Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 251–254

Publication type: review article

Language: Polish

Zastosowanie obrazowania autofluorescencji do wykrywania zmian przednowotworowych i nowotworowych na błonie śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa

Using Autofluorescence Visualization for Detection of Premalignant and Malignant Oral Lesions – Literature Review

Karolina Babiuch1,, Maria Chomyszyn-Gajewska1,

1 Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Streszczenie

Wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i nowotworowych na błonie śluzowej jamy ustnej umożliwia ich bardziej skuteczne i mniej okaleczające leczenie. Badanie wzrokiem w świetle białym, które jest powszechnie stosowane do wykrywania zmian na błonie śluzowej, nie jest metodą czułą w diagnozowaniu zmian subklinicznych. Podczas takiego badania wiele zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, szczególnie we wczesnym stadium, pozostaje niezauważonych. Ostatnie doniesienia wskazują na dużą przydatność zjawiska autofluorescencji do wczesnego wykrycia zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi lekarzy dentystów na znaczenie technik obrazowania autofluorescencji w procesie oceny stanu błony śluzowej jamy ustnej i wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych i nowotworowych. Autofluorescencja tkanek jest wywołana przez substancje tzw. fluorofory, które są umiejscowione w komórkach i macierzy tkankowej. Fluorofory absorbują światło o określonej długości fali, ulegają wzbudzeniu i emitują energię w postaci fluorescencji. Proces chorobowy toczący się w tkance powoduje zmiany jej właściwości autofluorescencyjnych. Wykorzystanie obrazowania autofluorescencji tkanek błony śluzowej jamy ustnej umożliwia wykrycie zmian przednowotworowych i nowotworowych zanim staną się widoczne w świetle białym. W związku z tym techniki obrazowania autofluorescencji mogą się stać pomocnym narzędziem w walce z dużą śmiertelnością spowodowaną rakiem jamy ustnej.

Abstract

Early detection of premalignant and malignant oral lesions enables their more effective and less invasive therapy. Visual inspection, that is commonly used for oral lesions detectings, is not a sensitive method. During such procedure many lesions of the oral mucosa, particularly in an early stage, are not detected. Last reports indicate usefulness of autofluorescence for early detection of oral lesions. The aim of this article is to call dentist attention to the role of autofluorescence visualization techniques in evaluation process of oral mucosa’s condition and early detection of premalignant and malignant oral lesions. Autofluorescence of tissues is produced by substances called fluorophores, that are located in cells and tissue matrix. Fluorophores absorb light of a suitable wavelength, undergo excitation and produce fluorescence. Presence of disease process in the tissue causes changes of their autofluorescence specificity. Autofluorescence visualization of tissues of the oral mucosa enables detection of premalignant and malignant lesions before they become visible in the white light. Due to this fact, autofluorescence visualization techniques could become a helpful tool in a battle with high mortality caused by oral cancer.

Słowa kluczowe

fluorescencja, zmiany przednowotworowe na błonie śluzowej jamy ustnej, rak jamy ustnej

Key words

fluorescence, premalignant oral lesions, oral cancer

References (14)

 1. Górska R., Kowalski J.: Stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej. W: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Red.: Górska R., Med Tour Press International, Otwock 2007, 139–154.
 2. De Veld D.C.G., Witjes M.J.H., Sterenborg H.J.C.M., Roodenburg J.L.N.: The status of in vivo autofluorescence spectroscopy and imaging for oral oncology. Oral Oncol. 2005, 14, 117–131.
 3. Samson P., Catherine F., Williams P.M., Zhang L., MacAulay C., Rosin M.P.: Zastosowanie bezpośredniej wizualizacji fluorescencyjnej do identyfikacji zmian przedrakowych wysokiego ryzyka w jamie ustnej w prowincji Kolumbia Brytyjska. Use of direct fluorescence visualization to identify high – risk oral pre-malignant lesions in British Columbia. eDENTICO 2009, 5, 1, 32–36.
 4. Krawczyk-Krupka A., Sieroń A., Adamek M.: Rola diagnostyki i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworowych jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2000, 10, 7, 27–29.
 5. Profio A.E., Doiron D.R.: A feasibility study of the use of fluorescence bronchoskopy for localization of small lung tumors. Phys. Med. Biol. 1977, 22, 949–957.
 6. Lane P.: Urządzenie wykorzystujące zjawisko fluorescencji do bezpośredniej wizualizacji błony śluzowej jamy ustnej, Fluorescence instrumentation for the direct visualization of oral mucosa. eDENTICO 2009, 5, 1, 8–18.
 7. Svistun E., Alizadeh-naderi R., El-naggar A., Jacob R., Gillenwater A., Richards-Kortum R.: Division enhancement system for detection of oral cavity neoplasia based on autofluorescence. Head Neck 2004, 26, 205–215.
 8. Ingrams D.R. et al.: Autofluorescence characteristics of oral mucosa. Head Neck 1997, 19, 27–32.
 9. Harris D.M., Werkhaven J.: Endogenous porphyrin fluorescence in tumors. Lasers Surg. Med. 1987, 19, 7, 467–472.
 10. Onizawa K., Saginoya H., Furuya Y., Yoshida H.: Fluorescence photography as a diagnostics method for oral cancer. Cancer Lett. 1996, 108, 61–66.
 11. Onizawa K., Saginoya H., Furuya Y., Yoshida H., Fukuda H.: Usefulness of fluorescence photography for diagnosis of oral cancer. Int. J. Maxillofacial Surg. 1999, 28, 206–210.
 12. Betz C.S., Mehlmann M., Stepp H., Grevers G., Baumgartner R., Leunig A..: Autofluorescence imaging and spectroscopy of normal and malignant mucosa in patients with head and neck cancer. Lasers Surg. Med. 1999, 31, 323–334.
 13. Kalapaditharom B., Boonkitticharoen V.: Performance characteristics of fluorescence endoscope in detection of head and neck cancers. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2001, 110, 45–52.
 14. Lane P. et al.: Simple device for the direct visualization of oral cavity tissue fluorescence. J. Biomed. Opt. 2006, 11, 024006-1-7.