Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 282–292

Publication type: historical article

Language: Polish

Profesor doktor habilitowany Feliks Ćwioro (1929–2006) – przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, współtwórca chirurgii ortognatycznej w Polsce

Professor Feliks Ćwioro (1929–2006) – Representative of Wroclaw’s School of Maxillo-Facial and Dental Surgery, Co-Creator of the Orthognathic Surgery in Poland

Maria Kordas1,, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska2,, Maciej Dobrzyński3,

1 Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Z akład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Katedra i Z akład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Profesor doktor habilitowany Feliks Ćwioro (1929–2006) należy do przedstawicieli wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Był absolwentem prestiżowego Medycznego Instytutu Stomatologicznego w Leningradzie. Do Wrocławia przybył w 1954 r. i podjął pracę w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, zdobywając doświadczenia kliniczne pod okiem luminarza wrocławskiej stomatologii – prof. dr. hab. med. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego. W latach 1990–1997 prof. Ćwioro pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii SzczękowoTwarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest uznawany w kraju za twórcę nowoczesnej idei w chirurgii ortognatycznej. W 1970 r. prof. Ćwioro jako pierwszy w Polsce zastosował metodę Dal Ponta w operacyjnym leczeniu progenii. Następnie metodę tę zmodyfikował i opisał w polskim piśmiennictwie medycznym, a także rozpowszechnił w kraju. Dorobek naukowy prof. Ćwioro obejmuje 137 publikacji naukowych, 2 zgłoszenia patentowe oraz wypromowanie 7 prac doktorskich.

Abstract

Professor Feliks Ćwioro (1929–2006) belongs to representatives of the Wrocław school of maxillo-facial and dental surgery. He graduated from the prestigious Institute of Dental Medicine in Leningrad. He came to Wrocław in 1954 and worked in the Department of Dental Surgery, gaining clinical experiences under the guidance of prof. Tadeusz Szczesny Owiński – the luminary of Wroclaw dentistry. In years 1990–1997 prof. Ćwioro was the head of the Department of Maxillo-Facial Surgery of Wroclaw Medical University. He is considered in the country as the creator of modern ideas in orthognathic surgery. In 1970 prof. Ćwioro as first in Poland applied the Dal Pont method in surgical treatment of prognathism. Then modified this method and described in the polish medical literature, as well as spread it in the country. 137 scientific publications, 7 doctorial theses promotion and 2 patent applications belong to the scientific achievements of professor Ćwioro.

Słowa kluczowe

prof. dr hab. Feliks Ćwioro, wrocławska szkoła chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, chirurgia ortognatyczna, zmodyfikowana metoda Dal Ponta, historia stomatologii

Key words

prof. Feliks Ćwioro, Wroclaw’s school of maxillo-facial and dental surgery, orthognathic surgery, modified Dal Pont method, history of dentistry

References (8)

  1. Akta osobowe prof. Feliksa Ćwioro, Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. arch. 377.
  2. S tawowie. Historia. Artykuł dostępny pod adresem: http://www.stawowie.pl/html/historia004.htm
  3. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Wrocław 2008; dodruk 2010.
  4. Kaczkowski H.: 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej doktora habilitowanego Feliksa Ćwioro. Czas. Stomatol. 2000, 53, 139–141.
  5. Kaczkowski H.: Profesor dr hab. Feliks Ćwioro (1929–2006). Czas. Stomatol. 2006, 59, 375–379.
  6. Downarowicz P., Mikulewicz M., Strzałkowska A., Pawlak W.: Obustronne strzałkowe oraz skośne rozszczepienie gałęzi i trzonu żuchwy jako metody leczenia chirurgicznego III klasy szkieletowej– przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 346–353.
  7. Kto jest kim w medycynie polskiej. Informator biograficzny. Wyd. Interpress Warszawa 1987, 120–121.
  8. Kaczkowski H.: 70 rocznica urodzin i 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej dr. hab. Feliksa Ćwioro. Wroc. Stomatol. 2000, 38, 143–144.