Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 335–341

Publication type: original article

Language: Polish

Morfometryczna ocena wieku kostnego, sekwencja zmian wzrostowych kręgów szyjnych

Morphometric Assessment of the Bone Age, Sequence of Developmental Changes of the Cervical Vertebrae

Agnieszka Machorowska-Pieniążek1,

1 Zakład Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Jedną z metod badania dojrzałości biologicznej pacjenta jest ocena wieku kostnego na podstawie morfogenezy kręgów szyjnych.
Cel pracy. Ustalenie sekwencji pojawiania się ilościowych zmian kręgów szyjnych u dziewcząt i chłopców w zależności od wieku metrykalnego oraz opracowanie metrycznej metody obliczania wieku kostnego na podstawie pomiarów tych kręgów.
Materiał i metody. Materiałem do badań było 256 cefalogramów w projekcji bocznej oraz karty przebiegu leczenia pacjentów. Do ilościowej oceny stopnia dojrzałości kręgów szyjnych wykorzystano pomiary odległości między punktami referencyjnymi drugiego, trzeciego i czwartego kręgu szyjnego. Pomiary te posłużyły również do obliczania: wielkości oraz sumy wcięć trzonów kręgów.
Wyniki. U najmłodszych badanych wymiary poziome kręgów szyjnych są większe od wymiarów pionowych. Kolejno pojawiającymi się objawami było: wcięcie dolnego brzegu drugiego, a następnie trzeciego i czwartego kręgu oraz zrównanie wymiarów górnego brzegu z tylną wysokością kręgów trzeciego i czwartego. Cecha budowy kręgów szyjnych ujawniająca się jako ostatnia to dominacja tylnej wysokości nad długością górnego i dolnego brzegu trzeciego i czwartego kręgu.
Wnioski. Ustalono, że predystynowane do oceny wieku dojrzałości kręgów szyjnych są: przednia wysokość trzeciego (3a) i czwartego (4a) kręgu, wielkość (3D) i suma wcięć (SW) wszystkich badanych kręgów. Przeprowadzona analiza statystyczna umożliwiła wyprowadzenie wzorów do obliczenia wieku kostnego osobno dla dziewcząt i chłopców: CVM(K) = 2,56 + (0,36 × 3a) + (0,26 × SW) + (0,09 × 3D); CVM(M) = 3,41 + (0,45 × 4a) + (0,42 × SW) + (0,08 × 3D).

Abstract

Background. One of the methods to measure biological maturity of a patient is assessment of the bone age based on the morphogenesis of the cervical vertebrae.
Objectives. The purpose of the paper was to establish the sequence of quantitative changes in the cervical vertebrae of girls and boys at certain chronological age and to establish a metrical method to assess the bone age on the basis of vertebrae measurements.
Material and Methods. The research material was 256 cephalograms in lateral projection and patient treatment records. Measurements of the distance between reference points of the second, third and fourth cervical vertebra were used for quantitative assessment of their maturity. Those measurements were also used to calculate the size and concavity depth of the vertebral bodies.
Results. The conducted analyses showed that the horizontal dimensions of cervical vertebrae are greater than the vertical heights in case of the youngest children. The sequence of occurrence of manifestations was: concavity at the lower border of the second, then of the third and fourth vertebra and levelling of the upper border with the posterior height of the third and fourth vertebra. Predominance of the posterior height over the length of the upper and lower border of the third and fourth vertebra was a morphological feature that became apparent as the last one.
Conclusion. It was found out that indices that should be taken into consideration in assessment of the maturity age of the cervical vertebrae are: anterior height of the third (3a) and fourth (4a) vertebra, size vertebra (3D) and concavity depth (SW) of all examined vertebrae. Conducted statistical analysis allowed to derive a formula to calculate the bone age separately for girls and boys: CVM(K) = 2,56 + (0,36 × 3a) + (0,26 × SW) + (0,09 × 3D); CVM(M) = 3,41 + (0,45 × 4a) + (0,42 × SW) + (0,08 × 3D).

Słowa kluczowe

cefalogram, wiek kostny, kręgi szyjne

Key words

cephalogram, bone age, cervical vertebrae

References (19)

 1. Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa 1983, 29–55, 103–115.
 2. Lamparski D., Nanda S.K.: Skeletal age assessment utilizing cervical vertebrae. In: Treatment Timing: Orthodontics in Four Dimenions. Eds.: McNamara J., Kelly K., Ann. Arbor, Michigan 2001, 171–184.
 3. Hunter W. S., Popovich F., Baumrid S., Jorgensen G.: Skeletal age and peak mandibular growth velocity at puberty. In: Treatment Timing: Orthodontics in Four Dimensions. Eds.: McNamara J., Kelly K., Ann. Arbor, Michigan 2001, 185–198.
 4. Franchi L., Baccetti T.: The use of maturational indices for the identification of optimal treatment timing in dentofacial ortopedics. In: Treatment Timing: Orthodontics in Four Dimensions. Eds.: McNamara J., Kelly K., Ann. Arbor, Michigan 2001, 151–170.
 5. Kopczyńska-Sikorska J.: Atlas radiologiczny rozwoju kośćca dłoni i nadgarstka. PZWL, Warszawa 1969, 9–12.
 6. Fishman L.S.: Chronological versus sceletal age, an evaluaton of craniofacial growth. Angle Orthod. 1979, 49, 181–189.
 7. San Roman P., Palma J.C., Oteo M.D., Nevado E.: Skeletal maturation determined by cervical vertebrae development. Eur. J. Orthod. 2002, 24, 303–311.
 8. O’Reilly M., Yanniello G.J.: Mandibular growth changes and maturation of cervical vertebrae. Angle Orthod. 1988, 58, 179–184.
 9. Profit W.R., Fields H.W.: Ortodoncja współczesna. Mosby Inc. 2000, 679–713.
 10. Wolański N.: Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 1975, 173–195, 374–378.
 11. Hassel B., Farman A.G.: Skeletal maturation evaluation using cervical vertebrae. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1995, 107, 58–66.
 12. Mito T., Sato K., Mitani H.: Cervical vertebral bone in girls. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2002, 122, 380–384.
 13. Baccetti T., Franchi L., McNamara J.: An imroved version of the cervical vertebral maturation (CVM) method for assessment of mandibular growth. Angle Orthod. 2002, 72, 316–323.
 14. Viteporn S., Athanasiou A.E.: Anatomy, radiographic anatomy and cephalometric landmarks of craniofacial skeleton, soft tissue profile, dentition, pharynx and cervical vertebrae.: Chapter 2. Orthodontic Cephalometry. Athanasiou AE. 21-61. Mosby-Wolfe, 1995, 21–61.
 15. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I. Stat Soft 1998, 206–220.
 16. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom II Stat Soft 2000, 13–128.
 17. Helsing E.: Cervical vertebral dimensions in 8-11- and 15-year-old children. Acta Odontol. Scand. 1991, 49, 207–213.
 18. Remes V.M., Heinänen M.T., Kinnunen J.S.: Reference values for radiological evaluation of cervical vertebral body shape and spinal canal. Pediatr. Radiol. 2000, 30, 90–195.
 19. Garcia-Fernandez P., Torre H., Floes M.: The cervical vertebrae as maturational indicatos. JCO on CD-ROM, 1998, 4, 221–225.