. Prot. Stomatol. 1994, 44, 248–250.
 31. Dejak B., Młotkowski A.: Badanie naprężeń w zębach w zależności od wielkości części korzeniowej wkładów. Quintessence 1995, 3, 410–419.
 32. Standlee J.P., Caputo A.A., Collard E.W., Pollack M.H.: Analysis of stress distribution by endodontic posts. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1972, 33, 952–960.
 33. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Podstawowe wymagania stawiane wkładom koronowo-korzeniowym. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 1, 48–50.
 34. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Wpływ konstrukcji wkładów koronowo-korzeniowych oraz odbudowanego zrębu koronowego na zęby leczone endodontycznie. Poradnik Stomatol. 2005, 5, 1, 34–38.
 35. Musikant B.L., Deutsch A.S.: A new prefabricated post and core system. J. Prosthet. Dent. 1984, 52, 631–634.
 36. Cohen B.I., Musikant B.L., Deutsch A.S.: Aktywne wkłady koronowo-korzeniowe. TPS 2003, 2, 30–37.
 37. Sorensen J.A., Engelman M.J.: Effect of post adaptation on fracture resistance of endodontically treated teeth. J. P rosthet. Dent. 1990, 64, 419–424.
 38. Pao Y.C., Reinhardt R.A., Krejci R.F.: Root stresses with tapered-end post design in periodontally compromised teeth. J. Prosthet. Dent. 1987, 57, 281–286.
 39. Dejak B., Młotkowski A.: Analiza naprężeń występujących w zrębach zębów odbudowanych wkładami koronowokorzeniowymi o różnych kształtach części korzeniowej. Quintessence 1994, 2, 705–712.
 40. Robbins J.W., Earnest L.A., Schumann S.D.: Fracture resistance of endodontically-treated cuspids. Am. J. Dent. 1993, 6, 159–161.
 41. Hudis S.I., Goldstein G.R.: Restoration of endodontically treated teeth: a review of the literature. J. Prosthet. Dent. 1986, 55, 33–38.
 42. Henry P.J.: Photoelastic analysis of post core restorations. Aust. Dent. J. 1977, 22, 157–159.
 43. Dejak B.: Wpływ niedokładności wykonania wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba. Prot. Stomatol. 1995, 45, 50–52.