Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 343–349

Publication type: original article

Language: Polish

Lęk stomatologiczny u studentów pierwszych lat studiów stomatologicznych i lekarskich

Dental Anxiety in Students of the First Years of the Study of Dentistry and Medicine Faculties

Urszula Kaczmarek1,, Monika Mysiak-Dębska1,, Katarzyna Dębska2,, Wojciech Grzebieluch1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Staż podyplomowy w Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii sp. z o.o., NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Wysoki lęk stomatologiczny u pracowników opieki medycznej może powodować trudności w skutecznym leczeniu pacjentów z negatywną postawą do leczenia poszukujących pomocy terapeutycznej.
Cel pracy. Porównanie poziomu i intensywności lęku stomatologicznego u studentów pierwszych lat studiów stomatologii i medycyny.
Materiał i metody. Badaniem objęto 138 studentów I i II roku, obojga płci w wieku 19–22 lat, w tym 72 stomatologii i 66 medycyny. Lęk stomatologiczny oceniano według skali DAS i zmodyfikowanej skali MDAS. Obliczono częstość występowania poziomów lęku stomatologicznego oraz jego intensywność ogólną i w poszczególnych sytuacjach stomatologicznych.
Wyniki. Studenci stomatologii w porównaniu do studentów medycyny charakteryzowali się istotnie częstszym występowaniem niskiego poziomu lęku (43,1% vs 18,2%) i niższą jego ogólną intensywnością, która w skali DAS wynosiła 7,90 ± 2,67 vs 9,47 ± 2,62; p ≤ 0,001, a w skali MDAS 10,19 ± 3,19 vs 11,97 ± 3,22; p ≤ 0,01. Analiza intensywności lęku ocenianego w poszczególnych sytuacjach ujawniła istotne różnice między badanymi. Czynnikiem wyzwalającym najsilniejszy lęk u studentów stomatologii była iniekcja środka znieczulającego (2,29 ± 0,86), a u studentów medycyny niemal jednakowo rotacyjne opracowania ubytku (2,56 ± 0,77) i znieczulenie (2,51 ± 0,80).
Wnioski. Studenci stomatologii w porównaniu ze studentami medycyny częściej wykazują niski poziom i mniejszą intensywność lęku stomatologicznego. Bodźcem wyzwalającym największy lęk u studentów stomatologii była iniekcja znieczulenia miejscowego, a u studentów medycyny rotacyjne opracowanie ubytku, a następnie znieczulenie. Skale DAS i MDAS podobnie kategoryzują badanych z poszczególnymi poziomami lęku stomatologicznego, z powodu powszechnego stosowania znieczulenia miejscowego przed zabiegami inwazyjnymi bardziej celowe jest jednak stosowanie zmodyfikowanej skali.

Abstract

Background. The high level of dental anxiety in medical professionals can cause difficulties in the effective treatment of the patients with the negative attitude to the treatment seeking the therapeutic care.
Objectives. Comparison of the level and intensity of dental anxiety in the students of first years of the studies in dentistry and medicine.
Material and Methods. The study comprised 138 students of the 1st and 2nd year of their study, both sexes in age 19–22, out of which 72 were dental and 66 medical students. Dental anxiety was estimated according to the Dental Anxiety Scale – DAS and the Modified Dental Anxiety Scale – MDAS. The prevalence of the dental anxiety levels as well as its intensity in total and in the particular dental situations were calculated.
Results. The students of dentistry in comparison to the students of medicine were characterized by significantly lower level of dental anxiety (43.1% vs. 18.2%) and its lower total intensity. The DAS scores were 7.90 ± 2.67 vs. 9.47 ± ± 2.62, p ≤ 0.001, and the MDAS scores 10.19 ± 3.19 vs. 11.97 ± 3.22, p ≤ 0.01. The analysis of the dental anxiety evaluated in the given situations disclosed essential differences between the subjects. The factor triggering the highest dental anxiety in the students of dentistry was the local anaesthetic injection (2.29 ± 0.86), and in the students of medicine almost alike tooth drilling (2.56 ± 0.77) and the local anaesthesia (2.51 ± 0.80).
Conclusion. The dental students in comparison to the medical students more often demonstrated the low level of dental anxiety and its lower intensity. The injection of local anaesthetic was the stimulus triggering the highest dental anxiety in the dental students. In the students of medicine tooth drilling and then local anaesthesia were the main causes of the dental anxiety. Scales of the DAS and the MDAS categorized the examined subjects with the particular levels of dental anxiety similarly, however in the situation of the common use of local anaesthesia before the invasive dental procedures the use of the Modified Dental Anxiety Scale is more purposeful.

Słowa kluczowe

lęk stomatologiczny, skale DAS i MDAS, studenci stomatologii i medycyny

Key words

dental anxiety, DAS and MDAS, dental and medical students

References (22)

 1. Weiner A.A.: Differentiating endogenous panic/anxiety disorders from dental anxiety. Anesth. Prog. 1989, 36, 127–131.
 2. Kaczmarek U., Wilk-Sieczak B.: Metody oceny lęku stomatologicznego u dzieci i młodzieży. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 596–601.
 3. Kaczmarek U., Kanaffa-Kilijańska U., Frydecka D.: Metody oceny lęku stomatologicznego u dorosłych. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 97–100.
 4. Corah N.L.: Development of a dental anxiety scale. J. Dent. Res. 1969, 48, 596.
 5. Humphris G.M., Morrison T., Lindsay S.J.: The Modified Dental Anxiety Scale: validation and United Kingdom norms. Community Dent. Health 1995, 12, 143–150.
 6. Stouthard M.E., Hoogstraten J.: Ratings of fears associated with twelve dental situations. J. Dent. Res. 1987, 66, 1175–1178.
 7. Gale E.N.: Fears of the dental situation. J. Dent. Res. 1972, 51, 964–966.
 8. Ilgüy D., Ilgüy M., Dinçer S., Bayirli G.: Reliability and validity of the Modified Dental Anxiety Scale in Turkish patients. J. Int. Med. Res. 2005, 33, 252–259.
 9. Coolidge T., Arapostathis K.N., Emmanouil D., Dabarakis N., Patrikiou A., Economides N., Kotsanos N.: Psychometric properties of Greek versions of the Modified Corah Dental Anxiety Scale (MDAS) and the Dental Fear Survey (DFS). BMC Oral Health 2008, 8, 29–32.
 10. Kvale G., Berg E., Raadal M.: The ability of Corah’s Dental Anxiety Scale and Spielberger’s State Anxiety Inventory to distinguish between fearful and regular Norwegian dental patients. Acta Odontol. Scand. 1998, 56, 105–109.
 11. Nicolas E., Collado V., Faulks D., Bullier B., Hennequin M.: A national cross-sectional survey of dental anxiety in the French adult population. BMC Oral Health 2007, 10, 7–12.
 12. Facco E., Zanette G., Manani G.: Italian version of Corah’s Dental Anxiety Scale: normative data in patients undergoing oral surgery and relationship with the ASA physical status classification. Anesth. Prog. 2008, 55, 109–115.
 13. Hu L.W., Gorenstein C., Fuentes D.: Portuguese version of Corah’s Dental Anxiety Scale: transcultural adaptation and reliability analysis. Depression Anxiety 2007, 7, 467–471.
 14. Coolidge T., Hillstead M.B., Farjo N.,, Weinstein P., Coldwell S.E.: Additional psychometric data for the Spanish Modified Dental Anxiety Scale, and psychometric data for a Spanish version of the Revised Dental Beliefs Survey. BMC Oral Health 2010, 10, 12–16.
 15. Bruzda-Zwiech A., Wochna-Sobańska M., Szydłowska-Walendowska B.: Ocena poziomu lęku stomatologicznego, jego źródeł i wpływu na stan uzębienia młodzieży 18-letniej z województwa łódzkiego. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 343–350.
 16. Olszewska I., Żarow M., Gofroń B., Paczyńska P.: Analiza stopnia lęku pacjentów przed leczeniem stomatologicznym. Magazyn Stomatol. 2000, 10, 7–8, 58–62.
 17. Humphris G.M., Dyer A.T., Robinson P.G.: The modified dental anxiety scale: UK general public population norms in 2008 with further psychometrics and effects of age. BMC Oral Health 2009, 9, 20–25.
 18. Acharya S., Sangam D.K.: Dental anxiety and its relationship with self-perceived health locus of control among Indian dental students. Oral Health Prev. Dent. 2010, 8, 9–14.
 19. Peretz B., Mann J.: Dental anxiety among Israeli dental students: a 4-year longitudinal study. Eur. J. Dent. Educ. 2000, 4, 133–137.
 20. Peretz B., Nazarian Y., Bimstein E.: Dental anxiety in a students’ paediatric dental clinic: children, parents and students. Int. J. Paediatr. Dent. 2004, 14, 192–198.
 21. Abrahamsson K.H., Stenman J., Ohrn K., Hakeberg M.: Attitudes to dental hygienists: evaluation of the Dental Hygienist Beliefs Survey in a Swedish population of patients and students. Int. J. Dent. Hyg. 2007, 5, 95–102.
 22. Al-Omari W.M., Al-Omiri M.K.: Dental anxiety among university students and its correlation with their field of study. J. Appl. Oral Sci. 2009, 17, 199–203.