Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 304–308

Publication type: original article

Language: Polish

Właściwości przeciwbakteryjne wybranych systemów wiążących VI generacji

Antibacterial Properties of 6th Generation Bonding Systems

Monika Łukomska-Szymańska1,, Violetta Olbert-Sieroszewska1,, Jolanta Żurawska-Olszewska2,, Izabella Szczerba2,, Zbigniew Krzemiński2,, Jerzy Sokołowski1,

1 Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Zarówno stomatolodzy, jak i pacjenci oczekują estetycznych oraz trwałych wypełnień i rekonstrukcji protetycznych. Drobnoustroje kariogenne, pozostawione w ubytku, mogą przyczynić się do powstania próchnicy wtórnej, a w konsekwencji wymiany uzupełnienia. Zastosowanie środków o działaniu dezynfekcyjnym w fazie przygotowywania ubytku do wypełnienia materiałami kompozytowymi pozwala na uniknięcie tego powikłania.
Cel pracy. Ocena własności przeciwbakteryjnych wybranych systemów wiążących VI generacji.
Materiał i metody. W badaniach oceniono właściwości przeciwbakteryjne następujących systemów wiążących: Clearfill SE Bond®, Clearfill Protect Bond®, AdheSE®, Xeno III®, Adper Prompt L-Pop®, Adper Prompt®, Silorane System Adhesive®. Grupę kontrolną stanowił 0,2% roztwór chlorheksydyny. Właściwości przeciwbakteryjne badano metodą dyfuzyjno-krążkową wobec Streptococcus mutans.
Wyniki. Zaobserwowano znaczące różnice w właściwościach przeciwbakteryjnych badanych systemów wiążących. Najlepsze właściwości przeciwbakteryjne stwierdzono w przypadku systemu wiążącego Adper Prompt L-Pop®, najmniejsze natomiast dla Silorane System Adhesive®.
Wnioski. 0,2% roztwór chlorheksydyny wykazuje lepsze właściwości przeciwbakteryjne wobec Streptococcus mutans niż wszystkie oceniane systemy wiążące VI generacji. Spośród ocenianych systemów wiążących najlepsze właściwości przeciwbakteryjne wykazują: Adper Prompt L-Pop®, Clearfill SE Bond® i Clearfill Protect Bond®, nieco gorsze Xeno III®, Adper Prompt® i AdheSE®, a najsłabsze Silorane System Adhesive®.

Abstract

Background. Both dentists and patients demand esthetical and long-lasting restorations and prostodontic reconstructions. Cariogenic microorganism, left in a cavity, can cause secondary caries and as a result, premature restoration replacement. Antibacterial solution applied during preparatory stage before filling with composite materials can eliminate this complication.
Objectives. The aim of the study was to determine the antibacterial properties of 6th generation bonding systems.
Material and Methods. Antibacterial properties of Clearfill SE Bond®, Clearfill Protect Bond®, AdheSE®, Xeno III®, Adper Prompt L-Pop®, Adper Prompt®, Silorane System Adhesive® were investigated. Chlorhexidine 0.2% water solution was used as a positive control. The antibacterial properties against Streptococcus mutans were tested using diffusion method.
Results. It was found that investigated bonding systems possess different antibacterial activity. The best antibacterial activity exhibited Adper Prompt L-Pop®, while the worst – Silorane System Adhesive®.
Conclusion. Chlorhexidine 0.2% exhibited better antibacterial activity against Streptococcus mutans than other investigated 6th generation bonding systems. The most effective bonding systems were Adper Prompt L-Pop® and Clearfill SE Bond® and Clearfill Protect Bond®, slightly worse was Xeno III®, Adper Prompt® and AdheSE®, while the least effective was Silorane System Adhesive®.

Słowa kluczowe

właściwości przeciwbakteryjne, systemy wiążące

Key words

antibacterial properties, bonding systems

References (27)

 1. Kidd E.A., Joyston-Bechal S., Beighton D.: The use of a caries detector dye during cavity preparation: A microbiological assessment. Br. Dent. J. 1993, 174, 245–248.
 2. Boston D.W., Graver H.T.: Histobacteriological analysis of acid red dye-stainable dentin found beneath intact amalgam restorations. Oper. Dent. 1994, 19, 65–69.
 3. Meiers J.C., Kresin J.C.: Cavity disinfectants and dentin bonding. Oper. Dent. 1996, 21, 153–159.
 4. Marsh P.D., Martin M.V.: Oral microbiology ed. 3. London, Chapman Hall. 1992, 16–17.
 5. Carrilho M.R., Carvalho R.M., De Goes M.F., Di Hipólito V., Geraldeli S., Tay F.R., Pashley D.H., Tjäderhane L.: Chlorhexidine preserves dentin bond in vitro. J. Dent. Res. 2007, 86, 90–94.
 6. Hryniewicz W.: Mikrobiologia kliniczna. Med. Prakt. 2001, 1–2, 174–185.
 7. Hryniewicz W, Sulikowska A, Szczypa K., Łuczak-Kadłubowska A., Gniadkowski M.: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa 2006.
 8. Kędzia W.: Diagnostyka mikrobiologiczna w medycynie. PZWL, Warszawa 1990.
 9. Tobias R.S.: Antibacterial properties of dental restorative materials: a review. Int. Endod. J. 1988, 21, 155–160.
 10. Feuerstein O., Matalon S., Slutzky H., Weiss I.E.: Antibacterial properties of self-etching dental adhesive systems. JADA 2007, 138, 349–354.
 11. Matalon S., Slutzky H., Mazor Y., Weiss E.I.: Surface antibacterial properties of fissure sealants. Pediatr. Dent. 2003, 25, 43–48.
 12. Fuss Z., Weiss E.I., Shalhav M.: Antibacterial activity of calcium hydroxide-containing endodontic sealers on Enterococcus faecalis in vitro. Int. Endod. J. 1997, 30, 397–402.
 13. Weiss E.I., Shalhav M., Fuss Z.: Assessment of antibacterial activity of endodontic sealers by a direct contact test. Endod. Dent. Traumatol. 1996, 12, 179–184.
 14. Matalon S., Slutzky H., Weiss E.I.: Surface antibacterial properties of packable resin composites: part I. Quintes. Int. 2004, 35, 189–193.
 15. Slutzky H., Matalon S., Weiss E.I.: Antibacterial surface properties of polymerized single-bottle bonding agents: part II. Quintes. Int. 2004, 35, 275–279.
 16. Baŝeren M., Yazici A.R., Özalp M., Dayangaç B.: Antibacterial activity of different generation dentin-bonding systems. Quintes. Int. 2005, 36, 339–344.
 17. Imazato S., Ehara A., Torii M., Ebisu S.: Antibacterial activity of dentine primer containing MDPB after curing. J. Dent. 1998, 26, 267–271.
 18. Imazato S., Imai T., Ebisu S.: Antibacterial activity of proprietary self-etching primers. Am. J. Dent. 1998, 11, 106–108.
 19. Ohmori K., Maeda N., Kohno A.: Evaluation of antibacterial activity of three dentin primers using an in vitro tooth model. Oper. Dent. 1999, 24, 279–285.
 20. Imazato S.: Antibacterial properties of resin composites and dentin bonding systems. Dent. Mater. 2003, 19, 449–457.
 21. Jones C.G.: Chlorhexidine: is it still the gold standard? Periodontology 2000 1997, 15, 55–62.
 22. White R.R., Hays G.L., Janer L.R.: Residual antimicrobial activity after canal irrigation with chlorhexidine. J. Endod. 1997, 23, 229–231.
 23. Leonardo M.R., Tanomaru Filho M., Silva L.A.B., Nelson Filho P., Bonifacio K.C., Ito I.Y.: In vivo antimicrobial activity of 2% chlorhexidine used as a root canal irrigating solution. J. Endod. 1999, 25, 167–171.
 24. Basrani B., Santos J.M., Tjaderhane L., Grad H., Gorduysus O., Huang J., Lawrence H.P., Friedman S.: Substantive antimicrobial activity in chlorhexidine treated human root dentin. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. 2002, 94, 240–242.
 25. Ersin N. K., Uzel A., Aykut A., Candan U., Eronat C.: Inhibition of cultivable bacteria by chlorhexidine treatment of dentin lesions treated with the ART technique. Caries Res. 2006, 40, 172–177.
 26. Ehara A., Torii M., Imazato S., Ebisu S.: Antibacterial activities and release kinetics of a newly developed recoverable controlled agent-release system. J. Dent. Res. 2000, 79, 824–828.
 27. Imazato S., Kuramoto A., Kaneko T., Ebisu S., Russell R.R.: Comparison of antibacterial activity of simplified adhesive systems. Am. J. Dent. 2002, 15, 356–360.