Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 456–463

Publication type: original article

Language: English

Prosthetic Treatment Tactics Taking into Account a Structural Remodelling of the Alveolar Bone

Strategie leczenia protetycznego uwzględniające przebudowę kości wyrostka zębodołowego

Rostyslav Stupnytsky1,, Oksana Styranivska1,

1 Department of Prosthodontics, Lviv Danylo Halytsky National Medical University, Lviv, Ukraine

Abstract

Background. The tooth loss and removable denture insertion causes an active local reconstruction of bone tissue in alveolar processes. The resorption process intensification leads to decrease in bone tissue density having an adverse impact on the statics of abutment teeth.
Objectives. The aim of our research was to study the character of local blood circulation disorders in the areas of removable dentures insertion, and to ensure the reliability and durability of prostheses in patients with bone tissue density disturbance.
Material and Methods. The study group consisted of 27 persons with osteopenia and 32 persons with osteoporosis. In the control group consisting of 30 persons, the prosthetic treatment was not conducted. The alveolar process fragments have served as a material for investigation of jaw bone tissue morphologic changes in patients who have had the removable dentures placed. The results of orthopedic treatment of patients with acquired dentition defects were evaluated by means of clinical, roentgenologic and laboratory diagnostics methods, as well as according to the degree of prosthesis functional efficiency.
Results. The given research studies of the metabolic changes of bone tissue in alveolar processes and the character of local blood circulation disorders in areas of denture insertion were estimated. To assure the reliability and longterm functioning of removable dentures in patients with bone tissue density disorder, the complex treatment had been offered consisting of dentition defect correction with Bugel dentures in combination with alfa-calcidol and nucleinate prescription.
Conclusion. The correction of dentition defects with Bugel prostheses in combination with alfa-calcinol and nucleinate preparations per orally as a medical treatment and preventive measures to patients with osteopenic and osteoporotic conditions in the bone tissue promoted the increase in orthopedic treatment efficiency, prolonged the durability of removable denture functioning and decreased a number of complications.

Streszczenie

Wprowadzenie. Utrata zębów i użytkowanie ruchomych uzupełnień protetycznych wywołują aktywną przebudowę kości wyrostka zębodołowego. Nasilenie resorpcji prowadzi do zmniejszenia gęstości kości, co ma niekorzystny wpływ na statykę zębów oporowych.
Cel pracy. Określenie charakteru miejscowych zaburzeń krążenia w polu protetycznym oraz zapewnienia niezawodności i trwałości uzupełnień protetycznych u pacjentów z obniżoną gęstością tkanki kostnej.
Materiał i metody. Grupa badana składała się z 27 osób z osteopenią i 32 osób z osteoporozą. W grupie kontrolnej liczącej 30 osób nie prowadzono leczenia protetycznego. Fragmenty wyrostka zębodołowego szczęki służyły jako materiał do określenia morfologicznych zmian tkanki kostnej u pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne. Wyniki leczenia ortodontycznego zostały określone za pośrednictwem metod klinicznych, radiologicznych i laboratoryjnych, jak również w zależności od czynnościowej skuteczności uzupełnień protetycznych.
Wyniki. Opisano zmiany tkanki kostnej wyrostka zębodołowego i miejscowe zaburzenia krążenia w polu protetycznym pacjentów z chorobami ogólnymi prowadzącymi do zmniejszenia gęstości kości. W celu zapewnienia niezawodności i trwałości ruchomych uzupełnień protetycznych u pacjentów przeprowadzono leczenie kompleksowe polegające na uzupełnieniu braków zębowych protezami nakładowymi i podaniu alfakalcidolu i nukleinianów.
Wnioski. Uzupełnienie braków zębowych protezami nakładowymi w połączeniu z ogólnym podawaniem alfakalcinolu i nukleinianów u pacjentów z osteopenią i osteoporozą zwiększa skuteczność leczenia rekonstrukcyjnego, wydłuża okres użytkowania uzupełnień ruchomych i zmniejsza liczbę powikłań w przyszłości.

Key words

density of alveolar process, osteopenia, osteoporosis, Bugel denture

Słowa kluczowe

gęstość wyrostka zębodołowego, osteopenia, osteoporoza, protezy nakładowe

References (20)

 1. Мєжвінска-Настальска Е., Спєховіч Е., Русіняк-Кубік К. [та ін.]: Стан жувального апарата в геріатричних пацієнтів з остеопорозом – вплив ортопедичного лікування на ефективність жування. Новини стоматології 2004, 2, 48–51.
 2. Miki H.: The occlusion and masticatory function with relation to the bone mineral density in postmenopausal women. Proceedings of EPA Conference, Groningen 2000, 146–149.
 3. Поворознюк В.В.: Костная система и заболевания пародонта. К.: „Експрес” 2003, 446.
 4. Рожинская Л.Я.: Системный остеопороз (патогенез, клиника, лечение). М.: Крон-пресс 1996, 91.
 5. Misch C.E.: Density of bone: Effect of treatment plans, surgical approach, healing, and progressive bone loading. Int. J. Oral Implantol. 1990, 6, 23–31.
 6. Параскевич В.Л.: Дентальная имплантология: Основы теории и практики. Мн.: ООО „Юнипресс” 2002, 368.
 7. Mathur A., Michalowicz B.: Interleukin-1 alpha, interleukin-8 and interferon alpha levels in gingival cervicular fluid. J. Periodontol. Res. 1996, 31, 489–495.
 8. Roberts F.A., McCaffery K.A.: Profile of cytokine mRNA expression in chronic adult periodontitis. J. Dent. Res. 1997, 76, 1833–1839.
 9. Yamamoto M., Kawabata K., Fujihashi K.: Absence of exogenous interleukin-4 induced apoptosis of gingival macrophages may contribute to chronic inflammation in periodontal disease. Am. J. Pathol. 1996, 148, 46–49.
 10. Buckwalter J., Glimcher M., Cooper R., Recker R.: Bone biology. Part I. J. Bone Joint Surg. 1995, 77–A, 1256–1272.
 11. Жулев Е.Н.: Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная техника). Н. Новгород: Изд-во НГМА 2000, 428.
 12. Ступницький Р.М.: Морфометрична будова гаверсових каналів альвеолярного відростка нижньої щелепи залежно від віку. Український стоматологічний альманах 2006, 2, 19–21.
 13. Ступницький Р.М.: Морфологічна перебудова альвеолярного відростка нижньої щелепи після екстракції великих кутніх зубів. Acta Medica Leopoliensia 2006, 2, 8–11.
 14. Ступницький Р.М., Король Д.М., Гасюк П.А.: Алгоритм морфологічної перебудови (адаптації) кісткової тканини альвеолярного відростка після екстракції зубів та постійної дії ортопедичної конструкції. Український стоматологічний альманах 2006, 4, 47–49.
 15. Ступницький Р.М.: Морфологічна перебудова кісткової тканини альвеолярного відростка під знімним зубним протезом. Acta Medica Leopoliensia 2008, 1–2, 7–10.
 16. Терехова Г.М.: Профілактика та лікування остеопорозу: роль альфакальцидолу. Проблеми остеології 1998, 1, 69–70.
 17. Шварц Г.Я.: Витамин D, D-гормон и альфакальцидол: молекулярно-биологические и фармакологические аспекты действия. Остеопороз и остеопатии 1998, 3, 2–6.
 18. Драннік Г.М.: Клінічна імунологія та алергологія. К.: Здоров’я 2006, 675.
 19. Ступницький Р.М.: Вибір тактики лікування дефектів зубних рядів з різним станом кісткової тканини альвеолярних відростків. Современная стоматология 2008, 2, 166–169.
 20. Ступницький Р.М.: Комплексне ортопедичне лікування набутих дефектів зубних рядів. Acta Medica Leopoliensia 2007, 4, 12–16.