Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 55–60

Publication type: review article

Language: Polish

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

An Application of Hyperbaric Oxygen Therapy in Oral and Maxillofacial Surgery

Katarzyna Błochowiak1,, Jerzy Sokalski1,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) jest oddychaniem 100% tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia o wartości przynajmniej 1,4 atmosfer. W tej metodzie wykorzystuje się tlen jako środek leczniczy. Dochodzi do rozpuszczenia go w surowicy i roznoszenia do tkanek. Tlenoterapia hiperbaryczna sprzyja wrastaniu nowych naczyń krwionośnych w obszarach niedokrwionych tkanek spowodowanych ich gorszym unaczynieniem oraz gojeniu ran i leczeniu napromieniowanych tkanek przez fibroplazję i działanie przeciwbakteryjne. Guzy mogą być uwrażliwiane na radioterapię przez podniesienie wewnętrznego ciśnienia tlenu. Autorzy opisali wpływ tlenoterapii hiperbaryczej na przemiany molekularne, biochemiczne i komórkowe w napromieniowanych tkankach. Próbowali także ustalić znaczenie tej metody w onkologii guzów w obrębie głowy i szyi, w chirurgii plastycznej i szczękowo-twarzowej, a zwłaszcza w leczeniu martwicy popromiennej, zapaleniach kości i utrudnionym gojeniu ran. Tlenoterapia hiperbaryczna może być stosowana podczas pierwotnej radioterapii w celu zwiększenia jej skuteczności i przeciwdziałaniu powikłaniom popromiennym oraz w leczeniu późnych jej następstw w obszarze głowy i szyi jako terapia wspomagająca. Autorzy ocenili bezpieczeństwo stosowania HBO (hyperbaric oxygen therapy) i jej związek ze stresem oksydacyjnym i emisją reaktywnych form tlenu.

Abstract

Hyperbaric oxygen therapy (HBO) is the inhalation of 100% oxygen at a pressure at least 1.4 atmospheres absolute. It uses oxygen as a drug by dissolving it in the plasma and delivering it to the tissues. HBO is known to promote new vessel growth into areas with reduced oxygen tension due to poor vascularity and to promote wound healing and recovery of radiation-injured tissue by fibroplasia, antibacterial effect. Tumors may be sensitized to irradiation by raising intratumoral oxygen tensions. The authors describe the influence of hyperbaric oxygen on molecular, biochemical and cellular changes in injured tissues. Reviewing the references the authors tried to state actual role of HBO in oncology of head and neck tumors, in plastic and maxillofacial surgery especially in treatment of radionecrosis, osteomyelitis, delayed wound healing. HBO may be applied during primary radiotherapy to reduce risk of radionecrosis and to increase the efficacy of therapy as well as in treatment of late irradiation sequeale in head and neck region like adjuvant therapy. The authors estimated safety of HBO and connections hyperbaric oxygen with the oxidative stress and reactive oxygen species emission.

Słowa kluczowe

hiperbaria tlenowa, radioterapia, reaktywne formy tlenu

Key words

hyperbaric oxygen therapy, radiotherapy, reactive oxygen species

References (22)

 1. Narożny W., Sićko Z., Stankiewicz C., Przewoźny T., Kot J., Kuczkowski J.: Zastosowanie hiperbarii tlenowej w onkologii otolaryngologicznej. Otolaryngol. Pol. 2003, 57, 799–807.
 2. Szymańska B., Kawecki M., Knefel G.: Kliniczne aspekty hiperbarii tlenowej. Wiad. Lek. 2006, 59, 105–109.
 3. Kościarz-Grzesiok A., Cieślar G., Nowak M., Kawecki M., Sieroń A.: Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w medycynie. Acta Bio-Optica Informat. Medica 2006, 3, 192–194.
 4. Narożny W., Sićko Z., Przewoźny T., Pęgiel-Sićko E., Stankiewicz C., Skorek A.: Herbaria tlenowa jako metoda leczenia zmian popromiennych gardła i krtani. Otolaryngol. Pol. 2001, 55, 57–60.
 5. Sieroń A., Cieślar G., Kawecki M.: Zarys medycyny hiperbarycznej. α-medica Press, Bielsko-Biała 2006.
 6. Kawecki M., Knefel G., Szymańska B., Nowak M., Sieroń A.: Aktualne wskazania i możliwości zastosowania hiperbarycznej terapii tlenowej. Borgis – Balneol. Pol. 2006, 4, 202–206.
 7. Daruwalla J., Christophi C.: Hyperbaric oxygen therapy for malignancy: a review. World J. Surg. 2006, 30, 2112–2131.
 8. Hafty B.G., Hurley R.A., Peters L.G.: Carcinoma of the larynx treated with hypofractionated radiation and hyperbaric oxygen: long-term tumor control and complications. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1999, 45, 13–20.
 9. Annane D., Depondt J., Aubert P., Villart M., Gehanno P., Gajdos P., Chevret S.: Hyperbaric oxygen therapy for radionecrosis of the jaw: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial from the ORN96 Study Group. J. Clin. Oncol. 2004, 22, 4893–4900.
 10. Neovius E.B., Lind M.G., Lind F.G.: Hyperbaric oxygen therapy for wound complications after surgery in the irradiated head and neck: a review of the literature and a report of 15 consecutive patients. Head & Neck. 1997, 7, 315–322.
 11. Harding S.A., Hodder S.C., Courtney D.J., Bryson P.J.: Impact of periooperative hyperbaric oxygen therapy on the quality of life of maxillofacial patients who undergo surgery in irradiated fields. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 37, 617–624.
 12. Ashamalla H.L., Thom S.R., Goldwein J.W.: Hyperbaric oxygen therapy for the treatment of radiation-induced sequelae in children. Cancer 1996, 77, 2407–2412.
 13. Mayer R., Hamilton-Farrell M.R., van der Kleij A.J., Schmutz J., Granström G., Sicko Z., Melamed Y., Carl U.M., Hartmann K.A., Jansen E.C., Ditri L., Sminia P.: Hyperbaric oxygen and radiotherapy. Strahlenther. Onkol. 2005, 2, 113–123.
 14. Coulthard P., Eposito M., Worthington HV., Jokstad A.: Interventions for replacing missing teeth: hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants. Cochrane Database Syst. Rev. 2008, 1, CD003603.
 15. Myers R.A., Marx R.E.: Use of hyperbaric oxygen in postradiation head and neck surgery. NCI Monogr. 1990, 9, 151–157.
 16. Bennett M.H., Feldmeier J., Hampson N., Smee R., Milross C.: Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database Syst. Rev. 2005, 20, CD005005.
 17. Pasquier D., Hoelscher T., Schmutz J., Dische S., Mathieu D., Baimann M., Lartigau E.: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radio-induced lesions in normal tissues: a literature review. Radiother. Oncol. 2004, 72, 1–13.
 18. Efrati S., Gall N., Bergan J., Fishlev G., Bass A., Berman A., Abuhamad R., Feigenzon M., Weissgarten J.: Hyperbaric oxygen, oxidative stress, NO bioavailability and ulcer oxygenation in diabetic patients. UHM, 2009, 36, 1–12.
 19. Kranke P., Bennett M., Roeckl-Wiedmann I., Debus S.: Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst. Rev. 2004, 2, CD004123.
 20. Błochowiak K.: Wpływ stalowych szyn nazębnych stosowanych w chirurgii szczękowo-twarzowej na poziom wybranych wykładników stanu antyoksydacyjnego człowieka. Akademia Medyczna w Poznaniu, Rozprawa doktorska, 2007.
 21. Conconi M.T., Baiguera S., Guidolin D., Furlan C., Menti A.M., Vigolo S., Belloni A.S., Parnigotto P.P., Nussdorfer G.G.: Effects of hyperbaric oxygen on proliferative and apoptotic activies and reactive oxygen species generation in mouse fibroblast 3T3/J2 cell line. J. Invest. Med. 2003, 51, 227–232.
 22. AL-Waili N.S., Butler G.J.: Phototherapy and malignancy: possible enhancement by iron administration and hyperbaric oxygen. Med. Hypotheses. 2006, 67, 1148–1158.