Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 496–504

Publication type: original article

Language: Polish

Porównanie skuteczności eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych po chemomechanicznym opracowaniu metodą ręczną i maszynową

The Comparison of the Effectiveness of Bacterial Elimination from Root Canals after Chemomechanical Preparation with Hand and Rotary Instruments

Lidia Postek-Stefańska1,, Tomasz Mazur1,, Iwona Wysoczańska-Jankowicz1,, Lech Borkowski1,, Jacek Bednarski1,, Anna Mertas2,, Elżbieta Bobela2,, Wojciech Król2,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i I mmunologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Opracowanie mechaniczne kanału ma na celu oczyszczenie go z zawartości, a także optymalne ukształtowanie światła korzenia, aby umożliwić działanie środków chemicznych oraz poprawić ich skuteczność, a ponadto zapewnić szczelne wypełnienie ostateczne. Opracowanie to przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub maszynowych, dzięki którym podczas leczenia można usunąć większość zakażonych tkanek.
Cel pracy. Porównanie skuteczności narzędzi ręcznych oraz maszynowych ProTaper® (Dentsply Maillefer) w eliminacji bakterii z systemu kanałowego korzeni.
Materiał i metody. Badaniami objęto 40 zębów z martwicą miazgi lub zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych. Zęby zostały podzielone na 2 równoliczne grupy. W pierwszej grupie kanały korzeniowe opracowano za pomocą narzędzi ręcznych. W grupie drugiej stosowano niklowo-tytanowe (Ni-Ti) narzędzia maszynowe ProTaper. W obu grupach kanały odkażano 2% roztworem podchlorynu sodu. Materiał do badań mikrobiologicznych pobierano dwukrotnie: bezpośrednio po otwarciu komory zęba oraz po opracowaniu chemomechanicznym zakażonych kanałów.
Wyniki. W każdym przypadku z kanałów korzeniowych przed leczeniem izolowano mieszaną florę bakteryjną. Po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem narzędzi ręcznych posiew jałowy udało się uzyskać w 10 przypadkach. W zębach, w których opracowanie kanałów prowadzono z użyciem narzędzi maszynowych ProTaper posiewy jałowe uzyskano w 6 przypadkach. Po zakończonym postępowaniu endodontycznym, stosując narzędzia ręczne w 4 przypadkach z próbek wyhodowano zarówno bakterie beztlenowe, jak i tlenowe, a po opracowaniu narzędziami rotacyjnymi ProTaper aż w 7 przypadkach w posiewie były obecne jednocześnie bakterie tlenowe i beztlenowe.
Wnioski. Uzyskane wyniki pokazały, że wykorzystane metody leczenia endodontycznego w prawie połowie przypadków nie doprowadziły do usunięcia drobnoustrojów z systemu kanałów korzeniowych. W eliminacji bakterii nieznacznie skuteczniejsza okazała się metoda ręczna.

Abstract

Background. The aim of the mechanical preparation of root canal is cleaning and optimal shaping of its inner walls. It enables proper action of chemical agents and improves their effectiveness. Also appropriate obturation of the root canal might be achieved. The mechanical preparation might be completed with hand or rotary instruments.
Objectives. The comparison of the effectiveness in bacteria elimination from root canals with hand and rotary ProTaper® (Dentsplay Mailleyer) instruments.
Material and Methods. 40 teeth with pulp necrosis or inflammation of the periapical tissues were included to the examination. Teeth were equally divided into two groups. In the first group, root canals were instrumented with hand files. In the second group nickel-titanium (Ni-Ti) rotary files ProTaper® (Dentsply Maillefer) were used. In both groups canals were disinfected with 2% sodium hypochlorite. The microbiological material was taken twice: directly after trepanation of the pulp chamber and next after chemomechanical instrumentation infected root canals. Paper points were placed into canals for 60 seconds and then into liquid substrate for anaerobic and aerobic bacteria, which were also used for transportation.
Results. Bacterial flora was isolated before treatment in every case. After root canal treatment with hand files in 10 cases no bacteria were reported. When rotary instruments were used, only in 6 cases there were no bacteria after the treatment. After completed treatment with hand files in 4 cases both types of bacteria were present in samples, aerobic and anaerobic, whereas in rotary files group in 7 cases samples contained both types of bacteria.
Conclusion. The results showed that both methods of preparation used in this study were not able to remove the intracanal bacteria in almost half of the cases. Hand preparation was slightly more effective than with the rotary instruments.

Słowa kluczowe

leczenie endodontyczne, bakterie, dezynfekcja, narzędzia endodontyczne

Key words

endodontic treatment, bacteria, disinfection, endodontic instruments

References (28)

 1. Manzur A., González A.M., Pozos A., Silva-Herzog D., Friedman S.: Bacterial quantification in teeth with apical periodontitis related to instrumentation and different intracanal medications: a randomized clinical trial. J. E ndod. 2007, 33, 114–118.
 2. Peters O.A.: Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J. Endod. 2004, 30, 559–567.
 3. Ruddle C.J.: The ProTaper technique. Endod. Topics 2005, 10, 187–190.
 4. Clauder T.: Techniki poszerzania kanałów korzeniowych na przykładzie system ProTaper. Endodoncja.pl 2006, 1, 52–63.
 5. Trusewicz M., Buczkowska-Radlińska J., Pol J.: Ocena jakościowa beztlenowej flory bakteryjnej systemów kanałowo-korzeniowych zębów z przewlekłymi zapaleniami tkanek okołowierzchołkowych w zależności od wielkości zmian oraz stanu komory zęba. Czas. Stomatol. 2007, 60, 423–430.
 6. Kędzia A., Kochańska B., Wróblewska-Siwiecka M., Góra B., Niezgoda D., Nowalska-Kwapisz H., Sadlak-Nowicka J., Zedler E.: Częstość izolacji bakterii bezwzględnie beztlenowych z zakażonych kanałów korzeniowych zębów. Czas. Stomatol. 1997, 50, 75–81.
 7. Opalko K., Balcerzak I., Skomro P., Kaczmarek A., Giedrys-Kalemba S., Bandura M.: Mikrobiologiczna i radiologiczna ocena leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych metodą jonoforezy. Mag. Stomatol. 2003, 13, 7–8, 15–18.
 8. Marzec-Koronczewska Z., Kaczmarek A.: Antybakteryjne działanie preparatu Consepsis na izolowane z kanałów korzeniowych wybrane szczepy bakterii beztlenowych. Stomatol. Współcz. 2001, 8, 6, 33–37.
 9. Dahm H., Trypuć-Madziarz A., Wegner K.: Ocena wrażliwości bakterii wyizolowanych z zakażonych kanałów zębowych na Betadine i Metronidazol. Mag. Stomatol. 2003, 13, 10, 36–38.
 10. Gomes B. P., Pinheiro E. T., Gadê-Neto C. R., Sousa E. L., Ferraz C. C., Zaia A. A., Teixeira F. B., SouzaFilho F. J.: Microbiological examination of infected dental root canals. Oral Microbiol. Immunol. 2004, 19, 71–76.
 11. Riggio M.P., Aga H., Murray C.A., Jackson M.S., Lennon A., Hammersley N., Bagg J.: Identification of bacteria associated with spreading odontogenic infections by 16S rRNA gene sequencing. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 103, 610–617.
 12. Opalko K., Giedrys-Kalemba S., Kaczmarek A., Wojtowicz D.: Flora bakteryjna kanału korzeniowego zębów stałych leczonych z powodu pulpopatii nieodwracalnych przed i po zastosowaniu jonoforezy. Mag. Stomatol. 1999, 9, 4, 21–24.
 13. Chu F.C., Tsang C.S., Chow T.W., Samaranayake L.P.: Identification of cultivable microorganisms from primary endodontic infections with exposed and unexposed pulp space. J. Endod. 2005, 31, 424–429.
 14. Trykowski J., Rożynek E.: Badania flory bakteryjnej kanałów korzeniowych zębów pozbawionych żywej miazgi. Czas Stomatol. 1986, 39, 775–780.
 15. Ando N., Hoshino E.: Predominant obligate anaerobes invading the deep layers of root canal dentine. Int. Endod. J. 1990, 23, 20–27.
 16. Byström A., Sundqvist G.: Bacteriologic evaluation of the efficacy of mechanical root canal instrumentation in endodontic therapy. Scand. J. Dent. Res. 1981, 89, 321–328.
 17. De Sousa E.L., Ferraz C.C., Gomes B.P., Pinheiro E.T., Teixeira F.B., de Souza-Filho F.J.: Bacteriological study of root canals associated with periapical abscesses. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 96, 332–339.
 18. Jacinto R.C, Gomes B.P., Ferraz C.C., Zaia A.A, Filho F.J.: Microbiological analysis of infected root canals from symptomatic and asymptomatic teeth with periapical periodontitis and the antimicrobial susceptibility of some isolated anaerobic bacteria. Oral Microbiol. Immunol. 2003, 18, 285–292.
 19. Peters L.B, Wesselink P.R., van Winkelhoff A.J.: Combinations of bacterial species in endodontic infections. Int. Endod. J. 2002, 35, 698–702.
 20. Sassone L., Fidel R., Figueiredo L., Fidel S., Faveri M., Feres M.: Evaluation of the microbiota of primary endodontic infections using checkerboard DNA-DNA hybridization. Oral Microbiol. Immunol. 2007, 22, 390 –397.
 21. R ôças I.N., Alves F.R., Santos A.L., Rosado A.S., Siqueira J.F. Jr.: Apical root canal microbiota as determined by reverse-capture checkerboard analysis of cryogenically ground root samples from teeth with apical periodontitis. J. Endod. 2010, 36, 1617–1621.
 22. Young G.R, Parashos P., Messer H.H.: The principles of techniques for cleaning root canals. Aust. Dent. J. 2007, 52, Suppl. 1, 52–63.
 23. Olczak K., Żęcin A.: Efektywność opracowania kanałów korzeniowych narzędziami maszynowymi w porównaniu z pilnikami ręcznymi. Stomatol. Współcz. 2006, 13, 2, 14–17.
 24. Câmara A.C., de Albuquerque M.M., Aguiar C.M., de Barros Correia A.C.: In vitro antimicrobial activity of 0.5%, 1%, and 2.5% sodium hypochlorite in root canals instrumented with the ProTaper Universal system. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2009, 108, 2, e55–e61.
 25. McGurkin-Smith R., Trope M., Caplan D., Sigurdsson A.: Reduction of intracanal bacteria using GT rotary instrumentation, 5.25% NaOCl, EDTA, and Ca(OH)2. J. Endod. 2005, 31, 359–363.
 26. Shuping G.B., Orstavik D., Sigurdsson A., Trope M.: Reduction of intracanal bacteria using nickel-titanium rotary instrumentation and various medications. J. Endod. 2000, 26, 751–755.
 27. Martinho F.C., Gomes B.P.: Quantification of endotoxins and cultivable bacteria in root canal infection before and after chemomechanical preparation with 2.5% sodium hypochlorite. J. Endod. 2008, 34, 268–272.
 28. Siqueira J.F. Jr., Rôças I.N., Santos S.R., Lima K.C., Magalhães F.A., de Uzeda M.: Efficacy of instrumentation techniques and irrigation regimens in reducing the bacterial population within root canals. J. Endod. 2002, 28, 181–184.