Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 418–423

Publication type: original article

Language: Polish

Stan tkanek przyzębia a stopień kontroli cukrzycy wyrażony stężeniem hemoglobiny glikowanej HbA1c

Condition of Periodontal Tissues and the Degree of Diabetes Control Expressed by the Level of Glycated Hemoglobin HbA1c

Magdalena Napora1,, Jarosław Krajewski1,, Krystyna Jedynasty2,, Renata Górska1,, Edward Franek2,, Edward Franek3,

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i P rzyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

3 I nstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Państwowej Akademii Nauk

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroby przyzębia są przewlekłym procesem zapalnym tkanek otaczających ząb. Do czynników ryzyka chorób przyzębia oprócz mikroflory jamy ustnej, stresu, palenia tytoniu należy również cukrzyca. Znanych jest wiele zależności między chorobą przyzębia a cukrzycą. Obecność przewlekłego zapalenia przyzębia u pacjentów chorych na cukrzycę może wpływać na uregulowanie stężenia glukozy, a cukrzyca jako choroba metaboliczna wpływa na nasilenie procesów destrukcyjnych tkanek przyzębia.
Cel pracy. Ocena stanu tkanek przyzębia u pacjentów chorych na cukrzycę w zależności od stopnia kontroli cukrzycy wyrażonego wartością hemoglobiny glikowanej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 155 pacjentów leczonych w C entralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA z powodu cukrzycy typu 2. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Konwencją Helsińską z 1973 r. i zatwierdzone przez komisję bioetyczną. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie hemoglobiny glikowanej oraz wykonano pomiary periodontologiczne, oznaczając głębokość kieszonek przyzębnych PD, utratę przyczepu łącznotkankowego CAL, wskaźnik płytki API, wskaźnik krwawienia BOP. Oceniono stopień zaawansowania choroby przyzębia na podstawie nowej skali według Offenbachera.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań według skali Offenbachera u 14 pacjentów stwierdzono BGI-H – brak stanu zapalnego w tkankach przyzębia, u 119 BGI-G – zapalenie dziąseł, u 22 P2 – średnio zaawansowane zapalenie przyzębia. Zaobserwowano znaczącą korelację między stężeniem hemoglobiny glikowanej a średnią głębokością kieszonek przyzębnych. Wykazano, że przy większym zaawansowaniu choroby przyzębia pacjenci mieli większe stężenie hemoglobiny glikowanej. U pacjentów z większym stężeniem hemoglobiny glikowanej stwierdzono większą wartość wskaźnika krwawienia oraz większą utratę przyczepu łącznotkankowego.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań nie da się jednoznacznie określić zależności przyczynowo-skutkowej, a jedynie przypuszczać, że nieleczona lub źle prowadzona choroba przyzębia wpływa na kontrolę glikemii.

Abstract

Background. Periodontal diseases are chronic inflammatory processes in the tooth surrounding tissues. Apart from the oral microflora, stress, and smoking, the risk factors for periodontal diseases include also diabetes. There is a well-known number of relationships between the periodontal disease and diabetes. The presence of chronic periodontitis in patients with diabetes makes it difficult to regulate glucose levels and diabetes as a metabolic disorder affects the intensity of destructive processes in periodontal tissues.
Objectives. The assessment of periodontal tissues’ condition, depending on the degree of diabetes control defined by glycated hemoglobin values in patients with diabetes.
Material and Methods. The study included 155 patients treated at the Central Clinical Hospital of Ministry of Interior Affairs due to type 2 diabetes. The study protocol, preparated in according with the Declaration of Helsinki of 1973, was approved by the responsible Ethics Committee. In all patients following measurements were performed: level of glycated hemoglobin in blood and periodontal examination including depth of periodontal pockets (PD), loss of connective tissue attachment (CAL), aproximal plaque index (API) and bleeding index (BOP). Patients were classified on the basis of periodontal status using a new scale by Offenbacher.
Results. Based on the survey scale by Offenbacher, in 14 patients the absence of an inflammation in periodontal tissues (BGI-H), in 119 BGI-G – gingivitis, in 22 P2 – moderate periodontitis was found. A significant correlation between the level of the glycated hemoglobin and the average depth of periodontal pockets was observed. It has been shown that the more advanced periodontal disease was, the higher levels of glycated hemoglobin patients were observed. In patients with higher levels of glycated hemoglobin the higher bleeding index and greater loss of connective tissue attachment was observed.
Conclusion. Basing on the survey it is hard to establish causal relationship between diabetes and periodontitis, but the results suggest that untreated or poorly managed periodontal disease worsens glycemic control.

Słowa kluczowe

zapalenia przyzębia, cukrzyca, hemoglobina glikowana

Key words

periodontitis, diabetes, glycated hemoglobin

References (18)

 1. Page R.: The role of inflammatory mediators in the pathogenesis of periodontal disease. J. Periodont. Res. 1991, 26, 230–242.
 2. Gera I.: Risk factors for destructive periodontitis. I. Behavioral and acquired factors (literature review). Fogorv. Sz. 2004, 97, 11–21.
 3. Negishi J., Kawanami M., Terada Y., Matusuhashi C., Ogami E., Iwasaka K., Hongo T.: Effect of lifestyle on periodontal disease status in diabetic patients. J. Int. Acad. Periodontol. 2004, 6, 120–124.
 4. Castillo A.M., Liasbana J., Alvarez M.: Periodontal diseases: microbiological considerations. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2004, 9, Suppl. 82–91, 75–82.
 5. Multicenter Study: Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. The DECODE study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis of diagnostic criteria in Europe. Lancet 1999, 354, 617–621.
 6. Shaw J.E., Hodge A.M., de Courten M., Chitson P., Zimmet P.Z.: Isolated post-challenge hyperglycaemia confirmed as a risk factor for mortality. Diabetologia 1999, 42, 1050–1054.
 7. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Standardy i zalecenia. www.cukrzyca.info.pl.
 8. Committee on Research, Science and Therapy. American Academy of Periodontology: Diabetes and periodontal diseases. J. Periodontol. 2000, 71, 664–678.
 9. Offenbacher S., Barros W.P., Singer R.E., Moss K., Williems R.L, Beck I.D.: Periodontal disease at the biofilmgingival interface. J. P eriodontol. 2007, 78, 1911–1925.
 10. Campus G., Salem A., Uzzau S., Baldoni E., Tonolo G.: Diabetes and periodontal disease: a case-control study. J. Periodontol. 2005, 76, 418–425.
 11. Taylor G.W., Borgnakke W.S.: Periodontal disease: associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Dis. 2008, 14, 191–203.
 12. Franek E., Napora M., Błach A., Budlewski T., Gozdowski D., Jedynasty K., Krajewski J., Górska R.: Blood pressure andd left ventricular mass in subjects with type 2 diabetes and gingivitis or chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 875–880.
 13. Bridges R.B., Anderson J.W., Saxe S.R., Gregory K., Bridges S.R.: Periodontal status of diabetic and non-diabetic men; effects of smoking, glycemic control, and socioeconomic factors. J. Periodontol. 1996, 67, 1185–1192.
 14. Bandyopadhyay D., Marlow N.W., Fernandes I.K., Leite R.S.: Periodontal disease progression and glycaemic control among Gullah African Americans with type-2 diabetes. J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 501–509.
 15. Awartani F.: Evaluation of the relationship between type 2 diabetes and periodontal disease. Odontostomatol. Trop. 2009, 32, 33–39.
 16. Chen L., Wei B., Li J., Liu F., Xuan D., Xie B., Zhang J.: Association of periodontal parameters with metabolic level and systemic inflammatory markers in patient with type 2 diabetes. J. Periodontol. 2010, 81, 364–371.
 17. Lim L.P., Tay F.B., Sum C.F., Thai A.C.: Relationship between markers of metabolic control and inflammation on severity of periodontal disease in patients with diabetes mellitus. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 118–123.
 18. Krajewski J., Górska R., Franek E.: Evaluation of periodontal status in patients suffering from type 2 diabetes mellitus. Pol. J. Environ. Stud. 2008, 17, 6A, Part II, 516–520.