Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 430–434

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Assessment of Bonding to Dentine of the Dental Composite Used with Two Bonding Systems

Elżbieta Jodkowska1,, Konrad Małkiewicz1,, Joanna Karaś2,

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

Streszczenie

Cel pracy. Porównanie wytrzymałości wiązania na ścinanie między zębiną pokrytą dwoma różnymi systemami łączącymi i materiałem złożonym Esthet X®.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły zęby przedtrzonowe bez klinicznych oznak próchnicy. Z zębów tych przygotowano próbki zębiny o kształcie walca. Na przygotowane próbki nakładano systemy wiążące i materiał wypełniający zgodnie z zaleceniami producenta. Test wytrzymałości wiązania na ścinanie przeprowadzono za pomocą maszyny testującej INSTRON, z szybkością przemieszczania głowicy tnącej 0,5 mm/min. Notowano maksymalne obciążenia, przy których materiał odpadał od próbek, wyniki wyrażano w MPa.
Wyniki. Średnia wartość wytrzymałości wiązań materiału Esthet X z zębiną z wykorzystaniem systemu łączącego Prompt L P op® wynosiła 17,35 MPa przy standardowym odchyleniu 1,53, a z zastosowaniem systemu wiążącego Prime&Bond NT® 20,00 MPa przy standardowym odchyleniu 1,92. Analiza statystyczna nie wykazała znamiennych istotności między wartościami odnotowanymi dla ocenianych systemów łączących.
Wnioski. W warunkach obecnego badania systemy łączące Prompt LP op i P rime&Bond NT charakteryzują się zbliżoną skutecznością tworzenia połączenia materiału złożonego z zębiną.

Abstract

Objectives. The aim of study was to assess the effect of two different conditioning methods on the shear bond strength of resin based composite Esthet X® to dentine.
Material and Methods. The caries-free premolars divided into two groups were sectioned according to their cylindrical shape. The enamel was removed and two bonding systems: Prime&Bond NT® and Prompt-L-Pop® were applied on exposed dentine according to the manufacturer instructions. Resin composite was bonded to the conditioned surfaces incrementally and polymerized with light. The shear bond test was accomplished in a universal testing machine INSTRON with a crosshead speed 0.5 mm/min.
Results. The mean shear bond strength for the Prompt L P op group was 17.35 MPa with standard deviation 1.53 and for the Prime&Bond NT group 20.00 MPa with SD 1.92. Statistical test did not reveal any significant difference between the evaluated bonding systems.
Conclusion. In conditions of present study evaluated bonding system provided comparable values of the bond strength to dentine.

Słowa kluczowe

polimerowe materiały łączące z zębiną, wytrzymałość wiązań na ścinanie, badania laboratoryjne

Key words

polymeric dentine bonding agents, shear bond test, laboratory study

References (20)

 1. Knobloch L.A., Gailey D., Azer S., Johnston W.M., Clelland N., Kerby R.E.: Bond strenght of oneand two-step self-etch adhesive system. J. Prosthet. Dent. 2007, 97, 216–222.
 2. Manhart J., Hickel R.: Estetyczne wypełnienia z kompomerów w zębach przedtrzonowych i trzonowych z zastosowaniem nowego jednoskładnikowego systemu adhezyjnego. Opis przypadku. Stomat. Współ. 2000, 6, supl. 2, 31–41.
 3. Wang Y., Spencer P.: Continuing etching of all-in-one adhesive in wet dentin tubules. J. Dent. Res. 2005, 84, 350–354.
 4. Cal-Neto J.O., de Miranda M.S., Dies K.R.H.C.: Comparative SEM evaluation of penetration of adhesive systems in human dentin with a non-rinse conditioner and self-etching primer. Braz. Dent. J. 2004, 15, 19–25.
 5. Correr A.B., Sinhoreti M.A.C., Correr-Sobrinho L., Tango R.N., Consani S., Schneider L.F.J.: Effects of exposure time vs. irradiance on knoop hardness of dental composites. Mater. Res. 2006, 9, 275–280.
 6. ISO/TC 106 Subcomittee. 1 C DRT 1105 Guidance of testing of adhesion to tooth structure. International Organization for Standarization, Geneva.
 7. Fowler G.S.: Influence of selected variables on adhesion testing. Dent. Mater. 1992, 8, 265–269.
 8. Council on Dental Materials, Instruments and Equipments Dental Bonding System: an update. J. Am. Dent. Assoc. 1987, 114, 91–96.
 9. Pashley D.H., Carvalho R.M., Sano H.: The microtensile bond test: A review. J. Adhes. Dent. 1999, 1, 299–309.
 10. Sudsanqiam S., van Noort R.: Do dentin bond strength tests serve a useful purpose? J. Adhes. Dent. 1999, 1, 57–67.
 11. Proenca J.P., Polido M., Osorio E., Erhard M.C.G., Aguilera F.S., Garcia-Godoy F., Osorio R., Toledano M.: Dentin regional bond strength of self-etch and total-etch adhesive systems. Dent. Mater. 2007, 23, 1542–1548.
 12. Suzuki T., Finger W.J.: Dentin adhesives: site of dentin VS, bonding of composite resin. Dent. Mater. 1988, 4, 379–383.
 13. Kimura S., Shimizu T., Fuji B.: Influence of dentin on bonding of composite resin. Part I – Effect of fresh dentin and storage conditions. Dent. Mater. J. 1985, 4, 6–8.
 14. Jörgensen K.D., Itoh K., Munksgard E.C., Asmussen E.: Composite wall to wall polymerization contraction in dentin cavites treated with varius bonding agents. Scand. J. Dent. Res. 1985, 93, 276–279.
 15. ISO CDTR 11405.
 16. Garcia-Goday F.: Bond strength of Prompt to enamel and dentin. Contem. Esthet. Restor. Pract. 2000, 4, supl. 1, 11–12.
 17. Issa M.H., Watts D.C.: Shear strength of a compomer/composite adhesive to enamel/dentine. Espertise Scientific IADR 2000, 9, abs. 421.
 18. Peutzfeldt T., Richter R.: Shear bond strength of self and total-etching adhesives. Espertise Scientific IADR 2000, 15, abs. 1848.
 19. Friedl K.H., Oberländer H., Schmalz G., Hiller K.A.: Bond strength of composite resin using a new one-step adhesive system. Espertise Scientific IADR 2000, 18, abs. 3633.
 20. Thomsen K.B., Peutzfeld A.: Resin composites: strength of the bond to dentin versus mechanical properties. Clin. Oral Invest. 2007, 11, 45–49.