Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 322–327

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ wybranych uwarunkowań miejscowych na powstawanie zespołu pieczenia jamy ustnej

Influence of Selected Local Factors on the Etiology of Burning Mouth Syndrome

Magdalena Mendak1,, Tomasz Konopka1,, Artur Bogucki2,

1 Katedra Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra Protetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest przewlekłym dyskomfortem w jamie ustnej niezwiązanym z patologią błony śluzowej. Choroba ma złożoną etiologię i sprawia wiele trudności w leczeniu. Wśród miejscowych czynników etiologicznych wymienia się np.: alergię kontaktową, parafunkcje i dysfunkcje układu stomatognatycznego oraz czynniki protetyczne.
Cel pracy. Ustalenie wpływu miejscowych wybranych czynników na etiopatogenezę BMS.
Materiał i metody. Badaniami objęto 63 pacjentów: 33 osoby z zespołem pieczenia jamy ustnej (grupa I) oraz 30 pacjentów z grupy kontrolnej (grupa II). W badaniu przedmiotowym u wszystkich pacjentów oceniano stan błony śluzowej jamy ustnej, oznaczano wskaźnik PSR/PSI, oceniano obecność i jakość uzupełnień protetycznych oraz występowanie mioartropatii skroniowo-żuchwowych.
Wyniki. Nie wykazano większych różnic w stanie przyzębia między analizowanymi grupami osób. Stwierdzono istotnie częstsze występowanie parafunkcji u pacjentów z BMS.
Wnioski. W świetle uzyskanych wyników wydaje się istotne wykonanie dalszych badań wyjaśniających wykazane podobieństwa między BMS a bruksizmem. Być może te choroby mają podobną ośrodkową etiopatogenezę.

Abstract

Background. Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic oral pain condition without any signs of mucosal pathology. This disease has multifactoral etiology and is difficult to treat. The local factors which can be the cause of this syndrome are: contact allergy, parafunctions and dysfunctions of stomatognathic system and prosthetics factors.
Objectives. To find the influence of local factors on the etiopathogenesis of BMS.
Material and Methods. The clinical examination was carried out on 63 patients divided into two groups (group I – 33 patients with BMS and control group II – 30 patients). All patients underwent a physical dental examination and the examination of oral mucosa. The PSR/PSI Index, the quality and presence of dentures and the occurrence of temporomandibular joint arthropathy were examined.
Results. No significant differences in periodontal status between the examined groups were found. The significant appearance of parafunctions in BMS group was observed.
Conclusion. Due to the received results it seems that making further studies explaining the proved similarities between BMS and bruxism can be relevant. Perhaps these two conditions have similar central etiopathogenesis.

Słowa kluczowe

zespół pieczenia jamy ustnej, bruksizm, etiologia, czynniki miejscowe

Key words

burning mouth syndrome, bruxism, etiology, local factors

References (29)

 1. Scala A., Checchi L., Montevecchi M., Marini I.: Update on burning mouth syndrome: overview and patient management. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 2003, 14, 275–291.
 2. Tammiala-Salonen T., Hiidenkari T., Parvinen T.: Burning mouth in a Finnish adult population. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1993, 21, 67–71.
 3. Lipton J.A., Ship J.A., Larach-Robinson D.: Estimated prevalence and distribution of reported orofacial pain in the United States. J. Am. Dent. Assoc. 1993, 124, 115–121.
 4. Bergdahl M., Bergdahl J.: Burning mouth syndrome: prevalence and associated factors. J. Oral Pathol. Med. 1999, 28, 350–354.
 5. Radwan-Oczko M., Ziętek M.: Zespół pieczenia jamy ustnej – frekwencja, etiologia i objawy – na podstawie piśmiennictwa. Stomatol. Współ. 2001, 8, 2, 25–28.
 6. Lamey P.J., Lamb A.B., Hughes A., Milligan K.A., Forsyth A.: Type 3 burning mouth syndrome: psychological and allergic aspects. J. Oral Pathol. Med. 1994, 23, 216–219.
 7. Lamey P.J., Lamb A.B.: Prospective study of etiological factors in burning mouth syndrome. Br. Med. J. 1988, 296, 1243–1246.
 8. Svensson P., Kaaber S.: General health factors and denture function in patients with burning mouth syndrome and matched control subjects. J. Oral Rehab. 1995, 22, 887–895.
 9. Zakrzewska J.M.: The burning mouth syndrome remains an enigma. Pain 1995, 62, 253–257.
 10. Mendak M., Konopka T., Bogucki A., Dobrzycka E., Mendak A.: Uwarunkowania psychologiczne i kliniczne zespołu pieczenia jamy ustnej. Dent. Med. Prob. 2005, 42, 595–603.
 11. Paterson A.J., Lamb A.B., Clifford T.J., Lamey P.J.: Burning mouth syndrome: the relationship between the HAD scale and parafunctional habits. J. Oral Pathol. Med. 1995, 24, 289–292.
 12. Levigne G., Montplaisir J.: Bruxism. Epidemiology, diagnosis, pathophysiology, and pharmacology. In: Orofacial pain and temporomandibular disorders. Adv. Pain Res. Ther. 1995, 21, 387–404.
 13. Gomez F., Giralt M., Sainz B., Arrue A., Prieto M., Garcia-Vallejo P.: A possible attenuation of stressinduced increases in striatal dopamine metabolism by the expression of non-functional masticatory activity in the rat. Eur. J. Oral Sci. 1999, 107, 461–467.
 14. Skoglund A., Torbjorn E.: Hypersensivity reactions to dental materials in patients with lichenoid oral mucosal lesions and in patients with burning mouth syndrome. Scand. J. Dent. Res. 1991, 99, 320–328.
 15. Ali A., Reynolds A., Walker D.: The burning mouth sensation related to the wearing of acrylic dentures: an investigation. Br. Dent. J. 1986, 161, 444–447.
 16. Lamey P.J., Lamb A.B., Hughes A., Milligan K.A., Forsyth A.: Type 3 burning mouth syndrome: psychological and allergic aspects. J. Oral Pathol. Med. 1994, 23, 216–219.
 17. Lamey P.J., Lewis M.A.: Oral medicine in practice: burning mouth syndrome. Br. Dent. J. 1989, 167, 197–200.
 18. Alhert O.: Kliniczna anatomia czynnościowa. Dental Concept. Hamburg 2000.
 19. Grushka M., Sessle B.J., Howley T.P.: Psychophysical assessment of tactile, pain and thermal sensory functions in burning mouth syndrome. Pain 1987, 28, 169–184.
 20. Lamb A.B., Lamey P., Reeve P.E.: Burning mouth syndrome: psychological aspects. Br. Dent. J. 1988, 256, 256–260.
 21. Browning S., Hislop S., Scully C., Path M.R.C., Shirlaw P.: The association between burning mouth syndrome and psychosocial disorders. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 64, 171–174.
 22. Carlson C., Miller C., Reid K.: Psychosocial profiles of patients with burning mouth syndrome. J. Orofac. Pain 2000, 14, 59–64.
 23. Danhauer S., Miller C., Rhodus N., Carlson C.: Impact of criteria-based diagnosis of burning mouth syndrome on treatment outcome. J. Orofac. Pain 2002, 16, 305–311.
 24. Hakeberg M., Berggren U., Hägglin C., Ahlqwist M.: Reported burning mouth symptoms among middleaged and elderly women. Eur. J. Oral Sci. 1997, 105, 539–543.
 25. Grushka M., Sessle B.: Burning mouth syndrome. Dent. Clin. North Am. 1991, 35, 171–184.
 26. Lamey P.J., Lamb A.B.: Lip component of burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1994, 78, 590–593.
 27. Pilhut M., Gierowski J.: Ocena poziomu lęku u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia – badania własne. Prot. Stomatol. 2003, 53, 261–265.
 28. Panek H., Śpikowska-Szostak J.: Wpływ stresu i cech osobowości na dysfunkcje skroniowo-żuchwowe i bruksizm na podstawie piśmiennictwa i badań własnych. Dent. Med. Prob. 2009, 46, 11–16.
 29. Van der Ploeg H.M., Van der Wal N., Eijkman M.A.J., Van der Waal I.: Psychological aspects of patients with burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 63, 664–668.