Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 524–529

Publication type: historical article

Language: Polish

Profesor doktor medycyny Ignacy Antoni Pietrzycki (1885–1964) – współtwórca powojennej wrocławskiej stomatologii zachowawczej i periodontologii

Professor Ignacy Antoni Pietrzycki (1885–1964) – Co-Creator of the Postwar Wroclaw’s Conservative Dentistry and Periodontology

Maria Kordas1,, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska2,, Maciej Dobrzyński3,

1 Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Profesor dr med. Ignacy Antoni Pietrzycki (1885–1964) jest współtwórcą powojennej Wrocławskiej Szkoły Stomatologii Zachowawczej i P eriodontologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczeń i współpracownik prof. dr. med. Antoniego Cieszyńskiego – najwybitniejszego polskiego stomatologa, kontynuował we Wrocławiu i twórczo rozwijał tradycje lwowskiej szkoły swego mistrza. W rozpoczęte w 1945 r. przez dr. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego (1904–1995) prace nad organizacją uniwersyteckiej kliniki i studiów stomatologicznych dr Pietrzycki włączył się na początku stycznia 1946 r. Był organizatorem i pierwszym kierownikiem utworzonego w 1946 r. Oddziału Dentystyki Zachowawczej Kliniki Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i P olitechniki we Wrocławiu. Jednostką kierował do przejścia na emeryturę w 1962 r. W latach 1949–1951 oraz 1960–1962 pełnił także funkcję dyrektora Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego. Wieloletnia praca na różnych stanowiskach lekarskich, staże odbyte w różnych specjalnościach medycznych oraz szerokie zainteresowania naukowo-badawcze zaowocowały publikacjami zawierającymi wiele oryginalnych, własnych, głęboko przemyślanych koncepcji z zakresu etiologii i patogenezy próchnicy oraz parodontologii. Dorobek profesora Pietrzyckiego obejmuje 54 publikacje naukowe, wypromowanie 6 prac doktorskich oraz patronat nad jedną habilitacją.

Abstract

Professor Ignacy Antoni Pietrzycki (1885–1964) is the co-creator of the Wroclaw’s School of Conservative Dentistry and Periodontology. Graduate from Faculty of Medicine University’s of Jagiellonian in Cracow, follower and cooperator of Prof. Antoni Cieszyński – the most famous Polish dentist, in Wrocław he continued and constructively developed traditions of lwov’s school of his master. At the begging of 1946, doctor Pietrzycki was included in works of Dr Tadeusz Szczęsny Owiński (1904–1995) which began in 1945. These works were connected with organization of Dental Clinic and dental studies. He was the creator and first head of Section of Conservative Dentistry of Dental Clinic on University and Polytechnic in Wrocław, which was created in 1946. He directed this Section until his retirement in 1962. In years 1949–1951 as well as 1960–1962, he also was Head of Dentistry Section of the Faculty of Medicine. Many years’ work of professor Pietrzycki on different medical positions, practices in different medical specialities as well as the wide scientifically – investigative interests caused many publications with original, own, deeply well-thought-out conceptions connected with etiology and pathogenesis of caries both and parodontology. 54 scientific publications, 6 doctorial theses promotion and 1 habilitation thesis patronage belong to the scientific achievements of professor Pietrzycki.

Słowa kluczowe

prof. dr med. Ignacy Antoni Pietrzycki, wrocławska szkoła stomatologii zachowawczej i periodontologii, historia stomatologii

Key words

prof. Ignacy Antoni Pietrzycki, Wrocław’s school of conservative dentistry and periodontology, history of dentistry

References (12)

 1. Akta osobowe prof. Ignacego Pietrzyckiego, Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. akt 556.
 2. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Wrocław 2008; dodruk: Wrocław 2010.
 3. Potoczek S.: Wspomnienie o prof. dr. Ignacym Pietrzyckim. Czas. Stomatol. 1975, 28, 1041–1043.
 4. Potoczek S.: Ignacy Pietrzycki. [W:] Uczeni wrocławscy (1945–1979). Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, 242–244.
 5. Cieszyński A.: Sprawozdanie z działalności Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za lata akademickie 1934/35 i 1935/36. Pol. Stomatol. 1936, 14, 623–632.
 6. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Szkoły stomatologiczne. [W:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2007, 474–475.
 7. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Stomatologia. [W:] Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002. Red.: Kozuschek W., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 312–341.
 8. Owiński T.: Historia Polskiej Uczelni Stomatologicznej we Wrocławiu w latach 1946–1966. Wroc. Stomatol. 1966–1967, 3–10.
 9. Kaczmarek U.: Postwar history of the Department of Conservative Dentistry and Paedontics. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 93–101.
 10. Konopka T., Potoczek S.: Structure and authorities of the university dentistry in postwar Wrocław. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 5–10.
 11. Protokoły Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i P olitechniki we Wrocławiu za rok akademicki 1950/51. Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. 101/6.
 12. Potoczek S.: Katedra i Z akład Stomatologii Zachowawczej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu 1945–1970. Wrocław 1970, 299–301.