Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 393–398

Publication type: original article

Language: Polish

Nikotynowe przebarwienia zębów u studentów stomatologii

Nicotine Tooth Discolouration in Dental Students

Michał Biały1,, Janusz Studziński1,, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska2,, Zofia Sozańska2,

1 Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 O piekun Studenckiego Koła Naukowego Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Nałóg palenia papierosów jest powszechnym zjawiskiem w Polsce, niezależnym od płci, wieku, i miejsca zamieszkania. Z badań CBOS wynika, że 32% dorosłych Polaków to aktywni palacze, a 18% stanowią byli palacze. Substancje chemiczne zawarte w tytoniu wykazują działanie uzależniające, cytotoksyczne, mutagenne i kancerogenne. Nikotyna oddziałuje na cały ludzki organizm, w tym również na jamę ustną. Wywiera negatywny wpływ na przyzębie, przyspieszając utratę łącznotkankowego przyczepu, pogarszając ukrwienie dziąseł i przyspieszając rogowacenie błony śluzowej. Substancje smoliste przebarwiają zęby na kolor od żółtobrązowego do czarnego.
Cel pracy. Porównanie stopnia przebarwień zębów powstałych na skutek palenia papierosów u studentów stomatologii w odniesieniu do studentów niepalących. Materiały i metody. Badaniem objęto 100 studentów stomatologii w wieku 19–29 lat. Zostali poddani nieinwazyjnemu badaniu stomatologicznemu z użyciem lusterka i zgłębnika. W czasie badania oceniono barwę zębów w odcinku przednim, posługując się kolornikiem Vita. Stan uzębienia badanych określono za pomocą wskaźnika PUW/Z. Badani wypełnili kwestionariusz składający się z 32 pytań dotyczących nawyków higienicznych, żywieniowych oraz opisujących nałóg palenia tytoniu, tj. liczbę wypalanych papierosów, rodzaj papierosów, czas trwania nałogu. Określono wskaźnik nikotynowy (iloczyn liczby papierosów wypalanych dziennie i liczby lat regularnego palenia).
Wyniki. Nie wykazano istotnych różnic między barwą zębów osób palących tytoń oraz niepalących stanowiących grupę kontrolną. W zębach siecznych u palaczy przeważał kolor B2 (28%), u osób niepalących A2 (24%). Kły w obu grupach badanych miały kolor C2 (30% ankietowanych). Nie zaobserwowano istotnych różnic między wartościami PUW/Z u osób niepalących i palących. Osoby palące statystycznie częściej deklarowały, iż poddają się profesjonalnym zabiegom usuwania przebarwień, oczyszczania złogów (palący 48%, niepalący 30%), grupa ta wykazywała jednak mniejsze zadowolenie z koloru swoich zębów w porównaniu z osobami niepalącymi (80% zadowolonych). Wyniki ankiety, dotyczące nawyków żywieniowych mających wpływ na zabarwienie zębów nie wykazały istotnych różnic w obu grupach (26% palaczy często piło soki owocowe w porównaniu z 20% osób niepalących).
Wnioski. Istnieje powszechne przekonanie, iż palacze tytoniu mają ciemniejsze zabarwienie zębów w porównaniu z osobami niepalącymi. Wyniki badań tego nie potwierdziły. Wśród ocenianych studentów, obu grup (badanej i kontrolnej), nie stwierdzono różnic w zabarwieniu zębów, co może być wynikiem większej dbałości o stan uzębienia wśród palaczy (tj. zabiegi skalingu, piaskowania). Można to uzasadnić większym stopniem motywacji do higieny jamy ustnej wśród osób palących ze względu na świadomość możliwych skutków ubocznych.

Abstract

Background. Habit of smoking is common behavior, regardless of gender, age and abode. According to the CBOS survey (May 2008) 32% adults are chain smoker and another 18% are ex-smokers. According to the current research, substances contained in tobacco indicate addictive, citotoxic and mutagenicitive activity. Nicotine has an influence on all human body, including teeth and parodontium (for example by accelerating clinical attachment loss (CAL), accelerating keratosis of mucous membrane and imparing blood flow in gums. Substances included in smoke discolour teeth from tan to black color.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the level of tooth discoloration among smoking dentistry students and compare the results with non-smokers students. Impact of nicotine on oral cavity health.
Material and Methods. The study group consisted of 100 students, aged 19–29 years. All patients were examined by dentistry students – the main purpose was to determine colourling their tooth (from canine to canine) by using the Vitapan classical Shade Guide, furthermore authors used the DMF index. The second part of study consisted of survey about habits including: dietary habits, oral hygiene and smoking (e.g. amount).
Conclusion. Research did not show considerable differences between tooth discoloration of smokers and non-smokers – the most occurring color of incisive teeth among smokers was B2 (28% examined), while in non smokers group A2 (24%). Canines have the same color (C2) in compared groups (30% of examined patients). No major differences in the DMF index for the smokers and non-smokers were observed. The smokers statistically more often declared that they undertake themselves with professional treatment (scaling procedure among smokers – 48%, while among non-smokers 30%), however smokers declared lower satisfaction level of teeth color than non-smokers (80% satisfied). The results of survey about dietary habits did not show considerable differences (26% of smokers and 20% of non-smokers drink often fruit juice).
Results. There is a common opinion, that smokers have darker teeth tint than non-smokers. The research did not show major differences between teeth tint smokers and non-smokers. It can by explained by greater care about teeth among smokers (e.g. ultrasonic scaling) than non-smokers, also by improved motivation to oral hygiene among smokers and also by knowledge about side-effects.

Słowa kluczowe

przebarwienia zębów, nikotyna, klasyfikacja Nathoo

Key words

tooth discolouration, nicotine discoloration, Nathoo classification

References (20)

 1. Badanie CBOS – Postawy wobec palenia papierosów wśród Polaków, Czechów, Słowaków i Węgrów. Warszawa 2008.
 2. Kaleta D., Kwaśniewska M., Drygas W.: Ocena nikotynizmu oraz zachowań zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu wśród studentów Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Czas. Stomatol. 2004, 57, 393–398.
 3. Kusa-Podkańska M., Wysokińska-Miszczuk J.: Wpływ palenia tytoniu na stan jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. TPS 2005, 3, 9, 86–88.
 4. Carstensen J.M, Pershagen G., Eklund G.: Mortality in relation to cigarette and pipe smoking: 16 years’ observation of 25,000 Swedish men. J. Epidemiol. Commun. Health. 1987, 41, 166–172.
 5. Jańczuk Z. (red): Praktyczna Periodontologia Kliniczna. Wydawnictwo Kwintesencja 2004, Warszawa 2004, 50–51.
 6. Rudziński R., Banach J.: Kierunki toksycznego oddziaływania nikotyny i jej metabolitów na tkanki przyzębia. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 251–254.
 7. Kadam A., Ganachari M.S., Mahendra Kumar B.J., Gurunath S.: Drug induced tooth discolouration. Int. J. Dent. Sci. 2009, 7, 88–93.
 8. Spiechowicz E., Mierzwińska-Natalska E.: Grzybice jamy ustnej. Med. Tour. Press International, Warszawa 1998, 39.
 9. Ness L., Rosekrans D.L., Welford J.F.: An epidemiologic study of factors affecting extrinsic staining of teeth in an English population. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1977, 5, 55–60.
 10. Addy M., Moran J.: Mechanisms of stain formation on teeth, in particular associated with metal ions and antiseptics. Adv. Dent. Res. 1995, 12, 9, 450–456.
 11. Nathoo S. A.: The chemistry and mechanisms of extrinsic and intrinsic discoloration. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, Suppl. 6S–10S.
 12. Kmieć Z.: Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej. Urban&Partner, Wrocław 2006, 44–50.
 13. Jańczuk Z. (red): Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. PZWL, Warszawa 2006, 126–127.
 14. Pawlik A., Chorciarek U.: Gdy pacjent poprosi o holywoodzki uśmiech. TPS 2005, 3, 1, 14–18.
 15. Benomar S., Boutayeb S., Nitassi S., Hassan B., Ismaili N.: Lesions buccodentaries dues tabac et motivation au sevrage. Presse Med. 2009, 38, 1746–1749.
 16. Wędrychowicz-Welman A., Prymas A., Lewandowski P., Uram K.: Stan jamy ustnej i stomatologiczne zachowania prozdrowotne studentów stomatologii. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 222–227.
 17. Touma S., Lenkiewicz R., Tatarski P., Dolegacz A., Marciniak O., Kowalski J.: Świadomość higieniczna i stan higieny jamy ustnej studentów stomatologii na podstawie badań ankietowego i klinicznego. Stomatol. Współczesna 1999, 6, 2, 13–17.
 18. Ilewicz L., Pawlik A., Raczkowska A.: Problem higieny jamy ustnej na podstawie badań wybranych grup pacjentów z Polski i Wielkiej Brytanii. Magazyn Stomatol. 1996, 6, 4, 23–27.
 19. Milewicz-Toczek E., Rzepka R., Toczek M., Marciniak A., Pytlak I.: Poziom wiedzy z zakresu podstawowych zasad higieny i profilaktyki stomatologicznej wśród studentów uczelni lubelskich. Przegl. Stomat. Wieku Rozw. 1997, 3, 42–48.
 20. Panek H., Napadłek P.: Analiza porównawcza doboru koloru zębów ocenianego metodą wizualną i instrumentalną. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 179–184.