Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 74–79

Publication type: review article

Language: Polish

Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepieniu narządów i tkanek

Fungal Infections in Organ and Tissue Transplantation Patients

Robert Gontek1,, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska1,

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Transplantacja narządów i tkanek jest często jedyną metodą leczenia w przypadku ciężkich, nieodwracalnych uszkodzeń narządów organizmu. Leczenie to jest związane ze stosowaniem immunosupresji zapobiegającej zjawisku odrzucenia przeszczepianej tkanki. Zmiany w układzie odpornościowym w czasie leczenia wpływają również na rozwój i przebieg zakażeń grzybiczych. W pracy przedstawiono mechanizmy odpowiedzialne za przyjęcie bądź odrzucenie przeszczepianych narządów, opierając się na układzie zgodności tkankowej MHC (major histocompability complex). Podstawą tego układu są antygeny HLA (human leukocyte antygen) kodowane przez geny znajdujące się w obrębie 6. i 15. chromosomu. Zasadniczą rolę w tym układzie odgrywają antygeny HLA klasy I i II biorące udział w reakcji odrzucania przeszczepionej tkanki lub narządu. Omówiono w zarysie rozwój i przebieg zakażeń grzybiczych u pacjentów poddanych zabiegowi transplantacji. Ostatnio obserwuje się znaczne zwiększenie częstości występowania zakażeń grzybiczych. Rozwój oraz przebieg tych zakażeń jest odmienny w przypadku pacjentów poddanych zabiegowi przeszczepienia narządów. Etiologia zakażeń grzybiczych w przypadku zabiegów transplantacyjnych także charakteryzuje się odrębnością i swoistością. Często zakażenia te stanowią poważne zagrożenie dla życia i w znacznym stopniu zagrażają przeszczepianym narządom i tkankom. Przedstawiono również podstawowe metody leczenia zakażeń grzybiczych, klasyczne, a także nowoczesne chemioterapeutyki stosowane w walce z oportunistycznymi zakażeniami grzybiczymi. Właściwe przygotowanie pacjentów do zabiegu transplantacji, profilaktyczne postępowanie przedzabiegowe, postępowanie następcze oraz właściwe i skuteczne leczenie przeciwgrzybicze odgrywają podstawową rolę w zapobieganiu i leczeniu niezwykle groźnych w takich przypadkach zakażeń grzybiczych.

Abstract

In the case of serious, irreversible injuries of body organs, tissue and organ transplantation is often the only method of treatment. This treatment is associated with the use of immunosuppression in order to prevent rejection of the transplanted tissue. Changes in the immunological system during treatment also influence the development and course of fungal infections. In this dissertation, the mechanisms responsible for survival or rejection of the transplanted organs based on the major histocompatibility complex (MHC) are presented. The basis of that complex is HLA antigens (human leukocyte antigens), which are coded by the genes with locus within the 6 and 15 chromosomes. The fundamental role in that complex is played by the class I and II HLA antigens, that participate in the reaction of grafted organ or tissue rejection. The development and course of fungal infections in patients who underwent transplantation has been outlined. Recently, considerably increased frequency of fungal infections has been observed. Both the development and the course of these infections are different in transplant patients. Also the fungal infection etiology in the case of transplantation surgery is characterized by its own identity and specificity. Such infections are very often life-threatening and pose a considerable risk for grafted organs and tissues. In the dissertation, the basic methods of fungal infection treatment have been presented: both classic and modern chemiotherapeutics used in dealing with opportunistic fungal infections. The proper preparation of patients for the transplantation surgery, both pre-surgery prophylactic and post-operative procedures, as well as proper and effective anti-fungal treatment are crucial in the prevention and treatment of fungal infections, which are especially dangerous in such cases.

Słowa kluczowe

transplantacja narządów, układ zgodności tkankowej, zakażenia grzybicze

Key words

organ transplantation, major histocompatibility complex, fungal infections

References (36)

 1. Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.: Transplantologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 2. Raszek J., Groer F.: Ann. Pediatr. Basel 1949, 173, 90–102.
 3. Hołowiecki J.: Współczesne wskazania do transplantacji szpiku. 2001, 5, 201–209.
 4. Snell G.D.: Histocompability genes of the mouse. I. Demonstration of weak histocompatibility differences by immuninization and controlled tumor dosage. J. Natl. Cancer Inst. 1958, 20, 787–824.
 5. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Podsiadło B.: Morfologia i systematyka grzybów oraz ich udział w zakażeniach u ludzi. Terapia 1998, 10, 18–22.
 7. Groll A.H.: Invasive opportunistic mycoses: clinical trials review, 2007–2008. Curr. Infect. Dis. Rep. 2008, 10, 451–453.
 8. Budtz-Jorgensen E., Mojon P., Rentsch A., Deslauriers N.: Effects of an oral health program on the occurrence of oral candidosis in a long-term care facility. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2000, 28, 141–149.
 9. Budtz-Jórgensen E., Mojon P., Banon-Clement J.M., Baehni P.: Oral candidosis in long-term hospital care: comparison of edentulous and dentate subjects. Oral Dis. 1996, 2, 285–290.
 10. Hedderwick S., Kauffman C.A.: Opportunistic fungal infection: Superficial and systemic candidiasis. Geriatrics 1997, 52, 50–59.
 11. Slavin M.A., Heath C.H., Thursky K.A., Morrissey C.O., Szer J., Ling L.M., Milliken S.T., Grigg A.P.: Antifungal prophylaxis in adult stem cells transplantation and haematological malignancy. Intern. Med. J. 2008, 38, 468–476.
 12. Webb B.C., Thomas C.J., Willcox M.D., Harty D.W., Knox K.W.: Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 1. Factors influencing distribution of Candida species in the oral cavity. Aust. Dent. J. 1998, 43, 45–50.
 13. Webb B.C., Thomas C.J., Willcox M.D., Harty D.W., Knox K.W.: Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 2. Oral diseases caused by Candida species. Aust. Dent. J. 1998, 43,160–166.
 14. Webb B.C., Thomas C.J., Willcox M.D., Harty D.W., Knox K.W.: Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 3. Treatment of oral candidosis. Aust. Dent. J. 1998, 43, 244–249.
 15. Callacombe S., Samaranyake L.P., MacFarlane T.W.: Oral candidiasis. Guildford: Butterworth 1990, 104, 23.
 16. Budtz-Jórgensen E.: Etiology, pathogenesis, therapy, and prophylaxis of oral yeast infections. Acta Odontol. Scand. 1990, 48, 61–69.
 17. Zegarelli D.J.: Fungal infections of the oral cavity. Otolaryngol. Clin. North Am. 1993, 26, 1069–1089.
 18. Stenderup A.: Oral mycology. Acta Odont. Scand. 1990, 48, 3–10.
 19. Callacombe S.J.: Immunologie aspects of oral candidiasis. Oral Surgery Oral Med. Oral Pathol. 1994, 78, 2–14.
 20. Newton A.V.: Denture sore mouth: a possible aetiology. Br. Dent. J. 1962 112, 357–360.
 21. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 22. Budtz-Jórgensen E., Bertram U.: Denture stomatitis. The etiology in relation to trauma and infection. Acta Odont. Scand. 1970, 28, 61–69.
 23. Bergendal T., Jsacsson G.A.: A combined clinical mycological and histological study of denture stomatitis. Acta Odontol. Scand. 1983, 41, 33–44.
 24. Lehner T.: Oral candidosis. Dent. Pract. 1967, 91, 209–216.
 25. Holmstrup P., Besserman M.: Clinical, therapeutic and pathogenic aspects of chronic oral multifocal candidiasis. Oral Surg. 1983, 56, 388–395.
 26. Dumer J.S., Ho M.: Infections in solid organ transplant recipients. Princ. Pract. Inf. Dis. Churchill, Livingstone, NY 2000, 3148–3148.
 27. Czerwiński J.: Powikłania septyczne po jednoczasowym przeszczepieniu trzustki i nerki. Pol. Przeg. Chir. 1996, 68, 139.
 28. Castaldo P., Stratta R., Wood P.: Clinical spectrum of fungal infection complicating liver transplantation. Arch. Surg. 1991, 126, 149–155.
 29. Fishman J.A.: Prevention of infection caused by Pneumocystis carini in transplant recipients. CID 2001, 33, 1397– –1402.
 30. Montoya Y.G.: Infectious complications among 620 consecutive heart transplant patients at Stanford University Medical Center. CID 2001, 629.
 31. Wasser M.: Infectious complication in 100 consecutive heart transplant recipients. Eur. J. Clin. Microb. Infect. Dis. 1994, 13, 12.
 32. Girard B. Jr, Landry R.G, Giasson L.: Denture stomatitis: etiology and clinical considerations. J. Can. Dent. Assoc. 1996, 62, 808–812.
 33. Lacopino A.M., Wathen W.F.: Oral candidal infection and denture stomatitis: a comprehensive review. J. Am. Dent. Assoc. 1992, 123, 46–51.
 34. Staber P., Langner S., Dornbusch H.J., Neumeister P.: Antifungal management in cancer patients. Wien Med. Wochenschr. 2007, 157, 503–510.
 35. Pindycka-Piaszczyńska M., Gębska E., Wojarski J., Bendkowski W., Zembala M.: Oral candidiasis in heart transplant recipiens. Pol. J. Immunol. 1995, 20, 109–115.
 36. Hryniewicz W., Mẻszảros J.: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2001, 378–417.