Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 401–412

Publication type: original article

Language: Polish

Osteoplastyka wyrostka zębodołowego w całkowitym jednostronnym i obustronnym rozszczepie wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – badanie prospektywne

Osteoplasty of the Alveolar Process in Unilateral and Bilateral Total Cleft of the Lip, Alveolar Process and Palate – Prospective Study

Dariusz Rychlik1,, Piotr Wójcicki1,

1 Klinika Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w P olanicy-Zdroju

Streszczenie

Wprowadzenie. W celu odtworzenia ciągłości wyrostka zębodołowego szczęki najczęściej wykonywaną procedurą jest wtórna plastyka kostna z użyciem autogennego przeszczepu kości gąbczastej. Operacja wykonywana w okresie uzębienia mieszanego po przeprowadzonym leczeniu ortodontycznym jest uznana za standardową metodę postępowania.
Cel pracy. Analiza porównawcza wgajania przeszczepu kości gąbczastej w osteoplastyce wyrostka zębodołowego w dwóch grupach pacjentów: z całkowitym jednostronnym i obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Materiał i metody. Badaniem objęto 84 dzieci (średnia wieku 11 lat) operowanych w Klinice Chirurgii Plastycznej w P olanicy-Zdroju od listopada 2007 r. do kwietnia 2009 r. U wszystkich wykonano osteoplastykę wyrostka zębodołowego szczęki z użyciem autogennego przeszczepu kości gąbczastej. Operowano 62 dzieci z jednostronnym całkowitym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia oraz 22 z rozszczepem obustronnym. Analizie poddano zdjęcia tomograficzne przedstawiające poziome płaszczyzny przekroju wyrostka zębodołowego szczęki wykonane w 2. lub 3. dobie po zabiegu i 6 miesięcy później. Na ich podstawie dokonywano pomiarów objętości oraz gęstości przeszczepu kości oraz objętości i gęstości wgojonej kości. Obliczano współczynnik zmiany objętości oraz współczynnik zmiany gęstości, których wartości świadczyły o dynamice procesu wgajania przeszczepu.
Wyniki. Określono, iż zależność między rodzajem rozszczepu a objętością wgojonej kości (mierzoną jako współczynnik zmiany objętości) wynosi 0,093 oraz zależność między rodzajem rozszczepu a gęstością wgojonej kości (mierzoną jako współczynnik zmiany gęstości) wynosi 0,057. Obie wartości są bliskie zeru.
Wnioski. Proces wgajania przeszczepu kości do szczeliny wyrostka zębodołowego oceniony na podstawie współczynnika zmiany objętości i gęstości w obu rodzajach rozszczepu przebiega podobnie.

Abstract

Background. Secondary osteoplasty by means of autogenic spongy bone grafting is the most common procedure employed in the reconstruction of the continuity of the maxillary alveolar process. The operation performed in the period of mixed dentition following orthodontic treatment is an acknowledged standard management modality.
Objectives. Comparative analysis of spongy bone graft healing in the reconstruction of the alveolar process in two groups of patients: with unilateral and bilateral complete clefts of the lip, alveolar process and palate.
Material and Methods. The study included 84 children (mean age 11 years) operated on at the Clinic of Plastic Surgery in Polanica Zdrój from November 2007 to April 2009. All the procedures involved reconstruction of the maxillary alveolar process by means of autogenic spongy bone grafting. There were 62 children with unilateral complete clefts of the lip, alveolar process and palate and 22 children with bilateral clefts. The analysis was performed on the basis of CT scans presenting maxillary alveolar processes in the horizontal planes performed on the second or third postoperative day and after 6 months. They were used as the basis for the measurement of the volume and density of the bone graft as well as the volume and density of the healed bone. The coefficients of changes in the bone volume and density, which evidenced the dynamics of the graft healing process, were calculated.
Results. The ratio between the kind of graft and the volume of healed bone (expressed as bone volume change coefficient) was determined at 0.093, while the ratio between the kind of graft and density of the healed bone (expressed as density change coefficient) at 0.057. Both values are close to zero.
Conclusion. The process of bone graft healing in the alveolar process, evaluated on the basis of volume change and density change coefficients, is similar in both kinds of graft.

Słowa kluczowe

rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia, jednostronny, obustronny, osteoplastyka wyrostka zębodołowego, przeszczep kości

Key words

cleft of the lip, alveolar process and/or palate, unilateral, bilateral, reconstruction of the alveolar process, bone grafting

References (22)

 1. Schmidt E.: Die Annahrung der Kieferstumpfe bei Lippen-Kiefer-Gaumensplaten, ihre Schadlichen Folgen und Vermeidung. Forschr. Kiefer Gesichtschir. 1955, 1, 37–39.
 2. Nordin K.E., Johnson B.: Freie knochentransplantation bei Defektem in Alveolarkamm nach Kieferorthopadischer Einstellung der Maxilla bei Lippen-Kiefer Gaumwnsplaten: Forschr. Kiefer Gesichtschir. 1955, 1, 168–171.
 3. Schrude J., Stellmach R.: Primare Osteoplastik und Kieferbogen Formung bei Lippen-Kiefer-Gaumensplaten. Forschr. Kieffer-Gesichtschir. 1959, 5, 247.
 4. Brauer R.O., Cronin T.D., Reaves E.L.: Early Maxillary Orthopedics, Orthodontia and Alveolar Bone Grafting in Complete Clefts of the Palate. Plast. Reconstruct. Surg. 29, 625, 1962.
 5. Skoog T.: The use of periosteum and Surgicel for bone restoration in congenital clefts of the maxilla. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1967, 1, 113–130.
 6. Skoog T.: Repair of unilateral cleft lip deformity maxilla, nose and lip. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1969, 3, 109–133.
 7. Rintala A.E., Ranta R.: Periosteal flaps and grafts in primary cleft repair: a follow-up study. Plast. Reconstr. Surg. 1989, 83, 17–24.
 8. Renkielska A., Słowińska-Wojtaszak A., Dobke M.: Early cleft lip repair in children with unilateral complete cleft lip and palate. A case against primary alveolar repair. Ann. Plast. Surg. 2005, 54, 595–597.
 9. Friede H., Johansson B.: A follow-up study of cleft children treated with primary bone grafting. 1. Orthodontic aspects. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1974, 8, 88–103.
 10. Boyne P.J., Sands N.R.: Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal clefts. J. Oral Surg. 1972, 30, 87–92.
 11. Abyholm F., Bergland O., Semb G.: Secondary bone grafting of alveolar clefts. A surgical/orthodontic treatment enabling a non-prosthodontic rehabilitation in cleft lip and palate patients. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1981, 15, 127–140.
 12. Ross R.B.: Growth of the facial skeleton following the Malek repair for unilateral cleft lip and palate: Cleft Palate Craniofac. J. 1995, 32, 19.
 13. Bergland O., Semb G., Abyholm F.E.: Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J. 1986, 23, 175–205.
 14. Optiz Ch..: Kieferorthopädische Behandlung von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten QuintessenzVerl., Berlin 2002, 89–101.
 15. Kujpers-Jangtam A.M.: Kieferorthopädische Aspekte bei Patienten mit Lippen, Kieferund Gaumenspalten. Informationen aus Orthodontie & Kieferorthopädie 1995, 27, 345–355.
 16. Siemińska-Piekarczyk B., Piekarczyk J.: Rekonstrukcja rezydualnych ubytków wyrostka zębodołowego szczęki wtórnymi przeszczepami kości autogennej u pacjentów po rozszczepach podniebienia pierwotnego i wtórnego. Nowa Med. 1995, 2, 16–18.
 17. Da Silva Filgo O., Teles S., Ozawa T.O., Filho L.C.: Secondary bone graft and eruption of the permanent canine in patients with alveolar clefts: literature review and case report. Angle Orthod. 2000, 70, 174–178.
 18. Trotman C.A., Long R.E. Jr., Rosenstein S.W.: Comparison of facial form in primary alveolar bone-grafted and nongrafted unilateral cleft lip and palate patients: intercenter retrospective study. Cleft Palate Craniofac. J. 1996, 33, 91–95.
 19. Kobus K.: Wady rozszczepowe części twarzowej czaszki: [W:] Chirurgia głowy i szyi. Kryst L. PZWL, Warszawa 1996, 341–372.
 20. Vig K.W.: Alveolar bone grafts: the surgical/orthodontic management of the cleft maxilla. Ann. Acad. Med. Singapore 1999, 28, 721–727.
 21. Pisulska-Otremba A.: Leczenie wad rozwojowych. [W:] Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka. Red.: Fabiszewska-Jaruzelska F., PZWL, Warszawa 1995.
 22. Van der Meij A.J., Baart J.A., Prahl-Andersen B., Valk J., Kostense P.J., Tuinzing D.B.: Bone volume after secondary bone grafting in unilateral and bilateral clefts determined by computed tomography scans. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2001, 92, 136–141.