Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 208–216

Publication type: original article

Language: Polish

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w leczeniu stanu zapalnego w chorobach stawów skroniowo-żuchwowych

The Use of Biostimulatory Laser in the Treatment of Temporomandibular Joint Disorders

Piotr Jurkowski1,, Jolanta Kostrzewa-Janicka1,, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska1,

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroby stawu skroniowo-żuchwowego dotykają 12–90% populacji ludzkiej, przy czym liczba chorych stale się zwiększa. Do najczęstszych objawów wskazujących na nieprawidłowości funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego należą zaburzenia ruchomości żuchwy, objawy akustyczne oraz ból, który jest najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarza stomatologa.
Cel pracy. W pracy oceniono skuteczność biostymulacji laserowej w likwidacji stanu zapalnego i zawiązanych z nim dolegliwości bólowych, jako terapii wspomagającej podczas leczenia chorób skroniowo-żuchwowych.
Materiał i metody. Do leczenia z powodu bólu okolicy stawu skroniowo-żuchwowego zgłosiło się 31 pacjentów. Zostali podzieleni na grupę badaną (15 osób) i kontrolną (16 osób). Grupa badana otrzymała standardowe leczenie objawowe, obejmujące wykonanie szyny zgryzowej oraz podanie leków przeciwzapalnych. Grupa kontrolna była dodatkowo naświetlana laserem biostymulacyjnym CTL-1106 o długości fali 780 nm, z nastawieniem mocy 75 mW i aplikowanej dawce energii 4,5 J/cm2. Naświetlano okolicę przeduszną w rzucie stawu skroniowo-żuchwowego oraz bolesne miejsca w obrębie mięśni żucia wskazywane przez pacjenta. Naświetlanie każdego punktu trwało 1 min. Zabiegi odbywały się przez 10 kolejnych dni z wyłączeniem sobót i niedziel. Pacjenci z obu grup zaznaczali codziennie w ankiecie nasilenie bólu w obrębie mięśni żucia, stawu skroniowo-żuchwowego oraz głowy, karku i szyi. Zastosowano numeryczną skalę bólu 1–10.
Wyniki. Wyniki zastosowanego leczenia oceniane w badaniach klinicznych i ankietowych wykazały brak istotnych statystycznie różnic w zmniejszeniu objawów bólowych u chorych poddawanych laseroterapii i leczonych jedynie za pomocą szyny zgryzowej i leków przeciwzapalnych.
Wnioski. Zastosowanie laseroterapii nie zwiększyło skuteczności leczenia w badanej grupie chorych.

Abstract

Background. Temporomandibular joint (TMJ) disorders concern 12–90% of human population and the number of patients is constantly rising. The most common symptoms indicating disorders in TMJ function are mandibule movements disturbances, acoustic symptomps and pain. The last one – as the most unpleasant – is the most common reason of patients visits in dental surgeries.
Objectives. Effectiveness of biostimulation laserotheraphy in reduction of inflammation and pain in TMJ, was estimated in the study.
Material and Methods. 31 individuals were involved in the study. They submitted to the clinic, with pain in periTMJ area. Patients were divided into study (15 individ.) and control (16 individ.) group. Control group received standard symptomatical treatment including preparation of occlusal splint and administration of antyinflammatory drugs. Study group underwent additionally biostimulative laser therapy with the use of CTL-1106, 780 wave length laser. The used power was 75 mW and the energy dose 4,5 J/cm2. Preauricular area and painful points in masticatory muscles indicated by patients were irradiated. Exposure time was 1 minute per point. Laser theraphy has been conducted for 10 consecutive days excluding weekends. Patients in both groups filled in the questionaire, writing down intensity of pain in masticatory muscles, TMJ area, head and neck every day of treatment. Numerical Rating Pain Scale (1–10) was applied.
Results. Results of conducted treatment were obtained from clinical examination and questionnaire given to the patients. They proved no statistically significant differences in pain reduction, between patients on laserotheraphy and those treated with mouth splint and anti-inflammatory drugs only.
Conclusion. Application of laser theraphy did not increase effectiveness of treatment in the study group.

Słowa kluczowe

laseroterapia biostymulacyjna, choroby stawu skroniowo-żuchwowego

Key words

biostimulation laserotherapy, TMJ disorders

References (42)

 1. Kleinrok M.: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Sanmedica, Warszawa 1992.
 2. Baron S.: Leczenie schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) w przypadkach dyslokacji krążka stawowego i zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych. Zasady ogólne. Cz. III. Magazyn Stomatol. 2001, 11, 10–14.
 3. Le Resche L.: Epidemiology of temporomandibular disorders: implications for the investigation of etiologic factors. Crit. Rev. Oral. Biol. Med. 1997, 8, 291–305.
 4. Wanyura H., Stopa Z., Brudnicki A., Kostrzewa-Janicka J., Knorr R.: Wstępna kliniczno-etiologiczna ocena osób leczonych w OASSŻ z powodu chorób stawu skroniowo-żuchwowego. Czas. Stomatol. 2001, 54, 790–799.
 5. Wanyura H., Stopa Z., Brudnicki A., Kostrzewa-Janicka J., Berko-Haas Z.: Diagnostyczno-lecznicza artroskopia stawów skroniowo-żuchwowych. Czas. Stomatol. 2001, 54, 674–684.
 6. Bertolami C.N., Gay T., Clark G.T., Rendel J., Shetty V., Liu C., Swann D.A.: Use of sodium hyaluronate in treating temporomandibulare joint disordes: a randomized double-blind, placebo-controlled clinical trial. J. Oral Maxillofac. Surg. 1993, 51, 232–242.
 7. Haas D.A., Haas D.A.: Pharmacologic considerations in the management of temporomandibular disorders. J. Can. Dent. Assoc. 1995, 61, 105–109, 112–114.
 8. Kleinrok M.: Rozpoznawanie i leczenie czynnościowych zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Śląska Akademia Medyczna 1990.
 9. Kleinrok M.: Doprzednie przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego cz. I. Etiologia, rozpoznanie i zasady leczenia. Protet. Stomatol. 1986, 36, 224–230.
 10. Baron S., Karasiński A., Szczepański T.: Leczenie protetyczne chorych bezzębnych ze zmianami zwyrodnieniowowytwórczymi w stawach s.ż. Protet. Stomatol. 1987, 37, 59.
 11. Kaplan A.S., Assael L.A.: Temporomandibular Disorders. W.B. Saunders Comp. Philadelphia 1991.
 12. Ahlqvist J., Legrell P.E.: A technique for the accurate administration of corticosteroids in the temporomandibular joint. Dentomaxillofac. Radiol. 1993, 22, 211–213.
 13. Brown RS., Brown N.S., Bottomley W.K.: Utilization and mechanism of action of tricy-clic antidepressants in the treatment of chronic facial pain: a review of the literature. Anesth. Prog. 1990, 37, 223–229.
 14. Gangarosa L.P., Mahan P.E., Ciarlone A.E.: Pharmacologic management of temporomandibular joint disorders and chronic head and neck pain. Cranio 1991, 9, 328–338.
 15. Schade G., Kirchhoff T., Hess M.: Clinical application of the endolaryngeal laser measurement technique. HNO 2005, 53, 47.
 16. Birnbaum K., Sardemann C.K., Gutknecht N., Zilkens K.W.: Experimental study of different laser systems for pmma extraction within the scope of revision hip arthroplasty. Lasers Med. Sci. 2000, 15, 246.
 17. Jallo G.I.; Kothbauer K.F., Epstein F.J.: Contact laser microsurgery. Chil. Nerv. Sys. 2002, 18, 333–336.
 18. Spörri S.: Gynecologic laser application in Switzerland. Med. Laser Applicat. 2003, 18, 288–296.
 19. Sulka A., Dominiak M.: Laseroterapia biostymulacyjna w przewlekłych zapaleniach okołowierzchołkowych. Magazyn Stomatol. 2000, 10, 5, 42–46.
 20. Kowalska A.M.: Możliwości zastosowania lasera biostymulacyjnego w leczeniu zapaleń tkanek okołowierzchołkowych. Stomat. Współcz. 2003, Supl. 1, 42–45.
 21. Pokora L.: Lasery w stomatologii. Centrum Techniki Laserowej, Warszawa 1992.
 22. Pamińska M., Stokowska W.: Leczenie przewlekłych i zaostrzonych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem biostymulacji laserowej. Czas. Stomatol. 2000, 53, 1–4.
 23. Moritz A.: Treatment of periodontal pockets with diode laser. Lasers Surg. Med. 1998, 22, 5, 302–311.
 24. Moritz A.: Irradiation of infected root canals with diode laser in vivo. Results of microbiological examinations. Lasers Surg. Med. 1997, 21, 221–226.
 25. Zatoński D.: Laser w gabinecie – zęby jak nowe. Przegląd Techniczny 2002, 38–39.
 26. Kaczmarek S., Mierczyk Z., Kuzaka B.: Podstawy fizyczne medycznych zastosowań laserów. Wiad. Lek. 1994, 11–12, 444–450.
 27. Szyszkowska A., Szczerba J.: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w chirurgii stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa. Por. Stomatol. 2007, 7, 10, 287–290.
 28. Szczęśniak D.: Lasery w stomatologii. Nowa Stomatol. 1990, 4, 1/2, 2–4.
 29. Bertolucci L.E., Grey T.: Clinical analysis of mid-laser versus placebo treatment of arthralgic TMJ degenerative joints. J. Craniomandib. Pract. 1995, 13, 26–29.
 30. Emshoff R., Bösch R., Pümpel E., Schöning H., Strobl H.: Low-level laser therapy for treatment of temporomandibular joint pain: a double-blind and placebo-controlled trial. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008, 105, 452–456.
 31. Abreu Venancio R., Camparis C.M., Fátima Zanirato Lizarelli R.: Low intensity laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders: a double-blind study. J. Oral Rehabil. 2005, 32, 800–807.
 32. Conti P.C.: Low level laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders (TMD): a double-blind pilot study. J. Craniomandib. Pract. 1997, 15, 144–149.
 33. Fikácková H., Dostálová T., Navrátil L., Klaschka J.: Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular joint disorders: a placebo-controlled study. Photomed. Laser Surg. 2007, 25, 297–303.
 34. Mazzetto M.O., Carrasco T.G., Bidinelo E.F., de Andrade Pizzo R.C., Mazzetto R.G.: Low intensity laser application in temporomandibular disorders: a phase I double-blind study. J. Craniomandib. Pract. 2007, 25, 186–192.
 35. Cetiner S., Kahraman S.A., Yücetaş S.: Evaluation of lowlevel laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders. Photomed. Laser. Surg. 2006, 24, 637–641.
 36. Kulekcioglu S., Sivrioglu K., Ozcan O., Parlak M.: Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular disorder. Scand. J. Rheumatol. 2003, 32, 114–118.
 37. Núñez S.C., Carcez A.S., Suzuki S.S., Ribeiro M.S.: Management of mouth opening in patients with temporomandibular disorders through low level laser therapy and transcutaneouselectrical neural stimulation. Photomed. Laser. Surg. 2006, 24, 45–49.
 38. Hansen H.J., Thorøe U.: Low power laser biostimulation ofchronic oro-facial pain. A double-blind placebo controlled crossover study in 40 patients. Pain 1990, 43, 169–179.
 39. Kogawa E.M., Kato M.T., Santos C.N., Conti P.C.: PCR Evaluation of the efficacy of low-level laser therapy (LLLT) and the micro electric neurostimulation (MENS) in the treatment of myogenic temporomandibular disorders: a randomized clinical trial. J. Appl. Oral Sci. 2005, 13, 280–285.
 40. Kim K., Kim Y.: Comparative study of the clinical effects of splint, laser acupuncture and laser therapy for temporomandibular disorders. J. Dent. Coll. Seoul Natl. Univ. 1988, 1, 195–201.
 41. Kim S.-Y., Park J.-S.: The effect of low level laser therapy at the trigger points in masseter and other muscles. J. Korean Acad. Oral Med. 1996, 21, 1–3.
 42. Gray R.J., Quayle A.A., Hall C.A., Schofield M.A: Physiotherapy in the treatment of temporomandibular joint disorders: a comparative study of four treatment methods. Br. Dent. J. 1994, 176, 257–261.