Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 217–222

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ na zmysł smaku stałych aparatów pomocniczych osadzanych od strony podniebienia

Effects of Palatal Fixed Auxiliary Appliances on the Sense of Taste

Izabella Dunin-Wilczyńska1,, Urszula Żochowska1,, Anna Masłowska1,, Teresa Bachanek2,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Prawidłowe odczuwanie smaku jest jednym z najważniejszych wrażeń zmysłowych. Stalowy stały aparat pomocniczy osadzany od strony podniebienia jest ciałem obcym, dlatego po jego umieszczeniu w jamie ustnej można spodziewać się zmian w fizjologii.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu stałych aparatów pomocniczych osadzanych od strony podniebienia na próg percepcji smaku przyjmowanych pokarmów.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 21 pacjentów leczonych stałymi aparatami pomocniczymi osadzanymi od strony podniebienia, takimi jak: quadhelix, hyrax, przerzut podniebienny Zachrissona i Goshgariana. Badanie przeprowadzono zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PN-ISO 3972-1998) techniką przepłukiwania jamy ustnej sip-and-spit. Analizę sensoryczną przeprowadzano w trzech etapach. Pierwszy etap badania miał na celu wyselekcjonowanie z grupy osób badanych daltonistów smakowych. Na drugim i trzecim etapie badania gustometrycznego oceniano próg wyczucia i rozpoznania substancji smakowych przed i po osadzeniu aparatu ortodontycznego od strony podniebienia.
Wyniki. Średnie wartości progu wyczucia w analizowanym materiale dla substancji kwaśnej przed i po założeniu aparatu wynosiły odpowiednio: 0,239 g/l i 0,199 g/l, dla substancji słodkiej 2,452 g/l i 2,111 g/l, a dla substancji słonej 0,530 g/l i 0,428 g/l. Średnie wartości progu rozpoznania dla substancji kwaśnej przed i po założeniu aparatu wynosiły odpowiednio: 0,348 g/l i 0,285 g/l, dla substancji słonej 0,941 g/l i 0,658 g/l, a dla substancji słodkiej 5,300 g/l i 5,776 g/l, przy czym zmiana ta nie była istotna statystycznie. Czas reakcji w badanym materiale wyniósł 3,19–5,23 s.
Wnioski. Stałe aparaty pomocnicze osadzane od strony podniebienia nie zwiększają wartości progu wyczucia ani progu rozpoznania substancji słodkiej, słonej i kwaśnej. Osadzenie aparatu ortodontycznego od strony podniebienia nie ma wpływu na czas reakcji na bodziec smakowy. Stałe aparaty pomocnicze osadzane od strony podniebienia nie pogarszają zdolności sensorycznych pacjentów leczonych ortodontycznie.

Abstract

Background. Proper taste perception is extremely important. A palatal fixed auxiliary appliance is a foreign body and therefore its placement in the oral cavity may be associated with changes in physiology resulting in impaired perception of taste stimuli.
Objectives. The aim of the study was to assess the effects of palatal fixed auxiliary appliances on the taste perception threshold.
Material and Methods. Twenty-one patients were included in the study. Patients were treated with the following palatal fixed auxiliary appliances – quadhelix, hyrax, Zachrisson transpalatal arches and Goshgarian palatal arches. The study was conducted using the sip-and-spit technique recommended by the Polish Committee for Standardization (PN-ISO 3972-1998). Sensory analysis was performed in three stages. The first stage was to select the taste blind patients. In the two further stages of gustometry, thresholds of perception and recognition of taste substances were assessed before and after the insertion of palatal orthodontic appliances.
Results. The mean values of perception thresholds prior to and after insertion of appliances were 0.239 g/l and 0.199 g/l for sour substances, 2.452 g/l and 2.111 g/l for sweet substances, 0.530 g/l and 0,428 g/l for salty substances retrospectively. The mean values of recognition thresholds for sour substances before and after the placement of orthodontic appliances were 0.348 g/l and 0.285 g/l, for salty 0.941 g/l and 0.658 g/l, for sweet substances 5.300 g/l and 5.776 g/l retrospectively, however the increase was not statistically significant. The mean reaction time ranged from 3.19 to 5.23 sec.
Conclusion. Palatal fixed auxiliary appliances do not cause a statistically significant increase in thresholds of perception and recognition of sweet, salty and sour substances nor affect significantly the reaction time to a taste stimulus. Hence, the orthodontic appliances assessed were not found to deteriorate the sensory capacities.

Słowa kluczowe

analiza sensoryczna, aparaty ortodontyczne, zmysł smaku

Key words

sensory analysis, orthodontic appliances, sense of taste

References (15)

 1. Bałczewska E., Nowak A.: Zaburzenia smakowe – dysgeusia. Nowa Stomatol. 2000, 5, 1–2, 3–8.
 2. Bernabé E., Sheiham A., Messias de Oliviera C.: Impacts on daily performances related to wearing orthodontic appliances. Angle Orthod. 2008, 78, 482–486.
 3. Sergl H.G., Zentner A.: A comparative assessment of acceptance of different types of functional appliances. Eur. J. Orthod. 1988, 20, 517–524.
 4. Steward F.N., Kerr W.J.S., Taylor P.J.S.: Appliance wear: the patient’s point of view. Eur. J. Orthod. 1997, 19, 377–382.
 5. Polski Komitet Normalizacyjny. Analiza Sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej. Polska Norma PN ISO 3972.1998.
 6. McMahon D.B.T., Shikata H., Breslin P.A.S.: Are human taste thresholds similar on the right and left sides of the tongue? Chem. Sensem. 2001, 26, 875–883.
 7. Klimacka-Nawrot E., Suchecka W., Błońska-Fajfrowska B.: Przydatność gustometrii swoistej do oceny sprawności zmysłu smaku. Wiad. Lek. 2007, 60, 9–10.
 8. Har-Zion G., Brin J., Steiner J.: Psychophysical testing of taste and flavour reactivity in young patients undergoing treatment with removable orthodontic appliances. Eur. J. Orthod. 2004, 26, 73–78.
 9. Matthews-Brzozowska T., Kawala B., Antoszewska J., Golusik K.: Porównanie skuteczności dystalizacyjnej wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 373–376.
 10. Komorowska A., Dunin-Wilczyńska I.: Retrospektywna ocena aparatu quadhelix. Ortod. Wsp. 1999, 1, 5–10.
 11. Nilsson B.: Taste acuity of the human palate. Acta Odont. Scand. 1977, 35, 51–62.
 12. Nilsson B.: Taste acuity of human palate. Studies with taste solutions on subjects in different age groups. Acta Odontol. Scand. 1979, 37, 235–252.
 13. Wayler A.H., Perlmuter L.C., Cardello A.V., Jones B.J.A., Chauncey H.M.: Effects of age and removable artificial dentition on taste. Spec. Care. Dent. 1990, 10, 107–113.
 14. Pawlak J., Gołębiewska M.: Wpływ użytkowania protez na percepcję smaku. Magazyn Stomatol. 2005, 15, 4, 70–72.
 15. Ishiyama E., Ishiyama K., Tomita H.: Dysgeusia due to an orthodontic wire: a case report. Acta Otolaryngol. 2002, 546, 173–176.