Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 441–449

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena skuteczności klinicznej pasty desensytującej zawierającej argininę w znoszeniu nadwrażliwości zębiny

Evaluation of Clinical Efficacy of a Desensitive Toothpaste Containing Arginine in Reduction of Dentin Hypersensitivity

Urszula Kaczmarek1,, Katarzyna Jankowska1,, Henryk Filipowski2,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Zakład Patofizjologii Katedra Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Stale poszukuje się nowych środków zmniejszających natychmiastowo i trwale dolegliwości bólowe występujące w nadwrażliwości zębiny.
Cel pracy. Ocena skuteczności klinicznej nowej pasty desensytującej zawierającej argininę w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.
Materiał i metody. Badaniem objęto 299 zębów z nadwrażliwością zębiny rozpoznaną na podstawie wywiadu i badania klinicznego. W wywiadzie uwzględniono rodzaj bodźców indukujących ból zębinowy w 3 okresach badawczych. W badaniu klinicznym (badanie 0) oceniono nawyki higieniczne pacjentów, stan uzębienia w aspekcie próchnicy (PUW/Z), higienę jamy ustnej (OHI, API) oraz liczbę, umiejscowienie i przyczynę miejsc odsłonięcia zębiny na koronie zęba. Z użyciem bodźca dotykowego (tępy zgłębnik) i dehydratacyjnego (strumień powietrza z dmuchawki) indukowano ból zębinowy, którego intensywność oceniano według skali VAS. Pacjentom polecano używanie wyłączne pasty Sensitive Pro-Relief® przez 4 tygodnie. Odpowiedź zębiny na bodźce oceniano 3-krotnie przed (badanie 0) oraz po 2 (badanie 1) i 4 tygodniach (badanie 3) stosowania pasty.
Wyniki. Wyjściowo (badanie 0) średnia wartość nasilenia bólu w skali VAS po zastosowaniu bodźca dotykowego wynosiła 4,74 ± 2,44, a po zastosowaniu bodźca dehydratacyjnego 5,79 ± 2,52. Po 2 tygodniach (badanie 1) używania pasty wartości te uległy obniżeniu (p < 0,001) odpowiednio do 1,06 ± 1,45 (o 77,6%) i 1,34 ± 1,62 (o 76,8%). Po upływie 4 tygodni (badanie 2) średnie wartości nasilenia bólu uległy dalszemu obniżeniu (p < 0,001) i wynosiły odpowiednio 0,25 ± 0,64 (o 94,7%) i 0,42 ± 0,91(o 92,7%). Po 2 tygodniach używania pasty odsetek zębów niereagujących bólowo na bodziec dotykowy wynosił 56,6%, a po 4 tygodniach 82,9%, a na bodziec dehydratacyjny odpowiednio 46,2% i 76,9%.
Wnioski. Pasta desensytyzacyjna Sensitive Pro-Relief stosowana przez pacjentów bez nadzoru wykazuje wysoką skuteczność kliniczną w zmniejszeniu nadwrażliwości zębiny.

Abstract

Background. The new desensitising agents eliminating dentinal pain in dentin hypersensitivity immediately and permanently are being quested.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the clinical efficacy of a new desensitizing toothpaste containing arginine in dentin hypersensitivity reduction.
Material and Methods. The study comprised 299 teeth with dentin hypersensitivity diagnosed on the basis of history and clinical examination. The type of stimuli inducing dentinal pain was considered in the anamnesis at 3 periods of the study. In the clinical examination (study 0) hygienic habits of the subjects, dental condition in aspect of dental caries (DMFT), oral hygiene (OHI, API) and number, location and cause of the areas with the exposed dentin onto the tooth were evaluated. The dentinal pain was induced with use of tactile (blunt probe) and dehydrative stimuli (air blast), which severity was evaluated by VAS score. The patients were recommended to use only Sensitive Pro-Relief® toothpaste for 4 weeks. The dentin response on the stimuli was evaluated three times before (study 0) and after 2 (study 1) and 4 weeks (study 2) of the toothpaste use.
Results. At the baseline (study 0) mean values of severity of dentinal pain expressed by VAS score after tactile stimulus application was 4.74 ± 2.44 and after dehydrative stimulus 5.79 ± 2.52. After 2 weeks of the toothpaste use (study 1) the mean values decreased (p < 0.001) and were 1.06 ± 1.45 (at 77.6%) and 1.34 ± 1.62 (at 76.8%), respectively. After 4 weeks (study 2) mean values of pain severity underwent further lowering (p < 0.001) and were 0.25 ± 0.64 (at 94.7%) and 0.42 ± 0.91 (at 92.7%), respectively. After 2 weeks of the toothpaste use the percentage of the teeth non-responding painfully to tactile stimulus was 56.6%, and after 4 weeks was 82.9% and to dehydrative 46.2% and 76.9%, respectively.
Conclusion. The use of the desensitive toothpaste Sensitive Pro-Relief by patients without supervision is highly efficient in reduction of dentin hypersensistitivity.

Słowa kluczowe

nadwrażliwość zębiny, pasta desensytująca, arginina

Key words

dentin hypersensitivity, desensitive toothpaste, arginine

References (21)

 1. Consensus-based recommendations for the diagnosis and management of dentin hypersensitivity. canadian advisory board on dentin hypersensitivity. J. Can. Dent. Assoc. 2003, 69, 221–226.
 2. Cummins D.: Dentin hypersensitivity: From Diagnosis to a breakthrough therapy for everyday sensitivity relief. J. C lin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 1–9.
 3. Kaczmarek U.: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w nadwrażliwości zębiny. Czas. Stomatol. 2006, 59, 461– –472.
 4. Bartold P.M.: Dentinal hypersensitivity: a review. Austr. Dent. J. 2006, 51, 212–218.
 5. Absi E.G., Addy M., Adams D.: Dentin hypersensitivity: The development and evaluation of a replica technique to study sensitive and non-sensitive cervical dentin. J. Clin. Periodontol. 1989, 16, 190–195.
 6. Addy M.: Dentine hypersensitivity: New perspectives on an old problem. Int. Dent. J. 2002, 52, Suppl., 367–375.
 7. Dababneh R.H., Khouri A.T., Addy M.: Dentine hypersensitivity – an enigma? A review of terminology, epidemiology, mechanisms, aetiology and management. Br. Dent. J. 1999, 187, 606–611.
 8. Orchardson R., Gillam D.G.: Managing dentin hypersensitivity. J. Am. Den. Assoc. 2006, 137, 990–998.
 9. Markowitz K., Pashey D.: Discovering new treatments for sensitive teeth: The long path from biology to therapy. J. Oral Rehabil. 2007, 35, 300–315.
 10. Cummins D.: Recent advances in dentin hypersensitivity: Clinically proven treatments for instant and lasting sensitivity relief. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 3A–13A.
 11. Kleinberg I.: Sensistat: A new saliva-based composition for simple and effective treatment of dentinal sensitivity pain. Dent. Today 2002, 21, 42–47.
 12. Docimo R., Montesani L., Maturo P., Costacurta M., Bartolino M., Devizio W., Zhang Y.P., Cummins D., Dibart S., Mateo L.R.: Comparing the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a commercial sensitive toothpaste containing 2% potassium ion: An eight-week clinical study in Rome, Italy. J. Clin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 17–22.
 13. Garcia-Godoy F., Garcia-Godoy A., Garcia-Godoy C.: Effect of a desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate on the surface roughness of dental materials and human dental enamel. Am. J. Dent. 2009, 22, Spec. Iss. A, 21A–24A.
 14. Hamlin D., Phelan Williams K., Delgado E., Zhang Y.P., Devizio W., Mateo L.R.: Clinical evaluation of the efficacy of a desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for in-office relief of dentin hypersensitivity associated with dental prophylaxis. Am. J. Dent. 2009, 22, Spec. Iss. A, 16A–20A.
 15. Panagakos F., Schiff T., Guignon A.: Dentin hypersensivity: Effective treatment with an-office desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate. Am. J. Dent. 2009, 22, Spec. Iss. A, 3A–7A.
 16. Petrou I., Heu R., Stranick M., Lavender S., Zaidel L., Cummins D., Sullivan R.J., Hsueh C., Gimzewski J.K.: A breakthrough therapy for dentin hypersensitivity: How dental products containing 8% arginine and calcium carbonate work to deliver effective relief of sensitive teeth. J. Clin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 23–31.
 17. Schiff T., Delgado E., Zhang Y.P., Cummins D., Devizio W., Mateo L.R.: Clinical evaluation of the efficacy of an in-office desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate in providing instant and lasting relief of dentin hypersensitivity. Am J Dent 2009, 22: Special Issue A, 8A–15A.
 18. Lavender S.A., Petrou I., Heu R., Stranick M.A., Cummins D., Kilpatrick-Liverman L., Sullivan R.J., Santarpia R.P.: Mode of action studies of a new desensitizing dentifrice containing 8.0% arginine, a high cleaning calcium carbonate system and 1450 pp fluoride. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 14A–19A.
 19. Fu Y., Li X., Que K., Wang M., Hu D., Mateo L.R., Devizio W., Zhang Y.P.: Instant dentin hypersensitivity relief of a new desensitizing dentifrice containing 8.0% arginine, a high cleaning calcium carbonate system and 1450 ppm fluoride: A 3-day clinical study in Chengdu, China. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 20A–27A.
 20. Que K., Fu Y., Lin L., Hu D., Zhang Y.P., Panagakos F.S., Devizio W., Mateo L.R.: Dentin hypersensitivity reduction of a new toothpaste containing 8.0% arginine and 1450 pp fluoride: An 8-week clinical study on Chinese adults. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 28A–25A.
 21. Ayad F., Ayad N., Zhang Y.P., Devizio W., Cummins D., Mateo L.R.: Comparing the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a commercial sensitive toothpaste containing 2% potassium ion: An eight-week clinical study on Canadian adults. J. Clin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 10–16.