Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 513–518

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ wysiłku fizycznego podczas testu progresywnego na stężenie magnezu w spoczynkowej ślinie mieszanej

Influence of Physical Effort During the Test Progressive for Concentration of Magnesium in Resting Mixed Saliva

Zbigniew Kozłowski1,, Małgorzata Radwan-Oczko1,

1 Zakład Patologii Jamy Ustnej Katedry Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Magnez należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w organizmie człowieka. Jego suplementacja jest często wykorzystywana w celu uzyskania większej wydolności fizycznej i szybszej regeneracji powysiłkowej. Występuje również w ślinie, a jego rola w środowisku jamy ustnej nie jest do końca poznana.
Cel pracy. Ocena wpływu wysiłku podczas testu progresywnego na stężenie magnezu w spoczynkowej ślinie mieszanej pobranej przed i po wysiłku oraz w porównaniu ze stężeniami magnezu u osób nieuprawiających sportu.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 74 sportowców (kolarze i studenci AWF we Wrocławiu przed i po progresywnym teście wysiłkowym), a grupę kontrolną 43 mężczyzn nieuprawiających wyczynowo sportu, u których nie wykonywano testu progresywnego. Średnia wieku wynosiła 21,2 roku. Podczas badań nie podawano żadnych płynów. Do oznaczeń użyto supernatantu spoczynkowej śliny mieszanej. Stężenie magnezu oznaczono fotometrycznie, z użyciem zestawu diagnostycznego Alfa Diagnostic (odczynnik Magnez Arsenazo) przy długości fali 550 nm.
Wyniki. Stężenie magnezu w grupie badanej przed wysiłkiem wynosiło 0,54 ± 0,40 mg/dl i było istotnie niższe (p ≤ 0,01) w porównaniu ze stężeniem 0,71 ± 0,42 mg/dl po zakończeniu testu progresywnego. W grupie kontrolnej stężenie magnezu wynosiło średnio 0,35 ± 0,26 mg/dl i było istotnie niższe w porównaniu z wartością w grupie badanej przed i po teście progresywnym (p ≤ 0,01). Analiza korelacji wykazała ujemną współzmienność stężenia magnezu wobec czasu wykonanej pracy i jej wartości w KJ oraz istotną dodatnią korelacją (p ≤ 0,001) między stężeniem magnezu przed wysiłkiem a szybkością wydzielania śliny.
Wnioski. Wysiłek fizyczny podczas testu progresywnego wpływa na zwiększenie stężenia magnezu w spoczynkowej ślinie mieszanej. Wysiłek fizyczny podczas testu progresywnego istotnie zmniejsza szybkość wydzielania śliny.

Abstract

Background. Magnesium is one of the most common elements in the human body. Its supplementation is often used for physical fitness gained greater and faster recovery after workouts. It also occurs in saliva, although its role in the oral environment is not fully understood.
Objectives. Impact assessment of effort during progressive test for magnesium levels in resting mixed saliva collected before and after exercise, and in comparison with the concentrations of magnesium in people not practicing sports.
Material and Methods. Study group consisted of 74 athletes (cyclists and students of Physical Education in Wroclaw before and after a progressive exercise test). The control group consisted of 43 men – not practicing sport professionally, who have not performed a progressive test. Mean age was 21.2 years. While studies have not given any fluids. Supernatant was used for the determination of resting mixed saliva. Magnesium concentration was determined photometrically, using a diagnostic kit Alpha Diagnostic (Magnesium Arsenazo reagent) at a wavelength of 550 nm.
Results. The concentration of magnesium in the study group before exercise was 0.54 ± 0.40 mg/dl and was significantly lower (p ≤ 0.01) when compared to the concentration of 0.71 ± 0.42 mg/dl after the progressive test. In the control group the concentration of magnesium averaged 0.35 ± 0.26 mg/dl and was significantly lower compared to values in the study group before and after the progressive test (p ≤ 0.01). Correlation analysis showed a negative wysiłcovariableness concentrations of magnesium, compared to the time of the work and its values in KJ and significant positive (p ≤ 0.001) between serum magnesium before exercise and the rate of secretion of saliva.
Conclusion. Physical exertion during the progressive test increases the concentration of magnesium in the resting mixed saliva. Physical exertion during the progressive test significantly reduces saliva flow rate.

Słowa kluczowe

sport, test progresywny, ślina, magnez

Key words

sport, test progressive, saliva, magnesium

References (31)

 1. Graczyk A., Radomska K., Konarski J.: Magnez w fizjologii i patologii człowieka. Magazyn Med. 1993, 8, 34–37.
 2. Kittel M., Rewerski W.: Rola magnezu w organizmie. Pol. Tyg. Lek. 1988, 43, 822–824.
 3. Krzewicki J.: Magnez w organizmie człowieka. Pol. Tyg. Lek. 1989, 44, 732–735.
 4. Wisłowska M., Trauber U.: Rola magnezu w procesach życiowych. Pol. Tyg. Lek. 1988, 43, 984– 988.
 5. König D., Muser K., Dickhuth H.H., Berg A., Deibert P.: Effect of a supplement rich in alkaline minerals on acid-base balance in humans. Nutr. J. 2009, 10, 8–23.
 6. N unes Matias C., Aguiar Santos D., Monteiro C.P., Silva A.M., Raposo Mde F., Martins F., Bettencourt Sardinha L., Bicho M., Laires M.J.: Magnesium and strength in elite judo athletes according to intracellular water changes. Magnes Res. 2010, 23, 138–141.
 7. Kunachowicz H., Troszczyńska A.: Żywność wzbogacana i suplementy witaminowo-mineralne a ich rola w prawidłowej diecie człowieka. Now. Lek. 2005, 74, 533–538.
 8. Przepiórka M.: Stężenie składników mineralnych w pocie ludzkim podczas wysiłku. Medicina Sport. 2001, 5, 89–98.
 9. Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Gajewski J.: Zasadność stosowania odżywek przez reprezentantów kadry narodowej seniorów podnoszenia ciężarów na zgrupowaniu treningowym. Żywność Nauka Technologia Jakość 2009, 65, 327–336.
 10. Czaja J.: Bromatologiczna ocena czynników optymalizujących dietę osób aktywnych fizycznie. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Rozprawa doktorska. Gdańsk 2010.
 11. Szyszka A., Brocki Z., Mrozikiewicz A., Paradowski S.: Dobowe zmiany stężenia magnezu w surowicy zdrowych ludzi. Pol. Tyg. Lek. 1992, 47, 1078–1079.
 12. Krzewicki J.: Stężenie magnezu w surowicy krwi i w krwinkach przy użyciu absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej. Pol. Tyg. Lek. 1986, 41, 251–253.
 13. Tanaka M., Matsunaga K., Kadoma Y.: Correlation in inorganic ion concentration between saliva and plaque fluid. J. Med. Dent. Sci. 2000, 47, 55–59.
 14. Erdemir E.O., Erdemir A.: The detection of salivary minerals in smokers and non-smokers with chronic periodontitis by the inductively coupled plasma-atomic emission spectrophotometry technique. J. Periodontol. 2006, 77, 990–995.
 15. Cieślak M., Jędrzejewska T., Zgirski A.: Badanie zawartości magnezu, żelaza i miedzi w ślinie ludzi zdrowych. Czas. Stomatol. 1990, 43, 202–206.
 16. Gow B.S.: Analysis of metals in saliva by atomic absorption spectroscopy. II. Magnesium. J. Dent. Res. 1965, 44, 890–894.
 17. Kaslick R.S., Mandel I.D., Chasens A.I., Lazzara I.R., Egitto J., Weinberg S.: Quantitative analysis of inorganic phosphorus and magnesium in gingival fluid. J. Dent. Res. 1973, 52, 180.
 18. Lakoma E.Ł., Rytomaa J.: Mineral composition of enamel and dentin of primary and permanent teeth in Finland. Scand. J. Dent. Res. 1977, 85, 89–95.
 19. Wilson R.F., Ashley F.P.: The relationship between the biochemical composition of dental plaque from both approximal and free smooth surfaces of teeth and subsequent 3–year caries increment in adolescents. Archs. Oral Biol. 1990b, 35, 933–937.
 20. Wincewicz-Pietrzykowska A., Farbiszewski R.: Ślina – rola biologiczna, skład i mechanizm wydzielania. II-Skład chemiczny śliny. Czas. Stomatol. 1984, 37, 581–587.
 21. Mandel J.D.: Relation of saliva and plaque to caries. J. Dent. Res. 1974, 53, 246–266.
 22. Erdemir E.O., Erdemir A.: The detection of salivary minerals in smokers and non-smokers with chronic periodontitis by the inductively coupled plasma-atomic emission spectrophotometry technique. J. Periodontol. 2006, 77, 990–995.
 23. Ben-Aryeh H., Roll N., Lahav M., Dlin R., Hanne-Paparo N., Szargel R., Shein-Orr C., Laufer D.: Effect of exercise on salivary composition and cortisol in serum and saliva in man. J. Dent. Res. 1989, 68, 1495–1497.
 24. Dawes C.: The effects of exercise on protein and electrolyte secretion in parotid saliva. J. Physiol. 1981, 320, 139–148.
 25. Grzesiak I., Kaczmarek U.: Porównanie wybranych składników w ślinie pływaków przed i po rutynowym treningu – doniesienie wstępne. Czas. Stomatol. 2010, 63, 231–239.
 26. Schott I, Taniewski M.: Effect of exercise on the concentration of cations in saliva. Biol. Sport. 1995, 12, 35–41.
 27. Chicharro J.L., Serrano V., Ureña R., Gutierrez A.M., Carvajal A., Fernández-Hernando P., Lucía A .: Trace elements and electrolytes in human resting mixed saliva after exercise. Br. J. Sports Med. 1999, 33, 204–207.
 28. Jastrzębska A.: Metody oceny wydolności fizycznej. [W:] Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Red.: Zatoń M., Jastrzębska A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 42–74.
 29. Jaskólski A.: Ocena wydolności fizycznej za pomocą testów czynnościowych. [W:] Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Red.: Jaskólski A., Jaskólska A., Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, 303–336.
 30. Cordova A.: Changes on plasmatic and erythrocytic magnesium levels after high-intensity exercises in men. Physiol. Behav. 1992, 52, 819–821.
 31. Agha-Hosseini F., Dizgah I.M., Amirkhani S.: The composition of unstimulated whole saliva of healthy dental students. J. Contemp. Dent. Pract. 2006, 7, 104–111.