Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 342–347

Publication type: original article

Language: Polish

Guzy zębopochodne rogowaciejące w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Keratocystic Odontogenic Tumors Treated in the Maxillofacial Surgery Department Wroclaw Medical University

Paweł Kubasiewicz-Ross1,, Wojciech Pawlak2,, Andrzej Komorski2,, Klaudiusz Łuczak2,, Jan Nienartowicz2,, Kamil Jurczyszyn1,, Katarzyna Staszak3,, Łukasz Pałka2,

1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Torbiel zębopochodna rogowaciejąca w 2005 r. została reklasyfikowana do guza zębopochodnego rogowaciejącego. W nowej nazwie wskazującej na nowotworowy charakter zawiera się odmienna biologia tych rodzajów zmian w porównaniu z innymi, częściej występującymi torbielami kości szczęk.
Cel pracy. Retrospektywna analiza epidemiologiczna rogowaciejących guzów zębopochodnych (KCOT) leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Materiał i metody. Badaniem objęto 326 pacjentów w wieku 10–67 lat leczonych z powodu torbieli i guzów torbielowatych kości szczęk w latach 2004–2010. Ocena rodzaju zmiany następowała po weryfikacji histopatologicznej. W analizowanym materiale odnotowywano dane epidemiologiczne, umiejscowienie zmian, charakter objawów klinicznych, analizę obrazu RTG oraz wynik badania histopatologicznego. Taka weryfikacja pozwoliła na wyodrębnienie grupy badanej, w której zebrane dane posłużyły do przeprowadzenia dokładnej analizy retrospektywnej w obserwacji 6-letniej.
Wyniki. Stwierdzono wystąpienie KCOT w 25 przypadkach, co stanowiło 7,6% wszystkich zmian, wyłącznie o charakterze miejscowym. Najczęściej były umiejscowione w żuchwie (21 przypadków), w tym w obrębie kąta żuchwy, a następnie w obrębie zębów przedtrzonowych i spojenia żuchwy oraz guzowatości szczękowej. Jako metodę operacyjną w większości przypadków (17) zastosowano wyłuszczenie z miejscowym kiretażem podłoża kostnego, w 5 przypadkach wykonano resekcję segmentalną kości, w pozostałych trzech marsupializację. We wszystkich przypadkach resekcji wykonano natychmiastowo przeszczep kości z talerza biodrowego.
Wnioski. W przypadku zmian pierwotnych monocyklicznych o małym i średnim rozmiarze metodą z wyboru leczenia KCOT jest nadal wyłuszczenie guza z kiretażem podłoża kostnego. W przypadku nawrotów oraz zmian o dużych rozmiarach i policyklicznym wzroście jest wskazane zastosowanie dodatkowo, w zależności od umiejcowienia i rozmiaru zmiany, resekcji segmentalnej lub odcinkowej kości. Ta ostatnia, chociaż bardziej obciążająca dla pacjenta, daje bardzo duży poziom pewności czystości onkologicznej łoża zabiegowego.

Abstract

Background. In 2005 odontogenic Keratocystic was reclassificated as the status of odontogenic keratocystic tumor. The new designation expresses different biologic, neoplastic character of KCOT’s as compared to other more frequent cystic lesions of the jaws.
Objectives. The aim of the paper was to provide a retrospective epidemiological analysis of KCOTs treated surgically in Maxillofacial Surgery Department Silesian Piast Medical University.
Material and Methods. The 326 medical records of patients aged 10–67 years, hospitalized due to cystic lesions of the jaws within period of time 2004–2010. The evaluation of each lesion was carried out after histopathological confirmation. In the analyzed material, the epidemiological data were noted as well as the localization, clinical and radiological featuring of the lesions. The microscopical examination allowed to choose the subpopulation of KCOTs and let the proceeding the thoroughful retrospective 6 year follow-up.
Results. The primary diagnose of KCOT was reached in 25 cases which constituted the 7,6% of all of cases. No systemic appearance of KCOT was spotted. In evaluated material, KCOT’s localized in majority of cases in the region of the ramus and angle of the mandible (21), less frequent in the premolar and symphisic region of the mandible and maxillary tuberosity. As a treatment of choice, the enucleation with local curettage of the bone defect was performed in most of cases (17) in 5 patients, partial resection of the mandible with immediate hip-bone grafting reconstruction was done. Only in three cases, the marsupialization and the two stage treatment was performed.
Conclusion. KCOT is a gold standard of surgical treatment. In the case of primary lesions of monocyclic growth and small to moderate size, still enucleation with local curettage is regarded in authors consideration. Recurrent large-sized tumors, especially with polycyclic growth, are indication to marginal osteotomy or partial resection of the jaws. Those procedures can be regarded as achieving an oncological safety of the adjacent structures.

Słowa kluczowe

guzy zębopochodne rogowaciejące, diagnostyka, leczenie

Key words

keratocystic odontogenic tumors, diagnostics, treatment

References (26)

 1. Philipsen H.P.: Om keratocystedr (Kolesteratomer) and kaeberne. Tandlaegebladet 1956, 60, 963–971.
 2. Philipsen H.P.: Keratocystic odontogenic tumor. In: WHO classification of tumors: pathology and genetics of head and neck tumors. Eds.: Barnes L., Everson J.W., Reichart P., Sidransky D., IARC Press, Lyon, 2005, 306–307.
 3. Pindborg J.J., Hansen J.: Studies on odontogenic cyst epithelium.2. clinical and roentgenologic aspects of odontogenic keratocysts. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1963, 58, 283–294.
 4. Falaki F., Delavarian Z., Salehinejad S., Saghafi S.: Squamous cell carcinoma arising from an odontogenic keratocyst: A case report. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2009, 14, E171–174.
 5. Manfredi M., Vescovi P., Bonanini M., Porter S.: Nevoid basal cell carcinoma syndrome: a review of the literature. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2004, 33, 117–124.
 6. Hahn H., Wicking C., Zaphiropoulous P.G., Gailani M.R., Shanley S.: Mutations of the human homolog of Drosophila patched in the nevoid basal cell carcinoma syndrome. Cell 1996, 85, 841–851.
 7. Johnson R.L., Rothman A.L., Xie J., Goodrich L.V., Bare J.W., Bonifas J.M.: Human homolog of patched, a candidate gene for the basal cell nevus syndrome. Science 1996, 272, 1668–1671.
 8. Lench N.J., Telford E.A., High A.S., Markham A.F., Wicking C., Wainwright B.J.: Characterisation of human patched germ line mutations in naevoid basal cell carcinoma syndrome. Hum. Genet. 1997, 100, 497–502.
 9. Agaram N.P., Collins B.M., Barnes L., Lomago D., Aldeeb D., Swalsky P.: Molecular analysis to demonstrate that odontogenic keratocysts are neoplastic. Arch. Pathol. Lab. Med. 2004, 128, 313–317.
 10. Barreto D.C., Gomez R.S., Bale A.E., Boson W.L., De Marco L.: PTCH gene mutations in odontogenic keratocysts. J. Dent. Res. 2000, 79, 1418–1422.
 11. Cohen M.M.: Nevoid basal cell carcinoma syndrome: molecular biology and new hypotheses. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1999, 28, 216–223.
 12. Shear M.: The aggressive nature of the odontogenic keratocyst: is it a benign cystic neoplasm? Part 2 proliferation and genetic studies. Oral Oncol. 2002, 38, 323–331.
 13. Crowley T.E., Kaugars G.E., Gunsolley J.C.: Odontogenic keratocysts: a clinical and histologic comparison of the parakeratin and orthokeratin variants. J. Oral Maxillofac. Surg. 1992, 50, 22–26.
 14. Kakarantza-Angelopoulou E., Nicolatou O.: Odontogenickeratocysts: clinicopathologic study of 87 cases. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 48, 593–599.
 15. Lam K.Y., Chan A.C.: Odontogenic keratocysts: a clinicopathological study in Hong Kong Chinese. Laryngoscope 2000, 110, 1328–1332.
 16. Maurette P.E., Jorge J., de Moraes M.: Conservtive treatment protocol of odontogenic keratocyst: a preliminary study. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006, 64, 379–383.
 17. Gonzalez-Alva P., Tanaka A., Oku Y.: Keratocystic odontogenic tumor: a retrospective study of 183 cases. J. O ral Sci. 2008, 50, 205–212.
 18. Habibi A., Saghravanian N., Habibi M.: Keratocystic odontogenic tumor: a 10-year retrospective study of 83 cases in an Iranian populations. J. Oral Sci. 2007, 49, 229–235.
 19. Madras J., Lapointe H.: Keratocystic odontogenic tumor: Reclassification of the odontogenic keratocyst from cyst to tumor. J. Can. Dent. Assoc. 2008, 74, 165–165h.
 20. Dunfee B.L., Sakai O., Pistey R., Gohel A.: Radiologic and pathologic characteristics of benign and malignant lesions of the mandible. RadioGraph. 2006, 26, 1751–1768.
 21. Martin-Duverneuil N., Roisin-Chausson M., Behin A., Favre-Dauvergne E., Chiras J.: Combined Benign Odontogenic Tumors: CT and MR findings and histomorphologic evaluation. Am. J. Neuroradiol. 2001, 22, 867–872.
 22. Brannon R.B.: The odontogenic keratocyst. A clinicopathologic study of 312 cases. Part I. Clinical features. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1976, 42, 54–72.
 23. Voorsmit R.A., Stoelinga P.J., van Haelst U.J.: The management of keratocysts. J. Maxillofac. Surg. 1981, 9, 228–236.
 24. Vedtofte P., Praetorius F.: Recurrence of the odontogenic keratocyst in relation to clinical and histologic features. A 20-year follow-up study of 72 patients. Int. J. Oral Surg. 1979, 8, 412–420.
 25. Brødum N., Jensen V.J.: Recurrence of keratocysts and decompression treatment. A long-term follow-up of fortyfour cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1991, 72, 265–269.
 26. Dominguez F.V., Keszler A.: Comparative study of keratocysts, associated and non-associated with nevoid basal cell carcinoma syndrome. J. Oral Pathol. 1988, 17, 39–42