Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 570–575

Publication type: review article

Language: Polish

Torque wczoraj i dziś. Ewolucja preskrypcji systemów zamków ortodontycznych w aspekcie pozycji korzenia zębowego w kości wyrostka zębodołowego

Torque – the Past and the Future. The Evolution of the Prescription of Orthodontic Brackets Due to Position of the Dental Root in the Alveolar Bone

Katarzyna Potoczek-Wallner1,, Beata Kawala1,, Szymon Chojnowski2,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i O rtodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 P raktyka Prywatna

Streszczenie

Praca prezentuje przekrojowo historię aparatów stałych oraz zmiany zachodzące w rozwoju technologicznym zamków ortodontycznych. Szczególna uwaga jest zwrócona na zagadnienie prawidłowej pozycji korzenia zęba w wyrostku zębodołowym w jego poprzecznym wymiarze oraz metody uzyskania prawidłowych wartości parametru opisującego to położenie – torque. Wychodząc z założeń 6 kluczy okluzji Andrewsa, są tu kolejno prezentowane aparaty Angle’a, Andrewsa oraz późniejsze modyfikacje Rotha, McLaughlina, Benneta i Trevisiego. Autorzy koncentrują się na budowie zamków w poszczególnych systemach oraz sposobie ekspresji ich wszelkich parametrów ujętych w preskrypcji. Mimo standaryzacji w leczeniu ortodontycznym, w przyszłości należy się spodziewać indywidualizacji terapii przez wybór określonych typów zamków dla poszczególnych zębów w celu zwiększenia skuteczności leczenia dzięki ułatwieniu, skróceniu okresu trwania i uzyskiwania wyników pożądanych.

Abstract

This article presents the history of fixed appliance and changes which have been introduced in technological progress in manufacturing of orthodontic brackets. The biggest emphasis was put on proper position of the dental root in horizontal dimension of the alveolar bone and methods leading to achieve proper parameter describing this position – torque. Authors present different philosophies of orthodontic treatment: Angle’s, Andrew’s and Roth’s, McLaughlin, Bennet’s and Trevisi’s and concentrate on appearance of brackets in these philosophies and expression of all parameters included in the prescription. Despite the standarization of the orthodontic treatment, there is a future for the teraphy which includes choosing different and individual types of brackets for particular teeth. This can make the treatment more effective thanks to its simplicity, reducing the time of treatment and achieving its satisfactory results.

Słowa kluczowe

prawidłowa okluzja, slot, preskrypcja zamka, torque

Key words

proper occlusion, slot, bracket’s prescription, torque

References (12)

 1. Notzel F., Schultz C.: Terminologia i nomenklatura. W: Kompendium diagnostyki ortodontycznej. Wydawnictwo C zelej, Lublin 2004, 8–9.
 2. A ndrews L.F.: The six keys to normal occlusion. Am. J. Orthod. 1972, 62, 296–309.
 3. P roffit W.R., Fields H.W., Sarver D.M.: Zasady mechaniki w kontroli sił ortodontycznych. W: Ortodoncja współczesna. Red.: Komorowska A., Wydawnictwo Elsevier, Wrocław 2010, t. 2, 48–49.
 4. A ndrews L.F.: The straight-wire appliance: origin, controversy, commentary. J. Clin. Orthod. 1976, 10, 99–114.
 5. A ndrews L.F.: The straight-wire appliance: extraction brackets and classification of treatment quot. J. Clin. Orthod. 1976, 10, 360–379.
 6. Brandt S.: JCO Interviews Dr Thomas D. Creekmore on torque. J. Clin. Orthod. 1979, 13, 305–310.
 7. McLaughlin R., Bennett J., Trevisi H.: Specyfika aparatu – odmiany i wszechstronność. W: Usystematyzowane leczenie techniką łuku prostego. Red.: Masztalerz A., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, 4, 27–39.
 8. Vigirito J.W., Moresca R., Dominguez G.C., Tortamano A.: Influence of the convexity of the upper central incisor on the torque expression of the preadjusted brackets. J. Clin. Orthod. 2006, 1, 42–46.
 9. Sebanc J., Brantley W .A., Pincsak J.J., Conover J.P.: Variability of effective root torque as a function of edge bevel on orthodontic arch wires. Am. J. Orthod. 1984, 86, 43–51.
 10. Morina E., Eliades T., Jager A., Bourauel C.: Torque expression of self-ligating brackets compared with conventional metallic, ceramic, and plastic brackets. Eur. J. Orthod. 2008, 30, 233–238.
 11. C ash A.C., Good S.A., Curtis R.V., McDonald F.: An evaluation of slot size in orthodontic brackets-are standards as expected? Angle Orthod. 2004, 74, 450–453.
 12. Sondhi A.: Smart things to know about the SmartClip self ligating appliance system. Orthod. Perspectives 2007, 14, 2, 3–4.