Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 373–378

Publication type: review article

Language: Polish

Wybielanie zębów z żywą miazgą a ryzyko objawów ubocznych na podstawie piśmiennictwa

Side Effects of Bleaching of Vital Teeth – a Review of Literature

Joanna Siniawska1,, Maria Gawriołek1,, Janina Stopa1,

1 Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Istotne zwiększenie zainteresowania pacjentów wybielaniem zębów jest związane z kulturą wyznaczającą ważne miejsce wyglądowi człowieka. Dobre wyniki można uzyskać różnymi metodami nieinwazyjnymi w przypadku zębów z żywą miazgą, za pomocą wybielających środków chemicznych, takich jak stężony w różnym stopniu nadtlenek wodoru (HP) lub jego prekursor – nadtlenek karbamidu (CP). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem procedur wybielających stosowanych przez lekarza lub pod jego nadzorem, i ryzykiem wystąpienia objawów ubocznych zarówno wczesnych, jak i późnych. Stężone środki wybielające mogą spowodować przykre, dolegliwe, ale i poważne oparzenia tkanek miękkich, gdy preparat wybielający będzie miał styczność z nimi. Może ponadto wystąpić miejscowy stan zapalny, rozległy obrzęk, uszkodzenie naczyń, a nawet rozległa martwica naskórka. W piśmiennictwie z ostatnich lat znajdują się doniesienia przedstawiające mniej udokumentowane dotąd powikłania związane z procesem wybielania. Jakkolwiek nie jest jeszcze znane w pełni znaczenie opisanych w piśmiennictwie zmian związanych z wybielaniem zębów, należy stosować wybielanie pod szczególną kontrolą lekarską. W wywiadzie należy zwrócić uwagę na to, czy pacjent(ka) nie dokonywał podobnych zabiegów często w przeszłości. Powtarzanie zabiegów wydaje się związane ze znacznie większym ryzykiem powodowania trwałych, nieodwracalnych i znacznych uszkodzeń, które mogą doprowadzić do pogorszenia jakości uzębienia.

Abstract

The substantial increase in patients’ interest in teeth whitening is related to today’s culture in which physical appearance plays a very important role. Good effects in teeth with vital pulp can be achieved by various non-invasive methods with the help of whitening chemical agents, such as hydrogen peroxide (HP) of different concentration levels or its precursor – carbamide peroxide (CP). The aim of this paper is to present the issues connected to the safety of the whitening procedures conducted or supervised by dentists and the risk of side effects, both early and late ones. Concentrated whitening agents may cause unpleasant, painful as well as serious burns of soft tissues contacting with the whitened area. Moreover, local inflammation, extensive oedema, vessel damage or even wide-ranging epidermal necrosis may occur. The literature of the last few years contains reports presenting less documented complications related to the whitening process. However, the role of the changes resulting from teeth whitening described in the literature is not very well-known yet; therefore, whitening should be performed under careful medical supervision. During the medical interview a special attention must be paid to the frequency of similar procedures carried out on the patient in the past, since their recurrence seems to be related with a significantly higher risk of causing permanent, irreversible and considerable damages of teeth which may lead to deterioration in dentition quality.

Słowa kluczowe

wybielanie zębów, objawy uboczne, nadtlenek wodoru, nadtlenek karbamidu

Key words

tooth bleaching, side effects, hydrogen peroxide, carbamide peroxide

References (62)

 1. Sulieman M., Addy M., Macdonald E., Rees J.S.: A safety study in vitro for the effects of an in-office bleaching system on the integrity of enamel and dentine. J. Dent. 2004, 32, 581–590.
 2. Korytowski W., Sarna T.: Bleaching of melanin pigments. Role of copper ions and hydrogen peroxide in autooxidation and photooxidation of synthetic dopa-melanin. J. Biol. Chem. 1990, 265, 12410–12416.
 3. Joiner A.: The bleaching of teeth: A review of the literature. J. Dent. 2006, 34, 412–419.
 4. Price R.B., Sedarous M., Hiltz G.S.: The pH of tooth-whitening products. J. Can. Dent. Assoc. 2000, 66, 421–426.
 5. Freedman G.A., McLaughlin G., Greenwall L.: In bleaching techniques in restorative dentistry. London: Martin Dunitz 2001, 139.
 6. Seale N.S., Thrash W.J.: Systematic assessment of colour removal following vital bleaching of intrinsically stained teeth. J. Dent. Res. 1985, 64, 457–461.
 7. Ten Bosch J.J., Coops J.C.: Tooth colour and reflectance as related to light scattering and enamel hardness. J. Dent. Res. 1995, 74, 374–380.
 8. McEvoy S.A.: Chemical agents for removing intrinsic stains from vital teeth I. Technique development. Quintes. Int. 1989, 20, 323–328.
 9. Bowles W.H. Ugwuneri Z.: Pulp chamber penetration by hydrogen peroxide following vital bleaching procedures. J. Endod. 1987, 8, 375–377.
 10. Cooper J.S., Bokmeyer T.J., Bowles W.H.: Penetration of the pulp chamber by carbamide peroxide bleaching agents. J. Endod. 1992, 18, 315–317.
 11. Pugh G. Jr, Zaidel L., Lin N., Stranick M., Bagley D.: High levels of hydrogen peroxide in overnight toothwhitening formulas: Effects on enamel and pulp. J. Esthet. Restor. Dent. 2005, 17, 40–45.
 12. Sulieman M., Addy M., Rees J.S.: Development and evaluation of a method in vitro to study the effectiveness of tooth bleaching. J. Dent. 2003, 31, 415–422.
 13. Haywood V.B. Bleaching tetracycline stained teeth. Esthet. Dent. Update 1996, 7, 25–26.
 14. Haywood V.B.: History, nightguard vital bleaching: current concepts and research. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128(Suppl), 19S–25S.
 15. Reid J.S., Newman P.: A suggested method of bleaching treatment of discoloured dentition. Br. Dent. J. 1977, 142, 261–265.
 16. Minoux M., Serfaty R.: Vital tooth bleaching: Biologic adverse effects – a review. Quintes. Int. 2008, 39, 645–659.
 17. Sulieman M.: An overview of bleaching techniques: 2. Night Guard Vital Bleaching and non-vital bleaching. Dent. Update. 2005, 32, 39–40, 42–44, 46.
 18. Leonard R.H. Jr, Bentley C., Eagle J.C., Garland G.E., Knight M.C., Phillips C.: Nightguard vital bleaching: a long-term study on efficacy, shade retention, side effects, and patients’ perceptions. J. Esthet. Restor. Dent. 2001, 13, 357–369.
 19. Jorgensen M.G., Carroll W.B.: Incidence of tooth sensitivity after home whitening treatment. J. Am. Dent. Assoc. 2002, 133, 1076–1082.
 20. Pohjola R.M., Browning W.D., Hackman S.T., Myers M.L., Downey M.C.: Sensitivity and tooth whitening agents. J. Esthet. Restor. Dent. 2002, 14, 85–91.
 21. Haywood V.B., Leonard R.H., Nelson C.F., Brunson W.D.: Effectiveness, side effects and long-term status of nightguard vital bleaching. J. Am. Dent Assoc. 1994, 125, 1219–1226.
 22. Tam L.: Clinical trial of three 10% carbamide peroxide bleaching products. J. Can. Dent. Assoc. 1999, 65, 201–205.
 23. Leonard R.H. Jr, Haywood V.B., Phillips C.: Risk factors for developing tooth sensitivity and gingival irritation associated with nightguard vital bleaching. Quintes. Int. 1997, 28, 527–534.
 24. Haywood V.B., Caughman W.F., Frazier K.B., Myers M.L.: Tray delivery of potassium nitrate-fluoride to reduce bleaching sensitivity. Quintes. Int. 2001, 32, 105–109.
 25. Leonard R.H. Jr, Smith L.R., Garland G.E., Caplan D.J.: Desensitizing agent efficacy during whitening in an at-risk population. J. Esthet. Restor. Dent. 2004, 16, 49–55.
 26. Benetti A.R., Valera M.C., Manicini M.N., Miranda C.B., Balducci I.: In vitro penetration of bleaching agents into the pulp chamber. Int. Endod. J. 2004, 37, 120–124.
 27. Gokay O., Tuncbilek M., Ertan R.: Penetration of the pulp chamber by carbamide peroxide bleaching agents on teeth restored with a composite resin. J. Oral Rehabil. 2000, 27, 428–431.
 28. Gokay O., Yilmaz F., Akin S., Tuncbilek M., Ertan R.: Penetration of the pulp chamber by bleaching agents in teeth restored with various restorative materials. J. Endod. 2000, 26, 92–94.
 29. Titley K.C., Torneck C.D. Ruse N.D., Krmec D.: Adhesion of resin composite to bleached and unbleached human enamel. J. Endod. 1993, 19, 112–115.
 30. Torneck C.D., Titley K.C., Smith D.C., Adibfar A.: The influence of time of hydrogen peroxide exposure on the adhesion of composite resin to bleached bovine enamel. J. Endod. 1990, 16, 123–128.
 31. Dishman M.V., Covey D.A., Baughan L.W.: The effects of peroxide bleaching on composite to enamel bond strength. Dent. Mater. 1994, 10, 33–36.
 32. Cavalli V., Reis A.F., Giannini M., Ambrosano G.M.: The effect of elapsed time following bleaching on enamel bond strength of resin composite. Oper. Dent. 2001, 26, 597–602.
 33. Haywood V.B., Leech T., Heymann H.O., Crumpler D., Bruggers K.: Nightguard vital bleaching: effects on enamel surface texture and diffusion. Quintes. Int. 1990, 21, 801–804.
 34. Leonard R.H. Jr, Eagle J.C., Garland G.E., Matthews K.P., Rudd A.L., Phillips C.: Nightguard vital bleaching and its effect on enamel surface morphology. J. Esthet. Restor. Dent. 2001, 13, 132–139.
 35. White D.J., Kozak K.M., Zoladz J.R., Duschner H., Gotz H.: Peroxide interactions with hard tissues: Effects on surface hardness and surface/subsurface ultrastructural properties. Compend. Contin. Educ. Dent. 2002, 23, 42–48.
 36. Yurdukoru B., Akoren A.C., Unsal M.K.: Alterations in human enamel surface morphology following the use of an office bleaching agent and consecutive application of 37% phosphoric acid in vivo. J. Clin. Dent. 2003, 14, 103–107.
 37. Zalkind M., Arwaz J.R., Goldman A., Rotstein I.: Surface morphology changes in human enamel, dentin and cementum following bleaching: a scanning electron microscope study. Endod. Dent. Traum. 1996, 12, 82–84.
 38. Ernst C.P., Marroquin B.B., Willershausen-Zonnchen B.: Effects of hydrogen peroxide-containing bleaching agents on the morphology of human enamel. Quintes. Int. 1996, 27, 53–56.
 39. Ben-Amar A., Liberman R., Gorfil C., Bernstein Y.: Effect of mouthguard bleaching on enamel surface. Am. J. Dent. 1995, 8, 29–32.
 40. Spalding M., Taveira L.A., de Assis G.F.: Scanning electron microscopy study of dental enamel surface exposed to 35% hydrogen peroxide: Alone, with saliva, and with 10% carbamide peroxide. J. Esthet. Restor. Dent. 2003, 15, 154–164.
 41. Yeh S.T., Su Y., Lu Y.C., Lee S.Y.: Surface changes and acid dissolution of enamel after carbamide peroxide bleach treatment. Oper. Dent. 2005, 30, 507–515.
 42. Haywood V.B., Houck V., Heymann H.O.: Nightguard vital bleaching: effects of varying pH solutions on enamel surface texture and colour change. Quintes. Int. 1991, 22, 775–782.
 43. Bitter N.C.: A scanning electron microscopy study of the long term effect of bleaching agents on the enamel surface in vivo. Gen. Dent. 1998, 46, 84–88.
 44. Eccles J.D.: Tooth surface loss from abrasion, attrition and erosion. Dent. Update 1982, 9, 373–381.
 45. Imfeld T.: Dental erosion. Definition, classification and links. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, 151–155.
 46. Efeoglu N., Wood D.J., Efeoglu C.: Thirty-five percent carbamide peroxide application causes in vitro demineralization of enamel. Dent. Mater. 2007, 23, 900–904.
 47. Bistey T., Nagy I.P., Simo A., Hegedus C.: In vitro FT-IR study of the effects of hydrogen peroxide on superficial tooth enamel. J. Dent. 2007, 35, 325–330.
 48. Hegedus C., Bistey T., Flora-Nagy E., Keszthelyi G., Jenei A.: An anatomic force microscopy study on the effect of bleaching agents on enamel surface. J. Dent. 1999, 27, 509–515.
 49. Efeoglu N., Wood D., Efeoglu C.: Microcomputerised tomography evaluation of 10% carbamide peroxide applied to enamel. J. Dent. 2005, 33, 561–567.
 50. Basting R.T., Rodrigues A.L. Jr, Serra M.C.: The effect of 10% carbamide peroxide, carbopol and/or glycerin on enamel and dentin microhardness. Oper. Dent. 2005, 30, 608–616.
 51. Arcari G.M., Baratieri L.N., Maia H.P., De Freitas S.F.: Influence of the duration of treatment using a 10% carbamide peroxide bleaching gel on dentin surface microhardness: An in situ study. Quintes. Int. 2005, 36, 15–24.
 52. Nathoo S.A., Chmielewski M.B., Kirkup R.E.: Effects of Colgate Platinum Professional Toothwhitening System on microhardness of enamel, dentin, and composite resins. Compend. Suppl. 1994, S627–630.
 53. Unlu N., Cobankara F.K., Altinoz C., Ozer F.: Effect of home bleaching agents on the microhardness of human enamel and dentin. J. Oral Rehab. 2004, 31, 57–61.
 54. Shannon H., Spencer P., Gross K., Tira D.: Characterization of enamel exposed to 10% carbamide peroxide bleaching agents. Quintes. Int. 1993, 24, 39–44.
 55. Al-Qunaian T.A.: The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Oper. Dent. 2005, 30, 265–270.
 56. Pretty I.A., Edgar W.M., Higham S.M.: The effect of bleaching on enamel susceptibility to acid erosion and demineralization. Br. Dent. J. 2005, 198, 285–290.
 57. Lopes G.C., Bonissoni L., Baratieri L.N., Vieira L.C., Monteiro S. Jr.: Effect of bleaching agents on the hardness and morphology of enamel. J. Esthet. Restor. Dent. 2002, 14, 24–30.
 58. Akal N., Over H., Olmez A., Bodur H.: Effects of carbamide peroxide containing bleaching agents on the morphology and subsurface hardness of enamel. J. Clin. Pediatr. Dent. 2001, 25, 293–296.
 59. Mor C., Steinberg D., Dogan H., Rotstein I.: Bacterial adherence to bleached surfaces of composite resin in vitro. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1998, 86, 582–586.
 60. Steinberg D., Mor C., Dogan H., Zacks B., Rotstein I.: Effect of salivary biofilm on the adherence of oral bacteria to bleached and non-bleached restorative material. Dent. Mater. 1999, 15, 14–20.
 61. Gurgan S., Bolay S., Alacam R.: In vitro adherence of bacteria to bleached or unbleached enamel surfaces. J. Oral Rehab. 1997, 24, 624–627.
 62. Hosoya N., Honda K., Iino F., Arai T.: Changes in enamel surface roughness and adhesion of Streptococcus mutans to enamel after vital bleaching. J. Dent. 2003, 31, 543–548.