Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 198–207

Publication type: original article

Language: Polish

Stan przyzębia u dorosłych pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 i 2

Periodontal Condition in Adult Patients with Diabetes Mellitus Type 1 and 2

Barbara Malicka1,, Urszula Kaczmarek1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W przebiegu choroby cukrzycowej występuje wiele powikłań ogólnoustrojowych, które są spowodowane hiperglikemią przyczyniającą się do powstawania zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGEs – advanced glycation end-products) akumulujących się w tkankach i krwi. Zwiększają one wrażliwość komórek śródbłonka i monocytów na bodźce wywołujące wytwarzanie mediatorów procesów zapalnych, powodując m.in. w tkankach przyzębia wzrost przepuszczalności naczyń i rozpadu kolagenu, przyspieszoną destrukcję tkanki łącznej i kostnej. Z badań wynika, że u pacjentów chorych na cukrzycę występują częściej choroby przyzębia o cięższym przebiegu.
Cel pracy. Porównanie występowania zmian chorobowych przyzębia u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 i 2 w zależności od poziomu kontroli metabolicznej i czasu trwania choroby cukrzycowej.
Materiał i metody. Zbadano 156 osób, w tym 34 chorych na cukrzycę typu 1 (grupa C1), 59 na cukrzycę typu 2 (grupa C2) oraz 63 ogólnie zdrowych, stanowiących grupę kontrolną (grupa K). Stan przyzębia oceniano za pomocą wskaźników GI i SBI w odniesieniu do typu, poziomu kontroli metabolicznej (HbA1c ≤ 8,5% i HbA1c > 8,5%) i czasu trwania choroby (do 10 lat i powyżej 10 lat).
Wyniki. Wartości wskaźnika GI różniły się istotnie w odniesieniu do typu choroby (C1 0,41 ± 0,59 vs C2 0,69 ± ± 0,57) i jej braku (K – 0,35 ± 0,49), kontroli metabolicznej (prawidłowa: 0,30 ± 0,60 vs 0,58 ± 0,55; nieprawidłowa: 0,48 ± 0,59 vs 0,81 ± 0,58) i czasu trwania choroby (do 10 lat: 0,20 ± 0,35 vs 0,59 ± 0,55; powyżej 10 lat: 0,58 ± 0,71 vs 0,75 ± 0,58). Podobną zależność wykazywały wartości wskaźnika SBI, które wynosiły odpowiednio: 17,6 ± 31,92%, 34,1 ± 38,84% i 15,57 ± 32,54%; 11,63 ± 28,2% vs 25,92 ± 32,38%; 22,05 ± 34,48% vs 43,18 ± 43,84%; 8,89 ± 17,89% vs 27,66 ± 33,76% oraz 24,92 ± 39,08% vs 37,65 ± 41,42%. Oceniając stan przyzębia wg wskaźnika CPI, stwierdzono wśród chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z typem 1 choroby niższy odsetek osób ze zdrowym przyzębiem (13,6% vs 35,3%), kamieniem (10,2% vs 14,7%) i głębokimi kieszonkami (3,4% vs 5,9%), a wyższy z krwawieniem (11,0% vs 5,9%)i płytkimi kieszonkami (38,9% vs 29,4%).
Wnioski. U chorych na cukrzycę, niezależnie od typu choroby, występuje większa intensywność zmian chorobowych przyzębia w porównaniu z osobami zdrowymi. Intensywność zmian w przyzębiu jest istotnie większa u chorych na cukrzycę typu 2 niż 1, a niezależnie od typu choroby jest większa u osób z nieprawidłową kontrolą choroby i dłuższym czasem jej trwania.

Abstract

Background. In the course of diabetes there are many systemic complications of the disease. This complications are caused by hyperglycemia that leads to production of advanced glycation end-products (AGEs), that accumulate in tissues and blood. These products sensitize endothelial cells and monocytes to stimuli that induce production of inflammatory mediators, causing – among the others – increased permeability of blood vessels and degeneration of collagen, which promotes destruction of connective tissue and bones in periodontium. Available data suggest that severe periodontitis is more prevalent at diabetics.
Objectives. Comparison of periodontal inflammation in patients with type 1 and 2 diabetes, according to the level of metabolic control and duration of diabetic disease.
Material and Methods. The dental examination copmrised 156 patients: 34 with type 1 diabetes (group C1), 59 with type 2 diabetes (group C2) and 63 healthy subjects control (group K). Periodontal status was assessed using GI and SBI indices in relation to the type of diabetes, level of metabolic control (HbA1c ≤ 8.5% and HbA1c > 8.5%) and disease duration (up to 10 years and above 10 years).
Results. The gingival index (GI) values differed significantly between patients with: different type of disease (C1 0.41 ± ± 0.59 vs. C2 0.69 ± 0.57) and its absence (K – 0.35 ± 0.49), metabolic control (normal: 0.30 ± 0.60 vs. 0.58 ± 0.55; invalid: 0.48 ± 0.59 vs. 0.81 ± 0.58) and duration of the disease (up to 10 year: 0.20 ± 0.35 vs. 0.59 ± 0.55; over 10 years: 0.58 ± 0.71 vs. 0.75 ± 0.58). Similar correlation of values showed SBI index, which were respectively: 17.6 ± 31.92%, ± 34.1 ± 38.84% and 15.57 ± 32.54%, 11.63 ± 28.2% vs. 25.92 ± 32.38%, 22.05 ± 34.48% vs. 43.18 ± 43.84%, 17.89% ± ± 8.89 vs. 27.66 ± 33.76% and 24.92 ± 39.08% vs. 37.65 ± 41.42%. Assessment of the periodontal status according to CPI showed that the among patients with diabetes type 2 compared with type 1 diabetics there is a lower proportion of patients with: healthy periodontium (13.6% vs. 35.3%), calculus (10.2% vs. 14 7%) and deep pockets (3.4% vs. 5.9%) and higher percentage of bleeding sites (11.0% vs. 5.9%) and superficial pockets (38.9% vs. 29.4%)
Conclusion. Patients with diabetes, regardless of the type of the disease suffer from greater intensity of inflammation in periodontal tissue compared with healthy controls. The intensity of inflammation in periodontium is significantly higher in patients with type 2 diabetes than with type 1. Regardless of the type of diabetes periodontal disease is more intense in subjects with impaired control of disease and longer duration of diabetes.

Słowa kluczowe

stan przyzębia, cukrzyca typu 1 i 2

Key words

periodontal condition, diabetes mellitus type 1 and type 2

References (22)

 1. Bernas M.: Kryteria i metody rozpoznawania cukrzycy ukierunkowane na zapobieganie powikłaniom. Med. Metab. 2005, 9, 32–44.
 2. Borodako A.: Klasyfikacja i rozpoznawanie cukrzycy. Terapia 2007, 15, 5, 6–11.
 3. G órczyńska-Kosiorz S., Grzeszczak W., Mazur B.: Klasyfikacja cukrzycy z uwzględnieniem podłoża genetycznego a badania laboratoryjne przydatne do rozpoznania zaburzeń przemiany węglowodanów. Diabetol. Dośw. Klin. 2005, 5, 260–272.
 4. G rossi S.G., Genco R.J.: Periodontal disease and diabetes mellitus: a two-way relationship. Ann. Periodontol. 1998, 3, 1, 51–61.
 5. Sieradzki J.: Kryteria wyrównania cukrzycy. Terapia 2007, 15, 5, 62–65.
 6. Solnica B.: Standaryzacja i kontrola jakości oznaczeń hemoglobiny glikowanej. Bad. Diagn. 2001, 7, 10, 69–72.
 7. Taylor G.W., Borgnakk W.S.: Periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Dis. 2008, 14, 191–203.
 8. Taylor G.W.: The effects of periodontal treatment on diabetes. J. Am. Dent. Assoc. 2003, 134, 41–48.
 9. L öe H., Silness J.: Periodontal disease on pregnancy. Acta Odont. Scand. 1963, 21, 533–536.
 10. Mühlemann H.R., Son S.: Gingival sulcus Bleeding – a leading symptom in initial gingivitis. Helv. Odont. Acta 1971, 15, 107.
 11. G reen J.C., Vermillion J.R.: The Simplified Oral Hygiene Index. J A m Dent Assoc 1964, 68, 1, 7.
 12. Wolf H.F., Hassel T.M.: Color atlas of dental hygiene. Periodontology. Georg Thieme Velag 2006, 68.
 13. Hintao J., Teanpaisan R., Chongsuvivatwong V., Dahlen G., Rattarasarn C.: Root surface and coronal caries in adults with type 2 diabetes mellitus. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2007, 35, 302–309.
 14. Stewart J.E., Wager K.A., Friedlander A.H., Zadeh H.H.: The effect of periodontal treatment on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 306–310.
 15. Tervonen T., Oliver R.: Long-term control of diabete mellitus and periodontitis J. CLin. Periodontol. 1993, 20,131–135.
 16. Ueta E., Osaki T., Yamamoto T.: The prevalence of diabetes mellitus In odontogenic infections and oral candidiasis: an analysis of neutrophil suppression. J. Oral Pathol. Med. 1993, 22, 168–174.
 17. Taylor G.W., Burt B.A., Becker M.P.: Severe periodontitis and risk for poor glycemic control in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. J. Periodontol. 1996, 67, supl. 10, 1085–1093.
 18. C ollin H.L., Uusitupa M., Niskanen L.: Periodontal findings In elderly patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J. Periodontol. 1998, 69, 962–966.
 19. G rossi S.G., Skrepcinski F.B., DeCaro T., Zambon J.J., Cummin D., Genco R.J.: Response to periodontal therapy in diabetics and smokers. J. Periodontol. 1996, 67, supl. 10, 1094–1102.
 20. G rossi S.G., Skrepcinski F.B., DeCaro T.: Treatment of periodontal disease in diabetics reduces glycated hemoglobin. J. P eriodontol. 1997, 68, 713–719.
 21. I wamoto Y., Nishimura F., Nakagawa M.: The effect of antimicrobial periodontal treatment on circulating tumor necrosis factor-alpha and glycated hemoglobin level in patients with type 2 diabetes. J. Periodontol. 2001, 72, 774–778.
 22. Mendes A.S., Duarte Vargas A .M, Ferreira e Ferreira E ., N ogueira Guimarães de Abreu M.H.: Periodontitis in individuals with diabetes treated in the public health system of Belo Horizonte. Brazil. R ev. Bras Epidemiol. 2010, 13, 118–125.