Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 297–303

Publication type: original article

Language: Polish

Potrzeby w zakresie leczenia choroby próchnicowej u dzieci niepozostających pod stałą opieką stomatologiczną po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej

Treatment Needs and Dental Caries Status in Children After Anticancer Therapy who Did not Receive Proper Dental Care During and After Anticancer Treatment Completion

Dorota Olczak-Kowalczyk1,, Bożena Dembowska-Bagińska2,, Ewa Krasuska-Sławińska3,

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

3 Zakład Patologii Jamy Ustnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba nowotworowa i jej leczenie predysponują do rozwoju choroby próchnicowej. Osłabiając mechanizmy obronne miazgi, zwiększają także dynamikę przebiegu procesu próchnicowego. Dlatego jest zalecana sanacja jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia przeciwnowotworowego i stała opieka stomatologiczna podczas leczenia i po jego zakończeniu. Niekiedy ciężki stan ogólny uniemożliwia prowadzenie planowego leczenia stomatologicznego. Zdarza się także lekceważenie przez dzieci i ich opiekunów zagadnień związanych z profilaktyką i leczeniem choroby próchnicowej.
Cel pracy. Ocena potrzeb w zakresie leczenia choroby próchnicowej u dzieci z chorobami onkologicznymi, które nie pozostawały pod stałą opieką stomatologiczną podczas terapii przeciwnowotworowej i po jej zakończeniu.
Materiał i metody. Zbadano 25 dzieci (wiek: 2,5–18 lat) po 3–16 miesiącach od zakończenia terapii przeciwnowotworowej, które zostały skierowane do stomatologa przez lekarza onkologa z powodu braku stałej opieki stomatologicznej. Oceniono stan higieny jamy ustnej (OHI-S), uzębienia (puw/PUW) oraz potrzeby lecznicze (metody terapeutyczne, konieczność znieczulenia ogólnego).
Wyniki. Tylko u 7 dzieci higiena jamy ustnej była dobra (wartość OHI-S ≤ 1). Wartości puw/PUW były wysokie: w okresie uzębienia mlecznego – 9,66, stałego – 12,84. Choroba próchnicowa dotyczyła 55,81% zębów mlecznych i 33,9% stałych. Zachowawczo leczono 52,08% zębów mlecznych z próchnicą i 85,32% stałych, próbę leczenia endodontyczngo podjęto w przypadku 13,76%. Usunięto 37,5% zębów mlecznych i 10,09% zębów stałych z ogniskami próchnicowymi. Znieczulenie ogólne zastosowano u 9 dzieci (4 z uzębieniem mlecznym, 5 – z mieszanym).
Wnioski. Skutkiem zaniedbań profilaktyczno-leczniczych u dzieci po zakończonej terapii przeciwnowotworowej jest zaawansowanie w dużym stopniu choroby próchnicowej i duże potrzeby w zakresie leczenia zachowawczego, endodontycznego i chirurgicznego.

Abstract

Background. Cancer and its treatment predispose to the development of dental caries. Disruption of the immunologic properties of the pulp increases this pathological process. Thus oral cavity sanation should be recommended before, during and after treatment completion. Deteriorating or poor health status of the child with cancer may unable to carry out the planned dental procedures. It is also observed that dental care, including prevention and treatment needs, is neglected by some children and their parents.
Objectives. The aim of our study was to assess dental needs in the aspect of dental caries in children, who underwent anticancer treatment and did not receive dental care during and after treatment completion.
Material and Methods. 25 children, aged 2.5–18 years, 3–16 months from anticancer treatment (chemotherapy and/or radiotherapy to the facial region) completion were examined. Oral cavity status (OHI-S), teeth status (dmf/ DMF) and treatment needs (therapeutic modalities, necessity of general anesthesia) were analyzed.
Results. In 7 children OHI-S ≤ 1 was reported. The dmf/DMF values were high: in primary dentition – 9.66, permanent dentition – 12.84. Dental caries was observed in 55.81% of primary and 33.9% of permanent dentition. Conservative treatment was applied to 52.08% of deciduous teeth with dental caries and to 85.32% of permanent teeth. Endodontic therapy was undertaken in 13.76% cases: 37.5% of deciduous teeth and 10.09% secondary ones. General anesthesia was required in 9 children (4 with primary and 5 with mixed dentition).
Conclusion. High intensity of dental caries and needs for conservative, endodontic and surgical treatment are a result of negligent prevention and treatment of oral cavity conditions of children who completed anticancer treatment.

Słowa kluczowe

dziecko, leczenie przeciwnowotworowe, próchnica, opieka stomatologiczna, stomatologiczne potrzeby lecznicze

Key words

child, anticancer therapy, caries, dental care, dental needs of treatment

References (20)

 1. Olczak-Kowalczyk D., Perek D., Daszkiewicz M., Adamowicz-Klepalska B., Dembowska-Bagińska B., Daszkiewicz P.: Problemy stomatologiczne u dzieci z chorobami nowotworowymi. Doświadczenia własne. Nowa Stomatol. 2003, 8, 4, 175–179.
 2. Nunn J.H., Welbury R.R., Gordon P.H., Kernahan J., Craft A.W.: Dental caries and dental anomalies in children treated by chemotherapy for malignant disease: a study in the North of England. Int. J. Paediatr. Dent. 1991, 1, 3, 131–135.
 3. Sonis S.T., Fey E.G.: Oral complications of cancer therapy. Oncology 2002, 16, 680–695.
 4. Cubukcu C.E., Günes A.M.: Caries experience of leukemic children during intensive course of chemotherapy. J. Clin. Ped. Dent. 2007, 32, 155–158.
 5. Fayle S.A., Duggal M.S., Williams S.A.: Oral problems and the dentist’s role in the management of paediatric oncology patients. Dent. Upadate 1992, 19, 152–159.
 6. Beer K.T., Zehnder D., Lussi A., Greiner R.H.: Saliva flow, pH, buffer capacity, and colonization by Streptococcus mutans during and after radical radiotheray of head and neck tumors. Otorhinolaryngol. Nova 2002/2003, 12, 137–144.
 7. Garg A.K., Malo M.: Manifestations and treatment of xerostomia and associated oral effects secondary to head and neck radiation therapy. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, 1128–1133.
 8. Olczak-Kowalczyk D., Adamowicz-Klepalska B., Kowalczyk W.: Implikacje wybranych chorób ogólnych w jamie ustnej u dzieci i młodzieży. Część 1. Zmiany patologiczne tkanek zębów. Standardy Med. 2009, 6, 10–15.
 9. Darczuk D.: Zmiany w jamie ustnej wywołane napromienianiem nowotworów głowy i szyi. Stomatol. Współcz. 1999, 6, 1, 23–25.
 10. Maguire A., Welbury R.: Long term effects of antineoplastic chemotherapy and radiotherapy on dental development. Dent. Update 1996, 23, 5, 188–194.
 11. Macleod R.I., Welbury R.R., Soames J.V.: Effects of cytotoxic chemotherapy on dental development. J. Royal Soc. Med. 1987, 80, 4, 207–209.
 12. Olczak-Kowalczyk D., Daszkiewicz M., Daszkiewicz P., Kowalczyk W., Bagińska-Dembowska B., Perek D.: Wybrane problemy stomatologiczne pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej na podstawie klasyfikacji CTCAE v 3.0. Część I. Stomatol. Współcz. 2007, Supl. 1, 20–27.
 13. Kozarzewska M., Daszkiewicz M., Olczak-Kowalczyk D., Dembowska-Bagińska B.: Zmiany patologiczne w jamie ustnej u pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej. Nowa Stomatol. 2009, 14, 3, 59–63.
 14. Kukliński R.F.: Dental management of cancer patients. Chemiotherapy consideration. Oncology 2000, 15, 29–30.
 15. Drabarczyk-Nasińska M.: Zapobieganie zmianom w jamie ustnej towarzyszącym chemioterapii przeciwnowotworowej i ich leczenie. Na podstawie piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 2, 18–21.
 16. Gabrovesk J.: Radiotherapy – management and prevention of oral complications. J. Dent. Oral. Med. 2000, www. priory.com/den/caries05 htm.
 17. Cho S.Y., Cheng A.C., Cheng M.C.K.: Oral care for children with leukaemia. HKMJ 2000, 6, 203–208.
 18. Olczak-Kowalczyk D., Daszkiewicz M., Kowalczyk W., Daszkiewicz P., Bagińska-Dembowska B., Perek D.: Wybrane problemy stomatologiczne pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej na podstawie klasyfikacji CTCAE v 3.0. Część II. Stomatol. Współcz. 2007, 14, 3, 30–37.
 19. Olczak-Kowalczyk D., Daszkiewicz M., Adamowicz-Klepalska B., Mielnik-Błaszczak M., Dembowska-Bagińska B., Perek D.: Stan uzębienia i higiena jamy ustnej u dzieci po przebytej terapii przeciwnowotworowej. Ann. Acad. Med. Gedan. 2004, 34, 237–255.
 20. Cubucku C.E., Sevinir B.: Dental health indices of long-term childhood cancer survivors who had supervision during treatment: a case-control study. Ped. Hematol. Oncol. 2008, 25, 638–646.