Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 339–342

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania wad zębowo-zgryzowych u dzieci w wieku 3–5 lat

Prevalence of Malocclusions and Dental Disorders in Children Aged 3–5 Years

Katarzyna Raftowicz-Wójcik1,, Teresa Matthews-Brzozowska2,, Beata Kawala1,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Informacje o częstości występowania wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo istotnym aspektem planowania opieki prewencyjnej w polityce zdrowotnej.
Cel pracy. Ocena częstości występowania wad zębowo-zgryzowych u dzieci w wieku 3–5 lat.
Materiał i metody. Zbadano 245 dzieci w wieku 3–5 lat z uzębieniem mlecznym z 6 przedszkoli we Wrocławiu. Dzieci podzielono na 3 grupy wiekowe: 3, 4 i 5-latki. Oceniano 65 dzieci w wieku 3 lat, 93 4-latków i 87 dzieci 5-letnich. Metodykę oparto na badaniu klinicznym.
Wyniki. Wady zgryzu stwierdzono u 39,59% badanych dzieci, z największą częstotliwością – 47,13% w najstarszej grupie wiekowej. Najczęstszą wadą zgryzu był tyłozgryz, zaobserwowany u 20,41% dzieci. Największy odsetek wad dotylnych zdiagnozowano u 3-latków (29,23%), a doprzednich u 4-latków (4,30%). Zgryzy otwarte i głębokie występowały najliczniej w grupie dzieci 3-letnich (odpowiednio 9,23 i 16,92%). Zgryzy krzyżowe przeważały u 5-latków (16,09%). Wady zębowe wykryto u 23,26% dzieci (rotacje – 20,41%, protruzja – 3,67%, retruzja – 5,71%).
Wnioski. Duży odsetek wad zębowo-zgryzowych u dzieci w wieku 3–5 lat wskazuje na konieczność systematycznego prowadzenia badań w przedszkolach, aby można było wdrożyć odpowiednią profilaktykę ortodontyczną.

Abstract

Background. The information on the frequency of malocclusions in preschool children is a very important aspect of planning preventive care in health policy.
Objectives. To estimate the prevalence of malocclusions and dental disorders in a sample of 3–5-year-old children.
Material and Methods. The material composed of 245 children aged 3–5 years with primary dentition from 6 kindergartens in Wrocław. The children were divided into 3 age groups: 3-, 4- and 5-years-old. 65 three-year-old, 93 four-year-old and 87 five-year-old children were examined. The methodology was based on clinical examination.
Results. Malocclusions were found in 39.59% of examined children, with the highest frequency – 47.13% in the oldest age group. The most prevalent type of malocclusion was distal occlusion, observed in 20.41% children. The highest percentage of distal occlusion was diagnosed in three-year-old children (29.23%), and mesial occlusion in four-year-old children (4.30%). The highest prevalence of open bites and deep bites was found in three-year-old children (9.23% and 16.92%, respectively). Cross bites were predominant in the group of five-year-old children (16.09%). Dental disorders were detected in 23.26% children (rotation – 20.41%, protrusion – 3.67%, retrusion – 5.71%).
Conclusion. The high percentage of malocclusions and dental disorders in the group of 3–5-year-old children with full primary dentition points out the necessity of the systematic lead of examinations in nursery schools so that it is possible to implement the proper orthodontic prevention.

Słowa kluczowe

wady zgryzu, wady zębowe, dzieci w wieku przedszkolnym

Key words

malocclusions, dental disorders, preschool children

References (11)

 1. Śmiech-Słomkowska G.: Planowe zapobieganie wadom zgryzu i ich wczesne leczenie prostymi metodami. Czas. Stomatol. 1991, 44, 866–868.
 2. Hoppe A., Zadurska M.: Metody leczenia dzieci w wieku przedszkolnym stosowane w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie. Czas. Stomatol. 1990, 43, 145–149.
 3. Karłowska I.: Oświata zdrowotna i profilaktyka w ortodoncji. Magazyn Stomatol. 1995, 5, 7, 11–14.
 4. Wróblewska B.: Wpływ profilaktyki ortodontycznej na poprawę warunków zgryzowych u dzieci. Czas. Stomatol. 1997, 50, 496–499.
 5. Wróblewska B., Szatko F.: Opieka ortodontyczna nad dziećmi. Opis modelu łódzkiego. Czas. Stomatol. 1998, 51, 57–65.
 6. Stahl F., Grabowski R.: Orthodontic findings in the deciduous and early mixed dentition – inferences for a preventive strategy. J. Orofac. Orthop. 2003, 64, 401–416.
 7. Biedziak B., Kurzawski M., Pospieszyńska M.: Częstość występowania wad zgryzu u dzieci przedszkolnych w Poznaniu. Pozn. Stomatol. 1998, 25, 177–184.
 8. Zadurska M., Piekarczyk B., Marczyńska M., Kochanek A., Maszewska M., Rasała A., Zakrzewska M.: Badania epidemiologiczne wad zgryzu i zaburzeń funkcji układu mięśniowo-stawowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Przegl. Stomatol. Wieku Rozw. 2001, 34, 2, 11–21.
 9. Kawala B., Babijczuk T., Czekańska A.: Występowanie dysfunkcji, parafunkcji i wad narządu żucia u dzieci w wieku przedszkolnym. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 319–325.
 10. Müssig D.: Art und Häufigkeit von Kieferfehlbildungen sowie Funktionsstörungen im Milchgebiss. Fortschr. Kieferorthop. 1991, 52, 110–114.
 11. Carvalho Ic., Vinker F., Declerk D.: Malocclusion, dental injuries and dental anomalies in the primary dentition of Belgian children. Int. J. Paediatr. Dent. 1998, 8, 137–141.