Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 364–370

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania infekcji grzybiczej oraz ocena lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida u pacjentów z objawami pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

Frequency of Occurrence of Fungal Infection and Assessment of Drug Sensitivity of Candida Fungi in Patients with a Burning Sensation in the Oral Mucosa

Magdalena Kubicka-Musiał1,, Stanisław Musiał2,, Beata Wierucka-Młynarczyk1,, Hanna Hüpsch-Marzec1,

1 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

2 Praktyka prywatna NZOZ „Peri-Ort” w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Infekcja grzybicza grzybami z rodzaju Candida jest najczęstszą patologią błony śluzowej jamy ustnej. Jest to poważny problem stomatologiczny, szczególnie u osób w podeszłym wieku i obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi.
Cel pracy. Ocena częstości występowania grzybów z rodzaju Candida u pacjentów z objawami pieczenia błony śluzowej jamy ustnej oraz ocena wrażliwości poszczególnych szczepów na podstawowe leki przeciwgrzybicze.
Materiał i metody. Badania mykologiczne wykonano u 418 osób z objawami pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, w tym u 316 kobiet i u 102 mężczyzn. Pacjentów podzielono na 4 grupy wiekowe od 13–30 lat, 31–50, 51–70 i 71–100 lat. W każdej z badanych grup oceniano liczbę infekcji grzybiczych, towarzyszące im choroby ogólne oraz użytkowanie ruchomych uzupełnień protetycznych. Ocenę lekowrażliwości poszczególnych szczepów grzybów na podstawowe leki przeciwgrzybicze wykonano za pomocą testu Candifast®.
Wyniki. Infekcję grzybiczą stwierdzono u 295 pacjentów z objawami pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, w tym u 219 kobiet i 76 mężczyzn. U pozostałych 123 osób badanie mykologiczne było ujemne. Najwięcej pacjentów należało do grupy wiekowej od 51–70 lat. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie pomiędzy obecnością infekcji grzybiczej a płcią pacjentów. Istniała natomiast statystycznie istotna zależność między obecnością kandydozy a wiekiem kobiet, współistnieniem choroby ogólnej i użytkowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych.
Wnioski. Infekcja grzybicza była często obserwowaną patologią błony śluzowej jamy ustnej wśród badanych pacjentów, a Candida albicans najczęściej izolowanym gatunkiem grzyba w ocenianym materiale. Ponieważ zakażenie grzybicze u osób w podeszłym wieku często współistnieje z chorobami ogólnoustrojowymi oraz sprzyjającymi czynnikami miejscowymi, celowe wydaje się wdrożenie działań profilaktycznych w odniesieniu do tych czynników.

Abstract

Background. Fungal infection caused by the fungi of Candida genus is the most common pathology of the oral mucosa. It is a serious dental issue, especially in case of elderly patients and those who suffer from systemic diseases.
Objectives. The purpose of the research was assessment of occurrence frequency of Candida type fungi in patients with a burning sensation in the oral mucosa, as well as assessment of antifungal drug sensitivity characteristics for various Candida strains.
Material and Methods. Mycological tests were performed in 418 patients suffering from a burning sensation in the oral mucosa. The group included 316 women and 102 men. Patients were divided into 4 age groups: 13–30, 31–50, 51–70 and 71–100 years old. Assessment in each group comprised: the number of fungal infections, accompanying systemic diseases and use of removable prosthetic appliances. Candifast® test was used to assess antifungal drug sensitivity characteristics for each of the Candida strains.
Results. Fungal infection was found in case of 295 patients who suffered from a burning sensation in the oral mucosa. That group included 219 female and 76 male patients. Examination of the other 123 people proved them to be myco-negative. The most numerous age group was 51–70 years old. No statistically significant differences were found between presence of a fungal infection and the patients’ gender. However, there was a statistically significant relationship between presence of oral candidiasis, co-existence of a systemic disease, use of removable prosthetic appliances and the age of examined women.
Conclusion. Fungal infection was common observed pathology of the oral mucosa and Candida albicans was the most common isolated species in presented material. Because fungal infection frequently co-exists with systemic diseases in case of elderly patients and in presence of favourable topical factors, it is essential to implement prophylactic actions to related factors.

Słowa kluczowe

grzybica jamy ustnej, leki przeciwgrzybicze, lekowrażliwość

Key words

oral cavity mycosis, antifungal drugs, drug sensitivity

References (18)

 1. Pytko-Polończyk J., Macura A.: Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi. Mikol. Lek. 2009, 16, 135–140.
 2. Petkowicz B., Skiba-Tatarska M., Wysokińska-Miszczuk J.: Kandydoza jamy ustnej. Gerontol. Pol. 2006, 14, 160–164.
 3. Samaranayake LP., Keung Leung W., Jin L.: Oral mucosal fungal infections. Periodontol 2000, 2009, 49, 39–59.
 4. Gajdzik-Plutecka D., Wacińska-Drabińska M., Olczak-Kowalczyk D.: Grzybica jamy ustnej – patogeneza, obraz kliniczny. Nowa Stomatol. 2009, 14, 1/2, 17–20.
 5. Bilhan H., Sulun T., Erkose G., Kurt H., Erturan Z., Kutay O., Bilgin T.: The role of Candida albicans hyphae and Lactobacillus in denture-related stomatitis. Clin. Oral Investig. 2009, 13, 363–368.
 6. Pereira-Cenci T., Del Bel Cury A.A., Crielaard W., Ten Cate J.M.: Development of Candida-associated denture stomatitis: new insights. J. Appl. Oral. Sci. 2008, 16, 86–94.
 7. Singh M., Palmer C., Papas A.S.: Sjögren’s syndrome: dental considerations. Dent. Today 2010, 29, 64–67.
 8. Kurnatowska A.J., Kurnatowski P.: Niektóre postacie grzybic jamy ustnej. Mikol. Lek. 2008, 15, 1, 29–32.
 9. Guinn A.C., Rouleau T.S., Brennan M.T.: Burning tongue and lips. Diagnosis: Sjögren syndrome with concurrent candidal infection. J. Am. Dent. Assoc. 2010, 141, 541–545.
 10. Wacińska-Drabińska M., Gajdzik-Plutecka D., Olczak-Kowalczyk D.: Grzybica jamy ustnej, diagnostyka i leczenie. Nowa Stomatol. 2009, 14, 74–76.
 11. Szponar E., Bobowicz Z., Orkiszewska M.: Występowanie i lekooporność grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych z błony śluzowej jamy ustnej. Dent. Forum 2005, 32, 25–29.
 12. Kozłowski Z., Konopka T., Karolewska E., Mendak M.: Częstość występowania infekcji jamy ustnej grzybami z rodzaju Candida u pacjentów stomatologicznych. Mikol. Lek. 2007, 14, 169–172.
 13. Kempa H., Sadlak-Nowicka J., Kędzia A., Staroń P.: Kandydoza błony śluzowej jamy ustnej – problem nie tylko stomatologiczny. Prz. Lek. 2006, 63, 257–260.
 14. Kubisiak-Rzepczyk H., Szponar E., Adamski Z.: Ocena składu jakościowego oraz lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida, izolowanych z jamy ustnej użytkowników protez płytowych. Dent. Forum 2008, 36, 11–16.
 15. Dorocka-Bobkowska B., Szumała-Kąkol A., Krasiński Z.: Ocena wrażliwości in vitro grzybów drożdżopodobnych izolowanych z błony śluzowej jamy ustnej na leki przeciwgrzybicze. Protet. Stomatol. 2003, 53, 203–209.
 16. Kędzia A., Sadlak-Nowicka J., Gębska A., Kwapisz E.: Grzyby drożdżopodobne. Wrażliwości grzybów drożdżopodobnych wyhodowanych z jamy ustnej na osiem antymikotyków. Twój Przegl. Stomatol. 2006, 6, 52–55.
 17. Kuriyama T., Wiliams D.W., Bagg J.: In vitro susceptibility of oral Candida to seven antifungal agents. Oral Microb. Immunol. 2005, 20, 349–353.
 18. Ciesielska A., Dahm H., Trypuć-Magdziarz A., Golińska P., Voss A.: Lekowrażliwość szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów z różnych grup ryzyka zagrożenia kandydozą. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 4, 73–78.