Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 334–338

Publication type: original article

Language: Polish

Działanie olejku z mięty pieprzowej na bakterie beztlenowe

Activity of Peppermint Oil to Anaerobic Bacteria

Aida Kusiak1,, Anna Kędzia2,, Barbara Molęda-Ciszewska1,, Andrzej W. Kędzia3,, Katarzyna Maciejewska4,, Adam Włodarkiewicz4,, Ewa Kwapisz1,

1 Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

3 Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

4 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Mięta ze względu na swoje właściwości lecznicze była używana już od czasów starożytnych. Olejek jest otrzymywany ze świeżych liści rośliny (Mentha piperita L.) metodą destylacji z parą wodną. Zawiera mentol, estry mentolu, ketony, mentofuran, monoterpeny oraz tlenki terpenowe, ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Olejki są dodawane do płynów antyseptycznych używanych do płukania jamy ustnej w celach profilaktyczych i leczniczych w zapaleniu dziąseł, chorobach przyzębia, a także aby unikać tworzenia nazębnej płytki naddziąsłowej.
Cel pracy. Ocena aktywności olejku z mięty pieprzowej wobec bakterii beztlenowych.
Materiał i metody. Bakterie beztlenowe wyizolowane z kieszonek patologicznych i ropni okołozębowych zostały wykorzystane do badań wrażliwości (MIC) na olejek z mięty pieprzowej (Avicenna-Oil, Wrocław). Ocenę wrażliwości przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy (zgodnie ze standardami NCCLS). Posiewu dokonywano z użyciem aparatu Steersa, a inokulum posiewu wynosiło 105 CFU. Inkubację prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach w temp. 37°C. Odczyty najmniejszych stężeń hamujących (MIC) wzrost bakterii dokonywano po 48 godzinach.
Wyniki. Wrażliwość na olejek z mięty pieprzowej oceniono wobec 56 szczepów bakterii beztlenowych. Najbardziej wrażliwe na olejek z mięty pieprzowej były szczepy Gram-ujemnych pałeczek Porphyromonas (n = 11) (MIC dla 8 szczepów wynosiło 500 ≤ 60 μg/ml). Szczepy z rodzaju Prevotella i Fusobacterium okazały się mniej wrażliwe na olejek (MIC w zakresie 500 ≤ 60 μg/ml dla 5 i 3 szczepów odpowiednio). Gram-ujemne ziarniaki z rodzaju Veillonella były najmniej wrażliwe (MIC > 2000 μg/ml). Olejek wykazał dużą aktywność wobec Gram-dodatnich pałeczek i ziarniaków beztlenowych. Wartości MIC dla 100% i 67% tych szczepów wynosiły od ≤ 60 do 500 μg/ml.
Wnioski. Olejek z mięty pieprzowej był wysoko aktywny wobec Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Porphyromonas i Gram-dodatnich pałeczek i ziarniaków. Szczepy z rodzaju Veillonella wykazały najsłabszą wrażliwość na badany olejek.

Abstract

Background. Mentha piperita had been used since ancient times for their medicinal properties. Peppermint oil is obtained from the fresh leaves of Mentha piperita L. by steam distillation. The constituents of the oil include the menthol, esters of menthol, ketones, menthofuran, monoterpenes and terpene oxides. The peppermint oil exhibits antimicrobial properties against various microorganisms. The antiseptic mouthrinse solutions with essential oils are used for the prevention and treatment of gingivitis, periodontitis and formation of supragingival plaque.
Objectives. Evaluation of the activity of peppermint oil against anaerobic bacteria. Matherial and Methods. The anaerobes were isolated from periodontal pockets and alveolar abscesses. Susceptibility (MIC) to peppermint oil (Avicenna-Oil, Wrocław) was determined by means of plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% sheep blood, menadione and hemin (using standards method as described in NCCLS). The inoculum containing 105 CFU was seeded with the Steers inoculator upon the surface of agar. Incubation was performed in anaerobic conditions at 37°C in anaerobic jars. After 48 h the MICs were read as the lowest concentration of essential oil that completely inhibited growth of anaerobes.
Results. The most susceptible to tested peppermint oil from Gram-negative rods were the strains of Porphyromonas (n = 11) (MIC 500 ≤ 60 μg/mL inhibited growth of 8 strains). The strains of Prevotella and Fusobacterium were less susceptible to tested oil (MIC in ranges from 500 to ≤ 60 μg/mL for 5 and 3 strains respectively). The Gram-negative cocci of Veillonella were the least sensitive (MIC > 2000 μg/mL). The oil was very active against anaerobes Grampositive rods and cocci. MIC for 100% and 67% of the bacteria was to the concentrations from ≤ 60–500 μg/mL.
Conclusion. The peppermint oil was very active against Gram-negative rods from genera of Porphyromonas and Gram-positive rods and cocci. The strains of Veillonella were the lowest sensitive to tested oil.

Słowa kluczowe

olejek miętowy, beztlenowce, jama ustna

Key words

peppermint oil, anaerobes, oral cavity

References (28)

 1. Grigoleit H.G., Grigoleit P.: Pharmacology and preclinical pharmacokinetics of peppermint oil. Phytomedicine 2005, 12, 612–616.
 2. Harris B.: Menthol: A review of its thermoreceptor interactions and their therapeutic applications. Int. J. Aromather. 2006, 16, 117–131.
 3. Kowalski R., Wawrzykowski J.: Essential olils analysis in dried materials and granulates obtained from Thymus vulgaris L., Salvia officinalis L., Mentha piperita L. and Chamomilla recutita L. Flavour. Fragr. J. 2009, 24, 31–35.
 4. Eacles R., Jaward M.S., Morris S.: The effect of oral administration of (–) menthol on nasal resistance to airflow and nasal sensation of airflow in subject surfering from nasal congestation associated with the common col. J. Pharm. Pharmacol. 1990, 42, 652–654.
 5. Pattnaih S., Subranayam V.R., Bapaji M., Kole C.R.: Antibacterial and antifungal activity of aromatic constituents of essential oils. Microbios 1997, 83, 39–46.
 6. Inouye S., Yamaguchi H., Takizawa T.: Screening of the antibacterial oils on respiratory tract pathogens, using a modified dilution assay methods. J. Jnfect. Chemother. 2001, 7, 251–254.
 7. Yousef R.T., Rawil G.: Antimicrobial activity of volatile oils. Pharmazie 1980, 35, 698–701.
 8. Mammer K.A., Carson C.E., Riley T.V.: Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J. Appl. Microbiol. 1999, 86, 985–990.
 9. Sartoratto A., Machado A.L.M., Delarmelina C., Figueira G.M., Duarte M.CT., Rander V.L.G.: Composition and antimicrobial activity of essential oils from aromatic plants used in Brazil. Braz. J. Microbiol. 2004, 35, 275–280.
 10. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Badanie wpływu olejków eterycznych na bakterie, grzyby i dermatofity chorobotwórcze dla człowieka. Post. Fitoter. 2007, 2, 71–77.
 11. Megalla S.E., El-Katlawi N.E.M., Ross S.A.: A study of antimicrobial action of some essential oils constituents. Herba Pol. 1980, 26, 181–186.
 12. Kalemba D.: Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe właściwości olejków eterycznych. Post. Mikrobiol. 1998, 38, 185–203.
 13. Griffin S.G., Wyllie S.G., Markham J.L., Leach D.N.: The role of structure and molecular properties of terpenoids in determining their antimicrobial activity. Flavour. Fragr. J. 1999, 14, 322–232.
 14. Chao S., Young G., Oberg C., Nakaoka K.: Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essential oil. Flavour. Fragr. J. 2008, 23, 444–449.
 15. Kalemba D., Kunicka A.: Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Curr. Med. Chem. 2003, 10, 213–229.
 16. Bentoni J.E., Mantovani R.P., Barbosa L.N., Di Stasi L.C., Fernandes Junior A.: Synergism between plant extract and antimicrobial drugs used on Staphylococcus aureus diseases. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 2006, 101, 387–390.
 17. Imai H., Osawa K., Usuda H., Hamashi H., Arai T., Sasatsu M.: Inhibition by the essential oils of peppermint and spearmint of the growth of pathogenic bacteria. Microbios. 2001, 106, 31–39.
 18. Scora K.M., Scora R.W.: Effect of volatiles on mycellium growth of Penicillium digitatum, P. italicum, and P. ulaiense. J. Basic Microbiol. 1998, 38, 405–413.
 19. Inouye S., Uchida K., Abe S.: Volatile composition and vapour activity against Trichophyton mentagrophytes of 36 aromatic herbs cultivated in Chichibu district in Japan. Int. J. Aromather. 2006, 16, 159–168.
 20. Maruzzella J.C., Liguori L.: The in vitro antifungal activity of essential oils. J. Am. Pharm. Assoc. 1956, 47, 250–254.
 21. Schuhmacher A., Reichling J., Schnitzier P.: Virucidal effect of peppermint oil on the enveloped viruses Herpes simplex virus type 1 and type 2 in vitro. Phytomedicine 2003, 10, 504–510.
 22. Crociani F., Biavatti B., Alessandrini A., Zani G.: Growth inhibition of essential oils and other antimicrobial agents towards Bifidobacteria from dental caries. 27th Symp. on Essential Oils, Vienna 1996, 40–44.
 23. Shapiro S., Meier A., Guggenheim B.: The antimicrobial activity of essential oils and essential oils components towards oral bacteria. Oral Microbiol. Immunol. 1994, 9, 202–208.
 24. Kędzia A.: Działanie olejku z mięty pieprzowej (Oleum menthae piperite) na bakterie beztlenowe. Post. Fitoter. 2007, 4, 182–186.
 25. Zu Y., Yu H., Liang L., Fu Y., Efferth T., Liu X., Wu N.: Activities of ten essential oils towards Propionibacterium acnes and PC-3, A-549 and MCF-7 cancer cells. Molecules 2010, 15, 3200–3210.
 26. National Committee for Clinical Laboratory Standards: Methods for antimicrobial susceptibility testing of anaerobic bacteria: approved standard. 6th ed. M-11–M6. PA NCCLS, Wayne PA 2003.
 27. Sharma N., Charles C.H., Lunch M.C., Qaqish J., McGuire J.A., Galustians J.G., Kumar L.D.: Adjunctive benefit of an essential oil-containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly. A six-month study. J. Am. Dent. Assoc. 2004, 135, 496–504.
 28. Charles C.H., Mostler K.M., Bartels L.L., Mankodi S.M.: Comparative antiplaque and antigingivitis effectiveness of chlorhexidine and an essential oil mouthrinse: 6-month clinical trial. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 878–884.