Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 180–188

Publication type: original article

Language: Polish

Nikotynizm a wybrane parametry periodontologiczne w przewlekłym zapaleniu przyzębia

Nicotine Addiction and Selected Periodontal Parameters in Chronic Periodontitis

Rafał Rudziński1,, Jadwiga Banach1,, Krzysztof Safranow2,, Elżbieta Dembowska1,, Agnieszka Droździk1,, Małgorzata Mazurek-Mochol1,

1 Zakład Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2 Zakład Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba przyzębia jest wynikiem swoistej interakcji między specyficzną i niespecyficzną florą bakteryjną a zdolnościami obronnymi gospodarza w tkankach narażonych na działanie różnych czynników miejscowych i układowych. Główną determinantą podatności na wystąpienie choroby przyzębia są uwarunkowania genetyczne odpowiedzi immunologiczno-zapalnej, nawyk palenia tytoniu może natomiast stanowić właściwy czynnik ryzyka zapalenia przyzębia. Obecnie nikotynizm jest jednym z najczęstszych nałogów, który wpływa na stan zdrowia.
Cel pracy. Analiza wybranych parametrów tkanek przyzębia u osób palących oraz niepalących tytoń z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
Materiał i metody. Badaniem objęto 199 pacjentów dorosłych w wieku 24–74 lat z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Pacjentów zakwalifikowano do 2 grup badanych w zależności od stwierdzonego nałogu tytoniowego. Pierwsza grupa to 98 nałogowych palaczy (P), tj. pacjentów palących od przynajmniej 5 lat bez przerwy, minimum 10 papierosów dziennie. Druga grupa liczyła 101 pacjentów nigdy niepalących papierosów (NP) będąc jednocześnie grupę kontrolną względem pacjentów nałogowo palących tytoń z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Pacjentów kwalifikowano do grup badanych na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz ankiety określającej nałóg palenia tytoniu. Pomiarów klinicznych dokonano w jednorodnych warunkach gabinetu stomatologicznego.
Wyniki. Średnie wartości wskaźnika higieny jamy ustnej API (%) oraz pozostałe parametry periodontologiczne stanu przyzębia były istotnie wyższe w grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia nałogowo palących tytoń (API 85,2%; PD 5,4 mm; CAL 8,5 mm). Istotnie większy u tych pacjentów był również odsetek zębów z ubytkiem kości w przestrzeniach międzykorzeniowych (8,5%) oraz odsetek osób z ruchomością zębów (35,7%), jak również mediana liczby zębów utraconych (8,5%). Tylko istotnie niższe wartości zanotowano odnośnie do wartości wskaźnika stanu zapalnego dziąseł SBI% (12,5%).
Wnioski. Uzyskane wyniki wykazały istotnie większe nasilenie zapalenia przyzębia przewlekłego u palaczy tytoniu. Nikotyna oraz substancje smoliste zawarte w dymie tytoniowym są jednym z głównych czynników ryzyka chorób przyzębia. W planowaniu kompleksowego leczenia pacjenta z zapaleniem przyzębia znaczące również powinno być wdrażanie minimalnej interwencji antynikotynowej.

Abstract

Background. P eriodontal disease is the result of specific interactions between the specific and non-specific bacterial flora and host defense capabilites in the tissues exposed to different influences of local and systemic factors. The main determinant of susceptibility to periodontal disease are the genetic immuno-inflammatory response and smoking habit those may be an appropriate risk factor of periodontitis. C urrently, smoking is one of the most common addictions influencing health.
Objectives. The aim of this study was the detailed analysis of selected parameters of periodontal tissues in smokers and tobacco smokers with chronic periodontitis.
Material and Methods. The study included 199 adult patients from 24 to 74 years of age with chronic periodontitis. P atients were classified into two groups depending on the respondents found the tobacco habit. The first group of 98 heavy smokers (P); patients, smokers from a minimum of 5 years without interruption, at least 10 cigarettes a day. The second group includes 101 patients who had never smoked cigarettes (NP) at the same time representing the control group of patients addicted smokers with chronic periodontitis. The patients were classified into groups of subjects based on history, physical examination and questionnaire setting out the habit of smoking. C linical measurements were made in the homogenous conditions, in a dental office.
Results. Mean values of oral hygiene index API (%) and other parameters of periodontal status were significantly higher in tobacco smoking patients with periodontitis (API 82.5%, PD 5.4 mm, CAL 8.5 mm). A percentage of teeth with bone loss in interradicular spaces (8.5%) and percentage of persons with teeth mobility (35.7%) as well as the median number of teeth lost (8.5%) were also significantly highes in these patients. The only significantly lower value concerned the value of gingival inflammation index SBI% (12.5%).
Conclusion. The results showed significantly greater severity of chronic periodontitis in smokers. Nicotine and tar contained in tobacco smoke are a major risk factor for periodontal disease. In planning of the complex treatment of patients with periodontitis the implementation of smoke-free minimal intervention is very important.

Słowa kluczowe

palenie tytoniu, zapalenie przyzębia

Key words

smoking, periodontitis

References (55)

 1. Benowitz N.L., Jacob P.: Effects of cigarette smoking and carbon monoxide on nicotine and cotinine metabolism. Clin. Pharmacol. Ther. 2000, 67, 653–659.
 2. Kyerematen G.A., Morgan M.L., Chattpadhyay B, deBethizy J.D., Vesell E.S.: Disposition of nicotine and eight metabolites in smokers and nonsmokers: Identification in smokers of two metabolites that are longer lived than cotinine. Clin. Pharmacol. Ther. 1990, 48, 641–651.
 3. Thomas J.G., Metheny R.J., Karakiozis J.M., Wetzel J.M., Crout R.J.: Long-term sub-antimicrobial doxycycline (Periostat) as adjunctivemanagement in adult periodontitis: effects of subgingival bacterial population dynamics. Adv. Dent. Res. 1998, 12, 32–39.
 4. A lbander J.M., Streckfus Ch.F., Adesanya M.R., Winn D.M.: Cigar, pipe, and cigarette smoking as risk factors for periodontal disease and tooth loss. J. Periodontol. 2000, 71, 1874–1881.
 5. Arcavi L., Benowitz N.L.: Cigarette smoking and infection. Arch. Intern. Med. 2004, 164, 2206–2216.
 6. G rossi S.G., Genoa R.S., Machtei E.E.: Assessment of risk periodontal disease. 2. Risk indicators for alveolar bone loss. J. Perodontol. 1995, 66, 23–29.
 7. Kyerematen G.A., Morgan M., Warner G., Martin L.F., Vesell E.S.: Metabolism of nicotine by hepatocytes. Biochem. Pharmacol. 1990, 40, 1747–1756.
 8. R ivera-Hidalgo F.: Smoking and periodontal disease. Periodontology 2003, 32, 50–58.
 9. G enco R.J.: Current view of risk factors for periodontal diseases. J. Periodontol 1996, 67, 1041–1049.
 10. A rmitage G.C.: Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann. Periodontology 1999, 4, 1–6.
 11. L ange D.E., Plagmann H.Chr., Eenboom A., Prommsberger A.: Klinische Bewertungsverfahren zur Objectivierung der Mundhygiene. Dtsch. Zahnartzl. Z. 1977, 32, 44–47.
 12. Mühlemann H.R., Son S.: Gingival sulcus bleeding – a leading symptom in initial gingivitis. Helv. Odont. Acta 1971, 15, 107.
 13. R amfjord S.P.: Indices for incidence and prevalence of periodontal disease. J. Periodontol. 1959, 30, 50–51.
 14. Buchmann R., Ham A.J., Lange D.E.: Der Einsatz das Periotestverfahrens in der Parodontal diagnostic – Klinishe Studien in Kritischer Sicht. Quintes. 1991, 42, 785–791.
 15. C hai J.Y., Yamada J., Pag I.C.: In vitro consistency of the Periotest instrument. J. Prosthodont. 1993, 2, 9–12.
 16. Hamp S.E., Nyman S., Lindhe J.: Periodontal treatment of multirooted teeth. J. Clin. Periodontol. 1975, 2, 126–135.
 17. Wituła A., Drugacz J., Malara P.: Wpływ palenia tytoniu na stan uzębienia i występowania chorób przyzębia wśród pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Katowicach. Przegl. Lek. 2005, 62, 1001–1003.
 18. Tonetti M.S., Pini-Prato, Cortelini P.: Effect of cigarette smoking on periodontal healing following GTR in infrabony defects. A premilinary retrospective study. J. Clin. Periodontol. 1995, 22, 229–234.
 19. Kowalski J., Górska R., Gregorek H., Madaliński K.: Wpływ wybranych czynników ryzyka na wybrane parametry kliniczne i immunologiczne osób z chorobą przyzębia. Caęść I. Palenie tytoniu. Stomat. Współ. 1999, 6, 27–29.
 20. Koob G.F., Le Moal M.: Drug abuse: hedonic homeostatic dysregulation. Sci. New York 1997, 278, 52–58.
 21. A patzidou D.A., Riggio M.P., Kinane D.F.: Impact of smoking the clinical, microbiological and immunological parameters of adult patients with periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 973–983.
 22. Bergstrom J., Eliasson S., Preber H.: Cigarette smoking and periodontal bone loss. J. Periodontol. 1991, 62, 242–246.
 23. Fukazawa K.: An international comparison of social images of dental health and medical outcome in 12 countries. Caries Res. 2003, 37, 267–273.
 24. Konopka T., Rutkowska M., Hirnle L., Kopec W., Karolewska E.: The secretion of prostaglandin E2 and interleukin 1β in women with periodontal diseases and preterm low-birght-weight. Bull. Group Int. Rech. Sci. Stomatol. Odontol. 2003, 45, 18–28.
 25. Mosley L.H., Finseth F.: Nicotine and its effect on wound healing. Plast. Reconstr. Sur. 1978, 61, 570–575.
 26. Biddle A.J., Palmer R.M., Wilson R.F., Watts T.L.: Comparison of the validity of periodontal probing measurements in smokers and non-smokers. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 806–812.
 27. G onzález Y.M., De Nardin A., Grossi S.G., Machtei E.E., Genco R.J., De Nardin E.: Serum cotinine levels, smoking, and periodontal attachment loss. J. Dent. Res. 1996, 75, 796–802.
 28. N air P., Sutherland G., Palmer R.M., Wilson R.F., Scott D.A.: Gingival bleeding on probing increases after quitting smoking. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 435–437.
 29. Kaczmarek U., Malepszy A., Konopka T., Nowak-Malinowska H., Kozłowski Z.: Wpływ palenia tytoniu na stan przyzębia. Magazyn Stomatol. 1995, 5, 11, 27–31.
 30. Khaira N., Palmer R.M., Wilson R.F., Scott D.A., Wade W.G.: Production of volatile sulphur compounds in diseased periodontal pockets is significantly increased in smokers. Oral Dis. 2000, 6, 371–375.
 31. N agy R.J., Novak M.J.: Chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 409–414.
 32. Tezal M., Scannapieco F.A., Wactawski-Wende J., Grossi S.G., Genco R.J.: Supragingival plaque may modify the effects of subgingival bacteria on attachment loss. J. Periodontol. 2006, 77, 808–813.
 33. Shimazaki Y., Saito T., Kiohara Y., Kato I., Kubo M., Iida M., Yamashita Y.: The influence of current and former smoking on gingival bleeding: the Hisayama study. J. Periodontol. 2006, 77, 1430–1435.
 34. O wczarek B., Kiernicka M., Gałkowska E ., Wysokińska-Miszczuk J.: Wpływ palenia papierosów na stan przyzębia i efekty leczenia zachowawczego przewlekłego zapalenia przyzębia u pacjentów Poradni Periodontologicznej przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii UM w Lublinie. Przegl. Lek. 2009, 66, 581–583.
 35. Van der Weijden G.A., Slegate C., Timmerman M.F., Van der Velden U.: Periodontitis in smokers and nonsmokers: intraoral distribution of pockets. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 955–960.
 36. A nil S.: Study of the patterns of periodontal destruction in smokers with chronic periodontitis. Indian J. Dent. Res. 2008, 19, 124–128.
 37. R azali M., Palmer R.M., Coward P., Wilson R.F.: A retrospective study of periodontal disease severity in smokers and non-smokers. Br. Dent. J. 2005, 198, 495–498.
 38. Haffajee A.D., Socransky S.S.: Relationship of cigarette smoking to attachment level profiles. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 283–285.
 39. P reber H., Bergstrom J.: Cigarette smoking in patients referred for periodontal treatment. Scand. J. Dent. Res. 1986, 94, 102–108.
 40. Beck J.D., Cusmano L., Green-Helms W.: 5-year study of attachment loss community-dwelling older adults: incidence density. J. Periodontol. Res. 1997, 32, 506–509.
 41. N g S.K., Leung W.K.: A community study of periodontal attachment loss in smokers. Int. Dent. J. 2008, 58, 243–246.
 42. C uff M.J., Mc Quade M.J., Scheidt M.J., Sutherland D.E., Van Dyke T.E.: The presence of nicotine on root surfaces of periodontally diseased teeth in smokers. J. Periodontol. 1989, 60, 564–569.
 43. Tanur E., Mc Quade M.J., Mc Pherson J.C., Al-Hashimi I.H., Rivera-Hidalgo F.: Effects of nicotine on the strength of attachment of gingival fibroblasts to glass and nondiseased human root surfaces. J. Periodontol. 2000, 71, 717–722.
 44. R aulin L.A., Mc Pherson J.C., Mc Quade M.J., Hanson B.S.: The effect of nicotine on the attachment of human fibroblasts to glass and human root surfaces in vitro. J. Periodontol. 1988, 59, 318–325.
 45. A ustin G.W., Cuenin M.F., Hokett S.D.: Effect of nicotine on fibroblast beta 1 integrin expression and distribution in vitro. J Periodontol. 2001, 72, 438–444.
 46. Tipton D.A., Dabbous M.K.: Effect of nicotine on proliferation and extracellular matrix production of human gingival fibroblasts in vitro. J. Periodontal. 1995, 66, 1056–1064.
 47. Baharian B., Palmer R.M., Coward P., Wilson R.F.: Investigation of periodontal destruction patterns in smokers and non-smokers. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 485–490.
 48. Bergstrom J., Eliasson S., Dock J.: A 10-year prospective study of tobacco smoking and periodontal health. J. Periodontol. 2000, 71, 1338–1341.
 49. Holm G.: Smoking as on additional risk for tooth loss. J. Periodontol. 1994, 65, 996–1001.
 50. Krall E.A., Garvey A.J., Garcia R.I.: Alveolar bone loss and tooth loss in male cigar and pipe smokers. J. Am. Dent. Assoc. 1999, 130, 57–64.
 51. Krall E.A., Dawson-Hughes B., Garvey A.J., Garcia R.J.: Smoking cessation and tooth loss. J. Dent. Res. 1997, 76, 1653–1659.
 52. A rora M., Schwarz E., Sinvaswaran S., Banks E.: Cigarette smoking and tooth loss in a cohort of older Australians: the 45 ond up study. J. Am. Dent. Assoc. 2010, 141, 1242–1249.
 53. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zasady interwencji antynikotynowej. Aksis, Łódź 2008.
 54. Zatoński W.: Leczenie z uzależnienia od tytoniu. Rola lekarza. Interspar, Warszawa 1998.
 55. R aw M., Anderson P., Dubois G.: WHO Europe evidence based recommendations on the treatment of tobacco dependence. Tob. Control. 2002, 11, 44–46.