Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 541–546

Publication type: original article

Language: Polish

Wiedza na temat starzenia i postrzeganie osób w wieku starszym przez studentów stomatologii

Dental Students’ Knowledge on Ageing and Perception of Elderly People

Urszula Kaczmarek1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W minionych dekadach zwracano znaczną uwagę na zmiany demograficzne w światowej populacji prowadzące do stałego wydłużania się średniej długości życia i w konsekwencji do stale rosnącej liczby osób starszych. Starzenie się populacji powoduje znaczne zmiany we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym w opiece zdrowotnej.
Cel pracy. Ocena wiedzy na temat starzenia u studentów stomatologii i ich percepcji osób w wieku starszym
Materiał i metody. Zbadano 152 studentów piątego roku stomatologii, w tym 117 kobiet i 35 mężczyzn w wieku 23–25 lat przed rozpoczęciem zajęć z zakresu gerostomatologii. Wiedzę na temat starzenia oceniano za pomocą kwestionariusza Palmore’a (Facts on Ageing Quiz – FAQ1). W przygotowanym kwestionariuszu uwzględniono również dane dotyczące płci i wieku badanych, wieku rodziców i dziadków oraz częstości kontaktów z osobą starszą.
Wyniki. Ogółem ankietowani odpowiedzieli prawidłowo na 55,6% pytań, a przeciętny badany udzielił prawidłowej odpowiedzi na 13,9 pytań. Analiza odpowiedzi w zależności od deklarowanej przez badanych częstości kontaktów z osobą starszą z rodziny – sporadycznie lub często nie wykazała istotnych różnic między odpowiedziami, z wyjątkiem pytania dotyczącego odsetka w populacji osób w wieku 65 lat i powyżej; istotnie więcej osób kontaktujących się sporadycznie niż kontaktujących się często z osobą w wieku starszym udzieliło prawidłowej odpowiedzi na to pytanie (22,0% vs. 5,9%, p < 0,05). Ogółem badani kontaktujący się sporadycznie z osobą starszą odpowiedzieli prawidłowo na 58,6% pytań i przeciętnie udzielili prawidłowej odpowiedzi na 14,6 pytań, a kontaktujący się często odpowiednio na 56,0% i 14,0 pytań.
Wnioski. Studenci posiadają ogólną wiedzę na temat starzenia na umiarkowanym poziomie. Częstość kontaktów z osobą w wieku starszym z rodziny nie zwiększa poziomu wiedzy na temat starzenia.

Abstract

Background. During the past decades considerable attention had been paid to demographic changes in the world population leading to continuous increase in average length of life and consequently growing number of older people. The aging of population causes considerable changes in all aspects of the social life, out of which in health care.
Objectives. Evaluation of the dental students knowledge of ageing and their perception of elderly people.
Material and Methods. 152 dental students of fifth year aged 23–25, out of which 117 women and 35 men before tutors in geriatric dentistry were involved in the study. The knowledge of aging was evaluated with use of Palmore’s Facts on Ageing Quiz – FAQ1. In the questionnaire the students’ gender and age, the age of their parents, and their grandparents as well as the frequency of contacts with an older individual were considered. Results: The students responded correctly to 55.6% of the all items, and the average respondent replied correctly to 13.9 items. The analysis of the answers in relation to the frequencies of the contacts with an older family member – occasionally or frequently, declared by the students did not reveal any significant differences between the answers to the items, except of the item concerning the percentage of people at the age of 65 or more in the population; significantly more students contacting the older family member occasionally than contacting frequently ones answered correctly to this item (22.0% vs. 5.9%, p < 0.05). The students contacting occasionally answered correctly to 58.6 % of all items and gave the correct answer to 14.6 items on the average. The students contacting frequently with the older person responded on 56.0% and 14.0, retrospectively.
Conclusion. The dental student’s general knowledge on ageing can be estimated satisfactory. The frequency of contacts with an older family member did not increase the level of knowledge of ageing.

Słowa kluczowe

studenci stomatologii, wiedza i percepcja starzenia, kwestionariusz FAQ1

Key words

dental students, knowledge and perception of ageing, FAQ1 questionnaire

References (10)

  1. Definition of an older or erlerly person. WHO http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index. html
  2. Szatur-Jaworska B. red.: Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2008, RPO-MAT. Nr 65.
  3. P opulation structure and ageing. Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Population_structure_and_ageing
  4. Giannakouris K.: Population and social conditions. Statistics in focus. Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies. http://www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/demografie/eurostat%20 focus%202008.pdf
  5. Palmore E.B.: The Facts on Aging Quiz. New York: Springer Publishing Co. Inc. (1998).
  6. Palmore E.B.: Facts on aging: A short quiz. Gerontologist 1977, 17, 315–320.
  7. A ctive ageing: A policy framework. WHO 2002. http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf
  8. A world population ageing: 1950–2050. http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/
  9. Towards age-friendly primary health care. Policy framework. WHO 2004. http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2004/9241592184.pdf
  10. Sergakis G.G.: Pre-professional allied health students’ knowledge, attitudes, beliefs about ageing and intentions to work with older adults. Dissertation. The Ohio State University 2006. http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/ Sergakis%20Georgianna%20G.pdf?