Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 532–540

Publication type: original article

Language: Polish

Wiedza i zachowania prozdrowotne dotyczące jamy ustnej studentów pierwszych lat studiów stomatologii i medycyny

Oral Health Knowledge and Behaviour Among Freshman Dental and Medicine Students

Urszula Kaczmarek1,, Monika Mysiak-Dębska1,, Katarzyna Dębska-Łasut2,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Oczekuje się, że studenci kierunków medycznych mający profesjonalną wiedzę będą stanowili przykład właściwych zachowań prozdrowotnych dotyczących jamy ustnej dla pacjentów.
Cel pracy. Porównanie wiedzy i zachowań prozdrowotnych dotyczących jamy ustnej studentów pierwszych lat studiów stomatologii i medycyny.
Materiał i metody. Badaniem objęto 138 studentów 1 i 2 roku studiów wydziału lekarsko-stomatologicznego i lekarskiego. Studenci anonimowo wypełnili specjalnie opracowany kwestionariusz zawierający pytania dotyczące wiedzy i zachowań prozdrowotnych oraz samooceny stanu jamy ustnej.
Wyniki. Ogólna wiedza prozdrowotna studentów stomatologii i medycyny była zbliżona, średnio odpowiedzieli oni prawidłowo, odpowiednio na: 16,42 i 14,25 pytań. Istotne różnice dotyczyły odpowiedzi identyfikującej próchnicę jako chorobę zakaźną, odpowiedzialności za usuwanie płytki i częstości wymiany szczotki. Odpowiedzi prawidłowych na te pytania udzieliło odpowiednio 48,7, 57,0 i 22,2% studentów stomatologii i 5,2, 22,7 i 33,4% studentów medycyny. Najczęstszym źródłem wiedzy prozdrowotnej dla obu grup studentów był stomatolog, a następnie środki masowego przekazu. Około 1/3 badanych oceniła swój stan uzębienia jako bardzo dobry, połowa jako dobry, a pozostali jako satysfakcjonujący. Niemal wszyscy badani dostrzegali problemy z przyzębiem. Około połowa badanych deklarowała potrzebę zmiany barwy zębów, mniej ich ustawienia, a jeszcze mniej zmianę kształtu zębów.
Wnioski. Poziom wiedzy dotyczący zdrowia jamy ustnej i zachowań prozdrowotnych studentów pierwszych lat stomatologii i medycyny nie wykazują istotnych różnic. Studentów stomatologii przed rozpoczęciem zajęć klinicznych należy nauczać treści i zasad edukacji dotyczących zdrowia jamy ustnej, aby mogli oddziaływać na zachowania i postawy prozdrowotne pacjentów leczonych przez nich podczas zajęć klinicznych.

Abstract

Background. It is expected that students of medical disciplines having professional knowledge will be an example of appropriate oral pro healthy behavior for patients.
Objectives. Comparison of oral knowledge and pro healthy behaviour in freshman dental and medicine students.
Material and Methods. The study comprised 138 students of 1 and 2 year of medicine and dentistry faculties. They filled in a special designed questionnaire which contained questions considering oral knowledge, oral health behaviours and self assessment of oral condition.
Results. General knowledge about oral health and oral health behaviors among freshman dental and medicine students were on similar level, they answered correctly to 16.42 and 14.25 questions, respectively. Significant differences concerned the answers identifying dental caries as infectious disease, responsibilities for dental plaque removal and frequency of toothbrush exchange. The correct answers on these questions were given by the dental students 48.7%, 57.0% and 22.2% and the medical students 5.2%, 22.7% and 33.4%, respectively. The main source of knowledge about oral health for both groups of students was the dentist and next mass media. Ca. 1/3 of the subjects assessed their dental condition as very good, half of them as good and the rest as satisfied. Almost all subjects perceived problems with periodontal tissues. About half of the subjects declared the need of change of the teeth color, less – of teeth position, and the least – the change of teeth shape.
Conclusion. Knowledge about oral health and oral health behaviours among freshman dental and medicine students do not differ significantly. Dental students should be taught in oral health education content and principles before clinical tutors so that they can affect on behaviours and attitudes their patients` treated by them during clinical practice.

Słowa kluczowe

wiedza i zachowania prozdrowotne, studenci stomatologii, studenci medycyny

Key words

oral health knowledge and behaviours, dental students, medical students

References (17)

 1. Chattopadhyay A.: Self-assessment oral health awareness and unmet demands among medical and dental professionals in Calcutta. Community Dent. Oral Epidemiol. 1990, 18, 163–164.
 2. Kawamura M., Yip H.K., Du D.Y., Komabayashi T.: A cross-cultural comparison of dental health attitudes and behavior among freshman dental students in Japan, Hong-Kong and West China. Int. Dent. J. 2001, 51, 159–1563.
 3. Al-Wahadni A.M., Al-Omiri M.K., Kawamura M.: Differences in self-reported oral health behavior between dental students and dental technology/dental hygiene students in Jordan. J. Oral Sci. 2004, 46, 191–197.
 4. Usman S., Bhat S.S., Sargod S.S.: Oral health knowledge and behavior of clinical medical, dental and paramedical students in Mangalore. JOHCD 2007, 1, 46–48.
 5. Al-Ansari J., Honkola E., Honkola S.: Oral knowledge and behavior among male health science college students in Kuwait. BMC Oral Health 2003, 3, 1–6.
 6. Kawamura M., Iwamoto Y., Wright F.A.C.: A comparison of self-reported dental health attitudes and behavior between selected Japanese and Australian students. J. Dent. Educ. 1997, 61, 354–360.
 7. Kawamura M., Honkola E., Widstrom E., Komabayashi T.: Cross-cultural differences of self-reported oral behaviour in Japanese and Finnish dental students. Int. Dent. J. 2000, 50, 46–50.
 8. Kawamura M., Spadafora A., Kim K.J., Komabayashi T.: Comparison of United States and Korean dental hygiene students using the Hiroshima University-Dental Behavioural Inventory (HU-DBI). Int. Dent. J. 2002, 52, 156–162.
 9. Kawamura T., Kwan S.Y.L., Hu D.Y., Kaijwara K., Sasahara H., Kawamura M.: A comparative study of oral health attitudes and behaviour using the Hiroshima University – Dental Behavioural Inventory (HU-DBI) between dental students in Britain and China. J. Oral Sci. 2005a, 47, 1–7.
 10. Kawamura M., Wright F.A., Declerck D., Freire M.C., Hu D.Y., Honkala E., Levy G., Kalwiztki M., Polychronopoulou A., Yip H.K., Kirinons M.J., Eli I., Petti S., Komabayashi T., Kim K.J., Razak A.A., Srisilapanan P., Kwan S.Y.: An exploratory study on cultural variations in oral health attitudes, behaviour and values of freshman (first-year) dental students. Int. Dent. J. 2005b, 55, 205–211.
 11. Kim K.-J., Komabayashi T., Moon S.-E., Goo K.-M., Okada M., Kawamura M.: Oral health attitudes/behaviors and gingival self-care level of Korean dental hygiene students. J. Oral Sci. 2001, 43, 49–53.
 12. Levin L., Shenkman A.: The relationship between dental caries status and oral health attitudes and behavior in young Israeli adults. J. Dent. Educ. 2004, 68, 1185–1191.
 13. P eker I., Alkurt M.T.: Oral health attitudes and behavior among a group of Turkish dental students. Eur. J. Dent. 2009, 3, 24–31.
 14. Polychronopoulou A., Kawamura M.: Oral self-care behaviours: comparing Greek and Japanese dental students. Eur. J. Dent. Educ. 2005, 9, 164–170.
 15. Dumitrescu A.L., Kawamura M., Sasahara H.: An assessment of oral self-care among Romanian dental students using the Hiroshima University-Dental Behavioural Inventory. Oral Health Prev. Dent. 2007, 5, 95–100.
 16. Rong W.S., Wang W.J., Yip H.K.: Attitudes of dental and medical students in their first and final years of undergraduate study to oral health behaviour. Eur. J. Dent. Educ. 2006, 10, 178–184.
 17. Komabayashi T., Kwan S.Y.L., Hu D.Y., Kaijwara K., Sasahara H., Kawamura M.: A comparative study of oral health attitudes and behavior using the Hiroshina University – Dental Behavioural Inventory (HU-DBI) between dental students in Britain and China. J. Oral Sci. 2005, 47, 1–7.