Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 290–296

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ przebarwień ubytków próchnicowych na ocenę ich głębokości z zastosowaniem elektrodiagnostyki

Influence of the Discolorations of Caries Damages on the Results of the Estimations of Their Depths with the Use of Electrodiagnosis

Hanna M. Alwas-Danowska1,

1 Zakład Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Charakterystyczną cechą metod elektrodiagnostycznych stosowanych w stomatologii do oceny rozległości ubytków próchnicowych jest bardzo duża czułość, ale stosunkowo mała specyficzność. Oddzielny problem stanowią jednak przebarwione powierzchnie ubytków próchnicowych. Na podstawie fałszywej–pozytywnej diagnozy podejmuje się leczenie powierzchni zęba, podczas gdy w rzeczywistości powierzchnia ta jest wolna od próchnicy. Przeciwnie, diagnoza fałszywa–negatywna sprawia, że powierzchnia zaatakowana przez próchnicę pozostaje nieleczona, podczas gdy należało zastosować leczenie zachowawcze.
Cel pracy. Zbadanie zgodności oceny wizualnej i elektrodiagnostyki w wykrywaniu niewielkich zmian próchnicy i stwierdzenie, czy obecność przebarwień ma wpływ na wyniki badań. Materiały i metody. Badania przeprowadzono na 50 zębach, które po wstępnej ocenie wizualnej charakteryzowały się niewielkimi zmianami próchnicowymi. Niektóre z ocenianych zębów po dokładnym oczyszczeniu powierzchni zachowywały przebarwienia, które dokładnie opisywano. Określano głębokość próchnicy, stosując metodę elektrodiagnostyki (ECM). Wyniki badań poddano obliczeniom statystycznym, dokonując analizy przypadków, w których zęby miały określone barwy.
Wyniki. W przypadku oceny wizualnej powtarzalność wyników według korelacji rang Spearmana znacząco się zwiększa po usunięciu zmian próchnicowych charakteryzujących się przebarwieniami, a w przypadku zastosowania rezystancji elektrycznej nieznacznie się zmniejsza. Wyniki badań charakteryzują się bardzo wysokim poziomem istotności.
Wnioski. Zarówno barwa plamy próchnicowej, jak i jej intensywność mają wpływ na wynik badania przeprowadzanego ECM.

Abstract

Background. In the measurements of the depths of caries cavities the very precise cleaning of the approximal surface of the tooth before the investigations is needed. The results of these are moderately accurate estimations of the cavity’s depth. However, the other discolourated surfaces of the caries cavities still resist as the problem. Basing on the false-positive diagnosis, area’s treatment is performed, while this surface is caries free. Contrary, the false-negative diagnosis leads to the renunciation of the treatment in cases where conservative treatment needs to be undertaken.
Objectives. Aim of the work was to study the reliability and validity of the visual inspection and electrodiagnosis in the detection of small caries cavities, as well as to state whether the presence of discoloration influences the results of the investigation.
Material and Methods. For the investigations 50 teeth with the very small caries cavities found in the visual diagnosis were used. Some of the teeth in valued in the study preserved the discolorations after the very precise cleaning; these discolorations were exactly described. The depth of the caries was measured with the use of electrodiagnostic method (ECM). The results of the studies were statistically measured. Cases in which teeth had specific colours were analyzed.
Results. In the visual inspection, the repeatability of the results according to the Spearman’s rang correlation considerably increases after the elimination of the discolorated caries cavities and in the case of use of the electric resistance the insignificant decrease was found. The results of the studies have a very high level of significance.
Conclusion. The colour of the caries cavity, as well as its intensivity, influence the results of the ECM studies.

Słowa kluczowe

diagnostyka, rezystancja elektryczna, próchnica na powierzchniach stycznych

Key words

diagnosis, electrical resistance, approximal caries

References (22)

 1. Morucci J., Ayeva B., Fargues F., Rigaud B.: Matrix determination for in vivo tissue characterization by parametric electrical impedance imaging. Annual International Conference of the IEE Engineering in Medicine and Biology – Proceedings, 1996.
 2. Longbottom C., Huysmans M., Pits N., Los P., Bruce P.: Detection of dental decay and its extent using ac impedance spectroscopy. Nat. Med. 1996, 2, 235–237.
 3. Woźniak J., Kaczmarek U.: Impedance spectroscopy in occlusal caries detection – an in vitro study. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16, 2 C, 20–24.
 4. White G., Tsamtsouris A., Williams D.: Early detection of occlusal caries by measuring the electrical resistance of the tooth. J. Dent. Res. 1998, 57, 195–200.
 5. Fennis Y., Verdonschot E., van’t Hof M:. Performance of some diagnostic systems in the prediction of occlusal caries in permanent molars in 6- and 11-year-old children. J. Dent. 1998, 26, 403–408.
 6. Ekstrand K., Kuzima I., Byorndal L., Thylstrup A.: Relationship between external and histological features of progressive stages of caries in the occlusal fossa. Caries Res. 1998, 29, 243–250.
 7. Ekstrand K., Ricketts D., Kidd E., Qvist V., Schou S.: Detection, diagnosing, monitoring and logical treatment of occlusal caries in relation to lesion activity and severity: An in vivo examination with histological validation. Caries Res. 1998, 247–254.
 8. Côrtes D., Ellwood R., Ekstrand K.: An in vitro comparison of a combined FOTI/Visual examination of occlusal caries with other caries diagnostic methods and the effect of stain on their diagnostic performance. Caries Res. 2003, 37, 8–16.
 9. Kidd E., Fejerskov O.: What constitutes dental caries? Histopathology of carious renamel and dentin related to the action of cariogenic biofilms. J. Dent. Res. 2004, 83, 35–38.
 10. Lussi A., Imwinkelried S., Pitts N., Longbottom C., Reich E.: Performance and reproducibility of a laser fluorescence system for detection of occlusal caries in vitro. Caries Res. 1999, 33, 216–266.
 11. Ashley P., Ellwood R., Worthington H., Davies R.: Predicting occlusal caries using the Electronic Caries Monitor. Caries Res. 2000, 34, 201–203.
 12. Huysmans M., Longbottom C., Hintze H., Verdonschot E.: Surface-specific electrical occlusal caries diagnosis: reproducibility, correlation witch histological lesion depth, and tooth type dependence. Caries Res. 1998, 33, 330–336.
 13. Longbottom C., Huysmans M.: Electrical measurements for use in caries clinical trials. J. Dent. Res. 2004, 83C, 76–80.
 14. Huysmans M., Longbottom C.: The challenges of validating diagnostic methods and selecting appropriate gold standards. J. Dent. Res. 2004, 83, C48–C52.
 15. Wang J., Sakuma S., Yoshihara A., Kobayashi S., Miyazaki H.: An evaluation and comparison of visual inspection, Electrical Caries Monitor and Caries Detector Dye methods in detecting early occlusal caries in vitro study. J. Dent. Health 2000, 50, 223–230.
 16. Ricketts D., Kidd E., Liepins P., Wilson R.: Histological validation of electrical resistance measurements in the diagnosis of occlusal caries. Caries Res. 1996, 30, 148.
 17. De Jesselin de Jong E., Hall A., van der Veen M.: Quantitative light-induced fluorescence detection method: a Monte Carlo simulation model. Early detection of dental caries. Ed.: Stookey G.K., Indianapolis, Indiana University 1996, 91–102.
 18. Murdoch-Kinch C.: Oral medicine – advances in diagnostic procedures. Calif. Dent. Ass. 1999, 27, 773–780.
 19. Kordic A., Lussi A., Luder H.: Performance of visual inspection, electrical conductance and laser fluorescence in detecting occlusal caries in vitro. Schweiz Monatsschr. Zahnmed. 2003, 113, 852–859.
 20. Alwas-Danowska H., Plasschaert A., Suliborski S., Verdonschot E.: Reliability and validity issues of laser fluorescence measurements in occlusal caries diagnosis. J. Dent. 2002, 30, 129–134.
 21. Alwas-Danowska H.: The performance of electrical conductance and laser fluorescence measurements in the diagnosis of incipient approximal caries lesions – a histological validation. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16, 2C, 232–235.
 22. Ashley P., Blinkhorn A., Davies R.: Occlusal caries diagnosis: an in vitro histological validation of the Electronic Caries Monitor (ECM) and other methods. J. Dent. 1998, 26, 83–88.