Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 465–473

Publication type: original article

Language: English

Comparison of Anatomical Structure with the Orthopantomographic Image of the Impacted Third Molar Teeth

Porównanie budowy anatomicznej z obrazem pantomograficznym zatrzymanych trzecich zębów trzonowych

Anna Zawilska1,, Rafał Koszowski1,, Joanna Śmieszek-Wilczewska1,

1 Department of Oral Surgery in Bytom, Medical University of Silesia, Bytom, Poland

Abstract

Objectives. The aim of the study was to determine the correlation between the structure of impacted third molar teeth (ITMT) and their radiological image in orthopantomographic images.
Material and Methods. The material consisted of medical documentation and ITMT extracted from 100 patients. In orthopantomographic X-ray images taken using digital technology with SIEMENS – Orthopos DS device, location and structural features of ITMT were evaluated. After surgical extraction of ITMT, the analysis of their anatomical structure was conducted. The data obtained on the basis of orthopantomogram evaluation were compared with the results of the physical examination of the extracted ITMT.
Results. Higher values in orthopantomograms were observed in the case of height and mean mesial-distal dimension of the tooth’s crown. One-root and two-root teeth roots were longer on an X-ray than in reality. In orthopantomograms, teeth with three roots were recognized less frequently. ITMT in the maxilla had straight and widely placed roots more often. In X-ray images, root bending was recognized more frequently. ITMT in the mandible had elongated roots more often. Root shortening was found more frequently in orthopantomograms. In mesialangular diagonal retention type, the extracted ITMT presented a tendency of root elongation more often than those observed in orthopantomograms.
Conclusion. There is a statistically significant risk of misdiagnosis during the evaluation of the number, shape and placement of ITMT on the basis of orthopantomographic X-ray images. Wrong identification of the number of ITMT roots is related mainly to teeth with three or more roots. Wrong identification of ITMT root length is related mainly to diagonal – mesial third molar retention type, whereas in the maxilla, the error consists usually in elongation, and in the mandible – in shortening of root images in relation to their actual dimensions. On the basis of orthopantomographic analysis, there is a significant risk of misidentification of wide placement of ITMT roots in the maxilla.

Streszczenie

Cel pracy. Określenie korelacji między budową zatrzymanych trzecich zębów trzonowych (z.t.z.t.) a ich obrazem radiologicznym na zdjęciach pantomograficznych.
Materiał i metody. Materiał stanowiła dokumentacja lekarska oraz z.t.z.t. usunięte 100 pacjentom. Na rentgenogramach pantomograficznych wykonanych techniką cyfrową aparatem SIEMENS – Orthopos DS oceniano położenie oraz cechy budowy z.t.z.t. Po operacyjnym usunięciu z.t.z.t. przeprowadzono analizę budowy anatomicznej. Porównano dane uzyskane na podstawie oceny pantomogramów oraz w wyniku oględzin usuniętych z.t.z.t.
Wyniki. Większe wartości na pantomogramach obserwowano w przypadku wysokości oraz średniego wymiaru mezjalno-dystalnego korony zęba. Długość korzeni zębów jednokorzeniowych oraz dwukorzeniowych miały większe wartości w rzeczywistości. Na pantomogramach rzadziej rozpoznawano zęby z trzema korzeniami. Z.t.z.t. w szczęce częściej miały proste i szeroko rozstawione korzenie. Na rentgenogramach częściej rozpoznawano zakrzywienie korzeni. Z.t.z.t. w żuchwie częściej miały korzenie wydłużone. Skrócenie korzeni częściej stwierdzano na pantomogramach. W skośnym mezjalnokątowym typie zatrzymania usunięte z.t.z.t. wykazywały większą tendencję do wydłużenia korzenia niż obserwowano to na pantomogramach.
Wnioski. Istnieje statystycznie znamienne niebezpieczeństwo błędu diagnostycznego podczas oceny liczby, kształtu i rozstawienia korzeni z.t.z.t. na podstawie rentgenogramów pantomograficznych. Błędne rozpoznanie liczby korzeni z.t.z.t. dotyczy przede wszystkim zębów posiadających trzy lub więcej korzeni. Błędna ocena długości korzeni z.t.z.t. dotyczy przede wszystkim skośno-mezjalnego typu zatrzymania trzecich trzonowców, przy czym w szczęce błąd oceny polega na wydłużeniu, a w żuchwie na skróceniu obrazu korzeni w stosunku do ich wymiarów rzeczywistych. Opierając się na analizie pantomograficznej, istnieje znamienne niebezpieczeństwo nierozpoznania szerokiego rozstawienia korzeni z.t.z.t. szczęki.

Key words

impacted third molar teeth, anatomical structure, orthopantomogram

Słowa kluczowe

zatrzymane trzecie zęby trzonowe, budowa anatomiczna, pantomogram

References (32)

 1. Skorek A., Narożny W., Stankiewicz C.: Retencja zębów w szczęce. Otolaryngol. Pol. 2000, 54, 607–610.
 2. Różyło T.K.: Najczęstsze przyczyny występowania zębów zatrzymanych u dzieci. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1995, 2, 42–46.
 3. Michalik J.: Trudności diagnostyczne w przypadku transpozycji dolnego zęba mądrości. Czas. Stomatol. 1991, 44, 461–464.
 4. Różyło T., Walawska B., Różyło-Kalinowska I.: Zjawisko migracji zębów zatrzymanych. Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 2000, 3/4, 32–36.
 5. Sękalska E., Kosmowska B.: Zniekształcenia korzeni zębów trzonowych trzecich szczęki i żuchwy. Mag. Stomatol. 2005, 15, 56–57.
 6. Morris C.R., Jerman A.C.: Panoramic radiographic survey: a study of embedded third molars. J. Oral Surg. 1971, 29, 122–125.
 7. Białkowska-Głowacka J., Grzesiak-Janas G., Ratajek-Gruda M.: Ocena rozbieżności w obrazie klinicznym i radiologicznym liczby korzeni zębów stałych z nieprawidłową budową anatomiczną. Mag. Stomatol. 2005, 15, 60–62.
 8. Zawilska A., Koszowski R., Puchała P.: Zatrzymane zęby trzonowe trzecie – usuwać czy pozostawiać? Przegląd piśmiennictwa. Mag. Stomatol. 2006, 16, 18–20.
 9. Lewandowski B.: Analiza wskazań do operacyjnego usuwania zatrzymanego dolnego zęba mądrości. Czas. Stomatol. 1984, 37, 4, 239–243.
 10. Kozakiewicz M., Kolasa E., Arkuszewski P.: Analiza wskazań do usuwania zębów trzonowych trzecich. Mag. Stomatol. 2002, 12, 58–62.
 11. Plakwicz P., Popowiski W., Wieczorek P., Wychowański P., Juszczyk-Popowska B.: Powikłania po chirurgicznym usuwaniu dolnego trzeciego trzonowca w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie. Nowa Stomatol. 1999, 4, 36–40.
 12. Nowak E., Waśkowska J.: Powikłania po usuwaniu zębów trzonowych trzecich wymagających leczenia szpitalnego. Mag. Stomatol. 2000, 10, 46–48.
 13. Łopatyńska-Kawko J.: Rola trzeciego trzonowca w występowaniu trzeciego stłoczenia zębów. Czas. Stomatol. 1987, 40, 339–346.
 14. Śmiech-Słomkowska G.: Usuwanie zębów w leczeniu nieprawidłowości zgryzowych. Mag. Stomatol. 1994, 4, 20–23.
 15. Szczepańska I., Młynarska-Zduniak E.: Przydatność zdjęć pantomograficznych do analizy pomiarowej. Czas. Stomatol. 1978, 31, 1069–1075.
 16. Dos-Santos D.T., Costa-e-Silva A.P., Vannier M.W., Cavalcanti M.G.: Validity of multislice computerized tomography for diagnosis of maxillofacial fractures using an independent workstation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 98, 715–720.
 17. Koszowski R., Raczkowska-Siostrzonek A., Morawiec T.: Przydatność radiografii cyfrowej w chirurgii stomatologicznej. Przegl. Lek. 2002, 59 suppl. 4, 48–51.
 18. Hassfeld S., Muhling J.: Computer assisted oral and maxillofacial surgery – a review and an assessment of technology. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001, 30, 2–13.
 19. Tetsch P., Wagner W.: Die operative Weisheitszahnentfernung. Munchen, Wien, Hauser, 1982.
 20. Cieślińska-Wilk G., Marcickiewicz E.: Korelacja badań klinicznych i radiologicznych patologii stałych trzonowców. Pol. Prz. Radiol. 1989, 53, 2/4, 84–88.
 21. Michalska A., Kiciński M., Różyło T.K.: Radiografia cyfrowa. Mag. Stomatol. 2008, 18, 12–16.
 22. Dominiak M., Mierzwa-Dudek D., Zawada A.: Anomalia rozwojowe zębów – przegląd piśmiennictwa. Czas. Stomatol. 2003, 56, 687–690.
 23. Widawska-Stachurska J.: Niektóre problemy zębów mądrości. Czas. Stomatol. 1985, 38, 551–553.
 24. Ratajek-Gruda M., Grzesiak-Janas G., Janas A.: Różnorodność budowy anatomicznej korzeni dolnych trzecich zębów trzonowych w obrazie radiologicznym. Mag. Stomatol. 2006, 16, 68–70.
 25. Szczepańska I., Młynarska-Zduniak E.: Przydatność zdjęć pantomograficznych do analizy pomiarowej. Czas. Stomatol. 1978, 31, 1069–1075.
 26. Pawelzik J., Cohnen M., Willers R., Becker J.: A comparison of conventional panoramic radiographs with volumetric computed tomography images in the preoperative assessment of impacted mandibular third molars. J. Oral Maxillofac. Surg. 2002, 60, 979–984.
 27. Angelopoulos C., Thomas S., Hechler S., Parissis N., Hlavacek M.: Comparison between digital panoramic radiography and cone-beam computed tomography for the identification of the mandibular canal as part of presurgical dental implant assessment. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 2130–2135.
 28. Maal T.J., Plooij J.M., Rangel F.A., Mollemans W., Schutyser F.A., Berge S.J.: The accuracy of matching three-dimensional photographs with skin surfaces derived from cone-beam computed tomography. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 37, 641–646.
 29. Howerton W.B. Jr., Mora M.A.: Advancements in digital imaging: what is new and on the horizon? J. Am. Dent. Assoc. 2008, 139 Suppl, 20–24.
 30. Parkinson C.R., Sasov A.: High-resolution non-destructive 3D interrogation of dentin using X-ray nanotomography. Dent. Mater. 2008, 24, 773–777.
 31. Ludlow J.B., Ivanovic M.: Comparative dosimetry of dental CBCT devices and 64-slice CT for oral and maxillofacial radiology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008, 106, 930–938.
 32. Tipton W.L., Metz P.: Three dimensional computed technology – a new standard of care. Int. J. Orthod. Milwaukee 2008, 19, 15–21.