Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 314–321

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena obrazu histologicznego i analiza immunohistochemiczna składu nacieku w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi i w liszaju płaskim

Assessment of Histological Image and Immunohistochemical Analysis of Composition of the Infiltrate in the Graft Versus Host Disease and Lichen Planus

Irena Kozak1,, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska2,, Anna Grzegorczyk-Jaźwińska1,, Katarzyna Charazińska-Carewicz1,, Renata Górska1,

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Zmiany liszajopodobne na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) klinicznie i histologicznie przypominają idiopatyczny liszaj płaski. Zaobserwowano jednak różnicę w badaniu immunohistologicznym nacieków limfocytarnych między tymi jednostkami chorobowymi.
Cel pracy. Analiza histopatologiczna i immunohistochemiczna składu nacieku w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi i w liszaju płaskim.
Materiał i metody. Badaniem objęto 10 chorych z rozpoznaniem przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) ze zmianami w jamie ustnej oraz 11 osób z rozpoznaniem klinicznym liszaja płaskiego (OLP) w jamie ustnej. Od wszystkich pacjentów pobierano wycinek błony śluzowej jamy ustnej z pogranicza zmiany i utrwalano w 4% wodnym roztworze formaldehydu. Skrawki poddawano ocenie histopatologicznej (po wybarwieniu hematoksyliną i eozyną) oraz reakcji immunohistochemicznej z przeciwciałami dla CD3, CD4, CD8 i CD57.
Wyniki. W GVHD stwierdzono mniejszy naciek limfocytarny i stosunkowo mniejszą liczbę komórek CD3+, CD4+, CD57+, a stosunkowo większą liczbę komórek CD8+ w porównaniu z idiopatycznym liszajem płaskim.
Wnioski. Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu liszajopodobnej postaci GVHD są histologicznie zbliżone do idiopatycznego liszaja płaskiego. W GVHD stwierdzono przewagę limfocytów CD8+ nad CD4+ in situ, a w OLP nie stwierdzono wyraźnej przewagi jednej z subpopulacji limfocytów T.

Abstract

Background. Oral lichen planus-like lesions occurring in the course of chronic graft versus host disease (cGVHD) are clinically and histologically similar to idiopathic lichen planus. However, dissimilarities were observed in immunohistochemical study of lymphocyte infiltration between these pathologic entities.
Objectives. The aim of this study was to assess the composition of infiltrations in GVHD and oral lichen planus (OLP) by means of immunohistologic and immunohistochemistry examination.
Material and Methods. The study group consisted of 10 patients diagnosed with GVHD presenting changes in the oral cavity. There were also 11 patients with clinical diagnosis of lichen planus. In all of the patients a biopsy was taken from the border of mucosal lesion. Biopsies were preserved in 4% formaldehyde solution. The specimens were subjected to histopathological examination (after hematoxilline-eosine staining), as well as to immunohistochemical reaction with anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8 and anti-CD57 antibodies.
Results. In cGVHD, there was a lower inflammatory infiltration and relatively lower number of CD3+, CD4+, CD57+, whereas a relatively greater number of CD8+ cells as compared with idiopathic lichen planus (OLP).
Conclusion. Changes in the oral mucosa in the course of cGVHD lichen planus-like lesions are histologically similar to idiopathic lichen planus. There was a predominance of CD8+ over CD4+ in situ in cGVHD, whereas in OLP no predominance among T-cells subpopulations occurred.

Słowa kluczowe

choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, liszaj płaski, limfocyty T, komórki NK, immunohistochemia

Key words

graft versus host disease, lichen planus, T-cells, NK-cells, immunohistochemistry

References (17)

 1. Tabbara I.A., Zimmerman K., Morgan C., Nahleh Z.: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Complications and results. Arch. Intern. Med. 2002, 162, 1558–1566.
 2. Sedghizadeh P.P., Allen C.M., Anderson K.E., Kim D.H., Kalmar J.R., Lang J.C.: Oral graft-versus-host disease and programmed cell death: pathogenetic and clinical correlates. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 94, 491–498.
 3. Argiriadou A.S., Sardella A., Demarosi F., Carrassi A.: Gingival lesions in patient with chronic oral graftversushost disease: a case report. J. Clin. Periodontology 2003, 30, 375–378.
 4. Busca A., Locatelli F., Vai S., Dall’Omo A.M., Gargiulo A., Falda M.: Clinical grading of oral chronic graftversushost disease in 104 consecutive adult patients. Haematol. 2005, 90, 567–569.
 5. França C.M., Domingues-Martins M., Volpe A., Filno R.S.P., de Araújo N.S.: Severe oral manifestations of chronic graft-vs-host disease. JADA 2001, 132, 1124–1127.
 6. Kozak I., Dwilewicz-Trojaczek J., Karakulska-Prystupiuk E., Grzegorczyk-Jaźwińska A., Górska R.: Ostra i przewlekła choroba GVHD (Graft-Versus-Host Disease). Opis przypadków. Stomatol. Współcz. 2003, 9, 5, 40–43.
 7. Demarosi F., Lodi G., Carrassi A., Moneghini L., Sarina B., Sardella A.: Clinical and histopathological features of the oral mucosa in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation patients. Exp. Oncol. 2007, 29, 304–308.
 8. Hiroki A., Nakamura S., Shinohara M., Oka M.: Significance of oral examination in chronic graft-versus-host disease. J. Oral Pathol. Med. 1994, 23, 209–215.
 9. Soares A.B., Faria P.R., Magna L.A., Correa M.E., de Sousa C.A., Almeida O.P., Cintra M.L.: Chronic CVHD in minor salivary glands and oral mucosa: histopathological and immunohistochemical evaluation of 25 patients. J. Oral Pathol. Med. 2005, 34, 368–373.
 10. Porter S.R., Kirby A., Olsen I., Barrett W.: Immunologic aspects of dermal and oral lichen planus: a review. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1997, 83, 358–366.
 11. Wenzel J., Scheler M., Proelss J., Bieber T., Tuting T.: Typu I interferon-associated cytotoxic inflammation in lichen planus. J. Cut. Pathol. 2006, 33, 672–678.
 12. Hasséus B., Jontell M., Brune M., Johansson P., Dahlgren U.I.: Langerhans cells and T cells in oral graft versus host disease and oral lichen planus. Scand. J. Immunol. 2001, 54, 516–524.
 13. Heymer B.: Immunohistological features GVHD. In: Clinical and diagnostic pathology of graft-versus-host disease. Eds.: Heymer B.: Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2002, 103–121.
 14. Hitchins L., Fucich L.F., Freeman S.M., Millikan L.E., Marrogi A.J.: Immunophenotyping as a diagnostic tool to differentiate lichen planus from chronic graft-versus-host disease: diagnostic observations on two patients. J. Invest. Med. 1997, 45, 463–468.
 15. Mattsson T., Sundqvist K.G., Heimdahl A., Dahllof G., Ljungman P., Ringden O.: A comparative immunological analysis of the oral mucosa in chronic graft-versus-host and oral lichen planus. Arch. Oral Biol. 1992, 37, 539–547.
 16. Ebrahimi M., Wahlin Y-B., Coates P.J., Sjöström B., Nylander K.: Decreased expression of p63 in oral lichen planus and graft-vs.-host disease associated with oral inflammation. J. Oral Pathol. Med. 2006, 35, 46–50.
 17. Sato M., Tokuda N., Fukumoto T., Mano T., Sato T., Ueyama Y.: Immunohistopathological study of the oral lichenoid lesions of chronic GVHD. J. Oral Pathol. Med. 2006, 35, 33–36.