Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 97–102

Publication type: review article

Language: Polish

Możliwości leczenia protetycznego z wykorzystaniem częściowych protez ruchomych z uwzględnieniem systemu koron podwójnych

Possibilities of Prosthodontic Treatment with Removable Partial Dentures and Telescopic Double Crowns System

Tomasz Dąbrowa1,, Amadeusz Pławski2,

1 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wykonanie protez częściowych ruchomych u pacjentów z brakami zębowymi często nie jest zadaniem prostym. To nie tylko spełnienie oczekiwań pacjenta dotyczących przywrócenia funkcji żucia, ale również poprawy jego komfortu psychicznego. To także profilaktyka zaniku kości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Celem pracy było zestawienie i porównanie wybranych metod leczenia pacjentów z częściowymi brakami uzębienia z wykorzystaniem protez ruchomych. Uwzględnione zostały protezy osiadające o podparciu śluzówkowym oraz uzupełnienia z tworzyw termoplastycznych, takich jak nylon i acetal, które obecnie mogą być alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych protez akrylowych. Opisano zalety protezy szkieletowej o konstrukcji metalowo-akrylowej, podkreślając znaczenie podparcia ozębnowego dla prawidłowego przenoszenia sił w czasie aktu żucia. Szczególną uwagę zwrócono na mniej powszednie rozwiązanie jakim jest systemem koron podwójnych (teleskopowych). Przedstawiono dwa rodzaje konstrukcji koron teleskopowych: cylindrycznych i stożkowych. Wyjaśniono mechanizm działania zaczepów i podano wartości sił jakie są niezbędne do prawidłowego utrzymania protezy teleskopowej na podłożu protetycznym. Uwzględniono najważniejsze wskazania i przeciwwskazania oraz zalety i wady retencji tego rodzaju, a także najczęstsze przyczyny niepowodzeń mogące się pojawić w czasie tego leczenia protetycznego.

Abstract

Making removable partial dentures for partial edentulous patients is not an easy task for dentists who grappleit in an everyday dental practice. It is not only about fulfilling the patient’s expectations about restoration of mastication but it is also improving their mental comfort. It is also a prophylaxis of alveolar jaw and maxillary bones atrophy. The aim of the study was to specify and compare the selected methods of treatment for edentulous patients by using removable partial dentures. Unsupported removable partial dentures and dental replacements made of thermoplastic materials like nylon and acetyl resin, as an alternative solution to acrylic dentures, were taken into consideration. Metal-acrylic constructed frame prosthesis with pericemental support for regular forces during mastification were generally assessed by the authors. Particular attention was paid to the less popular telescopic crowns system (double crowns system). Two types of construction, parallel sighted and conus telescopic crowns, were presented. Anchorage mechanism and value friction forces necessary to keep denture were established. The most important indications, contraindications, disadvantages, advantages, and the most frequent reasons of failures in telescopic crown system were considered.

Słowa kluczowe

korony podwójne, protezy ruchome

Key words

double crowns, removable dentures

References (26)

 1. Hupfauf L.: Protezy częściowe o podparciu śluzówkowym. In: Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Eds. Płonka B. Urban & Partner, Wrocław 1997, 101–116.
 2. Bartczyszyn M., Jaczewski M., Tomalik I.: Protezy ruchome nylonowe – alternatywa dla protez akrylowych w leczeniu protetycznym. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 9, 38–42.
 3. Wiśniewski A.: Protezy elastyczne. TPS Technik Dent. 2004, 7, 4, 28–29.
 4. Kasperski J., Wyszyńska M., Jaroszuk-Rogal M., Mitera A.: Protezy acetalowe i nylonowe – przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2010, 20, 2, 26–29.
 5. Sikorska-Bochińska J., Urbanek J.: Elastyczne i sprężyste tworzywo na protezy ruchome i stałe w aspekcie alergii kontaktowej na monomer akrylu. Twój Przegl. Stomatol. 2005, 3, 5, 32–34.
 6. Hupfauf L.: Protezy szkieletowe. In: Protetyka stomatologiczna. Protezy częściowe. Eds. Płonka B. Urban & Partner, Wrocław 1997, 117–162.
 7. Mierzwińska-Nastalska E., Godlewski T., Wojtyńska E., Feder T.: Ocena użytkowania i stanu protez szkieletowych – badania odległe. Prot. Stomatol. 2004, 64, 239–245.
 8. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Wyd.: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2006, 58–59.
 9. Stencić I., Jelenković A.: Retention of telescopic denture in elderly patients with maximum partially edentulous arch. Gerodontology 2008, 25, 162–167.
 10. Beuer F., Edelhoff D., Gernet W., Naumann M.: Parameters affecting retentive force of electroformed doublecrown systems. Clin. Oral Invest. 2010, 14, 129–135.
 11. Loster J., Gronkiewicz K., Witek P., Panna-Babicz B.: Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat – opis przypadków. Implantoprotetyka 2008, 9, 1, 49–54.
 12. Manes F.J.F., Martinem G.A., Oteiza G.B., Bouazza J.K., Benet I.F., Candel T.: A telescopic crowns in adult case with lip and palate cleft. Update on the etiology and management. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2006, 11, 358–362.
 13. Graber G., Haensler U., Wiehl P.: Removable partial dentures. Georg Thieme Verlag Stuttgart 1998, 122–168.
 14. Wöstmann B., Balkenhol M., Weber A., Ferger P., Rehmann P.: Long-term analysis of telescopic crown retained removable partial dentures: survival and need for maintance. J. Dent. 2007, 35, 939–945.
 15. Yamauchi E.: Case report of cone crown telescopic denture for bilateral lower free and missing. Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi. 2008, 52, 556–559.
 16. Grossman A.Ch., Hassel J., Shilling O., Lehman F., Koob A., Rammelsberg P.: Treatment with double crown – retained removable partial dentures and oral health-related quality of life in middle and high-aged patients. Int. J. Prosthodont. 2007, 20, 576–578.
 17. Hou G.L., Tsai C.C., Weisgold A.S.: Periodontal and prosthetic therapy in severely advanced periodontitis by use of the crown and sleeve-coping telescope denture. A longitudinal case report. Aust. Dent. J. 1997, 42, 169–174.
 18. Mengel R., Kreuzer G., Lehman K.L., Flores-de-Jacoby L.: A telescopic crown concept for the restoration of partially edentolous patients with aggressive generalized periodontitis: A 3-year prospective longitudinal study. Int. J. Periodontics Restorat. Dent. 2007, 27, 231–239.
 19. Maleńczyk Z.: Przypadek zastosowania koron teleskopowych w protezie górnej przy rozległych brakach. Stom. Współcz. 1994, 4, 314–317.
 20. Beschnidt S.M., Chitmongkolsuk S., Prull R.: Telescopic crown-retained removable partial dentures: review and case report. Compend. Cont. Educ. Dent. 2001, 22, 927–934.
 21. Frączak B., Litwin P.: Zaopatrzenie resztkowego uzębienia w żuchwie protezą na koronach teleskopowych – opis przypadku. Prot. Stomatol. 1996, 46, 181–184.
 22. Wenz H.J., Hertrampf K., Lehmann K.M.: Clinical longevity of removable partial dentures retained by telescopic crowns: outcome of the double crown with clearance fit. Int. J. Prosthodont. 2001, 14, 207–213.
 23. Gołębiewski M., Nogala R.: Protezy typu overdenture oparte na koronach teleskopowych – prezentacja przypadku klinicznego. Stom. Współcz. 2007, 14, 6, 39–43.
 24. Hofmann E., Behr M., Handel G.: Frequency and costs of technical failures of claspand double crown-retained removable partial dentures. Clin. Oral Invest. 2002, 6, 104–108.
 25. Coca I., Lotzmann U., Pöggeler R.: Long-term experience with telescopically retained overdentures (double crown technique). Eur. J. Prosthodont Restorat. Dent. 2000, 8, 33–37.
 26. Eitner S., Schlegel A., Emska N., Holst S., Will J., Hamel J.: Comparing bar and double-crown attachments in implant-retained prosthetic reconstruction; a follow-up investigation. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 530–537.