Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 37–44

Publication type: original article

Language: Polish

Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych w grupie studentów uczelni wrocławskich

Usefulness of the Aesthetic Component in the Orthodontic Treatment Need Index in the Group of Wroclaw Universities Students

Liwia Minch1,, Marzena Lachowska2,, Anna Kuterek2,, Beata Kawala1,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i O rtodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 SKN Profilaktyki Ortodontycznej przy Katedrze Ortopedii Szczękowej i O rtodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Jednym z głównych powodów, dla których pacjenci decydują się na podjęcie leczenia wad zgryzu jest poczucie nieatrakcyjności własnego uzębienia. Wraz ze wzrostem zainteresowania leczeniem ortodontycznym oraz brakiem środków na finansowanie terapii pojawił się problem klasyfikacji pacjentów ze względu na stopień konieczności leczenia. Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (IOTN – Index of Orthodontic Treatment Need), opracowany przez brytyjskich stomatologów, poza komponentą zdrowotną oceniającą prawidłowość okluzji (DHC – Dental Health Component) zawiera również komponentę estetyczną (AC – Aesthetic Component). Uwzględnienie tych dwóch składowych stwarza obiektywne kryteria podziału pacjentów na grupy o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na terapię.
Cel pracy. Weryfikacja użyteczności komponenty AC w szacowaniu poczucia estetyki uzębienia. Ustalenie siły korelacji między trafnością wyboru fotografii a świadomością potrzeby leczenia w zależności od nasilenia wady i poczucia estetyki na podstawie odpowiedzi studentów świadomych swojej wady (AM – studenci stomatologii) oraz niezwiązanych z kierunkami medycznymi (PWr – studenci Politechniki Wrocławskiej).
Materiał i metody. Zbadano 65 studentów różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej (33 mężczyzn, 32 kobiety) oraz 51 studentów 4. i 5. roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (22 mężczyzn, 29 kobiet) w wieku 20–26 lat (średnia 24 lata), niebędących w trakcie leczenia ortodontycznego. Przed badaniem klinicznym pacjent oceniał subiektywnie swoje uzębienie pod względem estetycznym, wybierając odpowiednią fotografię komponenty AC. Następnie określano indywidualną wartość składowej morfologicznej wskaźnika IOTN. Wady zgryzu klasyfikowano zgodnie z polskimi standardami diagnostycznymi.
Wyniki. Wykazano istotną różnicę w wyborze AC między studentami stomatologii a grupą studentów innego kierunku. Studenci stomatologii wybierali fotografie przedstawiające najbardziej estetyczne uzębienie. Studenci Politechniki preferowali zdjęcia odpowiadające średnim wartościom wskaźnika AC.
Wnioski. Istnieje korelacja między trafnością wyznaczania komponenty estetycznej a świadomością istnienia wady zgryzu.

Abstract

Background. One of the core reasons why patients start orthodontic treatment is a feeling of their dentition’s unattractiveness. Together with increased interest in orthodontic medical care and deficiencies in therapy financing, the problem of classifying patients according to the need of providing the treatment has arisen. Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) is an indicator developed by the British dentists that contains not only health (estimates the normal occlusion) but aesthetic component (AC) as well. The correlation of the two components provides objective criteria of patients’ division into groups according to diverse treatment requirements.
Objectives. Verification of usefulness of AC component to estimate the feeling of dentition’s aesthetics, determining whether there is a correlation between the accuracy of photo choice and the awareness of need to provide the treatment, depending on the stage of the malocclusion and sense of aesthetics on the basis of students’ answers who are aware of orthodontic defects (Medical University) and are not connected with medical majors (University of Technology).
Material and Methods. The tested material included 65 students of various departments of the Wroclaw University of Technology (33 men, 32 women) and 51 students of the Faculty of Dentistry of Wroclaw Medical University (22 men, 29 women) aged from 20 to 26 (average 24 years) that were not undergoing orthodontic treatment at that time. Before the examination the patients assessed subjectively their dentition in terms of aesthetics – by choosing the value of AC component. Then the individual value of morphological IOTN component was quantified. Malocclusions were classified according to the polish diagnostic standards.
Results. There was a significant difference in the choice of AC component between students of dentistry, and the group of students of other faculties. Dentistry students selected photographs of the most aesthetic dentitions. Students of University of Technology tended to choose pictures corresponding with average values of AC component.
Conclusion. There is a correlation between the accuracy of determining the AC value andawareness of the malocclusion existence.

Słowa kluczowe

wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych, IOTN, AC, wady zgryzu

Key words

Index of Orthodontic Treatment Need, IOTN, AC, malocclusion

References (28)

 1. Gochman D.S.: The measurement and development of dentally relevant motives. J. Public Health Dent. 1975, 35, 160–164.
 2. Shaw W.C.: Factors influencing desire for orthodontic treatment. Eur. J. Orthod. 1981, 3, 151–162.
 3. McKiernen E., McKiernen F., Jones M.L.: Psychological profiles and motivation of adults who seek orthodontic treatment. Int. J. Adult Orthodon. Orthognath. Surg. 1992, 7, 187–198.
 4. Bos A., Hoogstraten J., Prahl-Andersen B.: Expectations of treatment and satisfaction with dentofacial appearance in orthodontic patients. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2003, 123, 127–132.
 5. Mattick C.R., Gordon P.H.: Smile aesthetics and malocclusion in UK teenage magazines assessed using the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN). J. Orthod. 2004, 31, 17–19.
 6. Klages U., Claus N., Wehrbein H., Zentner A.: Development of a questionnaire for assessment of the psychosocial impact of dental aesthetics in young adults. Eur. J. Orthod. 2006, 28, 103–111.
 7. Ngom P.I., Brown R., Diagne F., Normand F., Richmond S.: A cultural comparison of treatment need. Eur. J. O rthod. 2005, 27, 597–600.
 8. Urtane I., Pugaca J., Liepa A., Rogovska I.: The severity of malocclusion and need for orthodontic treatment in correspondence with the age. Stomatologija, Baltic Dent. Maxillofacial J. 2006, 8, 35–38.
 9. Mandall N.A., McCord J.F., Blinkhorn A.S.,Worthington H.V., O’Brien K.D.: Perceived aesthetic impact of malocclusion and oral self-perceptions in 14–15-year-old Asian and Caucasian children in greater Manchester. Eur. J. Orthod. 2000, 22, 175–183.
 10. Brook P.H., Shaw W.C.: The development of an orthodontic treatment priority index. Eur. J. Orthod. 2001, 23, 309–320.
 11. Burden D.J., Holmes A.: The need for orthodontic treatment in child population of the United Kingdom. Eur. J. O rthod. 1994, 16, 395–399.
 12. Chestnutt I.G., Burden D.J., Steele J.G., Pitts N.B., Nuttall N.M., Morris A.J.: The orthodontic condition of children in the United Kingdom. Br. Dent. J. 2006, 200, 609–612.
 13. Johansson A.M., Follin M.E.: Evaluation of the Dental Health Component, of the Index of Orthodontic Treatment Need, by Swedish orthodontists. Eur. J. Orthod. 2009, 31 184–188.
 14. Josefsson E., Bjerklin K., Lindsten R.: Malocclusion frequency in Swedish and immigrant adolescents – influence of origin on orthodontic treatment need. Eur. J. Orthod. 2007, 29, 79–87.
 15. Louwerse T.J., Aartman I.H.A., Kramer G.J.C., Prahl-Andersen B.: The reliability and validity of the Index of Complexity, Outcome and Need for determining treatment need in Dutch orthodontic practice. Eur. J. Orthod. 2006, 28, 58–64.
 16. Svedström-Oristo A.L., Pietilä T., Pietilä I., Vahlberg T., Alanen P., Varrela J.: Acceptability of dental appearance in a group of finnish 16- to 25-year-olds. Angle Orthod. 2009, 79, 479–483.
 17. Souames M., Bassigny F., Zenati N., Riordan P.J., Boy-Lefevre M.L.: Orthodontic treatment need in French schoolchildren: an epidemiological study using the Index of Orthodontic Treatment Need. Eur. J. Orthod. 2006, 28, 605–609.
 18. Richmond S., Andrews M.: Orthodontic treatment standards in Norway. Eur. J. Orthod. 1993, 15, 7–15.
 19. Birkeland K., Bøe O.E., Wisth P.J.: Relationship between occlusion and satisfaction with dental appearance in orthodontically treated and untreated groups. A longitudinal study. Eur. J. Orthod. 2000, 22, 509–518.
 20. Kerosuo H., Väkiparta M., Nyström M., Heikinheimo K.: The seven-year outcome of an early orthodontic treatment strategy. J. Dent. Res. 2008, 87, 584.
 21. Grzywacz I.: The value of the aesthetic component of the Index of Orthodontic Treatment Need in the assessment of subjective orthodontic treatment need. Eur. J. Orthod. 2003, 25, 57–63.
 22. Wdowiak L., Nowicka-Dudek K.: Wskaźnik oceny ortodontycznej potrzeby leczniczej. Zdr. Publ. 2006, 116, 639–641.
 23. Śmiech-Słomkowska G., Dubojska A.M., Defińska-Kaniorska A.: Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym. Czas. Stomatol. 2006, 59, 42–46.
 24. Holmes A.: The prevalence of orthodontic treatment need. Br. J. Orthod. 2001, 19, 177–182.
 25. Hendy N.C., Toner A.M.: Does the public’s opinion of what is an attractive smile agree with the aesthetic component of the IOTN? How important is a nice smile to the people of the UK and Antigua? BDS Elective Report, 2006.
 26. Otuyemi O.D., Kolawole K.A.: Perception of orthodontic treatment need: opinion comparisons of patients, parents and orthodontists. African J. Oral Health. 2005, 2, 42–51.
 27. Padisar P., Mohammadi Z., Nasseh R., Marami A.: The Use of Orthodontic Treatment Need Index (IOTN) in a referred Iranian population. Res. Biol. Sci. 2009, 4, 438–443.
 28. Birkeland K., Katle A., Løvgreen S., Bøe O.E., Wisth P.J.J.: Factors influencing the decision about orthodontic treatment. A longitudinal study among 11- and 15-year-olds and their parents. Orofac. Orthop. 1999, 60, 292–307.