Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 490–495

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania urazów zębów przednich u niepełnosprawnych intelektualnie sportowców Olimpiad Specjalnych wybranych krajów Europy i Azji

Frontal Teeth Trauma Prevalence Among Special Olympics Athletes with Intellectual Disabilities from Chosen Countries of Europe and Asia

Kaja Wichrowska1,, Katarzyna Fabjańska2,, Halina Pawlicka3,

1 Zakład Stomatologii Ogólnej, Katedra Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

3 Kierownik Zakładu Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Olimpiady Specjalne zapewniając osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość cyklicznego udziału w treningach i zawodach sportowych, wspomagają ich rozwój. Jedną z inicjatyw Olimpiad Specjalnych jest program „Healthy Athletes” („Zdrowi Sportowcy”), którego częścią jest projekt „Special Smiles” („Zdrowy Uśmiech”), zapewniający niepełnosprawnym zawodnikom opiekę stomatologiczną.
Cel pracy. Ocena częstości występowania urazów w obrębie przyśrodkowych i bocznych zębów siecznych u niepełnosprawnych intelektualnie zawodników, biorących udział w V Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Dodatkowo oceniano częstość podejmowania leczenia obserwowanych urazów.
Materiał i metody. Przeprowadzono badania 708 zawodników, z podziałem na reprezentacje 17 państw Europy i Azji. Badania były przeprowadzane ściśle wg algorytmu postępowania przedstawionego w „Instrukcji do standaryzowanych badań zdrowia jamy ustnej”.
Wyniki. Stwierdzono, iż ponad 13% niepełnosprawnych sportowców doznało w przeszłości urazu. Jedynie 29% urazów było poddane jakiemukolwiek leczeniu. Największa częstość urazów występowała wśród zawodników reprezentujących Turcję (33,3%). W przypadku reprezentacji Szwecji nie zaobserwowano ani jednego przypadku urazu.
Wnioski. Wśród zawodników Olimpiad Specjalnych często dochodzi do urazów zębów. Szczególnie niepokojący jest fakt stwierdzonej rzadkiej interwencji stomatologicznej w przypadku zaistnienia urazu.

Abstract

Background. Special Olympics induce development of people with intellectual disabilities, by providing them with an opportunity to participate in training sessions and sport competition. One of the initiatives of the Special Olympics is the program Healthy Athletes which includes project Special Smiles that provides intellectually disabled athletes with dental care.
Objectives. The goal of this study was to evaluate the frequency of mesial and lateral incisor trauma among athletes with intellectual disabilities, participating in Special Olympics V European Summer Games Warsaw 2010. Additional goal was to evaluate the frequency of undertaking treatment of observed injuries by dentists.
Material and Methods. The study includes data of 708 sportsmen, with distinction on representatives from 17 different countries of Europe and Asia. The examination was held strictly to the algorithm introduced in “Training Manual for Standardized Oral Health Screening”.
Results. It was found that over 13% of mentally retarded athletes have experienced a trauma in the past. It was observed that only 29% of trauma cases were treated. The highest frequency of trauma occurred among the athletes from Turkey (33.3%). In the team from Sweden not a single case of trauma had been noted.
Conclusion. Dental trauma is often observed among the Special Olympics athletes. DeHowever a more disturbing issue is a low percentage of carried out dental treatment in those cases.

Słowa kluczowe

młodzież niepełnosprawna, Olimpiady Specjalne, uraz zęba

Key words

disabled youth, Special Olympics, dental trauma

References (13)

 1. Cotugna N., Vickery C.E.: Community health and nutrition screening for Special Olympics athletes. J. Commun. Health 2003, 28, 451–457.
 2. Perlman S.: Helping special olympics athletes sport good smiles. An effort to reach out to people with special needs. Dent. Clin. North Am. 2000, 44, 221–229.
 3. Feldman C.A., Giniger M., Sanders M., Saporito R., Zohn H.K., Perlman S.P.: Special Olympics, special smiles: assessing the feasibility of epidemiologic data collection. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, 1687–1696.
 4. Kendall N.P.: Differences in dental healthobserved within a group of non-institutionalised mentally handicapped adults attending day centres. Commun. Dent. Health 1992, 9, 31–38.
 5. Oredugba F.A., Perlman S.P.: Oral health condition and treatment needs of Special Olympics athletes in Nigeria. Spec. Care Dentist. 2010, 30, 211–217.
 6. Barr-Agholme M., Dahllof G., Linder L., Modeer T.: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga and Porphyromonas gingivalis in subgingival plaque of adolescents with Down’s syndrome. Oral Microbiol. Immunol. 1992, 7, 244–248.
 7. Yavuzyilmaz E., Ersoy F., Sanal O., Tezcan I., Ercal D.: Neutrophil chemotaxis and periodontal status in Down’s syndrome patients. J. Nihon Univ. Sch. Dent. 1993, 35, 91–95.
 8. White J. A., Beltrán E.D.: Training manual for standardized oral heath screening. Centres for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Atlanta 2000.
 9. Skaare A.B., Jacobsen I.: Dental injuries in Norwegians aged 7-18. Dent. Traumatol. 2003, 19, 67–71.
 10. Canakci V., Akgül H.M., Akgül N., Canakci C.F.: Prevalence and handedness correlates of traumatic injuries to the permanent incisors in 13–17-year-old adolescents in Erzurum, Turkey. Dent. Traumatol. 2003, 19, 248–254.
 11. Merz M., Krastl G., Kühl S., Filippi A.: A survey of swiss swimming pool attendants’ knowledge of first-aid treatment after lip and dental injuries. Schweiz Monatsschr. Zahnmed. 2011, 121, 528–544.
 12. Gong Y., Xue L., Wang N., Wu C.: Emergency dental injuries presented at the Beijing Stomatological Hospital in China. Dent. Traumatol. 2011, 27, 203–207.
 13. Levin L., Friedlander L.D., Geiger S.B.: Dental and oral trauma and mouthguard use during sport activities in Israel. Dent. Traumatol. 2003, 19, 237–242.