Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 325–334

Publication type: original article

Language: Polish

Morfogeneza części twarzowej czaszki a dojrzałość kostna kręgów szyjnych

Morphogenesis of the Craniofacial and Skeletal Maturity of the Cervical Vertebrae

Agnieszka Machorowska-Pieniążek1,, Barbara Liśniewska-Machorowska1,

1 Zakład Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Transformacje rozwojowe struktur części twarzowej czaszki najczęściej są oceniane w wieku metrykalnym. Znaczne osobnicze różnice we wzroście szczęki, żuchwy oraz duży zakres wieku metrykalnego, w którym w tych strukturach dokonuje się skok wzrostowy, skłaniają badaczy do szacowania wzrostu tego obszaru w stadiach dojrzałości biologicznej.
Cel pracy. Zbadanie poziomu, tempa i rozmachu rozwoju wybranych struktur części twarzowej czaszki u dziewcząt i chłopców w wieku dojrzałości kręgów szyjnych (CVM).
Materiał i metody. Materiałem do badań było 300 cefalogramów w projekcji bocznej oraz karty przebiegu leczenia pacjentów. Badanych podzielono na grupę badawczą, do której zaliczono pacjentów rosnących, oraz grupę kontrolną z zakończonym wzrostem. W grupie badawczej na cefalogramach, osobno dla dziewcząt i chłopców, obliczano wiek kostny (CVM), wykorzystując własną metodę metrycznej oceny kręgów szyjnych. W grupie badawczej i kontrolnej wykonano ponadto pomiary wybranych struktur części twarzowej czaszki. Mierzono: podstawę przedniego dołu czaszki (N-S), przednią (N-Me) i tylną całkowitą wysokość twarzy (S-Go), podstawę szczęki (ANS-PNS) oraz trzon żuchwy (Go-Me). Dla każdego pomiaru wyznaczano krzywe tempa i poziomu rozwoju. Grupa kontrolna posłużyła do wyznaczenia rozmachu rozwoju analizowanych struktur.
Wyniki. Stwierdzono, że poziom wzrostu badanych struktur części twarzowej czaszki od 14 roku CVM jest wyższy u chłopców, a skok wzrostowy ujawnia się u nich później niż u dziewcząt. Najmniejszy rozmach rozwoju, a więc największy wzrost resztkowy wykazywał trzon żuchwy u chłopców w 18 roku CVM.
Wnioski. Uzyskane wyniki pokazują, że: wymiary pionowe u chłopców stabilizują się później niż u dziewcząt, N-S u obu płci wykazuje niepełny rozmach rozwoju w 18 roku CVM, a u chłopców istnieje podwójny skok wzrostowy Go-Me.

Abstract

Background. Developmental transformation of the facial skeleton is most frequently assessed according to the chronological age. Significant personal differences in the growth of the maxilla, the mandible and a huge variation of the right age range, during which a growth spurt occurs, are the reasons why researchers incline to assess growth of that area during the biological maturity period.
Objectives. The purpose of the paper is to assess level, rate and scope of development in the facial skeleton of girls and boys at the cervical vertebral maturity (CVM).
Material and Methods. The research material was 300 cephalograms in lateral projection and patient treatment records. Patients were divided into the research group, which comprised young people during growth, and the control group that included adults. In the research group, cephalograms were examined separately for girls and boys and their cervical vertebral maturity (CVM) was assessed with use of own metric method of cervical vertebrae assessment. Moreover, measurements of the craniofacial were conducted in both the research and control groups. The following indices were measured: base of the anterior cranial fossa (N-S), anterior (N-Me) and posterior face height (S-Go), base of the maxilla (ANS-PNS) and body of the mandible (Go-Me). Curves for the rate and the level of development were drawn for each measurement. The control group was used to assess percent development of the analysed structures.
Results. It was found that the growth level of examined structures of the facial skeleton before the CVM age of 14 is higher in case of boys and the growth spurt appears later than in case of girls. The lowest developmental breadth, i.e. the highest residual growth of the mandibular body was found in boys at the CVM age of 18.
Conclusion. Obtained results show that: vertical dimensions in case of boys stabilize later than in girls. N-S distance shows incomplete developmental breadth at the CVM age of 18 in both genders. In case of boys, there is a double developmental breadth of the Go-Me distance.

Słowa kluczowe

cefalogram, wzrost czaszkowo-twarzowy, skok wzrostowy

Key words

cephalogeam, craniofacial growth, pubertal spurt

References (35)

 1. Fishman L.S.: Chronological versus sceletal age, an evaluaton of craniofacial growth. Angle Orthod. 1979, 49, 181–189.
 2. Kollias I., Krogstad O.: Adult craniocervical and pharyngeal changes-a longitudinal cephalometric study between 22 and 42 years of age. Part I: Morphological craniocervical and hyoid bone changes. Eur. J. Orthod. 1991, 21, 333–344.
 3. Szlachetko K.: Przekrój twarzoczaszki u dzieci między 10 a 13 rokiem życia. Praca habilitacyjna. Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 1970.
 4. Bishara S.E., Jakobsen J.R.: Longitudinal changes in three normal facial types. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 1985, 12, 466–502.
 5. Bishara S.E.: Textbook of orthodontics. W.B. Sounders Company, 2001, 32–35.
 6. Bishara S.E., Jamison J.E., Peterson L.C., DeKock W.H.: Longitudinal changes in standing height and mandibular parameters between the ages of 8 and 17 years. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 1981, 8, 115–135.
 7. Scheideman G.B., Bell W.H., Legan H.L., Finn R.A., Reisch J.S.: Cephalometric analysis of dentofacial-normals. Am. J. Orthod. 1980, 10, 404–420.
 8. Nanda S.K.: Patterns of vertical growth in the face. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 1988, 2, 103–116.
 9. Saksena S.S., Walker G.F., Bixler D., Yu P.A.: Clinical atlas of roentgenocephalometry in norma lateralis. New Y ork 1987, 34–107.
 10. Lewis A., Roche A. F., Wagner B.: Pubertal spurts in cranial base and mandible. Angle Orthod. 1985, 55, 17–30.
 11. Silveira A., Fishman L. S., Subtelny J.D., Kassebaum D.K.: Facial growth during adolescence in early, average and late maturers. Angle Orthod. 1992, 62, 185–190.
 12. Björk A., Helm S.: Prediction of the age of maximum pubertal growth in body hight. Angle Orthod. 1967, 37, 134–143.
 13. Huggare J.: The first cervical vertebra as an indicator of mandibular growth. Eur. J. Orthod. 1989, 11, 10–16.
 14. Hunter W.S., Popovich F., Baumrid S., Jorgensen G.: Skeletal age and peak mandibular growth velocity at puberty. In: Treatment Timing: Orthodontics in Four Dimentions. Eds.: McNamara J., Kelly K., Ann Arbor, Michigan 2001, 185–198.
 15. O’Reilly M., Yanniello G.J.: Mandibular growth changes and maturation of cervical vertebrae. Angle Orthod. 1988, 58, 179–184.
 16. Mito T., Sato K., Mitani H.: Predicting mandibular growth potenntial with cervical vertebral bone age. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2003, 124, 173–177.
 17. Sato K., Mito T., Mitani H.: An accurate method of predicting mandibular growth potential based on bone maturity. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2001, 120, 286–290.
 18. Hunter W.S., Baumrid S., Popovich F., Jorgensen G.: Forecasting the tiing of peak mandibular growth in males by using skeletal age. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2007, 131, 327–333.
 19. Van Erum R., Mulier M., Carels C., de Zegher F.: Short stature of prenatal origin: craniofacial growth and dental maturation. Eur. J. Orthod. 1998, 20, 417–425.
 20. Coutinho S., Buschang P.H., Miranda F.: Relationships between mandibular canine calcification stages and skeletal maturity. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 1993, 102, 321–329.
 21. Machorowska-Pieniążek A.: Dojrzałość kostna kręgów szyjnych a morfogeneza części twarzowej czaszki. Praca doktorska, Śląski Uniwersytet Medyczny 2007.
 22. Bhatia S.N., Leighton B.C.: A manual of facial growth. Oxford University Press 1993, 3–5, 10–15.
 23. Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa 1983, 29–54.
 24. Liśniewska-Machorowska B., Filipczyk P., Marek B., Borgiel-Marek H., Kajdaniuk D., Kos-Kudła B., Machorowska-Pieniążek A.: The assessment of the neurocranium in patients with acromegaly on the basis of the chosen cephalometric parameters. Progr. Med. Res. 2005, 3, 11–14.
 25. Viteporn S., Athanasiou A.E.: Anatomy, radiographic anatomy and cephalometric landmarks of craniofacial skeleton, soft tissue profile, dentition, pharynx and cervical vertebrae. chapter 2. In: Orthodontic Cephalometry. Eds.: Athanasiou A.E., Mosby-Wolfe 1995, 21–61.
 26. Arat M., Köklü A., Özdiler E., Rübendüz M., Erdoğan B.: Cranifacial growth and skeletal maturation: a mixed longitudinal study. Eur. J. Orthod. 2001, 23, 355–361.
 27. Björk A., Skieller V.: Normal and abnormal growth of the mandible. A synthesis of longitudinal cephalometric implant studies over a period of 25 years. Ortodonti. Institut for Ortodonti Kobenhavns Tandlegehojskole 1991, 40–46.
 28. Nanda R.S.: The contributions of craniofaial growth to clinical orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2000, 117, 553–555.
 29. Proffit W.R.: Treatment timing: effectiveness and efficiency. treatment timing: Orthodontics in four dimensions, Eds.: McNamara Jr. J.A., Kelly K.A., Michigan 2002, 13–49.
 30. Björk A., Skieller V.: Facial development and tooth eruption. An implant study at the age of puberty. Am. J. Orthod. 1972, 62, 339–383.
 31. Bjőrk A., Skieller V.: Normal and abnormal growth of the mandible. A synthesis of longitudinal cephalometric implant studies over a period of 25 years. Eur. J. Orthod. 1983, 5, 1–46.
 32. Buschang P.H., Gandini Jr L.G.: Mandibular skeletal growth and modelling between 10 and 15 years of age. Eur. J. Orthod. 2002, 24, 69–79.
 33. Bishara S., Jamison J.E., Peterson L.C., DeKock W.H.: Longitudinal changes in standing height and mandibular parmeters between the ages of 8 and 17 years. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 1981, 8, 115–135.
 34. Björk A., Skieller V.: Growth of the maxilla in three dimensions as revealed radiographically by the implant method. Brit. J. Orthod. 1991, 4, 53–64.
 35. Enlow D.H., Hans M.G.: Essentials of facial growth. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1996, 57–78.