Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 513–523

Publication type: historical article

Language: Polish

Profesor doktor habilitowany medycyny Tadeusz Szczęsny Owiński (1904–1995) – pionier i twórca powojennej stomatologii akademickiej we Wrocławiu

Professor Tadeusz Szczęsny Owiński (1904–1995) – Pioneer and the Creator of Postwar Wroclaw’s Academic Dentistry

Maria Kordas1,, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska2,, Maciej Dobrzyński3,

1 Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Profesor dr hab. med. Tadeusz Szczęsny Owiński (1904–1995) jest pionierem i twórcą powojennej stomatologii akademickiej we Wrocławiu oraz wrocławskiej szkoły chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uczeń i współpracownik prof. dr. med. Antoniego Cieszyńskiego – najwybitniejszego polskiego stomatologa, we Wrocławiu kontynuował i twórczo rozwijał tradycje lwowskiej szkoły swego mistrza. Do Wrocławia przybył 9 maja 1945 r. wraz z pionierami grupy kulturalno-naukowej pod kierownictwem prof. dr. med. Stanisława Leona Kulczyńskiego, delegata Ministerstwa Zdrowia i O światy. Jego zasługą jest opieka nad mieniem pozostawionym w niemieckim Instytucie Dentystycznym, kierowanie pracami remontowo-budowlanymi tego budynku, organizacja uniwersyteckiej kliniki i studiów stomatologicznych, a także uruchomienie już 23 lipca 1945 r. ambulatorium stomatologicznego. W latach 1947–1949 oraz 1962–1969 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego, a w latach 1960–1962 funkcję dziekana tego Wydziału. Katedrą i Kliniką Chirurgii Stomatologicznej kierował do 1969 r. Profesor Owiński twórczo rozwinął metody operacyjne w chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym własną ostectomia mediana oraz metodę dwuczasową operacji torbieli szczękowych. Duże znaczenie mają wyniki badań Profesora dotyczące jonoforezy, protetyki poresekcyjnej żuchwy, znaczenia wierzchołkowego objawu uciskowego w badaniu jamy ustnej i zębów, leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego, procesów gojenia się złamań kości oraz onkologii szczękowo-twarzowej. Dorobek Profesora obejmuje 102 publikacje naukowe, wypromowanie 16 prac doktorskich oraz patronat nad 4 habilitacjami.

Abstract

Professor Tadeusz Szczęsny Owiński (1904–1995) is the pioneer and the creator of the Wroclaw’s academic dentistry and Wroclaw’s school of dental and maxillo-facial surgery. Graduate from Faculty of Medicine University’s of Jan Kazimierz in Lwov, follower and cooperator of prof. dr med. Antoni Cieszyński – the most famous Polish dentist. In Wroclaw, he continued and constructively developed traditions of lwov’s school of his Master. He came to Wroclaw on 9 May 1945 with pioneers of the Culture-Scientific Group under direction of prof. dr med. Stanisław Leon Kulczyński – a delegate of Health and Education Ministry. His merit was taking care of the left German Dentist’s Institute possessions as well as controlling of the building works during its renovation and organization of university clinic and the dentist’s studies. He also started-up on 23 July 1945 the dentist’s out-patients department. In years 1947–1949 as well as in 1962–1969, he was Head of Dentistry Section of the Faculty of Medicine, and in 1960–1962 he performed the function of dean of this Faculty. He directed the Department of Dental Surgery till 1969. Professor Owiński developed the operating methods in maxillo-facial surgery, his own method ostectomia mediana as well as the method the of two-stage operation of jaws bone cysts. Professor’s results of investigations have large meaning concerning jonophoresis, postoperative prosthetic rehabilitation of lower jaw, significance of apical pressure signs in the examination of the oral cavity and teeth, treatment of neuralgia of trigeminal nerve, processes of healing the bone fractures as well as the maxillo-facial oncology. 102 scientific publications, 16 doctorial theses promotion and 4 habilitation theses patronage belong to the scientific achievements of professor Owiński.

Słowa kluczowe

prof. dr hab. Tadeusz Szczęsny Owiński, wrocławska stomatologia akademicka, wrocławska szkoła chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, historia stomatologii

Key words

prof. Tadeusz Szczęsny Owiński, Wrocław’s academic dentistry, Wrocław’s school of dental and maxillofacial surgery, history of dentistry

References (21)

 1. Akta osobowe prof. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego, Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. akt 136.
 2. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wrocław 2008, dodruk: Wrocław 2010.
 3. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Szkoły stomatologiczne. [W:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2007, 474–475.
 4. Masztalerz A.: Profesor doktor habilitowany Tadeusz Owiński. Nestor polskiej Stomatologii. Czas. Stomatol. 1995, 48, 151–153.
 5. Cieszyński A.: Sprawozdanie z działalności Instytutu Dentystycznego Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie za rok akademicki 1928/29. Pol. Stomatol. 1929, 7, 376–385.
 6. Kto jest kim w polskiej medycynie. Wyd. Interpress. Warszawa 1987, 495.
 7. Flieger S.: Pro memoria. Prof. dr hab. Tadeusz Szczęsny Owiński. Pozn. Stomatol. 1994, 9–11.
 8. Cieszyński A.: Sprawozdanie z działalności Kliniki Stomatologicznej Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie za lata akademickie 1930/31 i 1931/32. Pol. Stomatol. 1932, 10, 1–15.
 9. Cieszyński A.: Sprawozdanie z działalności Kliniki Stomatologicznej Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie za lata akademickie 1936/37 i 1937/38. Pol. Stomatol. 1938, 16, 1–24.
 10. Masztalerz A.: Wspomnienie o P rofesorze Tadeuszu Owińskim. Magazyn Stomatol. 1996, 6, 9, 7–8.
 11. Włodek-Owińska B.: Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Owińskim. Gazeta Uczelniana 2000, 6, 9, 8–9.
 12. Kaczkowski H., Ławiński M.: Przyczynek do życiorysu prof. dr. hab. Tadeusza Owińskiego. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 191.
 13. Wiktor Z.: Wydział Lekarski (do końca roku 1949); Wiktor Z.: Oddział Stomatologiczny. [W:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1955. Wrocław 1956, 204–247, 253–255.
 14. Owiński T.: Historia Polskiej Uczelni Stomatologicznej we Wrocławiu w latach 1946–1966. Wroc. Stomatol. 1966–1967, 3–10.
 15. Owiński T.: W piętnastolecie stomatologii we Wrocławiu. Wroc. Biul. Stomatol. 1945–1960 wydanie jubileuszowe. Wrocław 1960, 3–13.
 16. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Stomatologia. [W:] Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002. Red.: Kozuschek W., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 312–341.
 17. Mraz F.: Jubileusz 60-lecia urodzin i 35-lecia działalności naukowej i zawodowej Profesora Tadeusza Owińskiego. Wroc. Stomatol. 1964, 5–11.
 18. Protokoły Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i P olitechniki we Wrocławiu za lata 1947–1949. Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. 94/1.
 19. Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Żeby ślad pozostał i pamięć. Gazeta Uczelniana 2000, 6, 9, 10–11.
 20. Gabrysz A.: Struktura organizacyjna i działalność Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Praca magisterska. Instytut Historii Państwa i P rawa Wydziału Prawa i A dministracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996 (maszynopis).
 21. Łopuch R.: Marzec 1968 na Akademii Medycznej we Wrocławiu (inna prawda). Galicyjska Gaz. Lek. 2009, 1A, 30–32.