Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 459–463

Publication type: editorial article

Language: English

Orthodontic Management of Children with Autism – Review of the Literature

Leczenie ortodontyczne dzieci z autyzmem – przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Olszewska1,, Izabella Dunin-Wilczyńska1,

1 Department of Jaw Orthopaedics, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Autism spectrum disorder (ASD) is a life-long neurodevelopmental disorder characterized by qualitative abnormalities in reciprocal social interactions and patterns of communication, and by a restricted, stereotyped, repetitive repertoire of interests and activities. ASD is a heterogeneous disorder with a wide range of expression, and is categorized into autism (Autistic Disorder – AD), pervasive developmental disorder – not otherwise specified (PDD-NOS) and Asperger Syndrome (AS). Patients with ASD will exhibit wide variation in their level of understanding and ability to cooperate during orthodontic treatment. The spectrum of methods used for pain and anxiety control during orthodontic treatment of the autistic child may be divided into conscious methods (such as oral, intramuscular, inhalation with nitrous oxide and oxygen and intravenous sedation) and unconscious methods. This article presents a review of the possible problems and current methods of the behavior management used in the orthodontic treatment of children with autism.

Streszczenie

Spektrum autystyczne (ASD) jest zaburzeniem neuropsychiatrycznym charakteryzującym się znacznym upośledzeniem interakcji społecznych i komunikacji, jak również występowaniem ograniczonych, stereotypowych i powtarzających się czynności oraz zainteresowań. Stanowi heterogenną grupę zaburzeń o szerokim zakresie objawów i obejmuje następujące jednostki chorobowe: autyzm, całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej oraz zespół Aspergera. Pacjenci ze spektrum autystycznym wykazują dużą różnorodność zachowań i zdolności do współpracy podczas leczenia ortodontycznego. Metody stosowane w kontroli lęku i bólu podczas leczenia ortodontycznego pacjentów autystycznych obejmują metody z zachowaniem świadomości pacjenta oraz metody bez świadomości pacjenta. W artykule zaprezentowano przegląd problemów pojawiających się podczas leczenia ortodontycznego dzieci autystycznych i współczesnych metod postępowania z pacjentem ze spektrum autyzmu.

Key words

autism, orthodontic treatment

Słowa kluczowe

autyzm, leczenie ortodontyczne

References (37)

 1. Barbaresi W.J., Katusic S.K., Voigt R.G.: Autism: a review of the state of the science for pediatric primary health care clinicians. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2006, 160, 1167–1175.
 2. Dover C.J., Le Couteur A.: How to diagnose autism. Arch. Dis. Child. 2007, 92, 540–545.
 3. Friedlander A.H., Yagiela J.A., Paterno V.I., Mahler M.E.: The neuropathology, medical management and dental implications of autism. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137, 1517–1527.
 4. Pilebro C., Backman B.: Teaching oral hygiene to children with autism. Int. J. Paediatr. Dent. 2005, 15, 1–9.
 5. Klein J., Nowak A.J.: Autistic disorder: a review for the pediatric dentist. Pediatr. Dent. 1998, 20, 312–317.
 6. Loo C.Y., Graham R.M., Hughes C.V.: Behaviour guidance in dental treatment of patients with autism spectrum disorder. Int. J. Paediatr. Dent. 2009, 19, 390–398.
 7. Sojczuk S., Śpila B.: Etiologia, diagnostyka i leczenie autyzmu wczesnodziecięcego. In: Człowiek i autyzm. Eds. Kocki J., Kiciński A., Lublin 2010.
 8. Pietras T.: Autyzm – epidemiologia, diagnoza, terapia. Wyd. Continuo, Wrocław 2010.
 9. Winczura B.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. Wyd. II, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2008.
 10. Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV 4th ed. Washington DC: 1994, pp 66–71.
 12. International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), Geneva, WHO, 1992.
 13. Kanner L.: Autistic disturbances of affective contact. Nerv. Child. 1943, 2, 217–250.
 14. Baumann M.L.: Brief report: neuroanatomic observations of the brain in pervasive developmental disorders. J. A utism Dev. Disord. 1996, 26, 199–203.
 15. Minshew N.J.: Brief report: brain mechanisms in autism: functional and structural abnormalities. J. Autism Dev. Disord. 1996, 26, 205–209.
 16. Kemper T.: Neuroanatomic studies of dyslexia and autism. In: Disorders of the developing nervous syslem: changing views on their origins, diagnosis and treatments. Eds.: Swarn J., Nesser A., 1988.
 17. Courchesne E., Yeung-Courchesne R., Press G.A., Hesselink J.R., Jernigan T.L.: Hypoplasia of cerebellar vermal lobules VI and VII in autism. N. Engl. J. Med. 1988, 318, 1349–1354.
 18. Śpila B., Makara M., Sojczuk S.: Asperger Syndrome – children’s latent disability. Pol. J. Environ. Stud. 2006, 15, 6B, 692–694.
 19. Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy – zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2005.
 20. Smith B., Chung M.C., Vostanis P.: The path to care in autism: is it better now? J. Autism Dev. Disord. 1994, 24, 551–563.
 21. Steffenburg S., Gillberg C., Hellgren L., Andersson L., Gillberg I.C., Jakobsson G., Bohman M.: A twin study of autism in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. J. Child. Psychol. Psych. 1989, 30, 405–416.
 22. Folstein S., Rutter M.: Genetic influences and infantile autism. Nature 1977, 265, 726–728.
 23. Bailey A.J., Rutter M.L.: Autism. Sci. Prog. 1991, 75, 389–402.
 24. Hallmayer J., Hebert J.M., Spiker D., Lotspeich L., McMahon W.M., Petersen P.B., Nicholas P., Pingree C., Lin A.A., Cavalli-Sforza L.L., Risch N., Ciaranello R.D.: Autism and the X chromosome. Arch. Gen. Psych. 1996, 53, 985–989.
 25. Kamen S., Skier J.: Dental management of the autistic child. Spec. Care Dent. 1985, 5, 20–23.
 26. Kopel H.M.: The autistic child in dental practice. ASDCJ Dent. Child. 1977, 44, 302–309.
 27. Swallow J.N.: The dental management of autistic children. Br. Dent. J. 1969, 126, 128–131.
 28. Mc Donald R.E., Avery D.R.: Dentistry for the child and adolescent. Mosby-Year Book, Inc: 6th ed. St. Louis 1994, pp 601–605, 611.
 29. Kasahara H.: Autistic children and their dental problems. Shiyo 1985, 33, 843–844.
 30. Robinson M.D., Milius A.C.: Childhood autism in: Dentistry for the handicapped child. St. Louis: The C.V. Mosby Company 1976, pp 102–120.
 31. Franklin D.L., Luther F., Curzon M.E.J.: The prevalence of malocclusion in children with cerebral palsy. Eur. J. Orthod. 1996, 18, 637–643.
 32. Oreland A., Heijbel J., Jagell S.: Malocclusion in physically and/or mentally handicapped children. Swed. Dent. J. 1989, 56, 17–25.
 33. Chaushu S., Becker A.: Behaviour management needs for the orthodontic treatment of children with disabilities. Eur. J. Orthod. 2000, 22, 143–149.
 34. Becker A., Shapira J.: Orthodontics for the handicapped child. Eur. J. Orthod. 1996, 18, 55–67.
 35. Jackson E.F.: Orthodontics and the retarded child. Am. J. Orthod. 1967, 53, 596–605.
 36. Klein J., Nowak A.J.: Characteristics of patients with autistic disorder (AD) presenting for dental treatment. A survey and chart review. Spec. Care Dent. 1999, 19, 200–207.
 37. Burkhart N.: Understanding and managing the autistic child in the dental office. Dent. Hyg. 1984, 60–63