Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 243–250

Publication type: review article

Language: Polish

Nowe wskaźniki periodontologiczne

New Periodontal Indices

Łukasz Zawada1,, Tomasz Konopka2,

1 Staż podyplomowy w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Na potrzeby periodontologicznych badań epidemiologicznych, klinicznych lub eksperymentalnych są wymagane różne wskaźniki periodontologiczne charakteryzujące się zróżnicowaną czułością i trudnością oceny. Pierwsze ważne z punktu widzenia współczesnej periodontologii wskaźniki powstały na początku lat 60. XX w. Cały czas powstają nowe lub są modyfikowane istniejące wskaźniki oceny tkanek przyzębia. Celem pracy było przedstawienie nowych wskaźników lub współczesnych modyfikacji stosowanych wcześniej wskaźników na potrzeby periodontologicznych badań epidemiologicznych, klinicznych i wieloczynnikowej oceny ryzyka przebiegu zapalenia przyzębia/ /niepowodzenia implantologicznego. Przedstawiono modyfikację mającego liczne ograniczenia wskaźnika CPITN w postaci Periodontal Screening and Recording (PSR) oraz Dutsch Periodontal Screening Index (DPSI). Wydaje się, że obecnie najbardziej właściwymi parametrami klinicznymi w badaniach epidemiologicznych powinny być pomiary głębokości kieszonek i położenia przyczepu w połączeniu z oceną krwawienia na sondowanie. Pozwoli to na odniesienie się do współczesnych definicji zapalenia przyzębia. Opisano najczęściej używane oraz nowe wskaźniki higieny jamy ustnej oraz rozległości i intensywność stanu zapalnego, najdokładniejsze rodzaje badań klinicznych oraz wybrane wskaźniki dotyczące brodawek dziąsłowych. Na podstawie analizy wielu czynników podejmuje się próby oszacowania ryzyka złego przebiegu lub nawrotu zapalenia przyzębia. Przedstawiono 2 uproszczone modyfikacje heksagonalnego modelu berneńskiego: metodę UniFe oraz PAT. Niepowodzenie implantologiczne można również rozpatrywać w kategoriach wieloczynnikowych. Omówiono czynniki ryzyka dla leczenia implantologicznego w obszarze o dużym znaczeniu estetycznym.

Abstract

Different periodontal indices are required for the purpose of periodontal epidemiological examinations, clinical and experimental research. These indices are characterized by varied sensitivity and difficulty of evaluation. The first important indicators in terms of the modern periodontalogy were created in the early sixties of the twentieth century. There are constantly created new indices, or the existing parameters of periodontal tissues are modified. The aim of this paper was to introduce some new indicators or contemporary modification of previously used indices for periodontal epidemiological and clinical research and multi-factor risk assessment of periodontitis/implant failures. The modification of CPITN index, that it limited, was presented in the form of Periodontal Screening and Recording (PSR) and Dutsch Periodontal Screening Index (DPSI). It seems that nowadays the most adequate clinical parameters in epidemiological studies should be measurements of periodontal pocket depth and clinical attachment level in conjunction with the assessment of bleeding on probing. This will allow to refer to contemporary definitions of periodontitis. This literature review briefly describes the most frequently used and new indicators of oral hygiene and the extent and intensity of gingival inflammation, the most accurate types of clinical examinations and selected indicators of the interdental papillary height. Basing on the analysis of many factors, the attempts to estimate the risk of bad periodontitis or recurrence of periodontitis are made. The authors described two modifications of the multi-factoral periodontal risk assessment model from Berne: UniFe method and the Periodontal Assessment Tool (PAT). Failure of the implant dentistry can be considered in multifactorial categories. The risk factors for implant sites with a great aesthetic importance are discussed.

Słowa kluczowe

choroby przyzębia, diagnostyka, wskaźniki periodontologiczne, czynniki ryzyka

Key words

periodontal disease, diagnosis, periodontal indices, risk factors

References (32)

 1. L öe H., Silness J.: Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. Acta Odontol. Scand. 1963, 21, 533–551.
 2. Silness J., Löe H.: Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene and periodontal condition. Acta Odontol. Scand. 1964, 22, 121–128.
 3. O ’Leary T.J., Drake R.B., Naylor J.E.: The plaque control record. J. Periodontol. 1972, 43, 38.
 4. A inamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. J. 1975, 25, 229–235.
 5. Saxer U., Turconi B., Elässer C.: Patient motivation with the papillary bleeding index. J. Prev. Dent. 1977, 4, 20–22.
 6. A inamo J., Barmes D., Beagrie G., Cutress T., Martin J., Sardo-Infirri J.: Development of the World Organization (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Int. Dent J. 1982, 32, 281–291.
 7. L ange D.E.: New aspects of diagnosis and therapy of periodontal diseases for dental practitioners. Quintessence 1986, 37, 521–532.
 8. Www.dent.niigata-u.ac.jp
 9. Holmgren C.J.: CPITN-interpretations and limitations. Int. Dent. J. 1994, 44, 533–546.
 10. L andry R.G., Jean M.: Periodontal Screeening and Recording (PSR) Index: precursors, utility and limitations in a clinical setting. Int. Dent. J. 2002, 52, 35–40.
 11. Van der Velden U.: The Dutsch periodontal screening index validation and its application in the Netherlands. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 1018–1024.
 12. L eroy R., Eaton K.A., Savage A.: Methodological issues in epidemiological studies of periodontitis – how can it be improved? BMC Oral Health 2010, 10, 8–15.
 13. E ke P.I., Thornton-Evans G.O., Wei L., Borgnakke W.S., Dye B.A.: Accuracy of NHANES periodontal examination protocols. J. Dent. Res. 2010, 89, 1208–1213.
 14. Beck J.D., Koch G.G., Rozier G.R., Tudor G.E.: Prevalence and risk indicators for periodontal attachment loss in a population of older communitydwelling blacks and whites. J. Periodontol. 1990, 61, 521–528.
 15. Machtei E.E., Christersson L.A., Grossi S.G., Dunford R., Zambon J.J., Genco R.J.: Clinical criteria for the definition of “established periodontitis”. J. Periodontol. 1992, 63, 206–214.
 16. L opez N.J., Smith P.C., Gutierrez J.: Periodontal therapy may reduce the risk of preterm low birth weight in women with periodontal disease: a randomized controlled trial. J. Periodontol. 2002, 73, 911–924.
 17. Tonetti M.S., Claffey N.: Advances in the progression of periodontitis and proposal of definitions of a periodontitis case and disease progression for use in risk factor research. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, Suppl. 6, 210–213.
 18. Hujoel P.P., Lydon-Rochelle M., Robertson P.B., Aguila M.A.: Cessation of periodontal care during pregnancy: effect on infant birthweight. Eur. J. Oral Sci. 2006, 114, 2–7.
 19. P age R.C, Eke P.I.: Case definitions for use in population-based surveillance of periodontitis. J. Periodontol. 2007, 78, 1387–1399.
 20. C osta F.O, Guimaraes A.L., Cota L., Pataro A.L., Segundo T.L., Cortelli S.C., Costa J.E.: Impact of different periodontitis case definitions on periodontal research. J. Oral Sci. 2009, 51, 199–206.
 21. Xu T., Barnes V.M.: The development of a new dental probe and a new plaque index. J. Clin. Dent. 2003, 14, 93–97.
 22. Mombelli A., van Oosten M.A.C., Schürch E., Lang N.P.: The microbiota associated with successful or failing implants. Oral Microbiol. Immunol. 1987, 2, 145–151.
 23. G ilowski Ł., Płocica I., Wiench R., Kalamarz I., Krzemiński T.F.: Zastosowanie urządzenia Periotron 8000 w badaniach i diagnostyce chorób przyzębia. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 107–111.
 24. Salvi G.E., Lindhe J., Lang N.P.: Examination of patients with periodontal diseases. In: Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Eds: Lang N.P., Lindhe J., Munksgaard, Oxford 2008, 573–586.
 25. O ffenbacher S., Barros S., Beck J.D.: Rethinking periodontal inflammation. J. Periodontol. 2008, 79, 1577–1584.
 26. Jemt T.: Regeneration of gingival papillae after single-implant treatment. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 1997, 17, 327–333.
 27. Jemt T., Lekholm U.: Measurements of buccal tissue volumes at single-implant restorations after local bone grafting in maxillas: a 3-year clinical prospective study case series. Clin. Impl. Dent. Rel. Res. 2003, 5, 63–70.
 28. C ardaropoli D., Re S., Corrente G.: The Papilla Presence Index (PPI): a new system to assess interproximal papillary levels. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2004, 24, 488–492.
 29. C hrzęszczyk D.: Zastosowanie berneńskiego modelu heksagonalnego w określaniu czynników ryzyka progresji zapaleń przyzębia – na podstawie piśmiennictwa. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 214–220.
 30. Trombelli L., Farina R., Ferrari S., Pasetti P., Calura G.: Comparison between two methods for periodontal risk assessment. Minerva Stomat. 2009, 58, 277–287.
 31. Www.previser.com
 32. Martin W., Morton D., Buser D.: Pre-operative analysis and prosthetic teatment planning in esthetic implant dentistry. In: ITI Treatment Guide. Implant dentistry in the esthetic zone – single tooth replacement. Eds: Buser D., Belser U.C., Wismeijer D., Quintessence Publishing, Berlin 2006, 9–24.