Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 165–172

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ czynników zewnętrznych na przydatność zdjęć rentgenowskich wykonanych za pomocą płytki fosforowej

Effect of External Factors on the Usefulness of X-Rays Performed by Phosphor Plate

Paweł Chomicki1,, Emil Kalinowski1,, Stanisław Jalowski2,, Danuta Samolczyk-Wanyura1,

1 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej IS UM Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie w stomatologii systemów obrazowania cyfrowego autorzy zdecydowali o przeprowadzeniu badań oceniających wpływ czynników zewnętrznych na jakość zdjęć rentgenowskich wykonanych za pomocą płytki fosforowej.
Cel pracy. Ocena jakości zdjęć rentgenowskich wykonanych za pomocą płytki fosforowej.
Materiał i metody. Do wykonania zdjęć rentgenowskich wykorzystano aparat rentgenowski firmy Planmeca oraz trzydziestocentymetrowy tubus gwarantujący zbieżność wiązki fotonów. Do stabilizacji płytki fosforowej wykorzystano trzymadło firmy Hawe Neos Dental. Zdjęcia wykonywano w pomieszczeniu zacienionym (3,2 lux). Oceniano wpływ działania światła widzialnego w sekwencjach czasowych oraz analizowano czynniki mogące mieć wpływ na jakość zdjęcia cyfrowego.
Wyniki. Stwierdzono małą liczbę zakłóceń własnych na przeważającym obszarze płytki fosforowej oraz obecność zakłóceń na brzegu aktywnej powierzchni detektora.
Wnioski. Na jakość zdjęć rentgenowskich ma wpływ nie tylko światło widzialne (w pomieszczeniu o jasnym oświetleniu czas otwarcia koperty i przeniesienia zdjęcia do czytnika w czasie 30 s wydaje się nie mieć znaczenia), ale także dobór odpowiednich trzymadeł.

Abstract

Background. Due to the increasing use of digital dental imaging systems, the authors decided to conduct studies to evaluate the impact of external factors on the quality of the radiographs made with phosphor plates.
Objectives. The assessment of the quality of X-rays performed by phosphor plate
Material and Methods. Radiographs were taken by Planmeca’s X-ray and thirty-inch tube that guarantees the convergence of the beam of photons. The phosphor plate was stabilized by Hawe Neos Dental holders. X-rays were taken in a shaded room (3.2 lux). The influence of visible light in the time sequences and the factors that may affect the quality of digital images were analyzed.
Results. There is very low noise induced by X-ray on active surface of the plate and relatively high level of noise localized on the margin area.
Conclusion. The quality of radiographs is influenced not only by visible light (in a brightly lit room shutter envelopes and transfer images to a reader for 30 seconds does not seem to matter) but also the selection of appropriate holders.

Słowa kluczowe

stomatologiczna radiografia cyfrowa, digora

Key words

dental digital radiography, digora

References (30)

 1. Mouyen F., Benz C., Sonnabend E., Lodter J.P.: Presentation and physical evaluation of RadioVisioGraphy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1989, 68, 238–242.
 2. Holtzmann D.J., Johnson W.T., Southard T.E., Khademi J.A., Chang P.J., Rivera E.M.: Storage-phosphor computed radiography versus film radiography in the detection of pathologic periradicular bone loss in cadavers. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1998, 86, 90–97.
 3. Kantor M.L.: Dental digital radiography. More than a fad, less than a revolution. J. Am. Dent. Assoc. 2005, 136, 1358–1359.
 4. Schaetzing R.: Computed radiography technology. In: Advances in digital radiography: RSNA categorical course in diagnostic radiology physics. Chicago, RNSA, 2003. 7–22.
 5. G iersch J.: Medical quantum x-ray imaging with 2D detectors. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2005, 551, 125–138.
 6. Sakurai T., Matsuki T., Nakamura K., Kashima I., Lee D.L., Cheung L.K., Jeromin L.S.: The development of a new direct digital extra-oral radiographic system prototype using a thin-film transistor panel. Dentomaxillofac. Radiol. 1998, 27, 172–177.
 7. Van der Stelt P.F.: Filmless imaging. The uses of digital radiography in dental practice. J. Am. Dent. Assos. 2005, 136, 1379–1387.
 8. Różyło T.K.: Specjalistyczne techniki radiograficzne. W: Radiologia stomatologiczna. Wydawnictwo Czelej, wydanie I, Lublin 2002, 233–256.
 9. Różyło-Kalinowska I.: Cyfrowe, czyli jakie? eDentico 2004, 2, 4–7.
 10. Wikipedia – wolna encyklopedia – http://pl.wikipedia.org/wiki/
 11. Kalinowski E., Jalowski S., Marczyński B., Wychowański P., Giers K., Roszkowski W., Dowżenko A., Wojtowicz A.: Matematyczna analiza jakości zdjęć rentgenowskich wykonanych za pomocą czujnika CCD. Poradnik Stomatol. 2007, 9, 243–248.
 12. Heath M.: Digital radiography – the future? Radiography 1995, 1, 49–60.
 13. Frija J., de Kerviler E., de Géry S., Zagdanski A.M.: Computed radiography. Biomed. Pharmacother. 1998, 52, 59–63.
 14. Huda W., Rill L.N., Benn D.K., Pettigrew J.C.: Comparison of a photostimulable phosphor system with film for dental radiology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1997, 83, 725–731.
 15. Ramamurthy R., Canning C.F., Scheetz J.P., Farman A.G.: Time and morion study: a comparison of two photostimulable phosphor imaging systems used in dentistry. Dentomaxillofac Radiol. 2006, 35, 315–318.
 16. Zasada działania systemu FCR – http://fuji.devel.k2.pl/965_964.htm
 17. Hayakawa Y., Farman A.G., Kelly M.S., Kuroyanagi K.: Intraoral radiographic storage phosphor image mean pixel values and signal-to-noise ratio. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1998, 86, 601–605.
 18. Różyło-Kalinowska I.: Post-processing, czyli możliwości obróbki obrazu cyfrowego. Część I. eDentico 2005, 1, 40–44.
 19. Pluta J., Szerewicz E., Strzałkowski I.: Pomiary i niepewności pomiarowe. Fizyka 1, Akademickie Podręczniki Multimedialne, Politechnika Warszawska, Warszawa 2003, 8–11.
 20. American Association of Physicists in Medicine: Acceptance testing and quality control of photostimulable storage phosphor imaging systems. Report of AAPM task group 10. AAPM, 2006, 3–9.
 21. N elvig P., Wing K., Welander U.: Sens-A-Ray. A new system for direct digital intraoral radiography. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1992, 74, 818–823.
 22. Ang D.B., Angelopoulos C, Katz J.O.: How does signal fade on photostimulable storage phosphor imaging plates when scanned with delay and what is the effect on image quality? Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 102, 673–679.
 23. Borg E., Attaelmanan A., Gröndahl H.G.: Image plate systems differ in physical performance. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2000, 89, 118–124.
 24. Kashima I.: Computed radiography with photostimulable phosphor in oral and maxillofacial radiology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1995, 80, 577–598.
 25. Encyklopedia Wiem: Światłomierz – zasada działania http://213.180.130.202/121836,1,,,swiatlomierz_zasada_ dzialania,haslo.html
 26. Różyło-Kalinowska I.: Post-processing, czyli możliwości obróbki obrazu cyfrowego. Część II. eDentico 2005, 2, 33–38.
 27. Schulze D., Rother U.J., Fuhrmann A.W., Tietke M.: A comparison of two intraoral CCD sensor systems in term sof image quality and interobserver agreement. Int. J. Comput. Dent. 2003, 6, 141–150.
 28. Benediktsdottir I.S., Hintze H., Petersem J.K., Wenzel A.: Image quality of two solid-state and three photostimulable phosphor plate digital panoramic systems, and treatment planning of mandibular third molar removal. Dentomaxillofac. Radiol. 2003, 32, 39–44.
 29. Wenzel A.: Matters to consider when implementing direct digital radiography in the dental office. Int. J. Comput. Dent. 1999, 2, 169–290.
 30. Couture R.A., Hildebolt C.: Quantitative dental radiography with a new photostimulable phosphor system. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2000, 89, 498–508.