Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 450–455

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena szczelności wybranych cementów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów poddanych resekcji wierzchołka korzenia

Evaluation of Sealing Ability of Selected Dental Cements Used for Orthograde Filling of Roots in Resected Teeth

Krzysztof Sidorowicz1,, Jerzy Sokalski1,, Agnieszka Pernak2,, Agnieszka Pernak3,, Beata Czarnecka4,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w P oznaniu

2 Klinika Ortodoncji Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w P oznaniu

3 Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w P oznaniu

4 Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w P oznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Powodzenie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zapewnienie całkowitej szczelności wypełnionego kanału korzeniowego za pomocą właściwego opracowania oraz wypełnienia kanału. Ma to na celu uniemożliwienie zasiedlania jamy poresekcyjnej przez patogenne drobnoustroje mogące zaburzać odbudowę kostną.
Cel pracy. Analiza szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych po zastosowaniu wybranej metody opracowania i ostatecznego wypełnienia cementem przed zabiegiem resekcji. Metoda ta ma umożliwić przeprowadzenie samego zabiegu resekcji bez konieczności wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego.
Materiał i metody. W badaniu oceniono, w mikroskopie świetlnym metalograficznym, szczelność wypełnienia kanałów korzeniowych wypełnionych jednym z trzech cementów: fosforanowym z hydroksyapatytem Agatos HA® firmy Chema-Rzeszów, fosforanowym Hoffman’s® firmy Hoffman’s Dental oraz szklanojonomerowym Ketac-Cem® firmy 3M ESPE. Badany materiał stanowiło 61 wierzchołków korzeniowych uzyskanych podczas zabiegów resekcji. Kanały korzeniowe były wypełnione od strony korony na godzinę przed zabiegiem.
Wyniki. Nieszczelności w wypełnieniu kanału korzeniowego, na poziomie cięcia resekcyjnego wystąpiły w 10% badanych wierzchołków. W obu z badanych grup cementów fosforanowych pojawiły się pojedyncze nieszczelności, a w grupie z cementem szklanojonomerowym nieszczelności wystąpiły w 4 przypadkach.
Wnioski. Badane cementy fosforanowe zastosowane w powyższym badaniu do wypełnienia kanałów korzeniowych resekowanych zębów zapewniają szczelność, która jest jednym z warunków powodzenia zabiegu resekcji. Należy jednak nadal prowadzić badania umożliwiające znalezienie idealnego materiału do wypełnienia kanału przed zabiegiem resekcji.

Abstract

Background. The final success of apicoectomy depends on many factors. One of them is complete sealing of the root canal, which can be obtained by preparing and filling of the canal with the proper material. The aim of such a tight filling is to avoid pathological bacteria, which can develop in an apicoectomy site.
Objectives. The aim of the study is to analyze the tightness of selected dental cements used for filling of canals in resected teeth. The method of preparing and final orthograde filling should make the retrograde root filling not necessary.
Material and Methods. In the current study, the sealing ability of the material in the root canal in resected teeth was evaluated in the metallographic microscope. The materials used were as follows: phosphate cements with hydroksyapatite Agatos HA® (Chema-Rzeszów), phosphate cements Hoffman’s® (Hoffman’s Dental) and glassionomer cement Ketac-Cem® (3M ESPE). Sixty-one apices which were removed during apicoectomy operation, were analyzed. The root canals were prepared and filled in the orthograde manner, one hour before an operation.
Results. The gaps in the fillings of root canals, on the resection level, appeared in 10% of all cases. In both groups of phosphate cements, there were single gaps. In the group of glassionomer cement, there were gaps in four cases.
Conclusion. Phosphate cements used in the study are proper to seal the filling of root canals in resected teeth. The ideal material which will allow the root canal of a resected tooth to be sealed and at the same time promote healing of the surrounding bone is still being looked for.

Słowa kluczowe

resekcja wierzchołka korzenia, wypełnienie kanałów korzeniowych, szczelność cementów dentystycznych

Key words

apicoectomy, root canal filling, sealing ability of dental cements

References (16)

 1. Gutmann J.L.: Surgical endodontics: quo vadis? Endod. Topics 2005, 11, 1–3.
 2. Erkut S., Tanyel R.C., Keklikoglu N., Yildirim S., Katiboglu A.B.: A comparative microleakage study of retrograde filling material. Turk. J. Med. Sci. 2006, 36, 113–120.
 3. Tassery H., Remusat M., Koubi G., Pertot W.J.: Comparison of the intraosseous biocompatibility of Vitremer and super EBA by implantation into the mandible of rabbits. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1997, 83, 602–608.
 4. Rud J., Rud V., Munksgaard E.C.: Periapical healing of mandibular molars after root-end sealing with dentine bonded composite. Int. Endod. J. 2001, 34, 285–292.
 5. Danin J., Linder L.E., Lundqvist G., Ohlsson L., Ramsko L.O., Stromberg T.: Outcomes of periradicular surgery in cases with apical pathosis and untreated canals. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1999, 87, 227–232.
 6. William P. Saunders: Considerations in the revision of previous surgical procedures. Endod. Topics 2005, 11, 206–218.
 7. Tronstad L., Titterud Sunde P.: The evolving new understanding of endodontic infections. Endod. Topics 2003, 6, 57–77.
 8. Rud J., Rud V., Munksgaard E.C.: Periapical healing of mandibular molars after root-end sealing with dentinebonded composite. Int. Endod. J. 2001, 7, 285–292.
 9. Piątkowska H.: Współczesne poglądy na temat resekcji wierzchołka korzenia zęba. Magazyn Stomatol. 1995, 5, 7, 24–25.
 10. Kozakiewicz M., Arkuszewski P., Skotnicka E.: Resekcje wierzchołków korzeni zębów bocznych. Magazyn Stomatol. 2001, 11, 9, 10–13.
 11. Kontakiotis E.G., Lagoudakos T.A., Georgopoulou M.K.: The influence of root-end resection and root-end cavity preparation on microleakage of root filled teeth in vitro. Int. Endod. J. 2004, 37, 403–407.
 12. Grung B., Molven O., Halse P.: A P eriapical surgery in a N orwegian county hospital: Follow up findings of 477 teeth. J. Endod. 1990, 16, 411–417.
 13. Bun San Chong, T.R. Pitt Ford: Root-end filling materials: rationale and tissue response. Endod. Topics, 2005, 11, 114–130.
 14. Pernak J., Śmiglak M., Griffin S.T., Hough W.L., Wilson T.B., Pernak A., Zabielska-Matejuk J., Fojutowski A., Kita K., Rogers R.D.: Long alkyl chain quaternary ammonium-based ionic liquids and potential applications. Green Chem. 2006, 8, 798–806.
 15. Majewski P., Pernak A., Grzymisławski M., Iwanik K., Pernak J.: Ionic liquids in embalming and tissue preservation. Can traditional formalin-fixation be replaced safely? Acta Histochem. 2003, 105, 135–142.
 16. Pernak A., Iwanik K., Majewski P., Grzymisławski M., Pernak J.: Ionic liquids as an alternative to formalin in histopathological diagnosis. Acta Histochem. 2005, 107, 149–156.