Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 283–289

Publication type: original article

Language: Polish

Stan uzębienia 12-letnich dzieci miejskich objętych publicznym programem profilaktyki próchnicy

Dental Status in 12-Year Children Taking Part in the Programme of Caries Prophylactic

Joanna Chłapowska1,, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska1,, Ewa Gromadzińska-Zapłata1,, Maria Borysewicz-Lewicka1,

1 Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Ograniczenie frekwencji i intensywności próchnicy w wielu krajach było możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu do szkół programów profilaktycznych.
Cel pracy. Ocena występowania próchnicy zębów u dzieci 12-letnich zamieszkujących w środowisku miejskim, w którym zawartość fluoru w wodzie wodociągowej wynosi 0,1–1,0 mgF/dm3.
Materiał i metody. Badaniami objęto 2522 dzieci w wieku 12 lat (dziewczęta – 1343 i chłopcy – 1179), u których przeprowadzono badanie stanu uzębienia z użyciem zgłębnika i lusterka stomatologicznego, w oświetleniu sztucznym, zgodnie z kryteriami opracowanymi przez WHO. Na podstawie tych danych obliczono frekwencję i intensywność próchnicy oraz odsetek dzieci bez ognisk czynnej próchnicy, tzn. niewymagających obecnie leczenia (P = 0). Dzieci od 2003 r. były objęte w szkołach nadzorowanym szczotkowaniem zębów związkami fluorkowymi (Elmex Geelé®) 6 razy w roku połączonym z edukacją dotyczącą higieny jamy ustnej.
Wyniki. Frekwencja próchnicy u badanych dzieci wynosiła 60,67% (dziewczęta – 62,70%, chłopcy – 58,35%). Wskaźnik PUW miał wartość 1,59 (dziewczęta – 1,69, chłopcy – 1,49) i był niższy w porównaniu z danymi z 1995 i 2003 r. (odpowiednio 3,0 i 3,3). Przeważały zęby wypełnione (W = 0,95), a średnia liczba zębów z próchnicą (P) wynosiła 0,55. Liczba zębów usuniętych (U) z powodu próchnicy była mała (0,02). Brak ognisk czynnej próchnicy P = 0 stwierdzono u 72,20% badanych.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że wprowadzenie do szkół podstawowych programu nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi połączonego z edukacją prozdrowotną przyczyniło się do ograniczenia zarówno częstości, jak i nasilenia choroby próchnicowej, a tym samym poprawy stanu uzębienia dzieci szkolnych. W ciągu lat następuje poprawa stanu zdrowia uzębienia dzieci poznańskich dzięki działaniom edukacyjnym oraz profilaktyce prowadzonej na terenie szkół.

Abstract

Background. In many countries limitation of frequency and intensity of caries was possible after interposing caries prophylaxis programs to schools.
Objectives. The aim of the study was to estimate dental caries frequency in 12-years-old children life long living in urban environment, where fluoride level in water supply varied from 0,1 to 1,0 mgF/dm3.
Material and Methods. Examinations of dental status, using dental probe and dental mirror, with artificial light, according to criterions formulated by WHO, were made in the group of 2522 12-years children (girls – 1343 and boys – 1179). Since 2003 these children were included in the program of supervised brushing with fluoride preparation (Elmex Geelé®) in schools: application of specimen 6 times per year connected with dental hygiene education. On the basis of obtained data, caries frequency and caries intensity, and also the percentage of children without active caries (with no treatment needs, D = 0), were determined.
Results. Caries frequency in examined children was 60.67% (girls – 62.70%, boys – 58.35%). DMF Index was 1.59 (girls – 1.69, – boys 1.49) and was lower in comparison to results obtained in 1995 and 2003 (3.0 and 3.3). In the structure of DMF Index dominated filled-in teeth (F = 0.95), mean number of caries affected teeth (D) was 0.55. The number of missing teeth because of the caries (M) was low (0.02). In 72.20% of the persons examined the lack of active caries lesion (D = 0) was noted.
Conclusion. Obtained results suggest that the implementation of supervised brushing with fluoride preparation program connected with health education, reduced both frequency and intensity of dental caries, and also affected the improvement of dental status in school children. In connection with education and caries prophylaxis activities carried on in schools oral health status in children from Poznań improved over years.

Słowa kluczowe

dzieci 12-letnie, próchnica zębów, fluorkowa profilaktyka próchnicy

Key words

12-year-old children, dental caries, fluoride caries prophylaxis

References (9)

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. Dz.U. 2003, nr 130, poz. 1196 z dnia 24 lipca 2003.
  2. Oral Heath Surveys, Basic Data. WHO, Geneva 1997.
  3. Chłapowska J.: Stan uzębienia wybranej grupy dzieci i młodzieży a fluorkowa profilaktyka próchnicy zębów. Praca doktorska, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży. Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1996.
  4. Jańczuk Z., Ciągło A.: Stan narządu żucia. CEM, Warszawa 1999.
  5. Chłapowska J., Pawlaczyk-Kamieńska T., Lempe B.: Epidemiologiczna ocena zdrowia uzębienia młodzieży Poznania w latach 1998/99. Czas. Stomatol. 2001, 54, 642–647.
  6. Pierzynowska E., Dybizbańska E., Zawadziński M., Ganowicz M., Wierzbicka M.: Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci w wieku 12 lat w 2003 roku. Nowa Stomatol. 2004, 9, 2, 73–79.
  7. Wierzbicka M., Kaczmarek U.: Trend choroby próchnicowej u 12-letnich dzieci na podstawie badań monitoringowych stanu zdrowia jamy ustnej. Czy polskie dzieci mają szansę na osiągnięcie narodowego i europejskiego celu zdrowia jamy ustnej? Dent. Med. Probl. 2009, 46, 149–156.
  8. Narodowy program na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
  9. Hobdell M., Petersen P.E., Clarkson J., Johnson N.: Global goals for oral health 2020. Int. Dent. J. 2003, 53, 285–288.