Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 309–313

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ jakości powierzchni końcówki światłowodu na wartość natężenia światła halogenowej lampy polimeryzacyjnej

The Influence of the Optical Fibre Tip Surface Quality on the Light Intensity Value of Halogen Polymerization Lamp

Kaja Wichrowska1,, Jerzy Sokołowski1,

1 Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Właściwa polimeryzacja światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych zależy przede wszystkim od dostarczenia odpowiedniej ilości energii przez ich naświetlenie światłem lamp polimeryzacyjnych. Elementem, który może mieć negatywny wpływ na jakość światła emitowanego przez lampę polimeryzacyjną oraz przebieg procesu polimeryzacji kompozytu jest stan światłowodu wynikający z jego uszkodzenia bądź zanieczyszczenia końcówki.
Cel pracy. Ocena wpływu jakości powierzchni końcówki światłowodu lamp polimeryzacyjnych na wartość natężenia światła halogenowej lampy polimeryzacyjnej.
Materiał i metody. W badaniach wykorzystano halogenową lampę polimeryzacyjną PolyLUX II® (KaVo) oraz światłowody: nowy i o różnym stopniu uszkodzenia powierzchni. Do kontroli natężenia światła posłużono się radiometrem Cromatest 7041® (Mega-Physik).
Wyniki. Stwierdzono wprost proporcjonalny spadek natężenia światła w zależności od stopnia uszkodzenia powierzchni światłowodu.
Wnioski. Uszkodzenie powierzchni końcówki światłowodu negatywnie wpływa na wartość natężenia światła halogenowej lampy polimeryzacyjnej.

Abstract

Background. The proper polymerization of light curing composite materials primarily demands adequate amount of the energy using the polymerization lamps light during the polymerization process. The component which can negatively influence the polymerization lamps light intensity, quality and the progress of the polymerization process of composite material is the condition of the optical fibre tip due to its damage or contamination. Objective. The aim of this study was to determine the influence of the optical fibre tip surface quality on the light intensity value of halogen polymerization lamp.
Material and Methods. Halogen polymerization lamp PolyLUX II® (KaVo) and optical fibres: the new one and with a different degree of a tip surface damage were used in this study. The light intensity was measured with the radiometer Cromatest 7041® (Mega-Physik).
Results. Directly proportional decrease in the polymerization lamp light intensity to the optical fibre tip surface damage was found.
Conclusion. Optical fibre tip surface damage has a negative influance on the light intensity value of halogen polymerization lamp.

Słowa kluczowe

natężenie światła, lampa polimeryzacyjna, światłowody, radiometr

Key words

light intensity, polymerization lamp, optical fibres, radiometer

References (16)

 1. Pacyk A., Wagner L.: Światłem lamp polimeryzacyjnych w tajemnice procesu polimeryzacji. E-dentico 2004, 7, 3, 106–111.
 2. Hammesfahr P.D., O’connor M.T., Wang X.: Light-curing technology: past, present, and future. Compend. Contin. Educ. Dent. 2002, 23, 18–24.
 3. Bieliński D.M., Głąb P., Ślusarski L.: FT-IR ATR spectra and nanohardness measurements as used to follow the progress in photocuring of polyester resins. Polimery 2001, 7/8, 494.
 4. Wichrowska K., Kleczewska J., Sokołowski J., Bieliński D.: Zastosowanie nanoindentacji i metody Vickersa do oceny twardości dentystycznych materiałów kompozytowych. Tech. Dent. 2007, 1, 156–160.
 5. Peutzfeldt A., Asmussen E.: Resin composite properties and energy density of light cure. J. Dent. Res. 2005, 84, 659–662.
 6. Yap A.U., Seneviratne C.: Influence of light energy density on effectiveness of composite cure. Oper. Dent. 2001, 26, 460–466.
 7. Emami N., Söderholm K.J.: How light irradiance and curing time affect monomer conversion in light-cured resin composites. Eur. J. Oral Sci. 2003, 111, 536–542.
 8. Preiskorn-Rynkiewicz M., Wagner L.: Pomiary widma światła emitowanego przez wybrane lampy polimeryzacyjne – badanie doświadczalne. E-dentico 2006, 9, 1, 94–96.
 9. Knezevic A., Tarle Z., Meniga A., Sutalo J., Pichler G., Ristic M.: Degree of conversion and temperature rise during polymerization of composite resin samples with blue diodes. J. Oral Rehab. 2001, 28, 586–591.
 10. Abate P.F., Zahra V.N., Macchi R.L.: Effect of photopolymerization variables on composite hardness. J. Prosthet. Dent. 2001, 86, 632–635.
 11. Rueggeberg F.A.: Precision of hand-held dental radiometers. Quintes. Int. 1993, 24, 391–396.
 12. Wichrowska K.: Wpływ warunków polimeryzacji materiałów kompozytowych na stopień ich twardości. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2009.
 13. El-Mowafy O., El-Badrawy W., Lewis D.W., Shokati B., Kermalli J., Soliman O., Encioiu A., Zawi R., Rajwani F.: Intensity of quartz-tungsten-halogen light-curing units used in private practice in Toronto. J. Am. Dent. Assoc. 2005, 136, 766–773.
 14. Prati C., Chersoni S., Montebugnoli L., Montanari G.: Effect of the air, dentin and resin-based composite thickness on light intensity reduction. Am. J. Dent. 1999, 12, 231–234.
 15. Atmadja G., Bryant R.W.: Some factors influencing the depth of cure of visible light-activated composite resin. Aust. Dent. J. 1990, 35, 213–218.
 16. Aguiar F.H., Braceiro A., Lima D.A., Ambrosano G.M., Lovadino J.R.: Effect of light curing modes and light curing time on the microhardness of a hybrid composite resin. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 1, 8, 1–8.